Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Creative misreading and bricolage writing : a stuctural appraisal of a
poststructuralist debate
Autorët
Albert Doja
Shënime
Në "Revista portugesa de historia do livro e de ediçao", Vol.11, Nr.22, 2007,
f.89-104. - Bibliogr.: f.103-104
Fjalët kyše
Antropologjia
Shkenca shoqërore
Shkrimi
Studime krahasuese
Emrat e personave
Levi-Strauss, Claude
Klasifikimi dhjetor
316.2 (092)

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
000549877  gjendet  normal  p.535.c.39 

New search