Paraqitje e shkurtër e regjistrimeve të gjetura

Numri i regjistrimeve të gjetura është 8 dhe numri i regjistrimeve të shfaqura është 8.
Një paraqitje më e detajuar e regjistrimit mund të përftohet pasi ju të klikoni paraqitjen e shkurtër të tij. Gjithashtu ju mund të shënoni regjistrimet dhe të shtypni butonin "Shfaq detajet" për një paraqitje më të detajuar.
1 Çështja e pronave në Shqipëri : (sfida me shtetin ligjor dhe të drejtat e njeriut) / Florian Bjanku; Paskal Haxhi; Bahir Avdiko
2 Vetëqeverisja vendore : (cikël leksionesh) / Florian Bjanku; Entela Hoxhaj
3 Legalizimi i zonave dhe zhvillimeve ilegale në Shqipëri në këndvështrimin e Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut / Florian Bjanku
4 Procesi i kthimit dhe kompensimit të pronave në Shqipëri parë në këndvështrimin e Jurisprudencës së Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut / Florian Bjanku; Anila Kaçupi
5 E drejta e pronësisë mbi tokën në Shqipëri pas viteve 1990 dhe çështjet e pazgjidhura të saj / Florian Bjanku
6 Kompleksiteti i reformave të pronësisë mbi tokën pas vitit 1989 në vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore / Florian Bjanku
7 Statusi juridik i tokës bujqësore në Shqipëri dhe çështjet e pazgjidhura të reformës së tokës / Florian Bjanku; Entela Hoxhaj
8 Pronësia mbi tokën në Shqipëri në këndvështrim krahasues me Konventën Europiane të të Drejtave të Njeriut : disert. për marrjen e gradës shkenc. "Doktor" / Florian Bjanku; Paskal Haxhi

Show details      New search