bksh.al Shqip |English |

Katalogët e digjituar
Libra të Albano-Balkanologjisë

Skema hierarkike sipas KDU          


30  Shkencat shoqerore ne pergjithesi0/0 Skeda
31  Statistika0/0 Skeda
32  Njohuritë politike. Politika0/0 Skeda
33  Shkencat ekonomike. Ekonomia0/0 Skeda
34  E drejta. Legjislacioni. Jurisprudenca0/0 Skeda
35  Administrata. E drejta administrative0/0 Skeda
        350  Çeshtje te pergjithshme te se drejtes administrative0/0 Skeda
        351(496.5)  Deget e ndryshme te administrates ne Shqiperi0/0 Skeda
        351(497)  Deget e ndryshme te administrates ne vendet e ndryshme te Ballkanit0/0 Skeda
        352/354(496.5)  Organet e administrimit qendror dhe lokal ne Shqiperi0/0 Skeda
        352/354(=919.83 : 4/9)  Organet e administrimit qendror dhe lokal te shqiptaret ne vendet e tjera0/0 Skeda
        352/354(497)  Organet e administrimit qendror dhe lokal ne vendet e Ballkanit0/0 Skeda
        355(497)  Shkenca dhe arti ushtarak ne vendet e Ballkanit0/0 Skeda
        355.48(496.5)  Historia e artit ushtarak ne Shqiperi0/0 Skeda
        355.48(497)  Historia e artit ushtarak ne vendet e Ballkanit0/0 Skeda
        355.48(495)  Historia e artit ushtarak ne Greqi0/0 Skeda
        355.48(496.1)  Historia e artit ushtarak ne Turqi0/0 Skeda
        355.48(497.1)  Historia e artit ushtarak ne Jugosllavi0/0 Skeda
        355.48(497.2)  Historia e artit ushtarak ne Bullgari0/0 Skeda
        355.48(498)  Historia e artit ushtarak ne Rumani0/0 Skeda

- Faqja : 1 / 2 - > [1]