Paraqitje e shkurtër e regjistrimeve të gjetura

Numri i regjistrimeve të gjetura është 58 dhe numri i regjistrimeve të shfaqura është 50.
Një paraqitje më e detajuar e regjistrimit mund të përftohet pasi ju të klikoni paraqitjen e shkurtër të tij. Gjithashtu ju mund të shënoni regjistrimet dhe të shtypni butonin "Shfaq detajet" për një paraqitje më të detajuar.
1 Ushtrime të informatikës : për Fakultetin e Ekonomisë / Bashkim Ruseti
2 Informatika : për Fakultetin e Ekonomisë / Bashkim Ruseti; Kozeta Bylykbashi
3 Lotus 1-2-3 / Bashkim Ruseti; A. Kona
4 Sistemet e informacionit të menaxhimit / Bashkim Ruseti; Kozeta Sevrani
5 Matematika e zbatuar : për Fakultetin e Ekonomisë / Thoma Mitre; Bashkim Ruseti; Thoma Mitre
6 Aplikime kompjuterike : tekst universitar / Bashkim Ruseti; Edlira Kalemi; Arben Proçani; Senada Hoxha; Edlira Martiri
7 Aplikime kompjuterike / Bashkim Ruseti; Edlira Kalemi; Senada Bushati (Hoxha); Arben Poroçani
8 Ushtrime të matematikës : për fakultetin e ekonomisë / Mehmet Karapici; Bashkim Ruseti; Vangjel Shundi
9 Ushtrime të informatikës : për fakultetet inxhinierike / Maksi Raço; Ilia Ninka; Bashkim Ruseti
10 Matematika : për Fakultetin e Ekonomisë : programimi linear : teoria e grafeve / Bashkim Ruseti; Thoma Mitre; Mehmet Karapici
11 Matematika e lartë : për kontabilistët dhe merceologët / Bashkim Ruseti
12 Matematika : për fakultetin e ekonomisë : algjebra lineare dhe analiza matematike : teori dhe ushtrime / Thoma Mitre; Omer Stringa; Bashkim Ruseti; Alma Spaho
13 Puna jashtë klase në matematikë / Bashkim Ruseti
14 Matematika : teoria e propabilitetit / Bashkim Ruseti
15 Matematika : statistika matematike dhe elementet e teorisë së shërbimit masiv / Bashkim Ruseti
16 Matematika : statistika matematike dhe elementet e teorisë së shërbimit masiv / Bashkim Ruseti
17 Matematika : teoria e probabiliteteve / Bashkim Ruseti
18 Matematika e lartë : për kontabilistët dhe mercologët / Bashkim Ruseti
19 Matematika e lartë : për kontabilistët dhe mercologët / Bashkim Ruseti
20 Matematika e lartë : për kontabilistët dhe merceologët / Bashkim Ruseti
21 Matematika e lartë për kontabilistët dhe mercologët / Bashkim Ruseti
22 Matematika e lartë : për kontabilistët dhe merceologët / Bashkim Ruseti
23 Matematika e lartë : për kontabilistët dhe merceologët / Bashkim Ruseti
24 Matematika e lartë : për kontabilistët dhe merceologët / Bashkim Ruseti
25 Teoria e probabilitetit dhe statistika matematike / Bashkim Ruseti
26 Teoria e probabilitetit dhe statistika matematike / Bashkim Ruseti
27 Teoria e propabiliteteve dhe statistika matematike / Bashkim Ruseti
28 Ushtrimet e matematikës së lartë / Bashkim Ruseti
29 Teoria e propabiliteteve dhe statistika matematike / Bashkim Ruseti
30 Ushtrime të matematikës së lartë / Bashkim Ruseti
31 Ushtrime të matematikës së lartë / Bashkim Ruseti
32 Ushtrime të matematikës së lartë : për fakultetin e ekonomisë / Bashkim Ruseti
33 Prerjet në industri me metoda matematike / Bashkim Ruseti; Vladimir Jorgji
34 Ushtrime të informatikës : për fakultetin e ekonomisë / Bashkim Ruseti; Petraq Papajorgji
35 Matematika : për fakultetin ekonomik : programimi linear, teoria e grafeve / Bashkim Ruseti; Thoma Mitre; Mehmet Karapici
36 Matematika : për fakultetin e ekonomisë : programi linear, teoria e grafeve / Bashkim Ruseti; Thoma Mitre; Mehmet Karapici
37 Matematika : për fakultetin e ekonomisë : programimi linear, teoria e grafeve / Bashkim Ruseti; Thoma Mitre; Mehmet Karapici
38 Ushtrime të matematikës : gjeometria analitike, algjebra lineare, analiza matematike : tekst për fakultetin e ekonomisë / Bashkim Ruseti; Vangjel Shundi; Shpëtim Leka
39 "Ç'të bëjmë me Universitet? " / Bashkim Ruseti
40 Teknologjitë e informacionit dhe komunikimit dhe bizneset shqiptare / Bashkim Ruseti; Kozeta Sevrani; Mimoza Manxhari; Brilanda Bushati
41 Potencialet transformuese të E - qeverisjes : rasti i Bashkisë së Tiranës: [përdorimi i teknologjisë së informacionit] / Bashkim Ruseti; Kozeta Sevrani; Nevila Baci
42 E - learning dhe modelet e biznesit në Shqipëri / Ezmolda Barolli; Bashkim Ruseti
43 Rëndësia për investime në teknologjitë e informacionit dhe komunikimit për arsimin e lartë në Shqipëri / Ezmolda Barolli; Bashkim Ruseti; Rovena Bahiti
44 Krijimi i një strategjie e prokurimi, një domosdoshmëri në realitetin shqiptar : këshilla dhe rekomandime / Bashkim Ruseti; Rovena Bahiti
45 Modernizimi i shërbimeve publike nëpërmjet teknologjisë së informacionit dhe komunikimit. Rasti i qeverisë shqiptare / Valmira Osmanaj; Bashkim Ruseti
46 Roli i informatizimit në ekspansionin e organizimit të ekonomisë së tregut në Kosovë : disert. për marrjen e gradës shkencore "Doktor" / Edmond Beqiri; Bashkim Ruseti
47 Manaxhimi i punëve, dokumentave dhe burimeve njerëzore të një organizate nëpërmjet rrjetave të integruara - intranet, extranet, internet : disert. për marrjen e gradës shkencore " Doktor" / Silvana Martini; Bashkim Ruseti
48 Sistemet e informacionit një mjet për zhvillimin e suksesshëm të reformave në sektorin energjetik : disert. për mbrojtjen e gradës shkenc. "Doktor" / Indrit Baholli; Bashkim Ruseti
49 Integrimi i TIK në procesin e mësimdhënies dhe të mësuarit në arsimin e lartë : disert. për marrjen e gradës shkencore "Doktor" / Ezmolda Barolli; Bashkim Ruseti
50 Interneti & tregtia elektronike : (rasti i Shqipërisë) : tezë doktorature / Jozef Bushati; Bashkim Ruseti

Ka 8 regjistrime në faqen tjetër

Show details      Next 50 hit(s)  New search