Paraqitje e shkurtër e regjistrimeve të gjetura

Numri i regjistrimeve të gjetura është 2 dhe numri i regjistrimeve të shfaqura është 2.
Një paraqitje më e detajuar e regjistrimit mund të përftohet pasi ju të klikoni paraqitjen e shkurtër të tij. Gjithashtu ju mund të shënoni regjistrimet dhe të shtypni butonin "Shfaq detajet" për një paraqitje më të detajuar.
1 Albania today : political and informative review
2 Academicus : international scientific journal : semiannual of University "Pavarësia" Vlorë

Show details      New search