Paraqitje e shkurtër e regjistrimeve të gjetura

Numri i regjistrimeve të gjetura është 9 dhe numri i regjistrimeve të shfaqura është 9.
Një paraqitje më e detajuar e regjistrimit mund të përftohet pasi ju të klikoni paraqitjen e shkurtër të tij. Gjithashtu ju mund të shënoni regjistrimet dhe të shtypni butonin "Shfaq detajet" për një paraqitje më të detajuar.
1 Algjebra abstrakte : (unazat, idealet, hapsirat vektoriale dhe modulet) : tekst diplomimi në matematikë / Orgest Zaka
2 Ushtrime të zgjidhura në Matematikë : më shumë se 2222 ushtrime rreth 1777 ushtrime të zgjidhura dhe pjesa tjetër ushtrime suplementare / Orgest Zaka
3 Ushtrime të zgjidhura në Algjebrën abstrakte / Orgest Zaka
4 Kombinatorika : teori dhe ushtrime duke përfshirë koncepte të teorisë së grafeve / Orgest Zaka
5 Algjebra abstrakte / Orgest Zaka
6 Algjebra lineare / Orgest Zaka
7 Algjebra lineare / Orgest Zaka
8 Gjeometria / Orgest Zaka
9 Kontribut në raporte të disa strukturave algjebrike me gjeometrinë afine plane dhe aplikime : disert. për marrjen e gradës shkencore "Doktor" / Orgest Zaka; Kristaq Filipi

Show details      New search