bksh.al Shqip |English |

Katalogët e digjituar
Libra të Albano-Balkanologjisë

Skema hierarkike sipas KDU          


891.983  Letërsia artistike e vendeve shqipe.0/0 Skeda
82/89:908(495.5)  Vepra letrare të autorëve të huaj mbi Shqipërinë.0/0 Skeda
82/89:908(497)  Vepra letrare të autorëve të huaj mbi vendet e Ballkanit.0/0 Skeda
859/891(497)  Letërsia artistike e vendeve të Ballkanit.0/0 Skeda
859.9  Letërsia rumune0/0 Skeda
877  Letërsia greke0/0 Skeda
881/886  Letërsia sllave0/0 Skeda
886.1  Letërsia serbo-kroate.0/0 Skeda
886.6  Letërsia kroate maqedonase.0/0 Skeda
886.7  Letërsia bullgare.0/0 Skeda
894.35  Letërsia turke.0/0 Skeda
82/89:908(496.5)  Vepra letrare të autorëve të huaj mbi Shqipërinë.0/0 Skeda
830-908(496.5)  Vepra letrare të autorëve gjermanë mbi Shqipërinë0/0 Skeda
830:908(497)  Vepra letrare të autorëve Gjermanë mbi vendet e Ballkanit.0/0 Skeda
840:908(496.5)  Vepra letrare të autorëve francezë mbi Shqipërinë.0/0 Skeda
840:908(497)  Vepra letrare të autorëve francezë mbi vendet e Ballkanit.0/0 Skeda
850:908(496.5)  Vepra letrare të autorëve italianë mbi Shqipërinë.0/0 Skeda
850:908(497)  Vepra letrare të autorëve italianë mbi vendet e Ballkanit.0/0 Skeda
859.0  Letërsia rumune0/0 Skeda
877.4  Letërsia greke.0/0 Skeda

- Faqja : 1 / 1 -