Renditja Sistematike

Në renditjen sistematike skedat janë të organizuara në bazë të kodit sistematik. Sipas renditjes përkatëse nga 0 tek 9 dhe duke përfshirë nënrenditjet përkatëse. Ku është shfaqur edhe numuri i skedave për çdo kategori/nënkategori.

Informacioni kryesor për kategoritë jepet majtas.

Kur klikojmë mbi një kategori automatikisht na shfaqen të gjitha nënkategoritë e asaj kategorie.
→ shohim dy numura përkatësisht numrin e skedave, të ndarë prej njëri tjetrit me anë të karakterit "/".
Shifra e pare tregon numrin e skedave të cilat i përkasin kategorisë, por nuk ndodhen në asnjë nënkategori të asaj kategorie.
Shifra e dytë tregon numrin total të skedave që I përkasin asaj kategorie duke përfshirë edhe skedat që I përkasin nënkategorive të asaj kategorie.
Nëse klikojmë mbi numurin përkatës në anën e djathtë të ekranit shfaqen skedat të renditura alfabetikisht si dhe informacioni përkatës. Këto skeda mund ti shohim një mbas një, ose të kalojmë te skeda përketëse nëpërmjet numrit renditës që do të shënohet në kutinë bosh.Duke klikuar më pas te →

→ Printo skedën/skedat e zgjedhura.