Paraqitje e shkurtër e regjistrimeve të gjetura

Numri i regjistrimeve të gjetura është 35 dhe numri i regjistrimeve të shfaqura është 35.
Një paraqitje më e detajuar e regjistrimit mund të përftohet pasi ju të klikoni paraqitjen e shkurtër të tij. Gjithashtu ju mund të shënoni regjistrimet dhe të shtypni butonin "Shfaq detajet" për një paraqitje më të detajuar.
1 Sëmundjet dhe dëmtuesit e hardhisë / Enver Isufi; Skënder Varaku
2 Mbrojtja e pemëve frutore me praktika të mira bujqësore / Enver Isufi
3 Diplomati : roman / James Aldrige; Hamit Kokalari; Enver Isufi
4 Diplomati : roman / James Aldrige; Hamit Kokalari; Enver Isufi
5 Mbrojtja e hardhisë nga sëmundjet dhe dëmtuesit / Enver Isufi; Abdulla Kapidani; Ernest Locher
6 Pratika të mira bujqësore për prodhimin e qëndrueshëm të frutave : manual në ndihmë të ekspertëve të pemëtarisë së shoqatës AgroPuka) / Enver Isufi; Veiz Selami; Zef Lasku; Ilir Shordja
7 Praktika të mira bujqësore për prodhimin e qëndrueshëm të rrushit : (manual në ndihmë të ekspertëve të vreshtarisë së shoqatës AgroPuka) / Enver Isufi; Veiz Selami; Mehmet Ramadani; Ilir Shordja
8 Prodhimi i domates biologjike : broshurë teknike / Florenc Kutrolli; Enver Isufi; Veli Hoxha
9 Prodhimi i mollës biologjike : broshurë teknike / Veiz Selami; Enver Isufi; Veli Hoxha
10 Prodhimi i ullirit biologjik : broshurë teknike / Veiz Selami; Enver Isufi; Veli Hoxha
11 Prodhimi i rrushit biologjik : broshurë teknike / Veiz Selami; Enver Isufi; Veli Hoxha
12 Prodhimi i patates biologjike : broshurë teknike / Florenc Kutrolli; Enver Isufi; Veli Hoxha
13 Thellësitë e thjeshtësisë : vjersha / Enver Isufi; Demir Gjergji
14 Organizimi i mbrojtjes së bimëve në bazë të vrojtim-sinjalizimit : përvojë nga kooperativa bujqësore e Kryevidhit / Enver Isufi; Izet Greca
15 Miho Xhani : (1913-1993) : jeta dhe veprimtaria / Thanas Xhani; Enver Isufi
16 Thellësia e thjeshtësisë / Enver Isufi
17 Metoda të frytshme të luftës kundër sëmundjeve dhe dëmtuesve në pemtari / Enver Isufi; Maria Veshi
18 Ma shuaj etjen : poezi / Zaho Vasili; Enver Isufi
19 Sonte do kërcesh me mua : poezi / Zaho Vasili; Enver Isufi
20 Më krisi zemra : poezi / Zaho Vasili; Enver Isufi
21 Pse m`i fsheh sytë : poezi / Zaho Vasili; Enver Isufi
22 Hallka të mbrojtjes së integruar të bimëve / Enver Isufi
23 Grerëza e kumbullës (Hoplocampa minuta) / Enver Isufi
24 Gjendja fitosanitare -1997. Parashimi 1998 / Enver Isufi
25 Mbrojtja e drejtuar dhe e integruar e bimëve nga dëmtuesit e sëmundjet kryesore / Enver Isufi
26 Mbrojtja e integruar e bimëve praktika më e suksesshme / Enver Isufi
27 Përvojë për mbrojtjen e bimëve në dy serra me domate :[Durrës e Kavajë] / Enver Isufi
28 Këpusha deformuese e lastarëve të hardhisë / Enver Isufi
29 Stethorus / Enver Isufi
30 Mbrojtja e hardhisë, sipas parimeve të bujqësisë organike / Enver Isufi
31 Arritje të prognozë - sinjalizimit të parazitëve të bimëve / Enver Isufi; Andon Papingji; Lutfi Isufi; Fuat Bilali; Jozef Tedeskini; Shpend Shahini
32 50 vjet mbrojtje e hardhisë / Enver Isufi
33 OMGJ-të dhe mjedisi shqiptar : [Organizmat transgjenike në Shqipëri] / Enver Isufi
34 Vrojtimet gjeodezike në veprat ujitëse të rrethit të Vlorës : disert. për marrjen e gradës shkencore "Doktor" / Kajtaz Alikaj; Enver Isufi
35 Aplikimi i disa elementeve të luftës inetgruar kundër këpushës së kuqe të pemëve : disert. për marrjen e gradës shkenc. " Doktor" / Enver Isufi; A Kapidani

Show details      New search