bksh.al Shqip |English |

Katalogët e digjituar
Libra të Albano-Balkanologjisë

Skema hierarkike sipas KDU          


30  Shkencat shoqerore ne pergjithesi0/0 Skeda
31  Statistika0/0 Skeda
32  Njohuritë politike. Politika0/0 Skeda
33  Shkencat ekonomike. Ekonomia0/0 Skeda
34  E drejta. Legjislacioni. Jurisprudenca0/0 Skeda
35  Administrata. E drejta administrative0/0 Skeda
39  Etnografia0/0 Skeda
 
 
 

- Faqja : 1 / 1 -

 
0 skeda nën numrin KDU: 31