Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Predicament of heroic anthropology
Autorët
Albert Doja
Shënime
Në: Anthropology today, Vol.22 Nr.3, 2006, f.18-22
Fjalët kyše
Antropologjia
Shkenca shoqërore
Studime krahasuese
Emrat e personave
Levi-Strauss, Claude
Derrida, Jacques
Klasifikimi dhjetor
316.2

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
000549876  gjendet  normal  p.535.c.38 

New search