Paraqitje e shkurtër e regjistrimeve të gjetura

Numri i regjistrimeve të gjetura është 15 dhe numri i regjistrimeve të shfaqura është 15.
Një paraqitje më e detajuar e regjistrimit mund të përftohet pasi ju të klikoni paraqitjen e shkurtër të tij. Gjithashtu ju mund të shënoni regjistrimet dhe të shtypni butonin "Shfaq detajet" për një paraqitje më të detajuar.
1 Bota e së gjallës e parë me syrin e një medresisti : libër teoshkencor / Edvina Mollaj; Ahmet Osja; Muhidin Ahmeti
2 Mes lulesh në Shkodër : album / Ahmet Osja; Fatbardha Çaushi
3 Nxitja e punësimit të grave nëpërmjet analizës ekonomike të disa zonave të qarkut Shkodër : në ndihmë të zonave të qarkut Shkodër: qyteti i Shkodrës, Pukës, Komuna e Gurit të Zi dhe lagjja Zogaj: monografi / Arjeta Troshani; Merita Kazazi; Ridvan Sokoli; Sabah Djaloshi; Ahmet Osja
4 Menaxhimi i ciklit të projekteve në bujqësi / Zef Gjeta; Ahmet Osja
5 Të zbulojmë Postrribën : identifikimi i burimeve natyrore, njerëzore dhe i aktivitetit ekonomik të komunës Postrribë-Shkodër : studim / Zef Gjeta; Ahmet Osja
6 Dukagjini : historiku, gjeografia, kultura, burimet njerëzore, materiale, aktiviteti ekonomik dhe mundësitë e zhvillimit / Zef Gjeta; Ahmet Osja; Mark Bobnaj; Isak Tema
7 Cikli i projektit : si ta menaxhojmë atë me sukses? / Zef Gjeta; Ahmet Osja
8 Të reja në Florën e Alpeve Ilirike : (maleve të pozicionuara në Shqipëri, Kosovë dhe Mal të Zi) : studim floristik / Ahmet Osja; Gëzim Uruçi
9 100 lule, 100 foto në alpet ilirike : (maleve të pozicionuara në Shqipëri, Kosovë, Mal të Zi dhe Bosnjë Hercegovinë : studim floristik / Ahmet Osja; Sulejman Sula
10 Wisdom from vine and wine : viti-viniculture proverbs with technical interpretations / Andrea Shundi; Ahmet Osja; John M. Fuller
11 Disa fruta të mjediseve pyjore : gjendja natyrore dhe mundësitë e kultivimit / Zef Gjeta; Ahmet Osja; Fatmir Voci; Gjon Fierza
12 Hibridet "Rozafa" / Hysen Laçej; Ahmet Osja; Fuat Memelli
13 Misri foragjer me kalli : kultivimi, konservimi dhe përdorimi / Ahmet Osja; Fehmi Gokaj; Maria Veshi
14 Disa masa që kushtëzojnë marrjen e rendimenteve të larta në misër / Ahmet Osja; Menduh Dibra
15 Në bazë të përvojës së përparuar dhe studimeve shkencore të rritim prodhimin e misrit me kalli për silazh / Ahmet Osja; Fran Gjokaj

Show details      New search