Paraqitje e shkurtër e regjistrimeve të gjetura

Numri i regjistrimeve të gjetura është 17 dhe numri i regjistrimeve të shfaqura është 17.
Një paraqitje më e detajuar e regjistrimit mund të përftohet pasi ju të klikoni paraqitjen e shkurtër të tij. Gjithashtu ju mund të shënoni regjistrimet dhe të shtypni butonin "Shfaq detajet" për një paraqitje më të detajuar.
1 Mbrojtja e hardhisë nga sëmundjet dhe dëmtuesit / Enver Isufi; Abdulla Kapidani; Ernest Locher
2 Mbrojtja kimike e bimëve / Enver Ballhysa; Abdulla Kapidani; Teki Kaltani; Llambro Grillo; Aleks Ndoni
3 Sëmundjet dhe dëmtuesit e hardhisë / Teki Kaltani; Abdulla Kapidani
4 Dëmtonjësit e sëmundjet kryesore të hardhisë dhe luftimi i tyre / Abdulla Kapidani
5 Entomologjia bujqësore : dëmtuesit e pemëtarisë / Abdulla Kapidani; Nesip Jaço; Vladimir Bako
6 Entomologjia bujqësore : dëmtuesit e pemëtarisë / Abdulla Kapidani; Meropi Prifti; Nesip Jaço; Vladimir Bako
7 Mbrojtja kimike e bimëve / Abdulla Kapidani; Teki Kaltani
8 Mbrojtja kimike e bimëve / Abdulla Kapidani; Teki Kaltani
9 Entomologjia bujqësore : dëmtuesit e bimëve : pjesë e përgjithshme / Abdulla Kapidani; Nesip Jaço; Meropi Prifti
10 Entomologjia bujqësore : (dëmtuesit e bimëve të arave) / Abdulla Kapidani; Meropi Prifti; Nesip Jaço; Vladimir Bako
11 Praktikum i entomologjisë bujqësore / Meropi Prifti; Abdulla Kapidani
12 Sëmundjet dhe dëmtuesit e pemëve frutore / Burhan Çelo; Atanas Stani; Teki Kaltani; Abdulla Kapidani
13 Entomologjia bujqësore : pjesa e përgjithshme / Atanas Stani; Xhelo Murraj; Abdulla Kapidani
14 Minjtë dëmtues të bujqësisë dhe të mjediseve familjare / Lutfi Isufi; Abdulla Kapidani
15 Ndikimi i Bombus Terrestris L. (Hymenoptera, Apidae) në nxitjen e pjalmimit tek domatja / Anila Paparisto; Etleva Hamzaraj; Abdulla Kapidani; Kastriot Misja; Valbona Aliko; Artan Trebicka
16 Studimi i nematodave parazitare të bimëve dhe luftimi i tyre : disert. për marrjen e gradës "Kandidat i Shkencave Bujqësore" / Abdulla Kapidani
17 Studimi i nematodave parazitare të bimëve dhe luftimi i tyre : autoreferat i disert. për marrjen e gradës "Kandidat i Shkencave Bujqësore" / Abdulla Kapidani

Show details      New search