Paraqitje e shkurtër e regjistrimeve të gjetura

Numri i regjistrimeve të gjetura është 158 dhe numri i regjistrimeve të shfaqura është 158.
Një paraqitje më e detajuar e regjistrimit mund të përftohet pasi ju të klikoni paraqitjen e shkurtër të tij. Gjithashtu ju mund të shënoni regjistrimet dhe të shtypni butonin "Shfaq detajet" për një paraqitje më të detajuar.
1 Formula të neo-shqiptarismës / Branko Merxhani; Aurel Plasari
2 Formula të neoshqiptarizmës / Branko Merxhani; Aurel Plasari; Nazmi Rrahmani
3 Metodikë e mësimit të dituri natyrë e shoqërisë / Islam Krasniqi; Abdylaziz Veseli; Hajrullah Koliqi
4 Disa çështje të sociologjisë / Ali Dida
5 Les voies du pouvoir / Bernard Law Montgomery; Anik Hardin
6 Les sciences sociales dans le monde
7 Dizionario di cultura civica; italiani e cittadini d'Europa / Alberto Sensini
8 Enciclopedia delle scienze sociali
9 Metodologi delle scienze sociale / Dario Antiseri; Raffaele De Mucci
10 Le Sens de l'histoire : essai de prospective politique / Louis Quesnel
11 Mjerimi i historicizmit / Karl Popper; Aleko Minga
12 Les méthodes structuralistes dans les sciences sociales / Jean Viet
13 Philosophie politique / Eric Weil
14 Lettre ouverte à un jeune technocrate : ou lettre ouverte à un esprit fermé / Georges Elgozy
15 Elementë të kërkimit në shkencat sociale / Raymond Quivy; Luc Van Campenhoudt; Henri Çili; Elvana Zaimi
16 Mendimi filozofik, sociologjik dhe psikologjik shqiptar : (1870-1945) : për filozofinë, sociologjinë, psikologjinë dhe edukimin demokratik : tekst plotësues për shkollat e mesme / Ndriçim Kulla; Maksim Gjinaj; Dritan Thomollari
17 Mësimdhënia dhe të nxënët ndërveprues : modele për zhvillimin e të menduarit kritik të nxënësve : shkencat shoqërore : klasa 6-12 / Bardhyl Musai; Kristina Jorgaqi; Tomor Plangarica; Anila Omari
18 Teoritë sociologjike / Lewis Alfred Coser; Larry Ridener; Ilirjana Angoni
19 Spektri : shkencat shoqërore për nxënësit e shkollave të mesme / Leiv Mjeldheim; Solvi Lillejord; Erik Solvberg; Ermir Pulaha
20 Krijimi dhe kalitja proletare e inteligjencës socialiste : në Konferencën e II-të Kombëtare e Studimeve Shoqërore, Tiranë, 1972 [referat] / Bajram Abdiu
21 La Conférence nationale des etudes sociales : novembre 1969
22 Conferencia national de estudios sociales : noviembre, 1969
23 Sociologjia : një hyrje e shkurtër / Steve Bruce; Albana Kozeli; Silvana Leka
24 Teoria sociologjike / George Ritzer; Douglas J. Goodman; Bojken Abazi; Amanda Hysa; Blendi Lami; Olsi Lelaj; Roland Lami; Varfi (Sanxhaku) Engjëllushe
25 Këshillimi popullor i Janar-Shkurtit 1962, burim i pashtershëm inisiativash krijuese për thyerjen e bllokadës imperialiste-revizioniste dhe për plotësimin e planit të tretë pesëvjeçar : konferenca kombëtare e studimeve shoqërore : kumtesë / Niko Deçka
26 Bazat e sociologjisë : për fazën e dytë të arsimit të mesëm të orientuar : për drejtimet juridike dhe byroteknike, arkivistike dhe të muzeumeve dhe të veprimtarisë së kulturës dhe të informimit publik / Ali Dida; Abdullah Vokrri
27 Fillet e sociologjisë / Ali Dida
28 Fillet e sociologjisë / Ali Dida
29 Fragmente nga sociologjia / Ali Dida; Halil Zendeli
30 Studime nga shkencat shoqërore / Ali Dida; Mehmet Surdulli
31 Ushtrime me metodat e kërkimit sasior në shkencat sociale / Aleksandër Kocani
32 Metodat e kërkimit sasior në shkencat sociale : doracak / Aleksandër Kocani
33 Metodat e kërkimit në shkencar sociale / Lekë Sokoli; Oltion Kadaifçiu
34 Hartimi i sondazheve : udhëzues për vendimet dhe procedurat / Ronald Czaja; Johnny Blair; Diana Biba; Elda Papa
35 From neolithic naturalness to tristes tropiques : the emergence of Lévi-Strauss's new humanism / Albert Doja
36 The Predicament of heroic anthropology / Albert Doja
37 Shfaqja e antropologjisë heroike në historinë e ideve / Albert Doja; Smoki Musaraj
38 The Advent of heroic anthropology in the history of ideas / Albert Doja
39 Creative misreading and bricolage writing : a stuctural appraisal of a poststructuralist debate / Albert Doja
40 Metodologjia dhe teknikat e kërkimit social : parimet themelore; metodat sasiore; / Sokol Paçukaj; Roald A. Hysa
41 Udhëzues kurrikular : (material ndihmës për mësuesit e gjimnazit) : fusha : shkencat shoqërore / Instituti i Zhvillimit të Arsimit
42 The Social studies : course of study Cleveland Junior High Schools : for the pupil : grade VII
43 Metodologjia dhe teknikat e kërkimit social : parimet themelore; metodat sasiore dhe cilësore; analiza e të dhënave / Sokol Paçukaj; Roald A. Hysa
44 Bazat pedagogjike të formimit të specialistit të sferës sociale në kushtet e integrimit të niveleve të arsimimit profesional / Vladimir Shakaj; Franc Shakaj
45 Vor der Jahrtausendwende : Berichte zur Lage der Zukunft / Peter Sloterdijk
46 Vor der Jahrtausendwende : Berichte zur Lage der Zukunft / Peter Sloterdijk
47 Dialektische Phantasie : die Geschichte der Frankfurter Schule und des Institus für Sozialforschung / Martin Jay
48 Kërkimi në shkencat sociale dhe politikat sociale në Shqipëri / Teuta Dobi; Fatos Tarifa
49 Dinamika e komunikimit masiv : media në periudhën digjitale / Joseph R. Dominick; Bashkim Gjergji; Rrapo Zguro; Irma Vuci
50 Metoda kërkimi / Bardhyl Çeku; Forcim Kola; Altin Muça
51 Metodat e hulumtimit : udhëzues praktik për shkencat sociale dhe humane / Bob Matthews; Liz Ross; Majlinda Nishku; Ilir Nishku; Bardhyl Musai
52 Shkencat e shoqërisë : sociologjia si disiplinë integruese për studimin e jetës shoqërore / Fatos Tarifa
53 Një qasje plotësuese epistemologjike në metodologjinë e kërkimit të shkencave sociale / Aleksandër Kocani
54 Metodat kërkimore në shkencat sociale : cikël leksionesh / Fatlinda Tahiri (Berisha); Rudina Rama; Marinela Sota
55 3rd (Third) international conference on educational sciences : april 24-25, 2014, Tirana, Albania : book of proceedings / Universiteti "Hëna e Plotë" Bedër
56 Challenges towards the future : 2nd international conference on research and education (ICRAE) : conference guide : Shkodër, 30-31 May 2014 / Universiteti "Luigj Gurakuqi"
57 Social entrepreneurship summit : 5 Years 2008-2013 / Jan-Urban Sandal
58 The Social entrepreneur pyramid : with a nordic perspective on social entrepreneurship / Jan-Urban Sandal; Monica French
59 Pozita e shkencave shoqërore në Kosovë : (parashtresa dhe diskutime nga Këshillimi shkencor i mbajtur më 20 nëntor 1997) / Jashar Rexhepagiq; Ekrem Murtezai; Edi Shukriu
60 Law and values in contemporary society : international conference (AIS 9th annual conference) : Tirana, 21-22 November 2014 : proceedings / Elda Sokoli; Albanian Institute of Sociology; Universiteti Europian i Tiranës
61 Kërkimi shkencor : cikël leksionesh për studentët e nivelit master / Adrian Papajani
62 Transition and society, an interdisciplinary approach : international conference, June 6, 2014, Tirana : book of proceedings / Anila Kananaj; Albanian University
63 Studime nga shkencat shoqërore / Ali Dida; Tafil Morina
64 La Pensée sociologique en Roumanie / Miron Canstantinescu; Ovidiu Badina; Erno Gall; Demetru Oroveanu
65 Gindirea sociologica din Romania : note de curs / Miron Constantinescu; Ovidiu Badina; Erno Gall
66 2-nd (Second) international conference on business, law, administration and social sciences (ICBLAS) : 4 april 2015, Tirana, Albania : book of proceedings / Endri Papajorgji; Universiteti i Biznesit Tiranë; IIPCCL
67 Të rimendojmë zhvillimin dhe integrimin : konferencë ndërkombëtare shkencore në ditët e studimeve shqiptare, edicioni I : Tiranë, 1-4 maj 2014 : proceedings / Universiteti Europian i Tiranës
68 The State, society and law : Albanians 25 years from the change of systems : the 4th international scientific conference = Shteti, shoqëria, e drejta : shqiptarët 25 vjet nga ndryshimi i sistemeve : konferenca e 4-t shkencore ndërkombëtare : abstraktet / Universiteti "Aleksandër Moisiu"
69 Natyra dhe shoqëria : për vitin e parë dhe të dytë të arsimit fillor të të rriturve / Islam Krasniqi; Hajrullah Koliqi; Abdullah Vokrri
70 3-d (Third) international conference on business, law, administration and social sciences (ICBLAS) : 26 September 2015 : Tirana, Albania : book of proceedings / Endri Papajorgji; Tirana Business University; IIPCCL
71 The Balkans at a crossroads : evaluating past, reading present, imagining future : 2nd international Balkan annual conference (IBAC) : 10-13 October 2012, Tirana-Albania / Universiteti "Epoka"
72 Albania and Italy in contemporary studies : June 11, 2015 / Universiteti i Tiranës. Fakulteti i Shkencave Sociale
73 Dituri shoqërie : për klasën 4 të shkollë fillore : përkthim / Jashar Rexhepagiq; Velizar Nedovic; A. Ramaj
74 Shkenca sociale si teori dhe praktikë / Enila Cenko; Fatos Tarifa; Afërdita Cesula
75 Në kërkim të dijes : konferencë studentore : Shkodër, maj 2016 / Universiteti "Luigj Gurakuqi"
76 Transformimi i madh : 25 vjet përvoja shqiptare e tranzicionit dhe demokratizimit : konferencë ndërkombëtare shkencore : 24-26 prill 2015 : në kuadër të Ditëve të Studimeve Shqiptare (DSSH) , edicioni II / Marsilda Ndini; Universiteti Europian i Tiranës
77 Në kërkim të faktit / Fatos Tarifa; I. Kekezi
78 Business, law, administration and social sciences : challenges towards the future 2016 : 4-th international conference (ICBLAS IV) : Tirana, Bialystok (Poland), 1 October, 2016 : conference proceedings / Endri Papajorgji; Tirana Business University
79 Albania as a case study : economy, politics, social development, and future perspective : international scientific conference : April 29-30, 2016 : proceedings : në kuadër të Ditëve të Studimeve Shqiptare (DSSH) , edicioni III / Universiteti Europian i Tiranës
80 A National policy dialogue promoting excellence in social science research in Albania / Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim
81 Albania as a case study : economy, politics, social development, and future perspective :ASD III : international scientific conference : April 29-30, 2016 : ligji midis eficensës dhe drejtësisë : proceedings / Universiteti Europian i Tiranës
82 Albania as a case study : economy, politics, social development, and future perspective :ASD III : international scientific conference : April 29-30, 2016 : politika, komunikimi dhe shoqëria : proceedings / Universiteti Europian i Tiranës
83 Interdisciplinary studies (ICIS) : education & sustainable development: the future we are creating : 11th international interdisciplinary conference : Tetovo-Skopje, 18-20 november 2016 : proceedings / Lekë Sokoli; Universiteti "Aleksandër Moisiu"
84 Education and social sciences-global challenge 2017 : first international conference (ICES) : Bialystok, 18 March, 2017 : proceedings / Endri Papajorgji; Lena Hoffman; Tirana Business University
85 Social and natural sciences-global challenge 2017 : first international conference (ICSNS I - 2017) : Viena, 8 April 2017 : book of proceedings / Lena Hoffman
86 Democracy, corruption and ethics : 1-st international interdisciplinary scientific conference : Tirana, 11 February 2017 : abstract proceedings / Revista "Idea"
87 Problemet dhe sfidat e transformimit të shoqërisë shqiptare drejt standarteve të Bashkimit Europian : konferenca e 3-të ndërkombëtare : Tiranë, 09 dhjetor 2016 / Albanian University
88 Education and social sciences-challenge towards the future (ICES) : second international conference : Viena, 24 June : book of proceedings / Lena Hoffman; Endri Papajorgji
89 Globalization, vision for a suinstable future : 2nd international interdisciplinary scientific conference : Tirana, 27 may 2017 : abstarcts book / Enkelejd Avdyli; Revista "Idea"
90 Education and social sciences-challenges towards the future (ICES) : third international conference : Bialystok, 7 october 2017 : book of proceedings / Endri Papajorgji; Lena Hoffman
91 Në kërkim të dijes : konferencë e dytë studentore : Shkodër, maj 2017 / Universiteti "Luigj Gurakuqi"
92 Të pyeturit : teknikat e hartimit dhe të drejtuarit të pyetjeve në lëndët shoqërore : interpretime teorike, modele praktike / Flora Potoli; Ferdinant Potoli
93 Social and natural sciences- global challenge 2017 (ICSNS II) : 2nd international conference : Vienna, 4 november 2017 : book of proceedings / Lena Hoffman
94 Education and social sciences challenges towards the future : fourth international conference : Bialystok, 16 December 2017 : book of proceedings / Lena Hoffman; Endri Papajorgji; IIPCCL
95 Lobingu, një kulturë e munguar / Astrit Veliaj
96 Shqipëria - përtej Kanunit dhe trashëgimisë socialiste : shoqëria shqiptare postkomuniste / Rexhep Meidani
97 Ndikimi i Zigmund Freud-it në shkencat sociale / Tonin Gjuraj
98 Puna sociale - fillesat, aktualiteti dhe sfidat e të ardhmes / Migena Kapllani
99 Manipulimi me shkencat shoqërore / Artan Fuga
100 Cilësia e universiteteve dhe "goditjet e demokratizimit"... / Gëzim Tushi
101 Psikologjia e kërkimit shkencor / Artan Fuga
102 Tranzicioni i munguar i shkencave sociale shqiptare / Enika Abazi
103 Metamorfozat e medias / Joseph R. Dominick
104 " Optimiste, për të ardhmen e psikologjisë në Shqipëri" / Jorida Rustemi; Blerina Braho
105 Faleminderit profesor! : [Servet Pëllumbi] / Lekë Sokoli
106 Roli i marrëdhënieve me publikun në Shqipëri / Dritor Papa
107 Pse na duhen edhe më shumë shkenca sociale? / Tonin Gjuraj
108 Social sciene for public knowledge / Craig Calhoun
109 Social sciences, scientific research, higher education and social developments : an albanian inside of dialectics and structured scientific research, in social sciences / Nada Kallçiu; Edmond Rapti
110 Tranzicioni shqiptar brenda qasjeve teorike / Tonin Gjuraj
111 Albania hay : revista politica e informativa
112 Albania nueva : revista politica social-ilustrada : publ. bimestral
113 Albania oggi : rivista politica e d'informazione
114 Albania sot : quindicinale di rassegna stampa albanese
115 Buletin shkencor : seria e shkencave shoqërore
116 Buletini shkencor : seria e shkencave shoqërore
117 Dielli : the oldest Albanian newspaper in the world : in English and Albanian : monthly
118 Exspress : gazetë e pavarur : e perditshme : bot. i grupit mediatik "Express"
119 Gazeta shqiptare = La gazeta del mezzogiorno
120 Integrimi : javore e LSI
121 Klan : revistë e përjavshme politike, shoqërore, kulturore, sportive
122 Laiko Bema : organo tou Demokratikou Metopou Eparhias Argurokastrou gia ten ellenike meionoteta
123 Ligji dhe jeta = Law and life : sociale-kulturore-informative-juridike : organ i Komitetit të Pajtimit Mbarëkombëtar
124 Mesazh : e përjavshme : e pavarur
125 Panorama SD : organ i Degës së PSD-së Korçë : e përjavshme
126 Pesëdhjetë e pesë : e përditshme : e pavarur
127 Republika : organ i Partisë Republikane Shqiptare : del dy herë në javë
128 Spektër : e përjavshme, politike, sociale, kulturore
129 Studime politiko-shoqërore
130 Shekulli
131 Shekulli i ftohtë : gazetë e pavarur
132 Shekulli i ri : organ i Degës së PD, Durrës : e përjavshme
133 Shkëlzeni : organ i KP të rrethit të Tropojës : e përjavshme
134 Shkëlzeni : organ social -ekonomik e kulturo-letrar i pavarur : e përjavshme
135 Shpresa e Shqipërisë : organ i Partisë Alternativa Republikane
136 Ballkan : e përditshme kombëtare
137 Metropol : e perditshme
138 Panorama : e perditshme
139 Kërkime universitare : seria e shkencave shoqërore, ekonomike dhe të edukimit : periodik i Universitetit "Eqrem Çabej" në Gjirokastër
140 Buletini shkencor UNIEL : seria e shkencave shoqërore
141 Polis : revistë shkencore e Fakultetit të Shkencave Sociale të Univ. Europian të Tiranës
142 LCPJ = Linguistic and communicative performance journal : the journal that helps the teachers
143 The Heritage : revistë periodike shkencore e Universitetit Ndërkombëtar të Strugës
144 Academicus : international scientific journal : semiannual of University "Pavarësia" Vlorë
145 Vizione : revistë tremujore studimore-shkencore me përmbajtje sociologjike, ekonomike, juridike, ...
146 Illyrius : revistë shkencore ndërkombëtare
147 Shqiptarja.com
148 Euromediterranean : revistë periodike shkencore e Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë / Botim i Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë
149 Ekonomia dhe formimi profesional : revistë periodike
150 Ilinden : vjesnik na Makedonsko Drushtvo "Ilinden"
151 Naucni bilten : medunarodni naucni casopis = Buletin Shkencor : revistë shkencore ndërkombëtare
152 Politikja : revistë shkencore e Depart. të Shkencave politke të Fakultetit të Shkencave sociale / Universiteti i Tiranës. Fakulteti i Shkencave Sociale
153 Wisdom : revistë shkencore periodike
154 Beder journal of humanities =BJH : organ i Universsitetit "Bedër"
155 Dituria : periodike e pavarur e shoqatës "Për një shoqëri pa armë" / Shoqata "Për një shoqëri pa armë"
156 Probleme metodologjike të përgatitjes së projektit të kërkimit ne shkencat sociale : disert. për marrjen e gradës "Doktor" / Gjergji Pendavinji
157 Bazat pedagogjike të specialistit të sferës sociale në kushtet e integrimit të niveleve të arsimimit profesional : disert. për marrjen e gradës shkenc. 'Doktor" / Vladimir Shakaj; A.T. Muhamedtshin
158 Pedagogiçeckie oshovbi formirovahija specialista socialnoj sferi v sllovijah integracii urovnej professionalnogo obpazovanija ; disert. për marrjen e gradës shkenc. 'Doktor' / Vladimir Shakaj; A.T. Muhamedtshin

Show details      New search