INSTRUKSIONE PËR TË VEPRUAR ME KATALOGET

Skedat mund të kërkohen në një rend alfabetik në paraqitje të pjesshme ose të plotë. Në disa raste përshkrimet bibliografike të një botimi paraqiten në vazhdimin e një skede.

Në një pamje janë vendosur 10 skeda


Mund të punohet me 10 skeda të pjesshme ose të plota të shfaqura në ekran.
→ Lëviz dhjetë skedat e shfaqura mbrapa
→ Lëviz dhjetë skedat e shfaqura në ato në vazhdimësi.
→ Zmadhon 10 skedat e pjesshme në pamjet e plota
→ Zvogëlon dhjetë skedat e plota në pamje të pjesshme.
→ shkruhet numri I faqes që supozohet të përmbajë skedën për të cilën po kërohet dhe klikohet mbi "shko".


Shfaqja e një skede

Klikohet mbi një skedë të shfaqur pjesërisht për të përftuar pamjen e plotë të saj në ekran.