Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
From neolithic naturalness to tristes tropiques : the emergence of
Lévi-Strauss's new humanism
Autorët
Albert Doja
Shënime
Në revistën: Theory, culture & society, Vol.25 (1), 2008, f.77-100. - Shënime e
bibliogr.
Fjalët kyše
Antropologjia
Shkenca shoqërore
Humanizmi
Biografia
Termat gjeografikë
Francë
Emrat e personave
Levi-Strauss, Claude
Klasifikimi dhjetor
316.2 (092)
929(44) [Levi-Strauss, Claude]

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
000549875  gjendet  normal  p.535.c.37 

New search