Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Fleta e të dhënave
1Përshkrimi
Academicus : international scientific journal : semiannual of University "Pavarësia" Vlorë . -Vlorë : Universiteti "Pavarësia" ; 24 cm.
Viti i parë i botimit 2010

Fjalët kyše
Shkenca shoqërore

Klasifikimi dhjetor
05 :3] =111

New search