Paraqitje e shkurtër e regjistrimeve të gjetura

Numri i regjistrimeve të gjetura është 53 dhe numri i regjistrimeve të shfaqura është 50.
Një paraqitje më e detajuar e regjistrimit mund të përftohet pasi ju të klikoni paraqitjen e shkurtër të tij. Gjithashtu ju mund të shënoni regjistrimet dhe të shtypni butonin "Shfaq detajet" për një paraqitje më të detajuar.
1 V. 13 : Misionar i edukimit të brezave : pedagogji / Petraq Sotiri
2 Si të nxjerrim verë e raki të mirë / Petraq Sotiri
3 Pemët frutore 1 : për shkollat e mesme bujqësore : agronomi, perime / Petraq Sotiri; Flora Shehati
4 Pemët frutore 1 : për shkollat e mesme bujqësore : agronomi, perime / Petraq Sotiri; Flora Shehati
5 Pemët frutore 1 : për shkollat e mesme bujqësore : agronomi, perime / Petraq Sotiri; Flora Shehati
6 Pemët frutore 2 : agronomi, perime : maket / Petraq Sotiri; Mukades Gjoka
7 Pemët frutore 2 : agronomi, perime : maket / Petraq Sotiri; Mukades Gjoka; Flora Shehati
8 Vlerësimi pomologjik i pemëve frutore, ullirit dhe agrumeve : shtojcë varianti A : agronomi, perime / Petraq Sotiri; Flora Shehati
9 Vlerësimi pomologjik i pemëve frutore, ullirit dhe agrumeve : shtojcë varianti A : agronomi, perime / Petraq Sotiri; Flora Shehati
10 Vlerësimi pomologjik i pemëve frutore, ullirit dhe agrumeve : (shtojcë varianti A) : agronomi, perime / Petraq Sotiri; Flora Shehati
11 Vlerësimi pomologjik i pemëve frutore, ullirit dhe agrumeve : shtojcë varianti B : agronomi, perime / Petraq Sotiri; Flora Shehati
12 Vlerësimi pomologjik i pemëve frutore, ullirit dhe agrumeve : shtojcë varianti B : agronomi, perime / Petraq Sotiri; Flora Shehati
13 Vlerësimi pomologjik i pemëve frutore, ullirit dhe agrumeve : (shtojcë varianti B) : agronomi, perime / Petraq Sotiri; Flora Shehati
14 Vreshtaria : pemëtaria : maket / Petraq Sotiri; Jorgaq Pëllumbi
15 krijimi i vreshtit / Petraq Sotiri
16 Kultivimi i rrushit për tharje / Petraq Sotiri
17 Pemët frutore 1 : për shkollat e mesme bujqësore : agronomi : pemëtari / Petraq Sotiri
18 Shartimet dhe krasitjet e hardhisë / Petraq Sotiri
19 Vlerësimi pomologjik i pemëve frutore : pemëtari / Petraq Sotiri
20 Vlerësimi pomologjik i pemëve frutore, ullirit dhe agrumeve A : shtojcë varianti : agronomi : perime / Petraq Sotiri; Dionis Çakalli
21 Vlerësimi pomologjik i pemëve frutore, ullirit dhe agrumeve B : shtojcë varianti : agronomi : perime / Petraq Sotiri; Dionis Çakalli
22 Pemët frutore 1 : për specialitetin agronomi të shkollës së mesme bujqësore / Petraq Sotiri; A. Gjermeni
23 Pemët frutore 2 : për specialitetin agronomi të shkollës së mesme bujqësore / Petraq Sotiri; A. Gjermeni
24 Pemët frutore 1 : për specialitetin agronomi të shkollës së mesme bujqësore / Petraq Sotiri; A. Gjermeni
25 Pemët frutore 1 : për specialitetin : agronimi të shkollës së mesme bujqësore / Petraq Sotiri; A. Gjermeni
26 Pemët frutore 1 : për specialitetin : agronimi të shkollës së mesme bujqësore / Petraq Sotiri; A. Gjermeni; Maria Veshi
27 Pemët frutore 1 : për shkollat e mesme bujqësore : agronomi : pemëtari / Petraq Sotiri; A. Gjermeni; Maria Veshi
28 Pemët frutore 1 : për shkollat e mesme bujqësore : agronomi : perime / Petraq Sotiri; A. Gjermeni; Maria Veshi
29 Pemët frutore 2 : për shkollat e mesme bujqësore : agronomi : perime / Petraq Sotiri; A. Gjermeni; Maria Veshi
30 Pemët frutore 2 : për shkollat e mesme bujqësore : agronomi : perime / Petraq Sotiri; A. Gjermeni; Flora Shehati
31 Pemët frutore 2 : për shkollat e mesme bujqësore : agronomi : perime / Petraq Sotiri; A. Gjermeni; Maria Veshi
32 Pemët frutore 2 : për specialitetin agronomi të shkollës së mesme bujqësore / Petraq Sotiri; A. Gjermeni
33 Vreshtaria : për specialitetin frutikulturë të shkollës së mesme bujqësore / Petraq Sotiri; A. Gjermeni
34 Vreshtaria : për specialitetin frutikulturë të shkollës së mesme bujqësore / Petraq Sotiri; A. Gjermeni
35 Vreshtaria : për specialitetin frutikulturë të shkollës së mesme bujqësore / Petraq Sotiri; A. Gjermeni
36 Vreshtaria : për shkollën e mesme profesionale : specialiteti frutikulturë / Petraq Sotiri; A. Gjermeni
37 Vreshtaria. Pemëtaria : maket / Petraq Sotiri; Jorgaq Pëllumbi; Flora Shehati
38 Vitikultura : tekst mësimor për Fakultetin e Agronomisë / Petraq Sotiri; Todo Gjermani; Taso Nini
39 Bioteknologjia dhe gjenetika moderne / Petraq Sotiri
40 Profesor Lefter Veshi, krenari e shkencës shqiptare / Petraq Sotiri
41 Bujqësia shqiptare, vlerat dhe realiteti / Petraq Sotiri
42 Gjendja e resurseve gjenetike të hardhisë në Shqipëri / Petraq Sotiri
43 Teknologji biologjike apo bioteknologji / Petraq Sotiri
44 Sistemet e prodhimit dhe bioteknologjitë / Petraq Sotiri
45 Ju rrëfej degustatorët shqiptarë : [verërat dhe vreshtaria shqiptare] / Petraq Sotiri
46 Pemët transgjenike dhe shëndeti ynë / Petraq Sotiri
47 Vreshtaria dhe verëtaria në udhëkryq / Petraq Sotiri
48 Konsiderata mbi metodat bioteknologjike dhe gjenetike në të ardhmen e pemtarisë / Petraq Sotiri; Fadil Thomai
49 Studimi agrobiologjik dhe kimiko-teknologjik i një grupi kultivarësh rrushi për verë të kuqe : disert. për marrjen e gradës shkencore "Doktor" / Fatos Bylykbashi; Petraq Sotiri
50 Studim mbi ekosistemin e vreshtarisë në zonën e lashtë të kultivimit, Shesh Tiranë : disert. për marrjen e gradës shkencore "Doktor" / Baki Dervishi; Petraq Sotiri

Ka 3 regjistrime në faqen tjetër

Show details      Next 50 hit(s)  New search