Paraqitje e shkurtër e regjistrimeve të gjetura

Numri i regjistrimeve të gjetura është 11 dhe numri i regjistrimeve të shfaqura është 11.
Një paraqitje më e detajuar e regjistrimit mund të përftohet pasi ju të klikoni paraqitjen e shkurtër të tij. Gjithashtu ju mund të shënoni regjistrimet dhe të shtypni butonin "Shfaq detajet" për një paraqitje më të detajuar.
1 Miklime / Nuhi Veselaj
2 Drejt standardizimit të gjuhës shqipe / Nuhi Veselaj; Abdullah Zymberi; Begzad Baliu
3 Rreth identitetit të gjinisë asnjanëse në shqipen e sotme / Nuhi Veselaj; Abdullah Zymberi; Begzad Baliu
4 Shumësi dhe shquarsia e emrave në shqipen standarde : (konstatime, diskutime, propozime) / Nuhi Veselaj; Abdullah Zymberi; Begzad Baliu
5 Kontributi i Asdrenit në formimin e gjuhës letrare kombëtare shqipe : (rishikim magjistrature) / Nuhi Veselaj; Abdullah Zymberi; Begzad Baliu
6 Çështje të shqipes standarde në fushë të normëzimit / Nuhi Veselaj; Abdullah Zymberi; Begzad Baliu
7 Rreth formëzimit të emërtimit të njerëzve sipas profesionit në gjuhën shqipe / Nuhi Veselaj; Latif Mulaku; Mehmet Halimi
8 Rreth terminologjisë kompjuterike në shqipe / Nuhi Veselaj
9 Rreth përcaktimit të rregullës për formimin e emrave prejpjesorë të vepruesit me - (ë)s në shqipen kombëtare letrare / Nuhi Veselaj
10 Formanti - as si ndajshtesë e specializuar : (për emërtimin e njerzve sipas vendbanimit e prejardhjes në shqipen letrare kombëtare) / Nuhi Veselaj
11 Përpunimi i normës letrare kusht për kristalizimin e mëtejshëm të shqipes standarte kombëtare / Nuhi Veselaj

Show details      New search