Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Fleta e të dhënave
1Përshkrimi
Rrajca, "Mitrovica" e Shqipërisë / Selaudin Bogdani . - Në: Tirana observer. - Nr. 272, 21 nëntor, 2009, f. 9.

Fjalët kyše
Gjendja e fshatit

Termat gjeografikë
Rajcë (Librazhd)
Shqipëri

New search