Présentation succincte des notices trouvées

Nombre de notices trouvées : 2454 , nombre de notices affichées : 2454.
La notice détaillée sera affichée si vous cliquez sur sa présentation succincte.Vous pouvez également cocher les notices et cliquez sur le bouton "Afficher le détail des notices cochées" pour en voir une présentation détaillée.
1 Tarikatat islamike shqiptare : Saadizma / Ismail H. Aga
2 Fjala e bukur : përkth.
3 Shtyllat e Islamit / Vehbi S. Gavoçi; A. Zekja
4 Ngyros dhe mëso
5 Dialogu me mikun ateist : përkth. / Mustafa Mahmud
6 Tarikati islamik "Saadi" El-Xhibbavi / Ismail H. Aga; Ismail H. Aga
7 Imamët dëshmorë-shehidë në luftën e fundit në Kosovë 1989/1999 : monografi / Ramadan Shkodra; Sadik Mehmeti; Agim Gashi; Naim Tërnava
8 Vargje mbi lindjen e qenies më të vlefshme në gjuhën shqipe : (mevlud) / Tahir Popova; Ramadan Shkodra; Sadik Mehmeti; Qemajl Morina
9 Bibliografi e botimeve islame në gjuhën shqipe në Kosovë 1957-1997 / Ramadan Shkodra; Azis Pireva; Feti Mehdiu
10 Hoxhë Kadri Prishtina, mendimtar islam / Qemajl Morina
11 Leksikoni islam / Nexhat Ibrahimi; Ajni Sinani
12 Mevludi / Tahir Popova; Sherif Ahmeti; Qemajl Morina
13 Haxhi Rrystem Ef. Shporta : jeta dhe vepra : (1864-1937) : monografi / Resul Rexhepi; Sadik Mehmeti; Isa Bajçinca
14 Tesavvufi dhe tarikatet / Selçuk Eraydin; Metin Izeti; Petrit Bezhani
15 Familja dhe islami : përkth. / Khurshid Ahmad
16 Riad us Salehiin : hadithe nga Muhammedi As. : variant i shkurtuar : përkth. / Imam En-Nevevi
17 Shtyllat e besimit / Vehbi S. Gavoçi
18 Shtyllat e islamizmit : dy dëshmitë / Vehbi S. Gavoçi
19 Islami dhe civilizimi : përkth. / Seid Haua
20 Lindja e Turqisë moderne / Bernard Lewis; Krenar Hajdëri; Teuta Barbullushi
21 Mirë se vjen muaji i madhnueshëm i Ramazanit / L. Sula
22 Kombësia dhe feja në Shqipëri : 1920-1944 / Roberto Morozzo della Rocca; Luan Omari
23 Roli i besimit mysliman në Shqipërinë paskomuniste : seminar ndërkombëtar : 9-12 dhjetor 1994 / Nexhat Gjuzi; Shoqata e Intelektualëve Shqiptarë "Kultura Islame"
24 Mësimi ynë : përkth. / Ghulam Ahmad
25 Muhammedi edukator : përkth. / J.R. Gulick; Robert L.
26 Të katërmbëdhjetë njerëzit e mirë : i dërguari më i madh, Muhammedi (S) ; Imam Aliu (A), Imam Hasani : përkth
27 Hafiz Ali Korça : poet e atdhetar / Faik A. Hoxha
28 Jeta e të dërguarit Muhammed (S.A.V.) : përkth. / Leila Azzam; Aisha Gouverneur
29 Dritë e zemrës : përmbledhje e shkurtër mësimesh e rregullash islame
30 Të kuptuarit e drejtë të islamit / Syed Abdul Ala Maudoodi
31 Ahmed dhe Sarah shkojnë në xhami / Rashid A. Chaudri
32 Gruaja në islam dhe në shoqërinë muslimane / Hasan Turabi
33 V.3 : Abasitët
34 Ahmed dhe Sarah / Rashid A. Chodri
35 Filozofia e mësimeve të islamit / Ghulam Ahmad
36 Mevludi / Idriz Lamaj
37 Dritë e zemrës / Ramiz Zekaj
38 Besimet e muslimanëve / Ibrahim Dalliu
39 Mësime feje / Ahmed Hamdi
40 Muhammeti, Profeti ynë / Muhammed Ali
41 Udha muhamedane : (Tarikati muhammedije) / Muhamed Bergjiviu
42 E Lemja dhe Jeta e të Madhit Muhammed Alejhisselam / Ibrahim Dalliu
43 Feja islame / Seyyid Abul Al'a Maududi
44 Ebu Dher El Gaf-fari, shoku i Profetit / Abdel Xhudeh Es-Sah-Har
45 Tregime nga historia islame : përkth
46 Ymeri pranë fesë islame dhe dy tregime të tjera nga historia / Vehbi Ismaili
47 Edukata fetare e morale / Haki Sharofi
48 Sureja e Jasinës së madhnueshme dhe suret e lutjet që këndohen ndër nemaze : në pjesën besimtare përmban shtyllat themeltare që i duhen çdo myslimani për besim e veprim, si dhe nemazin (të falunit), agjinimin, zeqatin e haxhin
49 Katërdhet Hadithe : Fjalë të Profetit Muhammed / Sherefed-din Mevevi; Burhan Fili
50 Zoti është me ne! : dhe tregime të tjera nga Historia Islame / Khurram Murad
51 Jusufi i drejt / Vehbi Ismaili
52 Kërkuesi i së vërtetës : Selman-El-Farisi-një shok i Profetit, A.S. / Vehbi Ismaili
53 Islamizmi dhe lutjet / Vehbi Ismaili
54 A duhet feja? A e pengon bashkimin kombëtar? / Ali Kraja
55 A ka dyshim në qënëjen e Zotit / Ismet Dibra
56 Studime islame / Vehbi Ismaili
57 Ballsami i lumturisë : nga përtëritja e diturisë fetare : përkth.nga angl. / Muhammad al-Ghazzali
58 Muhammedi në 20 tregime : përkth. / Abdet-tev-wab Jusuf
59 Mrekullia e Madhe : (Israja e Miraxhi) : përkth. / Muhammed M. Sha'ravi
60 Muhammedi, Profeti i islamizmës : një përshkrim i shkurtën : përkth. / Muhammed Ali
61 Islamizmi, rruga e natyrshme : përkth. / Abdul W. Hamid
62 Islamizmi : misioni i tij në botë : përkth. / Muhamed F. Wagdy
63 Muhammedi-profeti njeri / Teufik El-Hakim
64 Agjërimi nga aspekti kur'anor edukativo-arsimor, moral, social dhe mjekësor / Ali Iljazi
65 Mevludi Sherif / Ali Ulqinaku
66 Tefsiri i Ajetit që tregon profetësinë e përgjithëshme të H.Muhamedit (A.S.) / Ali Korça
67 A duhet feja? A e pengon bashkimin kombtar? / Ali Kraja
68 Dijeni praktike besimtare : për shkollat fillore mashkullore e femnore : perjudha'parë-klasa e parë
69 Dijeni besimtare praktike : për shkollat fillore mashkullore e femnore : perjudha e parë-klasa e 2-të
70 Dijeni praktike besimtare : për shkolla fillore mashkullore e femnore : perjudha e epër-rendi i 5-të
71 Dijeni besimtare praktike : për shkolla fillore mashkullore e femnore : perijudha e epër-rendi i 6-të
72 Muhamedi dhe mësimet e tij / Vehbi Ismaili
73 Shkenca e Hadithit dhe terminologjia e saj / Qazim Qazimi
74 Bilali, mezini i Profetit A.S. / Vehbi Ismaili
75 Heroi si Profet Muhamedi dhe islamizma / Thomas Carlyle
76 Njeriu islam dhe studime të tjera / Jonus Bulej (Buliqi)
77 150 Hadithe : fjalë të Profetit Muhammed / Vehbi Ismaili
78 Disa fetar patriot musliman shqiptarë
79 Hadithi-Errbeain : 40 fjalë përmbledhse të Pejgamberit, Alejhisselam, të cilat i bahen udhëheqse e plotsimit të çdo myslimani si kah besimi ashtu dhe kah moralet dhe kah veprat / Muhjiddini Neveviut
80 Disa fetar patriot musliman shqiptarë
81 Predikimet e të premteve : udhëzime dhe materiale për 54 predikime për ditë të premte
82 Besimi islam / Ibrahim Dalliu
83 Një përshkrim i shkurtë i jetës së Profetit t'islamizmës / Muhammed Ali
84 Mësime teorike dhe praktike të moralit islam / Ymer Nësuhi
85 Historia e Pejgamberëve : përkthim
86 Islamizmi
87 Libri i së falmes / Ibrahim Dalliu
88 Muhammedi, Profeti islam / Vehbi Ismaili
89 Muhammedi, Profeti islam / Vehbi Ismaili
90 Pesë Mevlude në gjuhën shqipe / Ali Ulqinaku; Ali Korça; Abdulla Zemblaku
91 Predikimet e Xhumasë dhe Bajrameve / Vehbi Ismaili
92 Një tufë lule : tregime nga historia islame / Vehbi Ismaili
93 Drejt dyshimit deri në besim / Mustafa Mahmud
94 Ç'është islamizmi / Vehbi Ismaili
95 Historia e Pejgamberëve / Bajrush Ahmeti
96 Historia islame : për vitin e 2-të të Medresesë / Mahir Hasani; Nuredin Ahmedi
97 Të katërmbëdhjetë njerëzit e mirë : Imam Zejnel Abidini, Imam Muhammed El-Bakir (A), Imam Xhafer Es-Sadik (A), Imam Musa El-Kodhim (A) : përkth
98 Të katërmbëdhjetë njerëzit e mirë : Imam Ali Rizai (A), Imam Muhammed Xhevad (A), Imam Ali El-Hadi (A), Imam Hasan El-Askeri (A), Imam Muhammed El-Mehdi (A) : përkth
99 Islamizimi i diturisë : parimet e përgjithshme dhe plani i punës : përkth. / Ismail Faruq
100 Shqyrtime filozofike islame / Muhamed Mustafa; Hajri Ismaili
101 Feja, kultura dhe tradita islame ndër shqiptarët : simpozium ndërkombëtar i mbajtur në Prishtinë, më 15-16-17 tetor 1992 / Muhamet Pirraku
102 Përpjekja në rrugën e All-LLahut Xh,Sh. / Syed Abdul Ala Maudoodi
103 Rruga e besimit : përkth. / Abdul Mexhid Zendani
104 Roli i studentëve muslimanë në rindërtimin e botës islame : përkth. / Syed Abdul Ala Maudoodi
105 Porosia islame : përkth. / Hasan El-Benna
106 Ç'do të thotë përkatësia ime islame : përkth. / Fet'hi Jeken
107 Jeta mes udhëkryqit dhe rrugëdaljes / Avni Avdiu
108 Islami fe e ardhmërisë : përkth. / Sejjid Kutub
109 Parimet islame : përkth. / Syed Abdul Ala Maudoodi
110 Dilemat rreth islamit / Muhammed Kutub; Ramiz Zekaj
111 Islami, rruga për zgjidhjen e problemeve shoqërore shqetësuese të botës : përkth. / Mamarinta-Umer P. Mubabaja
112 Zhvillimi i kulturës islame te shqiptarët gjatë shekullit XX / Ramiz Zekaj; Dilaver Sadikaj
113 Mahjul Balagha : thënie të zgjedhura / imam Ali; Sokrat Ahmataj
114 Dashuria ndaj Pejgamberit (A.S.) : përkth.
115 Rizgjimi islam ndërmjet kundërshtimit dhe ekstremizmit : përkth / Yusuf al-Qaradawi
116 Ç'duhet bërë : mendimtarët e lirë dhe rilindja islame : përkth / Ali Sheriati; H. Ismaili
117 Fatimeja është Fatime : përkth / Ali Sheriati; H. Ismaili
118 Fenomeni kur'anor : përkth / Malik ibn Nebi; M. Havolli
119 Kontaktet e para të Islamit me popujt ballkanikë në periudhën paraosmane / Nexhat Ibrahimi
120 Rruga e grupit të shpëtuar dhe palës së ndihmuar (nga All-llahu) në frymë të kur'anit dhe sunnetit : përkth / Muhammed Xh. Zejno
121 Dialogu me mikun ateist : përkth / Mustafa Mahmud
122 Ese mbi temat e islamizmit : përkth / Ebrahim Kazim
123 Prej dyshimit deri në besim : përkth / Mustafa Mahmud
124 Principet e fesë
125 Argumentet e namazit / Ermal Nurja; Ritvan Seferaj; Alija Barlovic
126 Ditët dhe netët e mira në Islam / Dorian Demetja; Genti Kruja
127 Gjuetia e meditimeve / Abdurrahman ibn Xheuzi; Genc Plumbi; Roald A. Hysa
128 L' Insegnamento delle religioni oggi
129 Gruaja në islam / Bekir Topaloglu
130 Mevludi : lindja e Pejkamberit / Ali Korça; N. Simnica
131 Vehbi Dibra, personalitet dhe veprimtar i shquar i lëvizjes kombëtare / Qazim Xhelili; Nexhat Myftiu
132 Lëkundjet që solli shekulli : pyetje-përgjigje : artikuj të zgjedhur : përkth. / M. Fethullah Gülen
133 Sahihu-L-Buhâri në gjuhën shqipe / Muhammad ibn Ismail al Bukhari; Feti Mehdiu; Elez Ismaili
134 Sahihu-L-Buhâri ne gjuhën shqipe / Muhammad ibn Ismail al Bukhari; Isa Memishi; Mahmud Hysa
135 Myslimanët shqiptarë në kohën e lëvizjes për pavarësi kombëtare [dorëshkrim] : (1878-1912) / Peter Bartl; Nestor Nepravishta
136 Besimi në All-llahun në dritën e filozofisë, shkencës dhe kur'anit : përkth. / Nedimu-I-Xhisr; Ahmet Qeriqi
137 Rruga e muslimanit : përkth.
138 Nektari i vulosur i xhennetit : studim mbi jetëshkrimin e Resulull-llahut alejhis-selam : përkth. nga boshnjakishtja / Safijurrahman El-Mubarekfuri
139 Hadithi : përkth. / R. Shehu
140 Teuhidi : përkth. / R. Shehu
141 Bazat e teuhidit : monoteizmi islam : përkth. / Ebu Emineh Bilal Philips
142 Njohje e shkurtër me fenë islame : përkth. / Ali Tantawi; Behauddin E. Gashi
143 Biseda fetare / Bekir Topaloglu; Mithat Hoxha; C. Yildirmtûrk
144 Fletë nga historia islame / Bekir Topaloglu; Mithat Hoxha; Muhammed Aruçi
145 Muham'medi i dërguari i All'llahut : ( jetëshkrim) / Sej'jid Hashim el-Musauij; Selim Stafa; Hajri Shehu
146 Aux origines du nationalisme albanais : la naissance d'une nation majoritairement musulmane en Europe / Nathalie Clayer
147 Mûsûlmanskata kultura po b"lgarskite zemi : izsledvaniâ / Rosica Gradeva; Svetlana Ivanova; B. Aleksiev
148 Islam in the Balkans : religion and society between Europe and the Arab World / Harry T. Norris
149 Islam and the dervish sects of Albania : an introduction to their history, development and current situation / Robert Elsie
150 Arti dhe besimi te zoti : ese / Fatmir S. Baçi; Adriatik Kallulli
151 V.10 : Qytetërimi islam / Mehdi Polisi
152 L' Islam e il dibattito sui diritti dell'uomo / Andrea Pacini
153 Le Missioni cattoliche nei Balcani tra le due grandi guerre : Candia (1645-1669) : Vienna e Morea (1683-1699) / Marko Jacov
154 I Musulmani tra noi : chiesa cattolica e immigrati islamici in Europa : l'esempio tedesco / Angelo Negrini; Andrea Riccardi
155 Teube istigfar : thirrja që iu drejtua popullit nga viti 1955-1995 nga Muxhed-didi i shekullit XX në Shqipëri / Haxhi Umer
156 Largohuni nga shirku-krimi kundër Zotit xh.sh. : thirrje / Haxhi Umer
157 Islami në Shqipëri gjatë shekujve / Ali M. Basha; Nimete Basha
158 Le Océan Atlantique musulman : de la conquête arabe à l'époque almohade : navigation et mise en valeur des côtes d'al-Andalus et du Maghreb occidental (Portugal-Espagne-Maroc) / Christophe Picard
159 Zarazdaneto na islâmskata d"rzavnost / Vladimir Cukov; Rumâna Andreeva
160 Filozofia islame / Muhammad Husayni Behishti; Mohammad Javad Bahonar; Sokrat Ahmataj; Neim Çerenishti
161 L' Islam et la Croisade : idéologie et propagande dans les réactions musulmanes aux Croisades / Emmanuel Sivan
162 Saladin : le plus héros de l'islam / Albert Champdor
163 Të mësojm islamin : Ilmihal në gjuhën shqipe / Isa Hoxha
164 Mësimi ynë / Ghulam Ahmad; Muhammad Zakaria Khan
165 Salat : libri i namazit islamik / Muhammad Zakaria Khan
166 Masihu në Indi / Ghulam Ahmad; Muhammad Zakaria Khan
167 Një studim elementar i islamit / Tahir Ahmad; Muhammad Zakaria Khan
168 Rilindja e religjioneve / Tahir Ahmad; Muhammad Zakaria Khan
169 Disa tipare dalluese të islamit / Tahir Ahmad; Muhammad Zakaria Khan
170 Filozofia e mësimeve të islamit / Ghulam Ahmad; Muhammad Zakaria Khan
171 Mesazhi i Ahmadiatit / Bashiruddin Mahmud Ahmad; Muhammad Zakaria Khan
172 Mahjul Balagha : ligjërata dhe fjalime të zgjedhura. Letra dhe shkrime të zgjedhura / imam Ali; Sokrat Ahmataj
173 Resurrection judgement and the hereafter : lesson on islamic doctrine / Mujtaba Musavi Lari; Hamid Algar
174 The Seal of the Prophets and His message : lessons on islamic doctrine / Mujtaba Musavi Lari; Hamid Algar
175 God and His attributes : lessons on islamic doctrine / Mujtaba Musavi Lari; Hamid Algar
176 Dritë e pashuar / M. Fethullah Gülen; Mithat Hoxha; Agron Tufa
177 Kështu fliste Muhammedi alejhiselam : (hadithe) / Ahmed Mehmedovic; Jahir Beqiri
178 Kështu fliste Muhammedi alejhiselam : (hadithe) / Ahmed Mehmedovic; Jahir Beqiri
179 Ponto-baltica / Giuseppe Costantino Dragàn
180 The Doctrine of Ahl Al-Sunna Versus the "Salafi" Movement : a complete refutation / Jamil Effendi Sidqi Al-Zahawi; Shaykh Muhammad Hisham Kabbani
181 Profeti Muhamed sipas Imam Khomeinit / Ruhollah Khomeini; Vullnet Merja; Jerida Kulla; Shoqata "Flladi"
182 Kujtime dhe refleksione të një Ramazani : (1427-2006) / Muhamed Sytari; Xhahid Bushati
183 Haki Sharofi : kumtesa, shkrime origjinale, përkthime / Tarik Llagami
184 Syri i zemrës : biseda me tematikë fetare / Nazëm Adil El-Këbrisij; Mehdi Gurra; Adnan Beli; Ervin Hatibi
185 Sahîhu-L-Buhâri në gjuhën shqipe / Muhammad ibn Ismail al Bukhari; Feti Mehdiu; Husamedin Abazi
186 Dua të pendohem, por...! / Muhammed Salih El-Munexhid; Enver Zeqiri
187 Ilmihal : iman-islam-ihsan / Safer Syla; Taxhedin Bytyçi
188 Udha muhamedane : (tarikati muhammedije) / Ibrahim Dalliu; Muhammed Bergeviu
189 Muhammedi A.S. Profeti islam / Vehbi Ismaili; Agim Abazi
190 Fundamentals of islam / Muhammad Shirazi
191 Idées politiques : regards sur la théorie politique dans la pensée de l'Imam Chirazi / Mohammad Ghaleb Ayoub; Mohammad Haidair El Mouhajer
192 Jetëshkrimi i Fatime Zahra (s.a) / Fatjon Kolldani; Brunilda Mata
193 Islami dhe kristianizmi / Ulfe Azizussamed; Nexhat Ibrahimi; Hysni Ismaili
194 Njohuri mbi islamin / Remzi Sh. Gani
195 Njerëz të shquar për fenë islame / Remzi Sh. Gani
196 Tarikati Muhamedije [dorëshkrim] / Muhamed al Berkuvij
197 [Jetëshkrimi i Profetit Muhamed] [dorëshkrim] / Kadhi Ajadhi
198 [Analiza filozofike gjuhësore]
199 Kitab Eddureri [Libri i perlave të jurisprudencës] [dorëshkrim]
200 Mahomet et les grandes conquêtes arabes / Francesco Gabrieli; Claude Carme
201 Mahomet / Francesco Gabrieli
202 Religion and the politics of identity in Kosovo / Ger Duijzings
203 Historia e arsimit islam / Ziya Kazici; Edvin Cami
204 Sherhul Berkuvij [dorëshkrim] / Muhamed al Berkuvij
205 [Këshilla dhe udhëzime fetare] [dorëshkrim]
206 Halebi [dorëshkrim] / Ibrahim Halebija
207 [Historia e profetit Jusuf sipas Kuranit] [dorëshkrim]
208 Sherh Ehadith Erbein [dorëshkrim] / Muhamed bin Ebi Bekr
209 Sherhul Akaid [dorëshkrim]
210 [Histori për një shok të Profetit Muhamed Ebu Ejjub Evsariv] [dorëshkrim] / Ibrahim Efendiu
211 Sherh Xhelailul Kulubi [dorëshkrim] / Is-hak ibn Hasan Zanxhani
212 Kuduri [dorëshkrim]
213 Sherhul Akaid [dorëshkrim] / Xhelal Divaniu
214 Kanuni Xhedid [dorëshkrim] / Halil Hyseni
215 Sherhi [dorëshkrim] / Muhamed Berkevi
216 Ahvali kijameti [dorëshkrim]
217 Min-jetul Musal-li [dorëshkrim] / Mustafa Bin Halim
218 Tyhfetyl Muluk [dorëshkrim] / Ahmed Haxhi Hakem
219 Dukaikul ahbar [dorëshkrim] / Jusuf Daud
220 [Shpjegimi i 40 Haditheve] [dorëshkrim] / Muhamed El Kermaniu
221 [Histori e profetëve] [dorëshkrim]
222 [Libër për besimin] [dorëshkrim] / Muhamed ibn Esad
223 Tenbihul Gafiline [dorëshkrim] / Fekih Ebu Lejth
224 El Hidajeh [dorëshkrim] / Hysen Zamin
225 Seb'ijjat [dorëshkrim] / Muhamed Abdu Rrahman
226 Risaleh Berikli [dorëshkrim] / Muhamed Efendi
227 Delailul Hajrati [dorëshkrim] / Osman Bin Haxhi Ahmed
228 Sherhu Vesijjeti al Berkuvijj [dorëshkrim] / Ibrahim Alkijavi
229 Risale Xhilail Kulub [dorëshkrim]
230 Mesharikul Envarim [dorëshkrim] / Ibn Ferishte
231 Bustanul Arifin [Lulishte ose kopështi besimtarëve] [dorëshkrim] / Nasr Abu al-Layth al-Samarqandi
232 Vesiletun Nexhati / Ahmed Zijaud-Dini
233 Nexhatul Musal-li / Ahmed Shevki
234 Koment arabisht për kapitullin Jasin (të Kuranit) / Lahmami Zade
235 Zubdetu Ilmi hal
236 Nexhatul Musal-li / Ahmed Shevki
237 Sahih al Buhari / Muhammad ibn Ismail al Bukhari
238 Salih al Buharijj / Muhammad ibn Ismail al Bukhari
239 Salih al Buharijj / Muhammad ibn Ismail al Bukhari
240 Salih al Buharijj / Muhammad ibn Ismail al Bukhari
241 Salihu Muslim / imam Muslimi
242 Salihu Muslim / al-Nawawi
243 Salihu Muslim / imam Muslimi
244 Salihu Muslim / imam Muslimi
245 Salihu Muslim / imam Muslimi
246 Salihu Muslim / al-Nawawi
247 Salihu Muslim / imam Muslimi
248 Salihu Muslim / imam Muslimi
249 Salihu Muslim / imam Muslimi
250 Empire, islam and politics in Central Euroasia / Uyama Tomohiko
251 Ilmihal [dorëshkrim]
252 [Libër besimi dhe jurisprudencë] [dorëshkrim]
253 Multeka Ebhur [dorëshkrim] / Ibrahim Bin Ibrahim Halebiu
254 [Jurisprudencë] [dorëshkrim] / Mustafa Zejutaj
255 Siraxhije [dorëshkrim]
256 Murshidul Muehhiline [dorëshkrim]
257 Fikhu [dorëshkrim]
258 Halebi Kebir [dorëshkrim] / Ibrahim Halebija
259 [Jurisprudencë] [dorëshkrim]
260 [Koment i një pjese të kuranit] [dorëshkrim]
261 [Pjesa e njëmbëdhjetë e Kuranit] [dorëshkrim]
262 [Përshkrimi i Profetit Muhamed] [dorëshkrim]
263 [Libër lutjesh] [dorëshkrim]
264 [Libër predikimi] [dorëshkrim]
265 Multeka Ebhur [dorëshkrim] / Ibrahim Halebija
266 Multeka [dorëshkrim]
267 [Libër lutjesh të ndryshme] [dorëshkrim] / Hafiz Halid
268 Kitabul Haxhi [dorëshkrim]
269 [Libër udhëzimesh] [dorëshkrim] / Muhamed Hadimiu; Muhamed Shaban Tixhaniu
270 Sherhul fikhil ekber [dorëshkrim]
271 Ahlak [dorëshkrim]
272 Menaribn melik [dorëshkrim] / Ramazan Riza Ibn Numan
273 [Jurisprudencë] [dorëshkrim]
274 Ilmihal [dorëshkrim]
275 Sherhi Shirah [dorëshkrim] / Sinan Ibn Mustafa
276 Multeka [dorëshkrim] / Ibrahim Halebija
277 Kudurijj [dorëshkrim]
278 Buharij - Sahih [dorëshkrim] / Muhammad ibn Ismail al Bukhari
279 Dyzet Hadithe Kudsij / Burhan Fili; Roald A. Hysa
280 Shpëtuesi prej humbjes dhe përçuesi për tek poseduesi i krenarisë dhe madhështisë / Muhammad al-Ghazzali; Oldian Kaderja
281 Mapping islamic studies : genealogy, continuity and change / Azim Nanji
282 Der Islam als Alternative / Murad W. Hofmann
283 Politisierte Religion : Ursachen und Erscheinungsformen des modernen Fundamentalismus / Heiner Bielefeldt; Wilhelm Heitmeyer
284 Tarbija Islamija / Hashim Musavij
285 Akidetuna / Abdul Vahid Ensariu
286 . : Ahkamul Islam
287 . : Tarbija Islamija / Hashim Musavij
288 . : Tarbija Islamija / Hashim Musavij
289 Tarbija Islamija / Hashim Musavij
290 . : Tarbija Islamija
291 . : Krik Sual
292 Al Fetavij [dorëshkrim]
293 [Pjesë nga Kurani] [dorëshkrim]
294 [Koment i Kuranit] [dorëshkrim] / Al Bejzavi
295 [Pjesë nga Kurani] [dorëshkrim]
296 [Jurisprudencë] [dorëshkrim]
297 Halebi Sagir [dorëshkrim] / Ibrahim Ibn Muhamed Ibn Ibrahim Halebijj
298 [Pjesë nga Kurani] [dorëshkrim]
299 Min-jetul Musal-line [dorëshkrim]
300 [Mrekullitë e Profetit Muhamed] [dorëshkrim]
301 [Jeta dhe vepra e imam Ebi Hanifes] [dorëshkrim] / Nuh Ibn Mustafa
302 Fikhu [dorëshkrim]
303 [Dituria e polemikës dhe edukatës] [dorëshkrim]
304 Talimul Muteal -lim [dorëshkrim]
305 [Libër për besimin] [dorëshkrim]
306 Kalter Frieden in Bombay : zur Koexistenz von Hindus und Muslimen unter der Shivsena / Julia Eckert
307 23 Jahre : die Karriere des Propheten Muhammad / Ali Dashti
308 Die Befreiung von einem Gott der Gewalt : Erlösung in der Religionsgeschichte von Judentum, Christentum und Islam / Georg Baudler
309 Ohne Angst verschieden sein : Muslime, Juden und Christen in Deutchland begegnen sich / Fritz E. Anhelm; Sybille Fritsch-Oppermann
310 Les mouvements islamistes et les droits de l'homme / Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh
311 Muhammads Erben : die unbekannte Vielfalt des Islam / Wolfgang Günter Lerch
312 Christentum contra Islam : eine Geschichte gescheiterter Beziehungen / Ludwig Hagemann
313 Marifet name : njohuri fetare
314 [Pyetje dhe përgjigje të fonetikës së leximit të Kuranit] / Muhamed Nuriu
315 Pozita e dijetarëve sipas Imam Khomeinit / Ruhollah Khomeini; Vullnet Merja; Jerida Kulla; Shoqata "Flladi"
316 Ehli Bejti sipas Imam Khomeinit : (paqja qoftë mbi ta!) / Ruhollah Khomeini; Vullnet Merja; Sabrie Feza; Jerida Kulla; Shoqata "Flladi"
317 Nahxhul Balagha : fjala më e bukur / imam Ali; Gh. R. Layeqi; Sokrat Ahmataj
318 Ideologjia islame / Muhammad Shirazi; Vullnet Merja
319 Morali islam / Vullnet Merja; Hajri Shehu
320 Xhamia sipas Imam Khomeinit / Ruhollah Khomeini; Vullnet Merja; Jerida Kulla; Shoqata "Flladi"
321 Shërbimi ndaj njerëzve sipas Imam Khomeinit / Ruhollah Khomeini; Vullnet Merja; Jerida Kulla; Shoqata "Flladi"
322 Porosia islame : mbi të kuptuarit dhe të përjetuarit burimor të islamit / Hasan El-Benna
323 O Djalosh / Muhammad al-Ghazzali; Miftar Ajdini
324 Dita e Fundit - Kijameti i Madh / Sulejman Omer el-Eshkar; Sadush Tahiri
325 Drejtuar femrave muslimane / Muhamed Mutelev Sharavi; Muselem Mazllami
326 Besimi dhe islâmi / Mawlânâ Diyâ ad-din Khâlid al Baghdâdî; Abdullah Sipahi
327 Ahlak = morali islam : tekst mësimor për klasën e parë të shkollave të mesme (Medrese) / Musli Bajrami; Bahri Aliu
328 Pse islami? / Yusuf al-Qaradawi
329 Vizita e varreve dhe të kërkuarit ndihmë prej të vdekurve / Ahmed ibn Tejmijje; Muhamed Hebibi
330 Akideja islame nga kur'ani dhe sunneti i vërtetë / Muhammed Xh. Zejno; Bekir Halimi
331 Pse mbulesa? / Muhamed ibn Ahmed ibn Isma'il; Lukman Neziri
332 Thirrja islame / Sadik Emini; Osman Abazi
333 Islami : ndikimi i tij në civilizim dhe merita e tij për njerëzimin : qasje historike dhe analitike gjurmëve të Islamit dhe Pejgamberisë së Muhammedit... / Ebul-Hasen Ali en-Nedevijj; Bashkim Aliu
334 Njëshmëria e krijuesit : kush e krijoi këtë gjithësi të përsosur? Përse ne jemi krijuar? / Abdul Mexhid Ez- Zendani; Nig'jar Hoti (Bajrami)
335 Pejgamberët dhe shpalljet : [Besimi në dritën e Kur'anit dhe Sunnetit] / Sulejman Omer el-Eshkar; Sadush Tahiri
336 Një jetë në shërbim të fesë / Faik Luli; Islam Dizdari
337 Islami ndërmjet lindjes e perëndimit / Alija Izetbegovic; Eqrem Kryeziu
338 Muslimania e së nesërmes / Yusuf al-Qaradawi; Bajrambejamin Idriz; Fatbardh Shega
339 Islami në trojet iliro - shqiptare gjatë shekujve / Nexhat Ibrahimi
340 Lulishta e dritave / Safijurrahman El-Mubarekfuri; Hajri Shehu
341 Islami në kohë / Husein Gjozo; Qufli Osmani; Hamdi Iljazi
342 Tri parimet
343 Hallalli dhe harami në islam / Yusuf al-Qaradawi; Muhamed Mustafa; Bledar Myftari
344 Detyrat parësore të lëvizjes islame në periudhën e ardhme / Yusuf al-Qaradawi; Ymer Musa
345 Besimi i Ehli Sunnetit / Muhamed Salih Uthejmin; Shefqet Krasniqi
346 Sa jemi muslimanë / Muhammed Kutub; Agim Abazi; Besir Zeqiri
347 Rreth përhapjes së islamit ndër shqiptarët : përmbledhje studimesh / Muhidin Ahmeti; Njazi Kazazi
348 Ku qëndron problemi? / Yusuf al-Qaradawi; Bashkim Aliu
349 Islami në fokus / Hammudah Abdalati
350 Ç'thotë Bibla për Muhammedin (a.s.) / Ahmed Deedat; Urim Poshka
351 Dyzet hadithe / Imam En-Nevevi; Nexhat Ibrahimi
352 Nën hijen e Kur'anit : sureja Jasin : përkth. dhe komentim = Fi dhilalil Kur'an : suretu Jasin / Sejjid Kutub; Muhamed Mustafa
353 Ç'është islamizmi / Vehbi Ismaili; Xhevdet Hoxha
354 Rregulla mbi të lexuarit e kur'anit / Ramiz Zekaj
355 Dita e Fundit : Xhenneti dhe Xhehennemi / Sulejman Omer el-Eshkar; Osman Abazi
356 Muhammedi alejhis - selam pishtari ndriçues : qasje biografisë së Pejgamberit s.a.v.s. dhe porosive të saja / Bashkim Aliu
357 Njeriu : [Sesion Shkencor i Tarikateve Islamike të Shqipërisë dhe Kosovës] / Ismail H. Aga
358 L' Albanie, pays des derviches : les ordres mystiques musulmans en Albanie à l'époque post-ottomane : (1912 - 1967) / Nathalie Clayer
359 Mystiques, état et société : les halvetis dans l'aire balkanique de la fin du XVe siècle à nos jours / Nathalie Clayer
360 Tesavvufi dhe tarikatet / Selçuk Eraydin; Metin Izati
361 Shenja e madhe = Ajetul Kubra / Said Nursi; Muhjiddin Hoxha; Elez Ismaili
362 Virtytet e të dërguarit / Abu Isa Muhammad Tirmidi; Talha Kurtishi
363 Në rrugën e besimit / Hysen Shabani
364 Geschichte und Lehre des anatolischen Alevismus -Bektasismus / Anton Josef Dierl
365 Belief and islam : the annotated translation of I'tiqâd-nama / Mawlânâ Diyâ ad-din Khâlid al Baghdâdî
366 XV.-XVIII. yüzyillarda Arnavut nüfusunun islâmlasmasi sürecinin gidisati üzerine gözlemler / Ferit Duka
367 Sciences et savoir en Islam / Seyyed Hossein Nasr; Jean-Pierre Guinhut
368 Demokracia islame demokracia e vërtetë : përshëndetje, intervista e ligjërata / Remzi Sh. Gani
369 Religion and politics of identity in Kosovo / Ger Duijzings
370 Perla të urtësisë nga i dërguari i perëndisë / Salih Indzic; Sadush Tahiri; Ramadan Ramadani
371 Mburoja e muslimanit / Seid El-Kahtani; Talha Kurtishi
372 Katërdhjet hadithe mbi personalitetin islamik / Ali Hasen; Xhemal Jakupi
373 Forma e Namazit të të dërguarit / Muhammad Nasir-al-Din Al-Albani; Ilir Hoxha
374 Shkaqet e animit nga materializmi / Murtezà Mutahhari; Edin Q. Lohja; Arta Gruda
375 Monografi e Shaban A. Gani klerik e atdhetar vlonjat / Remzi Sh. Gani
376 Nevrûz-türk ergenekon bayrami / Abdulhalûk M. Çay
377 Agjërimi, namazi. Fjalë të urta fetare / Gani Lila
378 Bazat e besimit në islam / Bekir Topaloglu; Yusuf Sevki Yavuz; Ilyas Çelebi; Mithat Hoxha
379 Kontribut : përmbledhje publicistike / Bujar Shehu; Brixhitë Shehu
380 The Balkans : a religious backyard of Europe / Mient Jan Faber
381 Fletë nga historia islame / Bekir Topaloglu; Mithat Hoxha; Mimoza Aruçi
382 Dyzet hadithe / Ramiz Zekaj; Alban Kodra
383 Në pragun e misticizmit / Faik A. Hoxha; Tarik Llagami
384 Udhëtim i shkurtër nëpër qenien njerëzore : përmbledhje kumtesash / Leart Bërdica; Arben Kurti; Bernard Shehu; Ornela Ademovi; Saimir Xhemali; Teona Bushati; Roald A. Hysa
385 Problematiche islamiche in area balcanica : Albania, Bulgaria, Romania : (progetto strategico CNR su " il sistema mediterraneo")
386 Lutja, rregullat, kohët, kushtet dhe gabimet në të / Abdul Aziz bin Muhamed ed- Duwejsh
387 Shpirti : të vërtetat e çështjes / Ibn Qayyim al-Jawziyah; Gentian Fejzullaj; Ilir E. Haxhiaj
388 Profeti Muhamed / Yakup Üstün; Mehdi Gurra; Ervin Hatibi
389 Festat fetare muslimane / Remzi Sh. Gani
390 Pj.1 : Fusha fetare / Marie Mato
391 Mevludet në gjuhën shqipe / Faik Luli; Islam Dizdari; Islam Dizdari
392 Les différents aspects de la culture islamique : l'individu et la société en Islam / Abdelwahab Bouhdiba
393 L' ordre des assassins : Hasan Sabbah, le vieux de la montagne et l'ismaélisme / Jean-Claude Frère
394 Uniteti islam sipas Imam Khomeinit / Ruhollah Khomeini; Vullnet Merja; Esat Bunguri; Shoqata "Flladi"
395 Muhamedi alejhi selam profeti i së vërtetës / Ermal Bega; Muhamed Elifi
396 Gruaja sipas Imam Khomeinit / Ruhollah Khomeini; Vullnet Merja; Sabrie Feza; Liseda Ramaj; Shoqata "Flladi"
397 Libra në gjuhën shqipe për islamin : bibliografi / Maksim Gjinaj; Petrit Bezhani; Mehdi Gurra
398 Rinia sipas Imam Khomeinit / Ruhollah Khomeini; Vullnet Merja; Sabrie Feza; Jerida Kulla; Shoqata "Flladi"
399 Bashkëshorti ideal musliman / B. Aisha Lemu; Ergis Sefa; Ermal Bega
400 Le Missioni catoliche nei Balcani durante la guerra di Candia : (1645-1669) / Marko Jacov
401 Le Missioni cattoliche nei Balcani durante la guerra di Candia : (1645-1669) / Marko Jacov
402 Rruga historike e Azizave të Tiranës / Muamer Pazari
403 Takvim për vitin 1970 - 1389/90
404 Kriteret ose Dritat e rrugës : ese, gjykime, aforizma / M. Fethullah Gülen; Mithat Hoxha
405 La vie quotidienne des musulmans au moyen age : Xe au XIIIe siècle / Aly Mazahéri
406 V.4 : Derviches des balkans, disparitions et renaissances
407 Shërimi i shpirtrave / Ibn Hazem el Andaluzi; Alban Kodra; Ilir E. Haxhiaj
408 Kur`ani Famëlartë sipas Imam Khomeinit / Ruhollah Khomeini; Vullnet Merja; Jerida Kulla; Shoqata "Flladi"
409 Haxhi sipas Imam Khomeinit / Ruhollah Khomeini; Vullnet Merja; Sabrie Feza; Jerida Kulla; Shoqata "Flladi"
410 La Convocation d'Alamût : somme de philosophie ismaélienne : Rawdat al-taslîm (le jardin de la vraie foi) / Nasîroddîn Tûsî; Christian Jambet
411 Largohuni nga Shirku, krimi kundër Zotit xh.xh. : thirrje e posaçme / Ymer Aga
412 Marxisme et monde musulman / Maxime Rodinson
413 Fikhu i Imam Xha'ferr Sadikut : (paqja qoftë mbi të!) / Muhammed Xheuad Mugnijjeh; Selim Stafa; Vullnet Merja; Jerida Kulla; Shoqata "Flladi"
414 Udhërrëfyes i shkurtër i islamit / Abdürresid Ibrahim; Tomor Kastrati
415 L' Islam dans sa première grandeur : (VIII-e-XI-e siècle) / Maurice Lombard
416 Mrekullia e Kur'anit : nga përmbledhja e Risalein- Nur / Said Nursi; Muhjiddin Hoxha
417 Besimi : bazat - esenca - negacioni / Muhammed Naim Jasin; Muhamed I. Dolaku
418 Libri mbi islamin / Gëzim Selaci
419 Islami me pak fjalë / Mahmud Rida Murad; Arlind Boshnjaku
420 Gruaja dhe familja : [artikuj të zgjedhur]
421 Ekzistenca e zotit : vërtetimi i domosdoshmërisë sipas kleamistëve dhe filozofëve islamë / Bekir Topaloglu; Mithat Hoxha
422 Fikhu i Imam Xha'ferr Sadikut : (paqja qoftë mbi të!) / Muhammed Xheuad Mugnijjeh; Selim Stafa; Vullnet Merja; Jerida Kulla; Shoqata "Flladi"
423 Agjërimi i Ramazanit / Muharem Shtullanovic; Ekrem Avdiu
424 Pasiviteti i elitës / Muhammed esh-Sherif; Bekir Halimi
425 Përulësia në namaz / Muhammed Salih El-Munexhid; Omer Berisha; Talha Kurtishi
426 Ndalesat fetare / Muhammed Salih El-Munexhid; Omer Berisha; Ali Shabani
427 Kështu të Dërguarit i mësonin njerëzve fjalën... / Selman El-Avde; Talha Kurtishi
428 Mahomet : 571-632 / Mohammed Essad; Jacques Marty
429 50 - vjet të Medresesë së mesme "Alauddin" Prishtinë / Ramadan Shkodra; Bashkim Mehani
430 Fikhu i Imam Xha'ferr Sadikut : (paqja qoftë mbi të!) / Muhammed Xheuad Mugnijjeh; Selim Stafa; Vullnet Merja; Jerida Kulla; Shoqata "Flladi"
431 Dashuria dhe urrejtja në Islam / Salih el-Fevzan
432 Fikhu i Imam Xha'ferr Sadikut : (paqja qoftë mbi të!) / Muhammed Xheuad Mugnijjeh; Selim Stafa; Vullnet Merja; Jerida Kulla; Shoqata "Flladi"
433 Dritë e pashuar : Hz.Muhammedi (s.a.v.) / M. Fethullah Gülen; Mithat Hoxha
434 Historia e profetëve Ejub dhe Jusuf / Aida Kurti; Alban Kodra; Astrit Daci
435 Historia e profetëve Shuajb dhe Musa / Aida Kurti; Alban Kodra; Astrit Daci
436 Historia e profetëve Daud dhe Sulejman / Aida Kurti; Alban Kodra; Astrit Daci
437 Historia e profetit Junus dhe Isa / Aida Kurti; Alban Kodra; Astrit Daci
438 Historia e profetëvet Zekerija dhe Jahja / Aida Kurti; Alban Kodra; Astrit Daci
439 Historia e profetëve Adem dhe Idriz / Aida Kurti; Alban Kodra; Astrit Daci
440 Historia e profetëve Nuh dhe Hud / Aida Kurti; Alban Kodra; Astrit Daci
441 Historia e profetëve Salih dhe Ibrahim / Aida Kurti; Alban Kodra; Astrit Daci
442 Historia e profetëve Ismail dhe Lut / Aida Kurti; Alban Kodra; Astrit Daci
443 Historia e profetëve Is'hak dhe Jakub / Aida Kurti; Alban Kodra; Astrit Daci
444 Besimi i mjaftueshëm / Ibn Kudame El-Makdesi; Genc Plumbi; Roald A. Hysa
445 Sistemi i jetesës në Islam / Syed Abdul Ala Maudoodi; Klodiana Smajlaj; Blerina Baçova
446 Kalendari Hixhri Hënor dhe lidhja e tij me kalendarët Julian e Gregorian dhe me periodën Juliane / Ibrahim Rr. Gashi; Mina Naqo
447 Agjërimi i Ramazanit, ekonomia dhe falenderimi : nga përmbledhja e Risale-inur / Said Nursi; Abdylkadir Haktanër
448 Vizita e varreve / Ahmed ibn Tejmijje; Muhamed Hebibi
449 Fjalë të vogla me domethënie të mëdha / Said Nursi; Abdylkadir Haktanër
450 Përgjigje natyralistëve : nga permbledhja " Risale-i Nur" / Said Nursi; Abdylkadir Haktanër
451 Vëllazërimi : nga përmbledhja " Risale-i Nur" / Said Nursi; Abdylkadir Haktanër
452 Ngushëllimi dhe shpresa për të sëmurët : nga përmbledhja " Risale-i Nur" / Said Nursi; Abdylkadir Haktanër
453 Ringjallja : nga përmbledhja "Risale-i Nur" / Said Nursi; Abdylkadir Haktanër
454 Profeti Muhammed (A.S.) dhe rruga e tij : nga përmbledhja " Risale-i Nur" / Said Nursi; Abdylkadir Haktanër
455 Udhëzuesi i grave : nga përmbledhja " Risale-i Nur" / Said Nursi; Abdylkadir Haktanër
456 Bukuritë e besimit në islam : fjala e 23-të : nga permbledhja " Risale-i Nur " / Said Nursi; Abdylkadir Haktanër
457 Argumentet e besimit : nga përmbledhja " Risale-i nur" / Said Nursi; Abdylkadir Haktanër
458 Teuhidi / Salih el-Fevzan; Kujtim Ereqi
459 Lulishta e dritave / Safijurrahman El-Mubarekfuri; Hajri Shehu
460 Fragmente nga jeta e sahabeve / Abdurrahman Rafet El Basha; Qemajl Morina
461 J'ai recontré l'Islam / Michel Lelong
462 L' Islamisme radical / Bruno Étienne
463 L' Expansion musulmane : VII-e -XI-e siècles / Robert Mantran
464 La Presse et la mouvement national : chez les musulmans de Russie avant 1920 / Alexandre Bennigsen; Chantal Lemercier-Quelquejay
465 La Pensée réaliste d'Ibn Khaldun / Nassif Nassar
466 Zekati detyra e panjohur / Abdullah Abdurrahman El-Xhibrin; Muhamed Saleh El-Uthejmin; Ali Ahmed Es-Salus; Abdul-Aziz Baz Bin; Genc Plumbi
467 Ilmihal i vogël : per shkencen fillestare te fes islame
468 Ilmihal i vogël : për shkencën fillestare të fes islame
469 Tome 2 : De Dakar a Djakarta : l'islamen devenir
470 Mision bektashian (Teqja e Zallit) : monografi / Shyqyri Hysi; Hysen Kordha; Kujtim Ahmataj
471 Krishti në Kur'an / Ahmed Deedat; Edvin Cami; Rezart Beka
472 Fragmente nga jeta e sahabëve / Enes Ahmed Kerzun; Mehrie Kastrati; Alban Kodra
473 Shqipëria në udhëkryq : feja, qytetërimi, siguria, integrimi = Albanians in the grossroads : religion, civilization, security, integration / Xhavit Shala; Hasan Shkëmbi
474 Qytetërimi islam / Sami Frashëri; Mehdi Polisi
475 Një jetë tjetër / Halit Ertugrul; Aisa Kaduku; Jeta Kruja
476 Mrekullitë shkencore të Kur'anit / Abdul Mexhid Ez- Zendani; Faik Luli; Ajni Sinani
477 Bektashizmi në Shqipëri : bibliografi / Maksim Gjinaj; Petrit Bezhani; Nuri Çuni; Xhevahir Spahiu
478 Perlat e zemrës : poezi / Abdylkadir Haktanër; Selim Goga
479 Dy fytyrat e islamit : fondamentalizmi saudit dhe roli i tij në terrorizëm / Stephen Schwartz; Blendi Kraja; Ardian Muhaj
480 Islamic civilisation in the Balkans : second international symposium : Tirana, Albania, 4-7 December 2003 : abstracts
481 Religion et nation chez les albanais XIXe - XXe Siecles / Nathalie Clayer
482 Nga fara tek lisi : edukimi familjar nga një këndvështrim tjetër / M. Fethullah Gülen; Mithat Hoxha
483 Ese, perspektiva, opinione / M. Fethullah Gülen; Mithat Hoxha; Njazi Kazazi
484 Muslims and christians face to face / Kate Zebiri
485 Forca e arsyes : kushtuar të vdekurve në Madrid / Oriana Fallaci; Kostaq Xoxa; Beqir Ajazi; Ilir Nikolla
486 Njeriu që kërkon vetveten / Halit Ertugrul
487 Fikhu i Imam Xha'ferr Sadikut : (paqja qoftë mbi të!) / Muhammed Xheuad Mugnijjeh; Selim Stafa; Vullnet Merja; Jerida Kulla; Shoqata "Flladi"
488 L' Islam / Pierre Rondot
489 Nektari i vulosur i xhenetit : jetëshkrim i të dërguarit të All-llahut / Safijurrahman El-Mubarekfuri; Muhamed I. Dolaku
490 L' Islam noir : une religion à la conquête de l'Afrique / Vincent Monteil
491 Qëllimi i krijimit / Ebu Aminah Filips; Arsim Murseli
492 Pema e besimit : kuptimi i besimit ( imanit), themelet dhe burimet e tij, me çka ushqehet, dobite dhe frytet e tij. / Abdur-rahman Nasir Es-Saëdijj; Gëzim Selaci; Arlind Boshnjaku
493 Tridhjetë shkaqe për lumturi / Aid El-Karni; Rijad Misini
494 Namazi sipas sunnetit të të dërguarit / Hazis Abdul Hamid; Arlind Boshnjaku
495 Porosi profetike / Abdul Qadir Arnaut; Rijad Misini
496 Udhëtimi i shpirtit / Suhejb Hasan; Kreshnik Telqiu
497 Dialog ndërmjet të krishtërimit dhe muslimanit / Hasan Baxhil
498 Mahomet et Charlemagne / Henri Pirenne
499 Saudi Aramco and its world : Arabia and the Middle East / Ismail I. Nawwab; Peter C. Speers; Paul F. Hoye
500 Kastamonu'da Nevruz / Mehmet Serhat Yilmaz
501 Parimet e islamizmit / Ebul-Aëla El Maudud; Vehbi S. Gavoçi
502 Si të bëhesh mysliman / Atulla Aliu
503 Edukata fetare e morale / Haki Sharofi; Nexhat Ibrahimi; Miftar Ajdini
504 Dallimet kryesore në mes Islamizmit dhe Krishtërimit / Frédéric Copleston; Gani Smolica
505 Hutabul Ammete
506 Nazione e religione in Albania : (1920-1944) / Roberto Morozzo della Rocca
507 Shah Veliullah Dehlevi / Orhan Zarshati
508 Asketet më të njohura / Gentian Bodlli; Alban Kodra
509 Ligjërueset më të shquara / Gentian Bodlli; Alban Kodra
510 Luftëtaret më të shquara / Gentian Bodlli; Alban Kodra
511 Dijetaret më të njohura / Gentian Bodlli; Alban Kodra
512 Poetet më të dëgjuara / Gentian Bodlli; Alban Kodra
513 Gra dëshmore / Gentian Bodlli; Alban Kodra
514 Gratë më të shquara / Gentian Bodlli; Alban Kodra
515 Nënat e besimtarëve / Muhamed Abdulkerim; Gentian Bodlli; Alban Kodra
516 Nënat e Profetit Muhamet a.s. / Gentian Bodlli; Alban Kodra
517 Vajzat e Profetit Muhamet a.s. / Gentian Bodlli; Alban Kodra
518 The Muslim discovery of Europe / Bernard Lewis
519 L' Islam d'hier à aujourd'hui / Bernard Lewis
520 Historik i Sarisalltëk Babait e teqesë bektashiane të Dollmës dhe një historik i shkurtër i përhapjes së bektashizmit në Krujë / Baki Dollma; Merita Dollma
521 Hapësira të kulturës Islame : Berati / Qeramudin Durdia; Agim Mehqemeja; Bedri Telegrafi; Agim Mehqemeja
522 Po mësoj fenë Islame : disa njohuri të shkurtra islame për fëmijëte vegjël
523 Kuvendet e ndritshme : koment i 40 Haditheve të Imam Neveviut / Ahmed bin Hixhazi El Feshni; Alban Kodra; Klodiana Smajlaj
524 Ku u gabua? : islami, perëndimi dhe moderniteti / Bernard Lewis; Piro Misha; Teuta Barbullushi
525 Nën hijen e besimit / M. Fethullah Gülen; Mithat Hoxha; Hiqmet Patozi
526 Globalizmi dhe orthodhoksia : studime të preokupimit orthodhoks / Anastasios Yannoulatos; Kostandin Xhuba; Gaqo Bushaka
527 Mevludi Sherif i qartësuar dhe argumentet për të / Ali Ulqinaku; Ymer Aga
528 E vërteta e krijimit dhe evolucioni / M. Fethullah Gülen; Mithat Hoxha
529 Confraternal religion : from liberation theology to political reversal / Albert Doja
530 Muslimani u Evropi : izabrani spisi / Mustafa Busuladzic; Sacir Filandra
531 Njeriu që kërkon vetveten / Halit Ertugrul; Roland Çadri
532 Lëkundjet që solli shekulli / M. Fethullah Gülen; Mithat Hoxha
533 Lëkundjet që solli shekulli / M. Fethullah Gülen; Mithat Hoxha
534 Lëkundjet që solli shekulli / M. Fethullah Gülen; Mithat Hoxha
535 Lëkundjet që solli shekulli / M. Fethullah Gülen; Mithat Hoxha
536 Vëzhgime në çështjen e gruas muslimane / Muhammed Fethullah Ez Zijdi; Gentian Bodlli; Jerida Kulla
537 Rituali i meditimit / Amër Halid; Gentian Bodlli; Jerida Kulla; Klodiana Smajlaj
538 Fikhu i Imam Xha'ferr Sadikut : (paqja qoftë mbi të!) / Muhammed Xheuad Mugnijjeh; Selim Stafa; Vullnet Merja; Jerida Kulla; Shoqata "Flladi"
539 Tërësi lutjesh Islame / Remzi Sh. Gani
540 Kamata, lufta me Allahun / Genc Plumbi
541 Jeta e profetit të shenjtë Muhamed në vjersha / Abdurrahman Qamili
542 Mësime feje / Ahmed Hamdi; Xhevat Lloshi
543 Klerikë e Limjanit : monografi / Shaqir Skarra; Musa Rriçku; Hajri Mandri
544 Copërat e çakëllit / Aysegül Aygün; Mithat Hoxha
545 Gomari fatbardhë / Aysegül Aygün; Mithat Hoxha
546 Milingonat e mençura / Aysegül Aygün; Mithat Hoxha
547 Elefanti hero / Aysegül Aygün; Mithat Hoxha
548 Një vështrim Islam mbi terrorin dhe sulmet vetëvrasëse / Ergyn Çapan; Dritan Hoxha
549 Legjislacioni i traditës profetike / Sejjid Sabik; Ermira Dani; Gentian Fejzullaj
550 Në kërkim të zemrës së humbur / William C. Chittick; Sokrat Ahmataj
551 [Udhëzime për ata që dëshironin të konvertoheshin në fenë myslimane drejtuar Prefekturës së Elbasanit nga Valiu i Manastirit] [dorëshkrim]
552 Besimi fetar, populli, atdheu : hutbe, ligjërata, intervista / Mustafa Ceriç; Xhelal Fejza; Petrit Bezhani
553 Leximi i mendjes së muslimanit / Hassan Hathout; Uk Zenel Buçpapaj; Alban Kodra
554 Hutbe (ligjërata) të zgjedhura të Muhammedit (a.s.) / Profeti Mohammed; Jusuf Ramiq; Nexhat Ibrahimi; Miftar Ajdini
555 Rreth përhapjes së islamit ndër shqiptarët : përmbledhje studimesh / Muhidin Ahmeti; Njazi Kazazi
556 Argumentet e Namazit
557 Për ata që mendojnë / Hekimoglu Ismail; Hüseyin Korkmaz
558 Drita e mëndjes / Hekimoglu Ismail; Aisa Kaduku; Aida Sijani; Genti Kruja
559 Dritaret e së vërtetës / Said Nursi; Abdylkadir Haktanër; Suzana Lika
560 Jeta dhe vepra e këshilltarit të shekullit Bediuzzaman Said Nursiut / Ramazan Ballxhë; Abdylkadir Haktanër
561 V. 12 : Përpjekjet e heronjve në përhapjen e islamit / Ismail Ahmedi
562 V. 13 : Qytetërimi islam / Mehdi Polisi
563 V. 16 : Qielli / Mehdi Polisi
564 V. 17 : Toka / Mehdi Polisi
565 Pse Islami? / Yusuf al-Qaradawi; Sali Shasivari
566 Ku qëndron problemi? / Yusuf al-Qaradawi; Bashkim Aliu; Agim Abazi
567 Barkat e shpëtimit në jetën e thirrësve / Fet'hi Jeken; Sadush Tahiri
568 Islami fe e ardhmërisë / Sejjid Kutub; Osman Abazi
569 Rruga e besimit / Abdul Mexhid Zendani; Nexhadi Limani
570 Çelësat e furnizimit : në dritën e K'uranit dhe Sunnetit / Fadël Ilahij; Bashkim Aliu
571 Gruaja në islam / Yusuf al-Qaradawi; Sadush Tahiri; Agim Abazi
572 Evropa prej teknologjisë drejt spiritualizmit : problemi i urës së shkëputur / Muhammed Seid Ramadan El-Buti; Sali Shasivari; Agim Abazi
573 Kamata : në pikëvështrimin Kur'anor / Sejjid Kutub; Ymer Musa
574 A e di kush jam unë? : dhjetë As'habë të shquar / Muhammed Hamza Es-Sa'davi; Ismet Abazi
575 Rinia dhe reforma / Fet'hi Jeken; Xhemail Xhemaili; Osman Abazi
576 Shenjat në rrugën e Hixhretit / Bashkim Aliu
577 Besimi i muslimanit / Muhammad al-Ghazzali; Selim Stafa; Ali M. Basha
578 Karakteri i muslimanit / Muhammad al-Ghazzali; Bashkim Aliu; Agim Abazi
579 Istoriceskata s'dba na rodopskite b"lgari mohamedani / Andrej Pecilkov
580 Prezentimi i përgjithshëm i fesë islame / Ali Tantawi; Adnan Misini
581 Ilmuddini : doracak i mësim-besimit për të rritur / Bilal Hasanovic; Rejhan Neziri
582 Të ekzistuarit e All-llahut / Yusuf al-Qaradawi; Shaban Sulejmani
583 Dhuntitë e xhennetit : në dritën e Kur'anit dhe Sunnetit / Abd al-Latif Ahmad Ashur; Bashkim Aliu
584 Veçoritë e përgjithshme të islamit / Yusuf al-Qaradawi; Ali Pajaziti
585 Periudha mesjetare e filozofisë : filozofia islame / Sali Shasivari
586 Jeta dhe veprimtaria e Sheh Ahmed Shkodrës : monografi / Faik Luli; Bujar Shehu; Brixhitë Shehu
587 Republick of Albanania : pop-eseistikë / Ervin Hatibi
588 Dallimi mes miqve të Allahut dhe miqve të Shejtanit / Ahmad ibn Abd al-Halim Ibn Taymiyah; Alban Kodra; Ilir E. Haxhiaj
589 Hap pas Hapi me "Udhën Islame" / Muhamed Sytari; Ferzet Ndoja
590 Debating national security : the case of Albania : selected issues : border security, religion and security, corruption / Aldo Bumçi
591 Çështje të sigurisë kombëtare : rasti i Shqipërisë : kufiri, feja, korrupsioni / Aldo Bumçi
592 Si të bëhesh musliman / Ilir E. Haxhiaj
593 Interpretimi i ëndrrave mbi baza fetare / Abdullah ibn Hamud el-Busaidi; Alban Kodra; Ilir E. Haxhiaj
594 Muhamedi në Bibël / Abdu'l-Ahad Davud; Edvin Cami; Petrit Bezhani
595 Namazi : si të falemi? / Kamal Ali Al-Muntasir; Sabina Fejzullaj; Gentian Fejzullaj
596 Muhameti (A.S.) në profeci dhe realitet / M.A. Rahim; Esat Myftari; Alban Kodra
597 Ruza iz basce Resulullaha : 175 muttefekun alejhi hadisa (Buhari i Muslim) sa komentarom / Abdul Ganij El-Mekdisi; Sanin Musa
598 Sta je islam? / Aleksandar Dragovic
599 Islamski odgoj i skola Hasana El-Bennaa : povodom tridesete godisnjice ubistva sehida Hasana El-Bennaa / Yusuf al-Qaradawi; Sulejman Topoljak
600 Historia e përhapjes së islamit : rrjedhat historike të misionit / Thomas W. Arnold; Nexhat Ibrahimi; Qemajl Morina
601 Kllapia e Tesavvufit / Metin Izeti; Ismail Bardhi
602 Selim Brahja i Saukut, shenjtori i lirisë : libër historiko-letrar / Mevlud H. Buci; Vath Gruda
603 Hoxha i Blliçës / Xhafer Martini; Anila Bregu
604 Drejt qytetërimit botëror me dashuri dhe tolerancë / M. Fethullah Gülen; Mithat Hoxha; Abaz Veizi
605 Universiteti i padukshëm / Ersin Nazif Gürdogan; Mehdi Gurra; Edvin Cami
606 Këshilla dhe predikime (Hutbe dhe vaz) / Remzi Sh. Gani
607 La Qâdiriyya dans les Balkans une vue d'ensemble / Alexandre Popoviç
608 La Kadiriyye à Istanbul, une vue d'ensemble / Isin Ekrem
609 La Kadiriye en Albanie / Nathalie Clayer
610 Përmirësimi i zemrave / Amër Halid; Elmaz Fida; Roald A. Hysa
611 Abetarja e Kur'anit : rregullat e leximit, texhvid, suret, duatë / Mustafa A. Akdemir; Islam Hoxha; Genti Kruja
612 Një pyetje drejtuar dijetarëve muslimanë dhe përgjigja e A. Guliamit / Abdullah Guliami; Hamdi Bushati; Vitore Stolia
613 Mendo, kupto dhe vajto / Vehbi Jilldiz
614 Shpirti i islamit / Muhammed Asad; Ermal Bega; Muhamed Elifi
615 Udhërrëfyesi yt drejt lumturisë dhe suksesit në jetë / Enes Ahmed Kerzun; Gentian Bodlli; Jerida Kulla
616 Minhaxh el muslim [Rruga e muslimanit] : besimi islam, parimet themelore, morali, ritet, aktet sociale / Abu Bakr Jabir Al-Jazairi; Alban Kodra; Ilir E. Haxhiaj
617 Kaderi : në perspektivën e Kur'anit dhe Sunnetit / M. Fethullah Gülen; Mithat Hoxha; Hiqmet Patozi
618 Gjithçka rreth agjërimit & Muaji i Ramazanit / Ali Budak; Mithat Hoxha; Abaz Veizi; Hiqmet Patozi
619 Libri i lutjeve / M. Fethullah Gülen; Mithat Hoxha
620 Jeta pas vdekjes / M. Fethullah Gülen; Mithat Hoxha; Hiqmet Patozi
621 Hafiz Ali Ulqinaku : jeta dhe vepra / Faik Luli; Islam Dizdari
622 Psikologjia e identitetit fetar : ligjërata mbi vlerat islame / Musa Musai; Petrit Bezhani
623 Xhenazeja : ritet dhe bidatet / Muhammad Nasir-al-Din Al-Albani; Ismail Bardhoshi; Ilir E. Haxhiaj
624 Profeti Muhamed, vlera dhe urtësi / Mustafa Sibai; Gentian Fejzullaj; Ilir E. Haxhiaj
625 Zahireja e shtegtarit për te Zoti i tij / Ibn al-Qayyim al-Jawziyah; Alban Kodra; Ilir E. Haxhiaj
626 Bazime astronomike për ritet dhe festat fetare islame / Ibrahim Rr. Gashi; Ejup Hamiti
627 Përpikmëria e leximit : metodë e re e rregullave të Texhuidit / Hossein Asadi; Hajri Shehu
628 Programi për ndryshimin e gjendjes sonë / Hamza Yusuf; Ergis Sefa; Ermal Bega
629 Amerika dhe lufta kundër terrorizmit : një interpretim i ngjarjeve të 11 Shtatorit 2001 / Muhammed Adnan Salem; Ermal Bega; Ergis Sefa
630 Zenel Hoxhë Mehaj : një jetë për të tjerët : opinione, kujtime / Sulejman Sula; Nexhat Myftiu
631 Kërkime për besimet fetare në Lumë : paganizmi, krishtërimi, islamizmi / Shefqet Hoxha; Hyrije Sh. Hoxha
632 Gjunjëzimi i evolucionit : disfata shkencore e Darvinizmit dhe e sfondit të tij ideologjik / Harun Yahya; Elton Gjeçi; Kujtim Ereqi
633 Si ta rikthejë ummeti islam autoritetin e vet / Sulejman Omer Eshkar; Sabahudin Fetahu
634 Dosja Kuds / Rufat Sherifi; Agim Abazi; Bashkim Aliu; Sali Shasivari
635 Mendimi islam / Fet'hi Muhammed Rifai; Sadush Tahiri
636 Udhëzues për veprimtari studentore / Nasuf Hoxha
637 Edukimi kulturor i thirrësit / Yusuf al-Qaradawi; Agim Abazi
638 Aftësimi edukativ islam / Mustafa Tahhan; Sadush Tahiri
639 Dhjetë shkaqe se si të arrihet kënaqësia e All-llahut / Abdulaziz Mustafa; Agim Abazi
640 E vërteta mbi Islamin dhe kushtet e Imanit / Fet'hi Muhammed Rifai; Nehat Ismaili
641 Meditime islame : studime, ese, intervista / Milazim Krasniqi; Ammar Jusufi
642 Pejgamberi a.s. dhe dituria / Yusuf al-Qaradawi; Fahrudin Ebibi
643 Personaliteti i muslimanit bashkëkohor / Mustafa Tahhan; Bashkim Aliu; Sali Shasivari
644 Fikhul Ibadat : doracak mbi dispozitat islame / Ali Bin Ferid El-Hindi; Selim Sylejmani; Imad el-Misri; Jusuf el-Bidri; Avni Aliu
645 Rinia në islam / Yusuf al-Qaradawi; Sadush Tahiri; Agim Abazi
646 Zemra e islamit : vlera të qëndrueshme për njerëzit / Seyyed Hossein Nasr; Enes Karic; Selim Sylejmani; Zekirja Abdullahu
647 Nëpër rrugët e Islamit : përmbledhje studimesh, analizash, shënimesh historiko-kritike, refleksionesh etj. / Ali M. Basha; Nexhat Ibrahimi
648 [Ligje të ndryshme] [dorëshkrim]
649 [Libër feje muslimane] [dorëshkrim]
650 Rubaijjati : katrorët e Umer Khajjamit / Ali Korça; Ermal Bega
651 Rrëmbimi i Europës : tri ese / Aurel Plasari
652 Mesazh drejtuar rinisë muslimane / Hasan El-Benna; Jahja R. Hondozi; Ermal Bega
653 Sëmundja e Islamit / Abdelwahab Meddeb; Sejdin Qerimaj
654 Terrorizmi / Arqile Boti
655 Muhamedi dhe Karli i Madh / Henri Pirenne; Beqir Ajazi; Elda Buda
656 Të drejtat e gruas në islam : çështja e gruas në reformën e përgjithshme muhamedane / Muhammad Rashid Rida; Gentian Fejzullaj; Ilir E. Haxhiaj
657 Udhëzues i ilustruar mbi islamin / Abdürresid Ibrahim
658 Myslimanët shqiptarë në kohën e lëvizjes për pavarësi kombëtare : 1878-1912 / Peter Bartl; Nestor Nepravishta; Nelson Qirjako
659 Arnavutçe Mevludi serif / Mehmet Tahiri; Zeynullah Özyasar
660 Ajka e kuptimeve të Kur'ani Kerijmit / Ibrahim Dalliu; Selim Stafa; Hajri Shehu
661 Hapësirë në islam / Arben Halluni; Eljaz Kraja
662 Hallalli dhe harami në islam (e lejuara dhe e ndaluara në islam) / Yusuf al-Qaradawi; Muhamed Mustafa; Husamedin Abazi
663 Evropa dhe Islami / Hichem Djait; Ymer Jaka; Husamedin Abazi
664 Islami ndërmjet lindjes e perëndimit / Alija Izetbegovic; Eqrem Kryeziu; Husamedin Abazi
665 Përpjekja e heronjve në përhapjen e islamit / Sami Frashëri; Ismail Ahmedi; Husamedin Abazi
666 Imami dhe xhemati / Nexhat Ibrahimi; Husamedin Abazi
667 Agjërimi : edukatë dhe vetëngadhënjim / Mohammad Abdallah Draz; Mes'ud Hafizoviq; Nexhat Ibrahimi
668 Parimet islame / Syed Abdul Ala Maudoodi; Bekir Halimi; Nacela Islama; Mehmet Halimi
669 Rijadus-Salihin : version i shkurtuar / al-Nawawi; Miftar Ajdini; Husamedin Abazi
670 Trajtesa mbi imanin / Hasan Fehmiu; Dhulkarnejn Vardari
671 Islami dhe kriza e identitetit / Nexhat Ibrahimi
672 Koncepte dhe sisteme bashkëkohore / Ali Bulaç; Ali Pajaziti; Rexhep Zllatku
673 Udhëzues përgatitor për punonjësit islamikë / Hisham Et-Talib; Urim Poshka
674 Historia, shoqëria dhe tradita / Ali Bulaç; Ali Pajaziti; Husamedin Abazi
675 Rregullat e agjërimit dhe filozofia e tij / Mustafa Sibai; Muhamed Mustafa
676 Bazat e etikës islame - Ahlaku / Nexhat Ibrahimi
677 Kokë më kokë me të rinjtë / Ali Fuad Basgil; Metin Izeti
678 Prej dyshimit deri në besim / Mustafa Mahmud; Nexhat Ibrahimi
679 Islamizimi i diturisë : parimet e përgjithshme dhe plani i punës / Ismail Raci Al-Faruqi; Urim Poshka
680 Letrat e Muhammedit a.s. / Profeti Mohammed; Ahmed Kureshi; Mimoza Sinani; Qemal Murati
681 Islami dhe muslimanët në tokat shqiptare dhe në Ballkanin mesjetar : shekujt IX - XIV / Nexhat Ibrahimi; Husamedin Abazi
682 Opinione për libra, ngjarje, njerëz / Faik Luli
683 Dialogu obligim hyjnor / Qani Nesimi; Husamedin Abazi
684 Në rrugën e ngushëllimit e të shpresës / Munir Gavrankapetanonic; Muhidin Ahmeti; Husamedin Abazi
685 Krenaria e njerëzimit, Profeti Muhamed duke festuar ditëlindjen e Tij / Dritan Hoxha; Redi Shehu; Edvin Cami; Klodian Shehi
686 Muslims in the United States : demography, beliefs, institutions : proceeding of a conference, June 18, 2003 / Philippa Strum; Daniella Tarantolo
687 Burime rrezatuese : komentimi i sures " Huxhuratë" / Naser Mekarem Shirazi; Vullnet Merja; Jetmir Çela
688 Pesë shtyllat e islamit : shehadeti, namazi, zekati, haxhi, agjërimi / Lindita Dervishi
689 Studime dhe fevta : për çështjet e sunetit, bidatit, tekfirit, ... : përkth. / Ismail Bardhoshi; Pëllumb Zekthi
690 Europa dhe Islami : histori / Bernard Lewis; Haki Shtalbi
691 Sahihu-L-Buhâri në gjuhën shqipe / Muhammad ibn Ismail al Bukhari; Ismail Ahmedi; Bahri Aliu
692 Kriza në mendjen myslimane / Abdul Hamid Abu Sulayman; Ilir E. Haxhiaj; Fatmir S. Baçi
693 Akideja e Uasitit / Ahmad ibn Abd al-Halim Ibn Taymiyah; Genci Balla; Ilir E. Haxhiaj
694 Institucionet islame dhe hoxhallarët e Shkodrës / Smajl Bala; Arben Halluni
695 "Përhapni për mua qoftë edhe një fjalë..." : vizione dhe kujtime / Muhamed Sytari; Xhahid Bushati
696 Urtësia e profetit : thëniet e Muhamedit / Thomas Cleary; Ferid Llagami; Ahmet Kalaja
697 Kur të sunon i hujë / Idriz Osmani; Hasan M. Selimi
698 Perla të mendimit njerëzor (Parabola Sufi) : nga filozofët e Lindjes / Shpëtim Kelmendi; Nazire Veizi
699 Mpektasismos sti D. Thraki : symboli stin istoria diadoseos tou mousoulmanismou ston Elladiko choro / Eustratiou Ch. Zegkini
700 Çamëria : studime historiko-sociologjike shek. XIII-XX / Hajredin Isufi
701 V.3 : Medine devri
702 Islâm tarihi / Mustafa Âsim Köksal
703 Të vertetat e vonuara : përgjige e dytë në polemikat e Ismail Kadaresë dhe bashkëmendimtarëve të tij / Rexhep Qosja
704 Osmanismus, Nationalismus und der Kaukasus : Muslime und Christen, Türken und Armenier im 19. und 20. Jahrhundert / Fikret Adanir; Bernd Bonwetsch
705 Mbresa dhe vlera nga një udhëtim : në vendet e shenjta Mekë dhe Medine / Resul Llogo; Valbona Malkaj
706 Muhamedi : një biografi e Profetit / Karen Armstrong; Sali Aga; Gentian Fejzullaj
707 I mabi Hysejn e jezidi i Mavijes : ngarja e pergakcme Qerbela / Josif Haxhimima
708 Islamizmi ballkanik : myslimanët e Europës Juglindore gjatë periudhës pasosmane / Aleksandar Popovic; Sokol Haxhimusai; Dritan Egro; Gjergj Kola
709 Teatro della Turchia : dove si rappresentano i disordini di essa, il genio, la natura & i costumi di quattordici nazioni, che l'habitano, la potenza degl'Ottomani indebolita, le loro tirannie, insulti, e perfide, tanto contra li stranieri, quanto verso i suoi popoli : il tutto confermato con esempi, i casi trafici nuouamente succesi / Michele Febvre
710 Muhamedi i dërguari i Allahut / Abdurrahman Al-Sheha; Rubin Hoxha; Leonard Xhemani
711 Südosteuropa : von vormoderner Vielfalt und nationalstaatlicher Vereinheitlichung : Festschrift für Edgar Hösch / Konrad Clewing; Oliver Jens Schmitt
712 Muhamedi / Mohammed Essad; Bashkim Elbasani
713 Muderriz Haki Efendiu : (1914-1948) : një jetë për fe e atdhe / Aliriza Selmani; Avni Aliu; Sabile Basha (Keçmezi); Qemajl Morina
714 Njohuri mbi islamin / Remzi Sh. Gani
715 Libra në gjuhën shqipe për islamin : bibliografi / Maksim Gjinaj; Mehdi Gurra; Petrit Bezhani; Ervin Hatibi; Mehdi Gurra
716 Mëshira e dhuruar, dashuria dhe mbrojtja e Profetit (paqja qoftë mbi të) / Abdullah Ali Basfar; Justinian Topulli; Ali Hoxha
717 Islam e fascismo / Bexhet Shapati
718 Shtatë ëndrat e Shqipërisë / Ali Korça; Ermal Bega
719 Fëmijët e vegjël dëshërojnë të falen / Lindita Dervishi
720 Rukhnama : reflections of the spiritual values of the Turkmen / Saparmyrat Turkmenbashy
721 Njeriu në Kur'an : cikli i memorizimit tematik / Hossein Asadi; Skerdi Mahmutaj; Jetmir Çela
722 Islami besimi dhe praktika : një udhëzues i shkurtër / Suleyman Eris; Dritan Hoxha; Genti Kruja
723 Përballjet me Islamofobinë / Abdi Baleta
724 Islami në dialogun ndërfetar / Ismail Faruq; Edvin Cami; Rezart Beka
725 Kuran i madhërishëm / Hasan I. Nahi; Xhevat Lloshi
726 Thellësirat e fantazis / Shehbenderzade Ahmet Hilmiu; Ferid Vokopola
727 Hafiz Qamil Tresi. Në gjurmët e një biblioteke që sfidon heshtjen e kohës... : monografi / Muhamed Sytari; Xhahid Bushati
728 Toleranca ndërfetare në Shqipëri / Andrea Llukani; Pavli Haxhillazi
729 Letër një kamikazi / Khaled Fouad Allam; Diana Kastrati; Diana Çuli
730 Islamizmi dhe reforma n'Egjyptë / Charles Adams; Vexhi S. Demiraj; Bexhet Shapati; Vexhi S. Demiraj
731 Dhuratë mendjeve / Hasan B. Ali el-Harrani; Gëzim Gërgi
732 V.1 : 1991-1995
733 Demokracia islame, demokraci e vërtetë / Remzi Sh. Gani
734 Legitimacy of power from Imam Khomeini's point of view / Ali Khaliqi; Firoozeh Arjomand
735 Le Guide islamique des enfants / Abbas Ahmad al-Bostani
736 La Question de l'imamat / Mujtaba Musavi Lari; Omar Benaissa
737 La Résurrection : (L'aube de l'éternité) / Mujtaba Musavi Lari; Haydar Benaissa
738 Selected supplications / Ali ibn Abi Talib; William C. Chittick
739 A Call to divine unity : letter of Imam Khomeini to President Mikhail Gorbachev / Ruhollah Khomeini
740 Introduction to islam / Imam Sajjad
741 Epitre sur les droits en islam / Ali bin Hossein Zayn al-Abidin; Kamal Jerome Courcelle
742 Western civilization through muslim eyes / Mujtaba Musavi Lari; F.J. Goulding
743 Dieu et ses attributs / Mujtaba Musavi Lari; Haydar Benaissa; Nahid Chahbazi
744 Resurrection judgement and the hereafter : lessons on islamic doctrine / Mujtaba Musavi Lari; Hamid Algar
745 Vula e Profetëve dhe mesazhi i tij : mësime mbi doktrinën islame / Mujtaba Musavi Lari; Gëzim Gërgi
746 La Derniere mission divine / Mujtaba Musavi Lari; F. Khodaparasti
747 Initiation au dogme Iilamique / Mujtaba Musavi Lari; Haydar Amazigh
748 L' Islam e la civilizatione occidentale / Mujtaba Musavi Lari; Manuel Negri
749 L' Islam e la civilizatione occidentale / Mujtaba Musavi Lari; B. Nikjou; M. Arvandi
750 Imamate and leadership : lessons on islamic doctrine / Mujtaba Musavi Lari; Hamid Algar
751 Politico-religious congregation of Hajj : the compilation of the speeches and messages of Imam Khomeini / Ruhollah Khomeini
752 Adab as-salat : the disciplines of the prayer / Ruhollah Khomeini; Salar Manafi Anar; Mohammad Jafar Khalili
753 Forty hadiths : an exposition of ethical and mystical traditions / Ruhollah Khomeini
754 Pithy aphorisms : wise saying and counsels / Ruhollah Khomeini
755 Palestine from the viewpoint of Imam Khomeini / Ruhollah Khomeini; Juliana Shaw; Behrooz Arezoo
756 Father! O standard bearer of Islam! : an article by Haj Seyed Ahmad Khomeini about his noble father is holiness Imam Khomeini (s.a) / Ruhollah Khomeini
757 Reunion with the beloved : Imam Khomeini's letters to Haj Sayyid Ahmad Khomeini / Ruhollah Khomeini; Ruhollah Khomeini
758 Islam i zapadna civilizacija / Mujtaba Musavi Lari; Zahid Mujkanovic
759 Osnovnye polozeniâ islama : lekcii po myslyl'manskoj dogmatike / Mujtaba Musavi Lari; Rafika Alieva
760 Bog i ego atributy : lekcii po musul'manskoj dogmatike / Mujtaba Musavi Lari; Rafika Alieva
761 Prorocestvo / Mujtaba Musavi Lari; Rafika Alieva
762 Voskresenie umersih : nakazanie i zizn' posle konca sveta : lekcii po musul'manskoj dogmatike / Mujtaba Musavi Lari; Rafika Alieva
763 Imamat verhovhaâ vlast' musul'manskoj obsiny : lekcii po musul'manskoj dogmatike / Mujtaba Musavi Lari; Rafika Alieva
764 Zapadnâ civilizaciâ glazami musul'manina / Mujtaba Musavi Lari; Rafika Alieva
765 Agjenimi dhe filozofia e tij / Bexhet Shapati
766 Rebiul-Evvel 1428 : fjalë zemre me rastin e ditëlindjes së Profetit
767 Tema të zgjedhura nga Kur'ani fisnik / Suleyman Romain; Benko Gjata; Migena Adamou (Ramaj)
768 Duke zbuluar islamin Shi'it / Mohammad A. Shomali; Bledar Shehu; Hajri Shehu; Sokrat Ahmataj
769 Karakteri teologjik i perceptimit dhe prezantimit të fesë / Metin Izeti
770 Islami dhe perëndimi / Bernard Lewis; Haki Shtalbi
771 The Voice of human justice / George Jordac
772 The Psalms of Islam / Ali bin Hossein Zayn al-Abidin; William C. Chittick
773 Tasavvufi ose Mistika islame : nga besimi në mirësi / Osman Nûri Topbas; Mithat Hoxha
774 Integrimi i fesë dhe identitetit te muslimanët e Ballkanit : studim psiko-social / Musa Musai; Petrit Bezhani; Rejhan Neziri
775 Kur'ani / Murad W. Hofmann; Evis Çitozi; Ermal Bega
776 Tregime rreth profetëve / Kamâl Al-Sayyid; Sabina Fejzullaj
777 Islami / Murad W. Hofmann; Ermal Bega
778 Maturantët e parë të medreses Alauddin : gjenerata 1967 / Feti Mehdiu; Shahe Memishi
779 Melhemet e zemrës / Saimir Bulku
780 Ilmihal i zgjeruar / Zekerije Rushani
781 Shehajt në breza : kalvar, falje, lutje, gjurmë : monografi / Çajup I. Shehu; Zarina Thana
782 Vitet e vonshme të jetës / Izuddin Ibrahim; Altin Shehu; Gentian Fejzullaj
783 Islami dhe jeta në botën globale / Nevzat Yalçintas; Klodian Abazi; Remzi Zeqja
784 Milost ljudima podarena : tragom ljubavi prema bozjem poslaniku Muhammedu A.S. / Abdullah Ali Basfar; Mevludi Arslani
785 Përjetësia : poezi fetare / Begzat Rrahmani; Abdurrahman Asllani
786 Çfarë humbi bota me dobësimin e muslimanëve / Ebul-Hasen Ali en-Nedevijj; Flori Kola
787 Gabimet e namazlive / Mesh'hur Hasan Selman; Fatjon Çorapi; Roald A. Hysa
788 Vepra / Naim Frashëri; Rexhep Qosja; Besa Vila
789 Prodromus ad Refvtationem Alcorani. In quo per quatuor praecipuas vere Religionis notas Mahumetanae Sectae falsitas ostenditur : Christianae Religionis veritas comprobatur. In quatuor Partes diuisus: Avthore Lvdovico Marraccio... / Lodovico Marracci
790 Unanimiteti i dijetarëve mbi bojkotin dhe vigjilencën ndaj pasuesve të pasionit / Khalid ibn Dahauij edh-Dhaferij; Ahmed Sulmina
791 Në vendtakimin e dy deteve : sfida e dialogut: një i krishterë takon Islamin / Thomas Michel; Aurora Kënga
792 T'i ndihmojmë myslimanët të kuptojnë ungjillin / William J. Saal; Anri Pashaj; Afërdita Cesula
793 Legjislacioni i traditës së Profetit A. S. / Sejjid Sabik; Ermira Dani; Gentian Fejzullaj
794 Jurisprudenca sipas pesë Medh'hebeve : adhurimet : (hanefij, hanbelij, malikij, shafi'ij, xha'ferij) / Muhammed Xheuad Mugnijjeh; Selim Stafa; Jetmir Çela
795 Udhëtarët drejt Zotit / Ali Zain al-Abideen Al-Jifri; Sabina Fejzullaj; Arian Kadiu
796 Ky është Profeti Muhamed (a.s.) i dërguari i Zotit për mbarë njerëzimin / Shefik Osmani
797 Fe-rëfeiëseja e myslimanëvet / Hoxhë Voka
798 Legjislacioni i traditës së Profetit A. S. / Sejjid Sabik; Gazmend Hasaj; Gentian Fejzullaj
799 Legjislacioni i traditës së Profetit A. S. / Sejjid Sabik; Gentian Bodlli; Ali Hoxha
800 Rilindja e besimit halvetian / Muamer Pazari
801 Alemlere rahmet hazreti Muhammet (s.a.v.) / Mahmut Toptas; Mehdi Gurra
802 Hutbe (ligjërata) të zgjedhura të Muhamedit (A.S.) / Profeti Mohammed; Jusuf Ramiq; Nexhat Ibrahimi; Miftar Ajdini; Genti Kruja
803 Adoleshentët muslimanë : shqetësimi i së sotmes, shpresa e së ardhmes : udhëzues praktik për prindërit muslimanë / Ekrem Beshiri; Muhamed Beshiri; Klodiana Smajlaj; Petrit Bezhani
804 Vakëfi dhurimi dhe shërbimi / Osman Nûri Topbas; Mithat Hoxha
805 Hazreti Muhamed Mustafa : (sallall-llahu alejhi ve sel-lem), personaliteti shembullor i pashoq / Osman Nûri Topbas; Nasir Rexhepi; Islam Dizdari
806 Haxhi ideal dhe Ulmreja me klimën e përshpirtshmërisë / Osman Nûri Topbas
807 Krishtërimi, judaizmi, islami dhe mendimi perëndimor / France Farago; Bajram Muça; Ilda Loci
808 Il Profeta Muhammad un messaggero di Dio per l'umanità / Shefik Osmani
809 Kujtimet të Kongresit "Dibrësë" : ca këshilla për vëllazënit e dashun shqiptarë / Rexhep Voka
810 This is Prophet Muhammad, messenger of God for mankind / Shefik Osmani
811 Voila qui est Mohammed, l'envpyé de Dieu pour l'humanité tout entiere / Shefik Osmani
812 Agjënimi / Sadik R. Bega
813 Ushqimet, pijet, tualeti dhe veshja simbas islamizmës / Sadik R. Bega
814 I madhi Ali e Mavija : ngjarja "Safin" / Josif Haxhimima
815 Fjalor bazë i Islamit : përmban mbi 1500 terma islame / Ruqaiyyah Waris Maqsood; Ermal Bega; Xhabir Hamiti
816 Treqint-e-tri fjalët të imami Aliut / Ali Korça
817 E pranova islamin, por...ç'të bëj më tej...? / Laurence B. Brown
818 Shenjat e Kijametit / Jusuf el Uabil; Arjan Haskasa; Roald A. Hysa
819 Fe-rrëfejës a mësime myslimane : përmbledhun nga disa libra fetare tyrqishte edhe këthynum shqip në dialekt t'Elbasanit / Josif Haxhimima
820 Hafiz Ibrahim Dalliu : jeta dhe vepra : (1878-1952) / Xhemal Balla; Lira Musollari
821 Profeti Muhamed, krenaria e njerëzimit : simpozium ndërkombëtar, 20 prill 2007 / Redi Shehu; Bujar Spahiu; Feim Gashi; Dorian Demetja; Genti Kruja
822 Prova shenjtërie : libër publistiko-letrar / Mevlud H. Buci; Qazim Shehu
823 Ideale dhe realitete të islamit / Seyyed Hossein Nasr; Edin Q. Lohja; Ornela Ademovi
824 E vërteta rreth Xhematit Ahmadia dhe të themeluesit të tij / Al-Haxh Ataullah Kalim; Muhammad Zakaria Khan
825 Krijuesi ynë / Muhammad Zia Ullah; Muhammad Zakaria Khan
826 Keside : në lavdërim të Hazret Muhammadit, vulë e të gjithë Profetëve, s.a.v.s. / Ghulam Ahmad; Muhammad Zakaria Khan
827 Bilbil i Gjashtë : kanarja : bën ballë me (7) tufë vjersha pastaj çpall këto (7) dijenira / Abdulla Zemblaku
828 Bilbili i ri i Hazreti Kur-anit / Abdulla Zemblaku
829 Bilbili i fesë Sheri-ati Muhamedija / Abdulla Zemblaku
830 Bilbili i Hadithit : 1001 dritë : fjalët e Shenjta e të madhit Pejgamber / Abdulla Zemblaku
831 Bilbil i historisë ose histori e shenjtë / Abdulla Zemblaku
832 1000 tema, 1000 ajete / Xhevat Muhad'dethi; Vullnet Merja; Hossein Asadi; Hajri Shehu
833 A ka dyshim në qënien e zotit? / Ismet Dibra; Hajri Shehu
834 Komentimi i sures Lukman / Muhsin Kerat'ti; Ledio Demolli; Jetmir Çela
835 Njohuri fillestare mbi fenë islame : përmbledhje e shkurtër mësimesh e rregullash islame
836 Profeti Muhamed / Yakup Üstün; Mehdi Gurra; Ervin Hatibi
837 Vizioni i islamit / Sachiko Murata; William C. Chittick; Sokrat Ahmataj; Edin Q. Lohja
838 Njeriu dhe fati / Murtezà Mutahhari; Edin Q. Lohja; Ornela Ademovi
839 La Religion des mahometans, exposée par leurs propres Docteurs, avec des eclaircissemens Sur les opinions qu'on leur faussement attribuées. Tiré du Latin de Mr. Reland et augmenté d'un confession de foi mahometane Qui n'avoit point encore paru / Adrien Reland
840 The Quran : unchallengeable miracle / Caner Taslaman; Ender Gürol
841 Mektûbat'tan seçmeler / Mawlana Jalal al-Din Rumi
842 Sherhi i kitabul-vasije imami âzem [dorëshkrim] / Muhamed bini Mahmud
843 Selections from discourses of Rumi / Mawlana Jalal al-Din Rumi
844 Selections from seven sermons of Rumi / Mawlana Jalal al-Din Rumi
845 Mawlana Jalal Al-din al-Rumi : his life and his path / Osman Behçet; Ihsan Günes
846 Mevlana Celâleddin Rümi : hayati ve yolu / Osman Behçet
847 Mevlana / Osman Horata; Adnan Karaismailoglu; Rahim Acar
848 Histori e Teqes së Melçanit / Feim Hamdi Bitincka
849 V. 2 : Shtat ëndrat e Shqipërisë
850 V. 4 : Historia e Shenjtë edhe të katër Halifetë
851 V. 7 : Myslimanija. Mevludi, 1909-1923-1944. Treqind-e-tri fjalët e Imami Aliut
852 V. 10 : Rubaijjati a Katrorët e Umer Khajjam
853 V. 12 : Publicistikë dhe shkrime të tjera
854 Dialogu i qytetërimeve : idealet islame dhe pikëpamjet humane të Gylenit / Jill Carroll; Dritan Hoxha; Adriatik Kallulli; Gjergj Sinani
855 Domosdoshmëria e dialogut ndërfetar e ndërkulturor për paqen botërore : simpozium : Tiranë, 26 Maj 2007 = Necessity of interfaith and intercultural dialogue for World peace : symposium : Tirana, 26 May 2007 / Genti Kruja
856 Dergâh-i mevlâna albümü : Âsitâne : 800. yildönümü armagani / Naci Bakirci; Mustafa Çaliskan
857 Islam in public : Turkey, Iran and Europe / Nilüfer Göle; Ludwig Ammann
858 Dy grumbuj me nga 40 hadithe nga Trëndafili i trëndafilave / Halil Ibrahim Kutlay; Genc Aga; Ervin Hatibi
859 Prorok Muhammad : bozhi posllanik dlja vsego çellovjeçestva / Shefik Osmani
860 Dashuria për islamin / Amër Halid; Justinian Topulli; Eris Koliqi
861 Etika jonë familjare / Mustafa Sibai; Altin Shehu; Sashenka Jaupi
862 Etika jonë familjare / Mustafa Sibai; Altin Shehu; Sashenka Jaupi
863 Përzgjedhje nga vepra "Udhërrëfyes i shpirtrave drejt vendit të kënaqësive" apo "Përshkrimi i Xhenetit" / Ibn Kajjim El-Xheuzija; Rida El-Ashmauij; Gentian Fejzullaj; Sashenka Jaupi
864 Vëllazëria dhe çiltërsia e shpirtit / Amër Halid; Gentian Bodlli; Sashenka Jaupi
865 Ngjarjet e popujve të hershëm në Hadithet e Profetit a.s : (pajisur me dobi dhe mësime) / Mesh'hur Hasan Selman; Fatjon Çorapi; Roald A. Hysa
866 Chiesa e Papato con un'appendice sull'ebraismo e sull' islàm : appunti ad uso didattico / Jan Wladyslaw Wos
867 Chiesa e Papato con un'appendice sull'ebraismo e sull' islàm : appunti ad uso didattico / Jan Wladyslaw Wos
868 Dritë për botën / Petrit Bezhani; Fondacioni "ALSAR"
869 Xhuzi "Amme" dhe surja "El-Fâtiha" në gjuhën shqipe
870 Il Profeta Muhammad un mensajero de Dios para la humanidad / Shefik Osmani
871 Das ist der Prophet Muhammad : der Gesandte Gottes für die ganze Menschheit / Shefik Osmani
872 Myftinia e Dibrës dhe Ruzhdi Lata : (libër publicistiko-letrar) / Mevlud H. Buci; Çelik Petriti
873 Mësime fetare [dorëshkrim]
874 Storia universale sacra e profana : continuata e proseguita sino a' tempi nostri : tradotta dal francese in italiano / Jacques Hardion; Simon Nicolas Henri Linguet
875 Shkurtorja e historis muslimane e marrun prej auktorvet të permendun / Hamdi Bushati
876 Ilahi / Hysein Bushati
877 Vol. 1 : Periudha e Mekës
878 Vol. 2 : Periudha e Medinës
879 Integrimi i shqiptarëve në Evropë dhe vlerat që islami përcjell në këtë integrim : simpozium kombëtar, Kavajë, 2008
880 Abaz Aliu, Paqja qoftë mbi të! / Badr Shahin; Genc Mlloja; Xhevdet Shehu
881 Traditat zakonore në qytetin e Elbasanit / Aleksandër Josifi; Kreshnik Belegu; Ortensa Dakli
882 Udhërrëfyesi i një myslimani : ilmihal I (besimi) / Mithat Hoxha; Dorian Demetja
883 Balkanlarda gelecek tasavvuru : kültür, siyaset, örgütlenme ve isbirligi alanlari : Balkan simpozyumu = Envisioning future in the Balkans : cultur, politics, organization and areas of cooperation
884 Xhindet, magjia, epilepsia dhe syri i keq / Saimir Bulku; Orjeta Bulku
885 Histoire generale de la religion des tvrcs : avec la naissance, la vie et la mort de leur Prophete Mahomet, et les actions des quatre premiers Caliphes qui l'ont suiui : celles du Prince Mahuuias et les rauages des Sarrafins en Europe aux trois premiers siecles de leurs loy... / Michel Baudier
886 Recuil des rits et cérémonies du pèlerinage de la Mecque. auquel on a joint divers Ecrits relatif à la Religion, aux Sciences & aux Moeurs des Turcs... / Julien-Claude Galland
887 "Lëvizja Gylen" nga këndvështrimi i intelektualëve të Kosovës / Bashkim Çmega
888 Vështrim ndaj orientalizmit dhe orientalistëve / Behxhet Jashari; Ermal Bega
889 Ç'asht grueja në fen islame?
890 Kurani dhe njeriu : koment i veprës "Ajka e kuptimeve të Kurani Qerimit" të H.I.Dalliut / Xhemal Balla; Lira Musollari
891 Die Frau aus der Sicht Imam Khomeinis (s.a.) / Ruhollah Khomeini
892 Muhammad, le sceau des Prophètes, de l'hégire a sa mort / Ali Shariati
893 Aufruf zum Ein-Gott-Bekennen : Briefe Imam Khomeinis (s) an Micchael Gorbatcshov / Ruhollah Khomeini
894 Shqiptarët përballë sfidave të mirëkuptimit ndërfetar / Genti Kruja; Zyhdi Dervishi
895 Islami flet edhe shqip = Islam also speaks Albanian / Hysen Çobani; Jolanda Lila
896 Krenaria e njerëzimit, Profeti Muhamed / Dritan Hoxha; Klodian Shehi
897 Legjislacioni i traditës së Profetit A.S. / Sejjid Sabik; Ermira Dani; Gentian Fejzullaj
898 Legjislacioni i traditës së profetit A. S. / Sejjid Sabik; Gazmend Hasaj; Gentian Fejzullaj
899 Legjislacioni i traditës së Profetit A. S. / Sejjid Sabik; Gentian Bodlli; Ali Hoxha
900 Qetësia e shpirtit / Ali Omer Badahdah; Gentian Fejzullaj; Sashenka Jaupi
901 Vol. 1 : Toleranca ndërfetare në Shqipëri / Pavli Haxhillazi
902 Sahife Saxhadije : lutje të Imam Zejnul Abidinit / Ali ibn Hysejn; Selim Stafa; Arjeta Kraja
903 Vendqëndrimet e botës tjetër. Rreth vdekjes dhe bota pas vdekjes / Abbas el-Kummij; Husejn Kurani; Afrim Smakaj
904 Kitabi Bergjevi [dorëshkrim] / Muhamed ibni Pir Ali
905 Tesarrufatul - meqatib [dorëshkrim]
906 Manijetul mutemel'li [dorëshkrim] / Ibrahim Halebija
907 Udhërrëfyes i të riut musliman në botën moderne / Seyyed Hossein Nasr; Edin Q. Lohja; Ornela Ademovi
908 Drita e besimtarit / Nazir Malek; Bledar Selami
909 Kurani dhe njerëzimi : analiza dhe komente / Ilmi Nerguti; Anila Haruni (Konomi); Leonora Gjuta
910 Hafëz Musa Haxhi Ali (Basha), njeriu që predikoi fenë, mirësinë dhe atdhetarinë, që me petkun fetar hyri në xhami, në bashki dhe në luftën për liri : 1 mars 1892-7 korrik 1977 : monografi / Hamdi Basha; Vedat Islami
911 Dijeni besimtare praktike : perjudha e parë : klasa e dytë për shkolla fillore mashkullore e femnore
912 Dijeni besimtare praktike : për shkolla fillore mashkullore e femnore : periudha e epër : rendi gjashtë
913 Dijeni praktike besimtare : periudha parë : klasa' parë për shkollat fillore mashkullore e femnore
914 Dijeni praktike besimtare : për shkolla fillore mashkullore e femnore : perijudha e dytë : rendi i tretë
915 Dijeni praktike besimtare : për shkolla fillore mashkullore e femnore : perjudha e epër : rendi i pestë
916 Dijeni praktike besimtare : për shkolla fillore mashkullore e femnore : perijudha e dytë : redi i katërt
917 Prijësi i drejtë dhe asket Omer bin Abdul Aziz / Abdurrahman ibn Xheuzi; Fatjon E. Isufi; Roald A. Hysa
918 Halifullah : njeriu si mëkëmbës / Rezart Beka; Edvin Cami
919 Besimet e musulmanvet / Ibrahim Dalliu
920 Besimet e muselmanvet / Ibrahim Dalliu
921 Besimet e myslimanvet / Ibrahim Dalliu
922 Besimet e muselmanvet / Ibrahim Dalliu
923 Dhuntie Ramazani / Ibrahim Dalliu
924 Dhuntie Ramazani / Ibrahim Dalliu
925 E lemja dhe jeta e të madhit Muhammed Alejhisselam / Ibrahim Dalliu
926 Libri i së falmes / Ibrahim Dalliu
927 Libri i së falmes / Ibrahim Dalliu
928 Libri i së falmes / Ibrahim Dalliu
929 Muhamedi (a.s) i dërguari i fundit / Majid Ali Khan; Ferit Hafizi; Arben Halluni
930 Rrugëtime të një hatibi... : 10 vite shërbim në xhaminë e Tophanës : (1998-2008) / Muhamed Sytari; Xhahid Bushati
931 Tolerance and intolerance on the triplex confinium : approaching the "other" on the borderlands Eastern Adriatic and beyond : 1500-1800 / Egidio Ivetic; Drago Roksandic
932 Qytetërimi islam / Sami Frashëri; Mehdi Polisi; Husamedin Abazi
933 Disa të vërteta morale / Sh. Putra
934 Disa vargje të ndritun nga Kurani / Ferid Vokopola
935 Dobitë e pesë kushteve myslimanizmë / Qamil K. Gollobërda
936 Nur i mirësisë : sheh Jonuz Shehu (Tatai) : monografi / Mufit Çeli; Jorgo S. Telo
937 Ngritja e fakteve ndaj atyre që kërkojnë ndihmë prej tjetërkujt përveç Allahut dhe që besojnë fallxhorët e parashikuesit / Abdulaziz Abdil-lah ibn Baz; Bledar Ali
938 Islami është fe e përsosur / Bledar Ali
939 Rrëfime ... isha adhurues varresh / Abdul Mun'im El-Xhedauij; Bledar Ali
940 Kokë më kokë me të rinjtë / Ali Fuad Basgil; Metin Izeti; Husamedin Abazi
941 Sherhi Bergjarie [dorëshkrim] / Ali Kanevi
942 Tarikut - teal'hym ve saire [dorëshkrim]
943 Kitabi hajretul fukaha [dorëshkrim]
944 Profeti Muhamed / Yakup Üstün; Mehdi Gurra; Ervin Hatibi
945 Ilmihal : për shkallën e parë të mirëbesimit islam / Bilal Hasanovic; Ajten Krasniqi
946 Dy trandafilat e bukur : ngjarjet dëshpëruese të Qerbelas / Tasin M. Dylgjeri
947 Mbështetja e të lavdishmit a.xh. në shpjegimin e librit të Teuhidit / Muhamed Et-Temimi; Genc Plumbi; Roald A. Hysa; Elton Gjeçi
948 Sahihu-L-Buhari në gjuhën shqipe / Muhammad ibn Ismail al Bukhari; Feti Mehdiu; Isuf Gashi
949 Mësoj adhurimet e mia / Alban Kali; Islam Dizdari
950 Xhemal Pazari, atdhetar i shquar tiranas / Ibrahim Rr. Gashi
951 Freskia e shpirtit : dashuria hyjnore / Saimir Bulku
952 Dhanti Ramazani : hartue prej administratës të rivistës "Zani i Naltë"
953 Pika eliksiri : nga deti i Mesnevisë / Osman Nûri Topbas
954 Dhjetë ditët e Matemit / Organizata "Drita Hyjnore"
955 Lamtumira e udhëtarit të përhershëm / Hajreddin Karaman; Zymer Ramadani
956 Mësoj për Pejgamberin / Ahmet Sadriu; Zymer Ramadani
957 V.2 : 1996-2000
958 Dervish Luzha, një yll drite / Nuredin Lushaj; Hamit Aliaj
959 Rruga e priftit në islam / Izet Terzic; Ismail Dizdari; Jetmir Çela
960 Historia e shkencës islame / George Sarton; Hamid A. Ead; Ermal Bega
961 Abdulkadër Arnauti : një histori e shkurtër e jetës së tij (1878-2004)? : (vështruar nga pikëpamja e një prej nxënësve të tij) / Mahmud Muhamed Xhemil el-Kesr; Azem Xheladini; Ermal Bega
962 Horizonte nga i Dërguari : [përkth.]
963 Teoria e drejtësisë : studim krahasues i pikëpamjeve të Imam Khomeinit (r.h) me mendimet e tjera botërore rreth konceptit të teorisë së drejtësisë / Muhammad Husayn Jamshidi; Migen Sulaj; Besa Vila
964 Imam Aliu, zëri i drejtësisë njerëzore / George Jordac; Selim Stafa; Jerida Kulla
965 Muhtesar Sahih el-Buhari : përmbledhje / Zejnudin Zubejdi; Telat Sula; Ali Hoxha
966 Sheh Çoban Baba Alia i fshatit në Çajë-Kukës : teqeja dhe rendi i shehlerëve të saj, në funksionin besimtar, atdhetar e kulturor në vite / Isa Halilaj; Teuta Halilaj
967 Teqja e At Aliut (Fshat-Kukës) / Nazif Dokle
968 Balsami i lumturisë / Muhammad al-Ghazzali; Ahmet Ramo; Ermal Bega
969 Sheh Dalipi i Podgoranit / Neki Shehu; Petrit Bezhani
970 Kriza e teologjisë muslimane shqiptare / Ismail Bardhi; Husamedin Abazi
971 La Ilahe il-lallah : kuptimi i fjalës së Teuhidit të imamit, ripërtëritësit, shejhut Muhammed ibn Abdul-Uehhab / Muhamed ibn Abdul-Uehab; Salih ibn Feuzan el Feuzan; AbdusSamed Meta
972 Pozicioni i sunetit (traditës profetike) në fenë islame dhe humbja e qartë e atyre që mjaftohen vetëm me Kur'anin / Muhammad Nasiruddin el-Albani; Ervin Murati; Petrit Kaziu
973 Në fillimet e nacionalizmit shqiptar : lindja e një kombi me shumicë myslimane në Evropë / Nathalie Clayer; Artan Puto
974 V.2 : Vjersha për mësonjëtoret e para. Parajsa dhe fjalë fluturake. Fletore e bektashinjet. Shqipëria. Pellazgët-Shqipëtarët
975 Drita e zemrës : përmbledhje e shkurtër mësimesh e rregullash islame / Ramiz Zekaj
976 Jâ sin : surja 36 : me përkthim dhe transkriptim në shqip
977 Kopshti i të dashuruarve dhe shëtitja e të përmalluarve / Ibn Kajjim El-Xheuzija; Alban Kodra; Ilir E. Haxhiaj
978 Terxhumei dekaikul - ahbar [dorëshkrim]
979 Kitabul - tehare vesaire [dorëshkrim]
980 Fetvetname [dorëshkrim]
981 Usulyl - Hadith [dorëshkrim] / Daúd Karisí
982 Mevludi Sherif [dorëshkrim] / Ali Ulqinaku
983 Behxhetul - fetava / Abdullah el-Yenishehri
984 [Libra për fenë islame] [dorëshkrim]
985 Kitab-i sel'îját [dorëshkrim] / Ebu-nazir Muhammed Abdurahman
986 Ballsami i lumturisë : nga përtëritja e diturisë fetare : përkth.nga angl. / Muhammad al-Ghazzali
987 Filozofia klasike perso-iraniane : personalitete të mendimit iranian në filozofinë islame / Migen Sulaj; Gjergj Sinani
988 Mulla Rasim Zapodi : (monografi) / Qemal Mataj
989 Hoxhë Mehmeti : 1867-1927 : monografi / Qemal Mataj
990 Dobia e lëvizjeve fizike në ritet islame / Shyqyri Rreli
991 Muxhedidja Aishe : ripërtëritësja e fesë islame dhe populli shqiptar në rregjimin komunist në shekullin e njëzetë : fakte për të diturit, urtësi për të devotshmit, mësime për të paditurit dhe kritika për të pabindurit / Ymer Aga
992 Islami, po / Sefer Bajraktari
993 Dëshmia e traditës në epokën moderne : (një analizë e lëvizjes Gylen) / Mehmet Enes Ergene; Dritan Hoxha; Adriatik Kallulli
994 Shemail : paraqitja, jetesa, morali i profetit Muhamed / Faruk Vural; Aisa Kokiçi; Adriatik Kallulli
995 Statuja e shpirtrave tanë : rimëkëmbje e mendimit dhe veprimit islam / M. Fethullah Gülen; Dritan Hoxha; Adriatik Kallulli
996 Atomet flasin / Ismail Hekimoglu; Genti Kruja
997 Shkenca dhe besimi / Hekimoglu Ismail; Genti Kruja
998 Jeta, veprimtaria dhe fetvatë e Shejh Abdulkadir Arnautit / Bledar Sulejmani; Mustafa Tërniqi; Xhevat Malltezi; Arian Koçi
999 Dritare në filozofinë e Lindjes : aktet e konferencës shkencore "Mendimi iranian në filozofinë islamike dhe ndikimi i saj", organizuar më 9 shkurt 2010 në Tiranë / Gjergj Sinani
1000 Mos u dëshpëro, Zoti yt është Allahu (xh.sh.) / Uefá Ali es Sulejman El Hamdan; Gentian Bodlli; Jerida Kulla
1001 Myslimanizmi në Shqipëri në periudhën 1945-1950 : monografi / Shyqyri Hysi; Bedri Telegrafi
1002 Përse falem? / Abdurrauf El-Hanauij; Bledar Ali
1003 A duhet feja, a e pengon bashkimin kombëtar / Ali Kraja
1004 Udhëzues praktik për muslimanët në Perëndim / Sayyiid Abdul-Hadi al-Hakim; Edin Q. Lohja; Ornela Ademovi
1005 Ilmihal : për shkallën e parë të mirëbesimit islam / Bilal Hasanovic; Ajten Krasniqi
1006 Profeti Muhamed / Yakup Üstün; Mehdi Gurra; Ervin Hatibi
1007 Njohuri fillestare mbi fenë islame : përmbledhje e shkurtër mësimesh e rregullash islame : për të gjithë bijtë dhe bijat muslimane
1008 Qengji i kurbanit : reflektim mbi domethënien e ritualit të kurbanit / Ylli H. Doçi
1009 Haxhi Sherif ef. Ahmeti. : jeta dhe vepra : (1920-1998) : (përmbledhje kumtesash nga sesioni shkencor, Prishtinë, 17 prill 2008) / Ramadan Shkodra; Sadik Mehmeti
1010 Irshad : udhëzimi në rrugën e drejtë / Muzaffer Ozak; Mehdi Gurra
1011 Irshad : udhëzimi në rrugën e drejtë / Muzaffer Ozak; Mehdi Gurra
1012 Doktrina sufiste e Rumiut : botim i ilustruar / William C. Chittick; Edin Q. Lohja; Ornela Ademovi
1013 Poslanik Muhammed, Bozji vjerovjesnik za cijeli svijet / Shefik Osmani
1014 Han er Profeten Muhammed, Guds sendebud til mennesket / Shefik Osmani
1015 Aytos einai o Profitis Moameth, o apestalmenos toy Theoy gia oli tin anthropotia / Shefik Osmani
1016 The Tijaniyya : reformism and islamic revival in interwar Albania / Nathalie Clayer
1017 The Dangerous politics of identity : review article / Albert Doja
1018 Cultural politics and spiritual making of anthropologists / Albert Doja
1019 A Political history of bektashism in Albania / Albert Doja
1020 Spiritual surrender : from companionship to hierarchy in the history of bektashism / Albert Doja
1021 A Political history of bektashism from Ottoman Anatolia to contemporary Turkey / Albert Doja
1022 Adapting islam to Europe : the Albanian example / Nathalie Clayer
1023 Hafizët tanë gjatë historisë : (shekulli XVIII-2010) : leksikon / Feti Mehdiu
1024 Anamorfoza e mesazhit të madh / Bardhyl Fico; Petrit Bezhani; Bedri Telegrafi; Roald A. Hysa; Bledar Komina
1025 Udhërrëfyesi i një myslimani : Ilmihali II (adhurimet) / Ergyn Çapan; Mithat Hoxha; Edvin Cami; Dorian Demetja
1026 Drita e zemrës / Ramiz Zekaj; Bedri Telegrafi; Jolanda Lila
1027 E besoj Kaderin / Yasar Kandemir; Mehdi Gurra; Xhevat Beqari; Petrit Bezhani; Edvin Cami
1028 I besoj engjëjt / Yasar Kandemir; Mehdi Gurra; Xhevat Beqari; Petrit Bezhani; Edvin Cami
1029 E besoj Ahiretin / Yasar Kandemir; Mehdi Gurra; Xhevat Beqari; Petrit Bezhani; Edvin Cami
1030 I besoj profetët dhe librat e shenjtë / Yasar Kandemir; Mehdi Gurra; Xhevat Beqari; Petrit Bezhani; Edvin Cami
1031 I besoj Allahut / Yasar Kandemir; Mehdi Gurra; Xhevat Beqari; Petrit Bezhani; Edvin Cami
1032 Botëkuptimi islam / Kadir Misiroglu; Mithat Hoxha
1033 Hazreti Muhamed Muatafa (sallall-llahu alejhi ve se-lem), personaliteti shembullor i pashoq / Osman Nûri Topbas; Nasir Rexhepi; Islam Dizdari
1034 Enigma e dashurisë për Allahun dhe Profetin : nga Lulishtja e zemrës / Osman Nûri Topbas
1035 Qytetërimi i virtyteve : nga epoka e lumturisë deri në ditët tona / Osman Nûri Topbas; Fatmir Sulaj; Shpëtim Kelmendi
1036 Fryma e fundit : nga Lulishtja e zemrave / Osman Nûri Topbas; Evans Drishti; Islam Dizdari; Irida Hoti
1037 Rrugëtimi i kënaqësisë shpirtërore / Islam H. Osmani; Muharrem Haziri
1038 Balkanlar ve islam : karsilasma-dönüsüm-kirilima-devamlilik : sempozyumu : 03-05 kasim 2010 : özetler = Balkans and islam : encountertranfsormation-discontinuity-continuity : international symposyum : 03-05 november 2010 : abstracts / Canakkale Onzekiz Mart University
1039 Udhërrëfyesi i një myslimani : ilmihali III (morali) / Edvin Cami; Dorian Demetja
1040 Ilmihal praktik : besimi, namazi, agjërimi, zekati, haxhi, kurbani / Osman Bilgen; Aisa Kokiçi; Dorian Demetja
1041 Fejtullah Gylen, ura mes të shkuarës dhe të ardhmes : skicë e një portreti / Ali Ünal; Edlira Llukaçej; Adriatik Kallulli
1042 Politika e ferexhesë / Joan Wallach Scott; Klodiana Smajlaj
1043 Muslimanët në kërkim të një identiteti / Adnan Silajdzic; Ermal Bega; Klodiana Smajlaj
1044 Islami politik, e ardhmja e tij / Graham E. Fuller; Ferit Hafizi; Ubejd Halluni
1045 Pastërtia te femrat, rruga e lumturisë në fikhun e gruas / Anila Canaj; Afërdita Dema
1046 Kontribut / Bujar Shehu; Redi Shehu
1047 Islam : spirit and form / Osman Nûri Topbas
1048 40 hadiths for children with stories / Yasar Kandemir; Omer Utkan
1049 Endowment, charity and service in Islam : from the apex of Islamic civilization / Osman Nûri Topbas; Ismail Eris
1050 The Prophet Muhammad Mustafa the Elect / Osman Nûri Topbas; Süleyman Derin; Erdiniç Atasever
1051 Les Larmes du Cœur : Mevlâna Djalaleddine Rûmî / Osman Nûri Topbas; Musa Belfort
1052 The Muslims Jesus : sayings and stories in Islamic literature / Tarif Khalidi
1053 Islam women and the challenges of today : modernist insights and feminist perspectives / Farzana Hassan
1054 American Muslims : the new generation : with study guide / Asma Gull Hasan
1055 Perandoria e së keqes kundër djallit të madh : trembëdhjetë shekuj mendësi lufte midis islamit dhe Perëndimit / Claude Liauzu; Bajram Muça; Liljana Papa; Brizeida Veliaj; Ilda Loci; Aleksandër Papa
1056 Arnavutçe Mevludi serif : yazan merhum nesir ve çevireni Ankara Kuyumeu Zeynullah Özyasar
1057 Hadithi - Errbeàin : Dyzet fjalë përmbledhëse të Pejgamberit, Alejhisselam të cilat i bâhen udhëheqse e plotsimit të çdo myslimani si kah besimi ashtû edhe kah moralet dhe kah veprat / Muhjiddini Neveviut; Ibrahim Dalliu
1058 Arkitektët e mendimit shkencor në qytetërimin islam : vula nga biografitë e dijetarëve muslimanë në periudha të ndryshme / Halima Al-Ghrari; Ermal Bega
1059 Mësojuni fëmijëve tuaj dashurinë për Profetin (A.S.) / Muhammed A. Jemani; Saimir H. Ismaili; Petrit Bezhani; Loela Xhafa
1060 Kudsi ndërmjet premtimit të vërtetë dhe të rremë / Safer Al-Havali; Ismail Dizdari; Jetmir Çela
1061 Dhe kthehet kjo hëna e re e Ramazanit... / Muhamed Sytari; Xhahid Bushati
1062 Islami, shkenca, muslimanët dhe teknologjia / Seyyed Hossein Nasr; Muzzafer Ikbal; Edin Q. Lohja; Ornela Ademovi
1063 Sekretet e qiellit në Kur'an : ky univers e ka një zot / Saimir Bulku
1064 Sekretet e mjekësisë në Kur'an : çudirat e krijimit në Kyran'in e shenjtë / Saimir Bulku
1065 Historija e Bektashinjve : periudha para lindjes së Bektashizmës / Ali Tomorri
1066 The Philosophy civilizattion : in two volumes / R. H. Towner
1067 Ky është Profeti Muhamed (a.s.) i dërguari i Zotit për mbarë njerëzimin / Shefik Osmani
1068 Han er Profeten Muhammed, Guds sendebud til mennesket / Shefik Osmani
1069 This is Prophet Muhammad : messenger of God for Mankind / Shefik Osmani
1070 Poslanik Muhammed Bozji vjerovjesnik za cijeli svijet / Shefik Osmani
1071 El Profeta Muhammad un Mensajero de Dios para toda la umanidad / Shefik Osmani
1072 Il Profeta Muhammad un messaggero di Dio per l'umanita / Shefik Osmani
1073 Das ist der Prophet Muhammad der Gesandte Gottes für die ganze Menschheit / Shefik Osmani
1074 Voila qui est Mohammed l'envpyé de Dieu pour l'humanité tout entiere / Shefik Osmani
1075 Aytos einai o Profitis Moameth o Apestalmenos touy Theo gia tin Anthropotita / Shefik Osmani
1076 Ova e Pratenikot Muhamed bozjot Verobesnik za celoto covesto / Mersiha Smailovik; Jasmin Rexhepi; Shefik Osmani
1077 Rrugëtimi në përjetimet e një Haxhi : udhëpërshkrim / Idriz Ramadani; Ylbere Neziri
1078 Komentimi i kaptinës Jâ Sîn / Šefik Kurdic; Idriz Ramadani; Bekim Ramadani
1079 Mahomet and His successors : in two volumes / Washington Irving
1080 Metodologjia e Pejgamberëve në thirrjen për tek Allahu në të është urtësia dhe logjika / Rabi Ibn Hadi el-Med'halij; Alban Malaj
1081 Drita e zemrës; Namazi është dritë : përmbledhje e shkurtër mësimesh e rregullash islame / Ramiz Zekaj
1082 Shkëndijë hyjnore : Distikë dhe Rubai : (nga "Methnevi dhe "Divani Qebir") / Mawlana Jalal al-Din Rumi; Reiz U. Sinani; Llazar Fype
1083 Konceptimi dhe besimi te Sadr Al-Din Shirazi (1571-1635) / Joep Lameer; Gjergj Sinani; Mirela Sinani
1084 Life, death, and afterwards : the concept of resurrection, reincarnation, ... / Nurettin Uzunoglu
1085 Marriage and divorce according to Islamic law. Code of ethics of dressing in islamic law. / Nurettin Uzunoglu
1086 Succession and law of inhetitance in Islam : family marriage, divorce / Nurettin Uzunoglu
1087 The 99 attributes of God Sharh-Ul Asma-Ul Husna in English and the concept of God in islam / Nurettin Uzunoglu
1088 Selected hadiths from the Messenger of Allah prophet Muhammad, in Arabic, English and Turkish / Nurettin Uzunoglu
1089 Islami i globalizuar / Olivier Roy; Aleko Minga
1090 Rrugëtimi i fesë islame në Shqipëri (1912-1967) : (rreth marrëdhënieve institucionale, përmbledhje dokumentesh, kronikash, informacionesh, artikujsh, analizash, etj.) / Ali M. Basha; Nimete Basha
1091 Profeti im i dashur / Ebtesam Bogari; Eris Koliqi; Bledar Komina; Majlinda Shala
1092 Anamorfoza e mesazhit të madh : e vërteta mbi Islamin, Idiosynkrazia e zonjës "O" dhe mendimi i elitës intelektuale gjithëkohore, etj., etj. jashtë teme / Bardhyl Fico; Petrit Bezhani
1093 Pse një besimtar musliman nuk e fal namazin / Feyzullah Birisik; Feim Gashi; Shpresa Kushumlija
1094 Islami / Murad W. Hofmann; Ermal Bega
1095 Kur'ani / Murad W. Hofmann; Ermal Bega; Evis Çitozi
1096 Të mësojmë kushtet e besimit / Ilir Hoxha; Zija Vukaj; Ermal Nurja
1097 Një fjalë e njëjtë : kumt dhe përqasje : një burim për Famullitë dhe Xhamitë / Nermin Begzade; Rezart Beka
1098 Thalbi i thalbit : trajtesë mbi rrugëtimin dhe udhën shpirtërore të zotëruesve të intelektit / Alameh Tabataba'i; Edin Q. Lohja; Ornela Ademovi
1099 La Via di Allah : origini, storia, sviluppi, ... / Carlo Gasbarri
1100 The Muslim discovery of Europe / Bernard Lewis
1101 Studime e reflektime / Remzi Sh. Gani
1102 Jeta politike e Imamit të tetë hazreti Ali Ibn Musa Riza A.S. / Xhafar M. Husejni; Ledio Demolli; Xhemal Balla
1103 Vol.1 : 2010-2011 / Haxhi Lika
1104 Gli Albanesi musulmani e le loro congregazioni
1105 Rreth spiritualizmit të Rumiut / Seyed Ghahreman Safavi; Sokrat Amataj; Edin Q. Lohja
1106 Familja muslimane në epokën e globalizimit / Fatima Umar Naseef; Rezarta Salihaj; Afërdita Dema
1107 Institucionet islame të Shkodrës / Smajl Bala; Blendi Alushi; Qani Sulku
1108 Tërësi lutjesh islame / Remzi Sh. Gani
1109 Filozofia islame nga zanafilla e saj deri sot : filozofia në tokën e profetësisë / Seyyed Hossein Nasr; Edin Q. Lohja; Ornela Ademovi
1110 Xhilael kulub vesaire [dorëshkrim]
1111 Pishtarja e ndershmërisë, Merjemja, sipas Biblës dhe Kuranit famëlartë / Adem Karatas; Ilir Rruga; Edlira Boriçi; Roald A. Hysa
1112 Shoqëria e epokës së lumturisë / Osman Nûri Topbas; Evans Drishti; Irida Hoti
1113 101 hapa në edukim / Osman Nûri Topbas; Edlira Boriçi
1114 Rruga e lumturisë në fikhun e gruas : pastërtia te femrat / Anvar Salim el-Xhuver; Abdullah el-Utejbij; Anila Canaj; Afërdita Dema
1115 Dyzet hadithe mbi moralin / Elton Karaj; Genti Kruja
1116 Nëse kërkon lumturinë.... / Salih ibn Abdulaziz Sindij; Bledar Ali
1117 Me kë të shoqërohesh / Abdullah ibn Ali El-Xhuajthijn; Bledar Ali
1118 Vizita e varreve dhe kërkimi i ndihmës nga i varrosuri / Ahmad ibn Abd al-Halim Ibn Taymiyah; Bledar Ali
1119 Drita Ehlibejtit : 2001-2006 / Bujar A. Horasani; Xhemal Balla; Arnisa Horasani
1120 Të mësojmë kushtet e besimit / Ilir Hoxha; Zija Vukaj; Ermal Nurja
1121 Aishja, gruaja më e dashur e Muhametit / Kurt Frischler; Albert Grabocka; Stavri Sharxhi
1122 Ejani në namaz / Abdullah Yildiz; Xheladin Hajrullai; Petrit Bezhani
1123 Revolucioni i ardhshëm : lufta për liri në Lindjen e Mesme / Walid Phares; Ergys Petriti
1124 Historitë më të bukura të njerëzve të mirë / Saimir Bulku; Roald A. Hysa
1125 Islami dhe religjionet botërore : udhëzues për mësim-besimin në shkollat e mesme / Dzemaludin Latic; Urim Poshka; Petrit Bezhani; Mehdi Gurra
1126 Islami dhe religjionet botërore : udhëzues për mësim-besimin në shkollat e mesme / Dzemaludin Latic; Urim Poshka; Petrit Bezhani; Mehdi Gurra
1127 Meditimi : rreth universit, njeriut, kuranit / Osman Nûri Topbas
1128 Hazreti Muhamed Mustafa : (krenaria e gjithësisë) / Osman Nûri Topbas; Ermal Nurja; Zija Vukaj
1129 Mësim besimi : për klasën e 8-të të shkollës 9- vjeçare / Sevco Sulejmanovic; Esma Kapetanovic; Urim Poshka; Petrit Bezhani; Mehdi Gurra
1130 Mësim besimi : për klasën e 6 të shkollës 9 vjeçare / Mensura Catovic; Urim Poshka; Petrit Bezhani; Mehdi Gurra
1131 Hapat në islam : udhëzues për shkollat e mesme / Mustafa Spasic; Urim Poshka; Petrit Bezhani; Mehdi Gurra
1132 Mësim - besimi : për klasën e 7 të shkollës 9- vjeçare / Muharrem Omerdiç; Fahira Kalajdžisalihovic; Urim Poshka; Petrit Bezhani; Mehdi Gurra
1133 Imam Khomeini : (udhëheqësi mistik dhe politik) / Ruhollah Khomeini; Perikli Jorgoni; Xhevahir Spahiu
1134 The Spiritual Quest in Humanities : 1-rst international conference on humanities : 11-13 may, 2012, Tirana, Albania : abstract book / Universiteti "Hëna e Plotë" Bedër
1135 Islami tjerër : sufizmi dhe rrëfimi për respektin / Stephen Schwartz; Flaka Surroi; Daut Dauti
1136 Rreth dhikrit dhe urtisë së tij / Xhavadi Amuli; Edin Q. Lohja; Ornela Ademovi
1137 Dua dhe lutje islame / Ahmed Izudin el-Bejanuni; Muhamed Mustafa
1138 Emra për besimtarët musliman / Imer Asllani; Husejn Ahmedi
1139 Përfundimi i mirë / Abdullah ibn Muhamed el Mutllak; Sabahudin Fetahu
1140 The Qur'an / Abdullah Yusuf Ali
1141 Shekulli dhe kijameti / Ismail H. Aga; Ilia Ninka
1142 Kultura islame : (organ i Komunitetit Musliman Shqiptar) : 1shtator 1939-janar/shkurt 1946 / Ludi Serica (Cami)
1143 Kultura islame : (organ i Komunitetit Musliman Shqiptar) : 1shtator 1939-janar/shkurt 1946 / Ludi Serica (Cami)
1144 Hoxhë Hasan Moglica, klerik dhe luftëtar i shquar për lirinë dhe gjuhën shqipe : monografi / Valbona Ramçi; Sakip Cami
1145 Në kërkim të zemrës së humbur / William C. Chittick; Sokrat Amataj
1146 Syntomos eikonografimenos odigos gia tin katanoisi tou islam / Nina Bursan
1147 Eikosti epistoli. Eikostos tritos logos. Trianta-tria parathyra. Oi syntomoi logoino / Said Nursi
1148 Stagones apo to islam / Hasan Paçaman
1149 Nje ixhaze i shekullit XIX i lëshuar në Ballkan / Mesut Idriz; Husamedin Abazi
1150 I madhi Ali e Zonj' e madhe Ajishe : ngjarja "Xhemel" / Josif Haxhimima
1151 I madhi Hysejn e Jezidi i Mavijes : ngjarja e përgjakshme Qerbela / Josif Haxhimima
1152 Botim i posaçëm i "Kulturës Islame" : me rastin e Mëvitjes së Dit-lindjes të H. Muhammedit, A.S.
1153 Botim i posaçëm i "Kulturës Islame" : me rastin e mëvitjes së Dit-lindjes të Haz. Muhammedit A.S.
1154 Joseph Anton : jetëshkrim / Salman Rushdie; Engjëllushe Shqarri; Sejdin Cekani; Majlinda Nishku
1155 Imam Hasan and Caliphate / Muhammad Qurrat-ul-Ain Abidiy; Sibtul Hasan Hansvi; Zahir Davadani
1156 Makkah & Madinah [album]
1157 The Architectural achievements of King Abdul-Aziz in the honored area of Makkah : 1924-1953 [album] / Nasser Bin-Ali Al-Harithy
1158 Katalog i veprimtarisë dhe funksionit zyrtar të KMSH-së / Andrin Rasha; Komuniteti Mysliman i Shqipërisë
1159 Kontributi i prijësve myslimanë në formësimin e vetëdijes dhe identitetit kombëtar : Tiranë, 28-29 shtator 2012 : libri i abstrakteve dhe programi i konferencës / Andrin Rasha; Komuniteti Mysliman i Shqipërisë
1160 100 personalitete shqiptare të kulturës islame : shekulli XIX-XX : enciklopedi / Genti Kruja; Andrin Rasha; KMSH
1161 Krerët fetarë në lëvizjen kombëtare shqiptare në Vilajetin e Kosovës : (1878-1912) / Nuredin A. Ahmeti; Gazmend Rizaj
1162 Anamorfosi del grande messaggio : la verita sull'islam, l'indiosincrasia della signora "O", ed il pensiero dell'élite... / Bardhyl Fico; Mirton Resuli
1163 Kultura islame : (organ i Komunitetit Musliman Shqiptar) : 1shtator 1939-janar/shkurt 1946
1164 Hafiz Mustafa Doraçi : 1894-1974 / Xhemal Balla; Lira Musollari
1165 Mbi traditën profetike... / Gilman Kazazi; Safinas Boksi
1166 Dëshmi historike dhe kthetrat në Islam / Ahmed Mora; Kujtim Mora
1167 Vlora e krenarisë islame / Remzi Sh. Gani
1168 Fletë të ndritura nga jeta e profetit A.S dhe e shokëve të tij të paharruar / Muhammed Ali es-Sâbuni; Nasuf Hoxha; Petrit Bezhani
1169 Mësim-Besimi 5 : për klasën e 5-të të shkollës 9-vjeçare / Mustafa Prljaca; Nezir Halilovic; Urim Poshka; Petrit Bezhani; Mehdi Gurra
1170 Mësim-Besimi 3 : për klasën e 3-të të shkollës 9-vjeçare / Mina Pleh; Muamer Tinjak; Melika Nezirovac; Urim Poshka; Petrit Bezhani; Mehdi Gurra
1171 Mësim-Besimi 2 : për klasën e 2-të të shkollës 9-vjeçare / Muamer Tinjak; Urim Poshka; Petrit Bezhani; Mehdi Gurra
1172 Mësim-Besimi 1 : për klasën e 1-rë të shkollës 9-vjeçare / Ibrahim Begovic; Urim Poshka; Petrit Bezhani; Mehdi Gurra
1173 Mësim-Besimi 4 : për klasën e 4-t të shkollës 9-vjeçare / Hazema Nistovic; Ibro Nistovic; Mensur Valjevac; Urim Poshka; Petrit Bezhani; Mehdi Gurra
1174 Në zemrat besimtare / Nuredin Lushaj
1175 Kërkime për zemrën e humbur : eksplorime në mendimin islamik / William C. Chittick; Sokrat Amataj
1176 Ibn Arabiu, trashëgues i profetëve / William C. Chittick; Edin Q. Lohja; Ornela Ademovi
1177 Life of Mohamet / Washington Irving
1178 Zemrat e ndriçuara / Saimir Bulku
1179 Üstad Ali Ulvi Kurucu : hatiralar / Ali Ulvi Kurucu; Ertugrul Düzdag; Seref Yilmaz
1180 Üstad Ali Ulvi Kurucu : hatiralar / Ali Ulvi Kurucu; Ertugrul Düzdag; Seref Yilmaz
1181 Üstad Ali Ulvi Kurucu : hatiralar / Ali Ulvi Kurucu; Ertugrul Düzdag; Seref Yilmaz
1182 Në fillimet e nacionalizmit shqiptar : lindja e një kombi me shumicë myslimane në Evropë / Nathalie Clayer; Artan Puto
1183 Probleme në rrugën e jetës islame / Muhammad al-Ghazzali; Lavdrim Hamja; Islam Dizdari
1184 Etika e sjelljes ndaj dijetarëve / Abdurahman ibn Muala Al-Luejhik; Eduart Thartori; Arsen Muskuri; Roald A. Hysa
1185 Kalendari i vitit 2013
1186 Për fjalën më të bukur / Gilman Kazazi; Zyhdi Lungu
1187 Kurani dhe njeriu : koment i veprës "Ajka e kuptimeve të Kur'ani Qerimit", H.I.Dalliu / Xhemal Balla
1188 Ilmihali : përmbledhje e shkurtër mësimesh e rregullash islame / Bashkim Avdiu; Zija Vukaj
1189 Komentimi i Kuranit dhe metodologjia e interpretuesve të tij / Walid Musaid al-Tabtabi; Telat Sula; Qani Sulku
1190 Feja Islame dhe Krishtërimi : (studim dhe reflektime) / Bardhyl Shehaj
1191 Bektashizmi dhe Teqeja Shqiptare n'Amerikë / Xhevat Kallajxhi
1192 The Spiritual quest in humanities : first international conference in humanities, 11-13 May 2012, Tirana, Albania : proceedings book / Universiteti "Hëna e Plotë" Bedër
1193 Surja Eel Mulk (pushteti suprem)-garancia hyjnore nga ndëshkimi i varrit / Jasir bin Ismail Radi; Altin Torba; Jolanda Lila
1194 Ta jetosh jetën sipas Islamit / Ramazan Tamer Büyükküpçü; Asllan Shehu; Petrit Bezhani
1195 Namazi, një veprim teuhidi / Abdullah Yildiz; Altin Qefalia
1196 Leksione në doktrinën islame / Muhamad Tekij Misbah El Jezdi; Pëllumb Jaupi; Jetmir Çela
1197 Duaja e Kumelit / Ali ibn Abi Talib; Xheladin Hamza
1198 Shtatë ëndrrat e Shqipërisë / Ali Korça; Ermal Bega
1199 Nùn-Pasha Lapsin... : shënime vetiake nga periudha e drejtimit të Myftinisë Shkodër : prill 2010-prill 2013 / Muhamed Sytari; Xhahid Bushati
1200 Gjunjëzimi i evolucionit : disfata shkencore e darvinizmit dhe e sfondit të tij ideologjik / Harun Yahya; Elton Gjeçi
1201 Krijimi i universit / Harun Yahya; Ahmet Gjinishi; Roald A. Hysa
1202 Përmbledhje e ligjeve islame : sipas verdikteve të autoritetit bashkëkohor / Sejjid Ali el-Huseini Sistani; Edin Q. Lohja; Ornela Ademovi
1203 Toleranca në islam : ky është islami : parimi dhe zbatimi / Sheuki ebu Khalil; Lavdrim Hamja; Edlira Boriçi
1204 Grupi i shpëtuar është i gjithë ummeti islam / Muhammed Adil A. Kejali; Lavdrim Hamja; Albri Brahusha
1205 Orientalizmi : synimet dhe mekanizmat e tij / Muhamed F. ez-Zijadi; Roland Vishkurti; Ermal Bega
1206 Kontributi i prijësve myslimanë në formimin e vetëdijes dhe identitetit kombëtar : konferencë shkencore : Tiranë, 28-29 shtator 2012 / Komuniteti Mysliman i Shqipërisë; Bashkësia Islame e Kosovës; Bashkësia Fetare Islame e Maqedonisë
1207 Besimi, arsyeja dhe shpallja : pikëtakimet e reja / Tim Winter; Arjol Guni; Rezart Beka; Arlind Novi
1208 Këshillet e së Premtes
1209 Këshillet e së Premtes : u lexue, u shqyrtue e u pëlqye prej Këshillit të Naltë të Sheriatit
1210 Mesnevi / Mawlana Jalal al-Din Rumi; Mithat Hoxha
1211 Mesnevi / Mawlana Jalal al-Din Rumi; Mithat Hoxha
1212 Mesnevi / Mawlana Jalal al-Din Rumi; Mithat Hoxha
1213 Mesnevi / Mawlana Jalal al-Din Rumi; Mithat Hoxha
1214 Mesnevi / Mawlana Jalal al-Din Rumi; Mithat Hoxha
1215 Mesnevi / Mawlana Jalal al-Din Rumi; Mithat Hoxha
1216 Sekreti i namazit : (për të rinjtë) / Muhsin Keraeti; Valbona Horozova; Blerina Harizaj
1217 Haxhi dhe Umreja / Genti Kruja; Komuniteti Mysliman i Shqipërisë
1218 Një e treta e Kuranit / Gilman Kazazi; Ermira Alija
1219 Jeta e Muhammedit, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të / Bashiruddin Mahmud Ahmad; Samad Ghori; Muhamet Peci; Rexhep Hasani
1220 Gadiri : plotësimi i mesazhit / Ledio Demolli; Denis Ahmeti
1221 Hyrje në shkencën e Tefsirit / Islam ibn Tejmijje; Mexhdi Arafat; Ervin Murati; Ines Rushiti
1222 Antologjia e ëndrrës : ese dhe përsiatje filozofike / Hasan M. Selimi; Lulëzim Logu
1223 Shijoje ëmbëlsinë e besimit / Saimir Bulku
1224 Mevludi Sherif (i përpunuar) dhe argumentet për të / Ali Ulqinaku; Abdulla Zemblaku; Ymer Aga
1225 Salat : the muslim prayer book
1226 Akaid : ders kitabi : 12 sinif / Muhit Mert; Kasim Ilhan; Erkan Öztürk
1227 Hitabet : ders kitabi : 12 sinif / Abdülhakim Yüçe; Yakup Sahin; Sami Ikiz
1228 Hadis : ders kitabi : 11 sinif / Ayhan Takines; Asim Budak; Tolga Kazan; Ibrahim Simsek
1229 Siyer : ders kitabi : 11 sinif / Kasim Ilhan; Sami Ikiz; Bilal Suna
1230 Fikih : ders kitabi : 11 sinif / Ahmet Gümüs; Ömer Çalis; Muhhammadjon Ismailov
1231 Tefsir : ders kitabi : 12 sinif / Muhittin Akgül; Mustafa Hatipoglu; Habib Kahraman
1232 Njohuritë themelore të fesë islame : klasa 10 / Bilal Bodlli; Emirjon Vathaj; Taulant Bica; Fatjon Nurçe; Valdrin Mera
1233 Izvještaj : delegatâ ivz kraljevine Jugoslavije na Kongresu Evropskih Mislimana u ženevi : 12 - 15 septembra 1935 godine
1234 Vol.3 : 2012-2013 / Haxhi Lika; Ferit Lika
1235 Mevlud / Ali Korça
1236 Angiolello, historien des ottomans et des persans / Giovan Maria Angiolello; Jean Reinhard
1237 Vol. 2 : Dal 632 al 661 dell' era volgare
1238 Vol. 3 : Dal 661 al 750 dell' era volgare
1239 Vol. 4 : Dal 750 al 870 dell' era volgare
1240 Vol. 6 : Dal 974 al 1099 dell' era volgare
1241 Vol. 7 : Dal 1099 al 1187 dell' era volgare
1242 Vol. 8 : Dal 1187 al 1258 dell' era volgare
1243 Vol. 9 : Dal 1258 al 1340 dell' era volgare
1244 Vol. 10 : Dal 1340 al 1402 dell' era volgare
1245 Vol. 11 : Dal 1403 al 1453 dell' era volgare
1246 Vol.12 : Indice
1247 Dëshmitar në Sahar... : kujtime nga Umreja, Mekë, 1-7 mars 2013 / Muhamed Sytari; Albri Brahusha
1248 Kurani dhe njeriu : koment i veprës ''Ajka e kuptimeve të Kur'ani Qerimit'' të H. I. Dalliut" / Xhemal Balla
1249 V.1 : Vitet 1923-1924-1925
1250 Anija e shpëtimit Ehl-ibejti / Seyyid Mübarek Erol; Ishak Shala; Artan Sadiku
1251 Tasavvufi për fillestarë / Siraceddin Önlüer; Agron Islami; Ergin Jable
1252 V.6 : Said Najdeni - Hoxhë Voka dhe Hafiz Sherif Langu : studim monografik
1253 Personalitete të kulturës fetare e atdhetare në Tiranë / Xhemal Balla; Andrin Rasha
1254 Njëqind lutje nga Kurani dhe Suneti / Kastriot Bardhi; Altin Torba; Rezarta Alla
1255 Përzgjedhje e haditheve të normave dhe të moraleve / Mustafa Tërniqi; Arsen Muskurti; Jolanda Lila; Grup autorësh
1256 Vesvesi (Cytja) : këndvështrim sheriatik dhe mjekësor : studim në terren : bazuar në thëniet e Sahabëve, Tabi'inëve, Tabi Tabi'inëve dhe Dijetarëve të Umetit Islam / Abdurrahman Ibën Sajir El-Auad; Altin Torba; Arjan Koçi
1257 Zbulimi i së vërtetës : (pyetje dhe përgjigje rreth shi'izmit) / Xha'fer Sobhan; Besim Idrizi; Astrit Fetahu
1258 Tek Abaz Aliu / Nuri Çuni; Petrit Bezhani
1259 Islam birligi ve küresel baris konferansi : 100. yilinda hutbe-i samiye konferansi : 4 subat 2012 Ankara / Kadir Aytar
1260 Risale- i Nur'da egitim düsüncesi : [tasnif ve yaklasim] / Bestami Çiftçi
1261 Türkiye'de falcilik gelenegi ile bu konuda iki eser : Risale-i falname li Ca'fer-i Sadik ve Tefeülname / Ayse Duvarci
1262 Fotograflarla kutsal topraklar [album] : hicaz album / Necati Öztürk; Ö.Faruk Aksoy; Ahmet Özel
1263 Milliyet fikri ve demokrasi : münâzarât konferansi : 1 ekim 2011 Ankara / Kadir Aytar
1264 Uluslararasi katilimli I. islamofobia sempozyumu : 30 haziran-1 temmuz 2012 Istanbul
1265 Said Nursi'nin egitim felsefesi Medresetüzzehra : Van, 12-14 ekim 2012 / Kadir Aytar
1266 Risale-i nur egitim çalistaylari / Kadir Aytar
1267 Risale-i nur ve sanat çalistaylari : çalistay, 22 mayis 2010 -29 ocak 2011 / Kadir Aytar
1268 Sari Saltik : popüler islâm'in balkanlar'daki Destani Öngüsü (XIII. Yüzyil) / Ahmet Yasar Ocak
1269 Haci Bayram Veli sempozyumu bildirileri : 16 kasim 1999
1270 Müslümanlik ve Kur'an-i Kerim'den Âyetlere Islâm Esaslari (Islam Ilm-i Hâli) / Yusuf Ziya Yörükân
1271 Anadolu'da Aleviler ve Tahtacilar / Yusuf Ziya Yörükân; Turhan Yörükân
1272 Çagimizda bir havari : Zübeyir / Hüseyin Kara
1273 Ankara Cenabi Ahmet Pasa Camii / Seyfi Baskan
1274 Fârâbi / Fahrettin Olguner
1275 Atesin yakmadigi Âsik : kissalarin diliyle imam / Dilaver Selvi
1276 Târih- i Kebir : (tevârih-i Enbiyâ ve Mülûk) : tercüme ve tipkibasim / Ca'feri b. Muhammed el-Hüseyni; Ismail Aka
1277 Niyazî-i Misrî ve tasavvuf anlayisi / Mustafa Askar
1278 The Sources of the national integrity : remainings from Asia to Anatolia / Harun Güngür; Abdurrahman Küçük; Pinar Gedikoglu
1279 Mevlud / Ali Korça
1280 Dëshira të fshehta : ligjërata të mbajtura nga një mjeshtër sufi i kohës sonë / Nazim al-Haqqan; Enilda Meidani; Petrit Bezhani
1281 Asimilatorskata politika na turskite zavoevateli : sbornik ot dokumenti pomohamedancvania i poturcvania (XV - XIX v.) / Pet"r Petrov
1282 Asimilatorskata politika na turskite zavoevateli : sbornik ot dokumenti pomohamedancvania i poturcvania (XV - XIX v.) / Pet"r Petrov
1283 Terminologjia islame : (tryezë shkencore : Prishtinë, 10 nëntor 2005) / Ekrem Murtezai
1284 Oi Laoi : stous opoious apostolthikan iera vivlia : opos anaferontai sto Korani / Hasan Paçaman
1285 Kriza botërore dhe rruga drejt paqes : përmbledhje fjalimesh dhe letrash / Masroor Ahmad; Samad Ghori; Shahid A. Butt; Ina Komino
1286 Ç'urdhnon Kur'ani / Vehbi Dibra; Haxhi Lika
1287 Katalog i veprimtarisë së Komunitetit Mysliman të Shqipërisë / Andrin Rasha; Haxhi Lika; Ferit Lika; Komuniteti Mysliman i Shqipërisë
1288 A Hit igazságai : a huszonkettedik szó / Said Nursi
1289 A Rövid szavak / Said Nursi
1290 Válogatott elöadások / Abdul Kadir Geilani; Kiss Zsuzsanna
1291 Megszabadulás a hibáktól : a vezetés kezdete / Muhammad al-Ghazzali
1292 A Legnagyobb jel / Said Nursi
1293 A Kegyes Korán : értelmezése és magyarázata magyar nyelven / Kiss Zsuzsanna
1294 Az islám Prófétája / Martin Lings; Kiss Zsuzsanna
1295 Islám : hit, istenszololgálat / Osman Nûri Topbas
1296 Tre themelet dhe argumentet e tyre / Muhammed Ibn Abdulvehhab; Nexhat Ibrahimi
1297 Islami ne fokus / Hammudah Abdalati
1298 [Katalogu i aktivitetit të Komunitetit Musliman në Shqipëri] / Ali Zaimi; Genti Kruja; Ferit Lika; Dritan Hoxha
1299 Catalogue of Muslim Community of Albania activity / Ali Zaimi; Genti Kruja; Ferit Lika; Dritan Hoxha
1300 Akideja tahauije : komente dhe shënime / Muhammad Nasiruddin el-Albani; Shuajb Rexha
1301 Besimi i Ehli Sunetit dhe Xhematit / Muhamed Saleh El-Uthejmin; Ylli Rama; Telat Sula
1302 Shpjegimi i 40 haditheve të Imam Neueuiut dhe shtesës së Ibn Rexhepit / Abdulmuhsin el-Abbad; Fatjon E. Isufi; Sashenka Jaupi
1303 Akideja e Selefëve dhe dijetarëve të Hadithit / Ismail ibn Abdurrahman Sabuni; Bledar Karaj
1304 Agjërimi i Ramazanit
1305 Muhamedi : profeti ynë / Muhamed Ali; Musa Ali Basha
1306 Forma e namazit të Muhammedit S.A.V.S. në fjalë të shkurtra / Muhammad Nasir-al-Din Al-Albani
1307 Perspektivat islame rreth shkencës : dija dhe përgjegjësitë / Ali Ünal; Dritan Hoxha; Silvester Manaj
1308 Udhëtim qëllimi të epërm / M. Fethullah Gülen; Silvester Manaj; Arbër Qemali
1309 Ideali për të jetësuar / M. Fethullah Gülen; Edvin Cami; Silvester Manaj
1310 Lëvizja Gylen : një analizë sociologjike e një lëvizjeje civile me rrënjët në islamin modern / Helen Rose Ebaugh; Dritan Hoxha; Silvester Manaj
1311 33 hadithe për fëmijë / Adem Garip; Silvester Manaj
1312 Lutjet e përditshme të muslimanit / Abdul Fettah Hamdan; Dëshir Sheshi; Alban Kodra
1313 Profeti ynë i dashur Muhamedi (paqja qoftë mbi Të) me gjuhën e kafshëve, bimëve dhe sendeve / Aysegül Aygün; Mithat Hoxha
1314 Ebu Bekër Essiddiku : figurat më të shquara islame
1315 Alfabeti i Kur'anit dhe njohuritë e ilmihalit / Muzafer Exhevit
1316 Amaneti : njeriu e mbarti Atë / Sana Abid; Dëshir Sheshi; Ilir Curri
1317 Profetët / Sana Abid; Altin Shehu; Dëshir Sheshi; Ilir Curri
1318 Përgjegjësia dhe kujdesi / Sana Abid; Festim Doka; Ilir Curri
1319 Islami dhe gratë / Jolanda Lila; Ilir Curri
1320 Gruaja në Islam / Fatima Umar Naseef; Ilir E. Haxhiaj
1321 Njeriu që ndryshoi botën : Muhamedi (alejhi selam) / Jolanda Lila; Ilir Curri
1322 Islami shkurtimisht / Jolanda Lila; Ilir Curri
1323 Jeta e këndshme : udha e saj është e gjerë dhe lugina e saj pjellore / Enes Ahmed Kerzun; Gentian Bodlli; Afërdita Dema
1324 Vendi më i dashur / Gilman Kazazi; Irida Hoti
1325 Silluni mirë me gratë / Sana Abid; Altin Shehu; Dëshir Sheshi; Ilir Curri
1326 Bëhu falënderues ndaj Meje dhe ndaj prindërve të tu! / Sana Abid; Altin Shehu; Ilir Curri
1327 Kujdesi i Kuranit dhe i Sunetit për ndjenjat e gruas / Maha al-JarAllah; Dëshir Sheshi
1328 Cilësitë e Allahut dhe emrat e tij të bukur : në frymën e besimit islam / Abdurrahman H. el-Mejdani; Bekim Sulejmani
1329 Kur'ani-i : përkthim me komentim / Sherif Ahmeti; Muhamed Gashi; Miftar Ajdini
1330 Dialogu kristiani dhe muslimani / Hasan Baxhil
1331 Jeta e dërguarit Muhammed / Leila Azzam; Aisha Gouverneur
1332 Kalendari i vitit 2015
1333 Mirësjellja në islam : (udhëzues praktik për jetën e muslimanit) / Abdülfettah Ebu Gudde; Lavdrim Hamja; Bedri Telegrafi; Qani Sulku
1334 Raif Kadiu i Dibrës : monografi / Arian Kadiu; Muharrem Dezhgiu; Besnik Rama
1335 Mbi të kënduarit e Kur'anit : tertili (texhvidi) : përkth. / Emin Behrami
1336 Ateizmi : një vështrim kritik / Salih ibn Abdulaziz Sindij; Ervis Bilali; Edmond Ajdini; Shuajb Rexha
1337 Besimi dhe islami : përkth. nga turq. / Mawlânâ Diyâ ad-din Khâlid al Baghdâdî
1338 Zoti është një dhe feja është një : shekulli i islamit dhe i shqiptarëve / Hekuran Taullah
1339 Vol. 4 : Janar-Dhjetor 2014
1340 Ç'thotë Bibla për Muhammedin (A. S.) / Ahmed Deedat
1341 50 mijë gabimet e Biblës dhe dialogu i Papës me myslimanët / Ahmed Deedat
1342 "Zoti" që kurrë nuk ka ekzistuar / Ahmed Deedat
1343 Filozofët muslimanë : 1410-1990 / Vexhi S. Demiraj
1344 Dritë e zemrës : përmbledhje e shkurtër mësimesh e rregullash islame : për të gjithë bijtë e bijat shqiptare / Ramiz Zekaj
1345 Agjërimi i Ramazanit : edukatë dhe vetëngadhnjim / Mohammad Abdallah Draz
1346 Në botën e mendimit : përkth. / Mohammad al-Massari
1347 Muhammedi Alejhisselam dhe Kur'ani i shenjtë : përkth. / Ebu'l-a'la El-Mewdudi
1348 Muhamedi : kush është ai? : biografi dhe udhëzues i ilustruar : dëshmi nga mendimtarët perëndimorë
1349 Aspekti praktik i edukimit islam / Leyla Abdul Rashid el-Attar; Ilir Curri; Krenita Hakrama
1350 Dyzet hadithe dhe shtojca e Ibni Rexhebit : përkth. / Imam En-Nevevi
1351 Gruaja muslimane dhe detyrimet e saj : përkthim / Imam ash-Shaheed
1352 Medreseja e Tiranës [album] : një shekull në shërbim të dijes : 1924-2014 / Ömer Çalis; Genti Kruja; Komuniteti Mysliman i Shqipërisë
1353 Meuludi Sherif : lindja e Hazreti Muhammedit alejhisselam / Ali Ulqinaku
1354 Bibliografia e gazetës "Drita Islame" : Janar 1992-Dhjetor 2011 / Andrin Rasha; Haxhi Lika; Komuniteti Mysliman i Shqipërisë
1355 Islamizmi i diturisë : parimet e përgjithshme dhe plani i punës : përkthim / Ismail Faruq
1356 Festat fetare myslimane
1357 Orientalistika kundër Islamit / Vehbi S. Gavoçi
1358 Pejkamberi Muhammedi (a.s.) : jeta dhe vepra / Vehbi S. Gavoçi
1359 Shtyllat e islamit ose si e pse? / Vehbi S. Gavoçi
1360 Sahîhu-L-Buhâri në gjuhën shqipe / Muhammad ibn Ismail al Bukhari; Feti Mehdiu; Azem Xheladini
1361 40 Hadithe rreth mirësisë së diturisë / Jahja Nurudin Itër; Lavdrim Hamja; Muhamed Sytari
1362 Njohuritë themelore të fesë islame : klasa 10 / Bilal Bodlli; Emirjon Vathaj; Fatjon Nurçe; Taulant Bica; Valdrin Mera
1363 Drejt leximit të Kur'anit fisnik : (Elif-Ba) / Elton Karaj
1364 Hadithi-Errbeain : 40 fjalë përmbledhëse të Pejgamerit, Alejhisselam, tëcilat i bahen udhëheqese e plotësimit të çdo myslimani si kah besimi ashtu dhe kah moralet dhe kahveprat : përkth. / Muhjiddini Neveviut
1365 Akidja e Imam Tahavit / imam al-Tahawi; Hamza Yusuf; Edvin Cami; Rezart Beka
1366 Hyrje në islam / Muhammed Hamidullah; Bahri Aliu
1367 Tre themelet dhe argumentet e tyre : përkth. / Muhamed ibn Abdul-Uehab
1368 Inkrima Ibnu Abi Xhehl
1369 Përhapja e islamit : përkth. / Sami Frashëri
1370 Muhammedi, profeti islam / Vehbi Ismaili
1371 Deklarata islame : përkthim / Alija Izetbegovic
1372 Islami ndërmjet lindjes dhe perëndimit : përkthim / Alija Izetbegovic
1373 Islami ndërmjet lindjes dhe perëndimit : përkthim / Alija Izetbegovic
1374 Islami sot dhe nesër : deklarata islame : përkthim / Alija Izetbegovic
1375 Islama sot dhe nesër : deklarata islame / Alija Izetbegovic; Nexhat Ibrahimi
1376 Ilmihal : themelet e fesë islame / Fejzulah Hadžibajric; Sherif Ahmeti
1377 Ilmihal : themelet e fesë islame / Fejzulah Hadžibajric; Sherif Ahmeti
1378 Themelet e fesë islame / Fejzulah Hadžibajric; Sherif Ahmeti
1379 Mësonja fëmijëve tuaj dashtuninë për Profetin Muhammed (a.s.s.) / Muhammed A. Jemani; Vehbi S. Gavoçi
1380 Mësonja fëmijëve tuaj dashtuninë për Profetin Muhammed (a.s.s.) / Muhammed A. Jemani; Vehbi S. Gavoçi
1381 An Inquiry concerning Al-Mahdi and the last luminary / Muhammad Baqir Sadr
1382 Si të bëhet të falurit : perkthim / Kamal Ali Al-Muntasir
1383 Pushteti islam : përkthim / Ruhollah Khomeini
1384 Histoire politique des peuples Musulmans depuis Mahomet jusqu'à nos jours / J. J. Barrau
1385 Histoire politique des peuples Musulmans depuis Mahomet jusqu'à nos jours / J. J. Barrau
1386 Die Albanische Muslime zur Zeit der Nationalen Unabhängigkeitsbewegung (1878-1912) / Peter Bartl
1387 100 personalitete shqiptare të kulturës islame : shekulli XIX-XX : enciklopedi / Genti Kruja; Andrin Rasha; KMSH
1388 Pikëllimi / Seyyed ibn Tawus; Korab Hoxha; Syrja Xhelaj
1389 40 Hadithe për agjërimin dhe ramazanin / Lavdrim Hamja; Muhamed Sytari
1390 Ramazani, muaj identiteti / Arben Halluni; Myftinia e Shkodrës
1391 7/24 Ilm-i hâl / Altin Qefalia; Edvin Cami; Petrit Bezhani
1392 Logjika islame
1393 Dialog me mikun ateist / Mustafa Mahmud; Nexhat Ibrahimi
1394 Rreziku i nuskave (hajmalive) / Ali Ibn Yahya al-Haddadi
1395 Koncepte / Agim Dedej
1396 Të kuptuarit e Kur'anit : përkthim / Murtezà Mutahhari
1397 Kur'an-i : përkthim me komentim / Sherif Ahmeti
1398 Kurani glorioz : përkthime dhe komente nga "Suretu Nebee" (lajmërim) në "suretu Ennas" (njerëzve)
1399 Letër motrës dhe nënës muslimane : përkthim / Merjem Kurdic
1400 Jasin-i dhe 20 sure tjera shqip me transkriptim / Feti Mehdiu; N. Simnica
1401 Nga tematika e Kur'anit / Feti Mehdiu
1402 Islami fe e ardhmërisë : përkth. / Sejjid Kutub
1403 Kjo fe : përkth. / Sejjid Kutub
1404 Nën hijen e Kur'anit : 12 sûret e fundit : përkth. / Sejjid Kutub
1405 Shenjat në rrugë : përkthim / Sejjid Kutub
1406 Mevlânâ'nin Gözüyle Asiklarin namazi / Abdulaziz Hatip
1407 Hz. Ali'den kerremallahu vechehu hikmetler / Ali ibn Abi Talib; Abdulaziz Hatip
1408 Düzyazilar : makaleler, tefsirler, vaazlar / Mehmet Akif Ersoy; A. Vahap Akbas
1409 Fikhin aydinliginda Ibadet ve hayat / Kemal Yildiz
1410 Ortaçaglar Anadolu'sunda Islam'in ayak izleri : selçuklu dönemi : makaleler-arastirmalar / Ahmet Yasar Ocak
1411 Hz. Ibrahim ve dostluk : 22-24 mart 2013 sanliurfa / Kadir Aytar
1412 Dirilis mustusu / Sezai Karakoç
1413 Islami dhe nacionalizmi : përkth. / Ali Muhammed Nakavi
1414 Parimet islame : përkthim / Syed Abdul Ala Maudoodi
1415 Roli i studentëve muslimanë në rindërtimin e botës islame : përkthim / Syed Abdul Ala Maudoodi
1416 Të kuptuarit e drejt të islamit : përkthim / Syed Abdul Ala Maudoodi
1417 Të drejtat e njeriut në islam : përkthim / Syed Abdul Ala Maudoodi
1418 Burimet e Kur'anit : një pasqyrë kritike e teorive të autorësisë së Kur'anit / Hamza M. Njozi
1419 Uniteti në jetëshkrimin e Profetit dhe Ehli Bejtit / Mehdi Nekevi Samani; Redis Sheko; Liseda Ramaj
1420 Kushtetuta e Republikës Islamike të Iranit / Edlira Osmani; Klodiana Smajlaj
1421 Ky është Islami / Muhammad Hassan Ghadir Abyaneh; Edlira Osmani; Klodiana Smajlaj
1422 Etika dhe zhvillimi shpirtëror / Mujtaba Musavi Lari; Mentor Çadri; Dorina Basha
1423 Piktori i vogël / Xhemal Daciqi; Ismail Dizdari
1424 Islami gjatë shekujve të fundit në Andaluzi dhe në Perandorinë Osmane : përkthim / Taha El-Mudevver; Muhamed Mustafa
1425 Islami dënon diskriminimin racor : përkthim / Mahmud Seid Muhammed
1426 Dëshiroj të pendohem, por... : përkthim / Muhammed Salih Munexh-xhid
1427 Etika gjinore në islam dhe në botën perëndimore : përkthim / Murtezà Mutahhari
1428 Hytbet e Xhumasë / Fatjon E. Isufi; Alban Kodra; Bledar Haxhiu; Justinian Topulli; Roald A. Hysa; Telat Sula
1429 Përzgjedhje antologjike / Muhammad al-Ghazzali; Shpëtim Doda; Mira Meksi; Arian Leka
1430 Përzgjedhje antologjike / Nasir al-Din Tusi; Shpëtim Doda; Mira Meksi; Arian Leka
1431 Dritëhedhje filozofike / Muhammad Misbah Yazdi; Shpëtim Doda; Arben Haxhiymeri; Adriatik Derjaj
1432 Dritëhedhje filozofike / Muhammad Misbah Yazdi; Shpëtim Doda; Arben Haxhiymeri; Adriatik Derjaj
1433 Përzgjedhje antologjike / Avicenna; Shpëtim Doda; Mira Meksi; Arian Leka
1434 Përzgjedhje antologjike / Abu Nasr al-Farabi; Shpëtim Doda; Mira Meksi; Arian Leka
1435 Sqarimi i vizitës së ligjëruar nga vizita jo e ligjëruar në Xhamitë e Medinës Pejgamberane : gjykimet e vizitës dhe sjelljes në të / Abd a-Aziz Ibn Baz; AbdusSamed Meta
1436 Mësime të rëndësishme për mbarë umetin / Abd a-Aziz Ibn Baz; AbdusSamed Meta
1437 E vërteta e hidhur / Muhammad al-Ghazzali; Lavdrim Hamja; Edlira Boriçi
1438 Edukata islame : (broshurë morale udhëzuese, e lidhur ngusht me jetën e një myslimani) / Abdülfettah Ebu Gudde; Lavdrim Hamja; Edlira Boriçi
1439 Hutbe të zgjeruara të Muhammedit Alejhisselam / Jusuf Ramiq; Nexhat Ibrahimi
1440 Shkaqet e shpalljes së Kur'ani Kerimit : përkthim / Jusuf Ramiq
1441 Personaliteti i njeriut në këndvështrimin islam / Xhemal Balla; Argita Balla
1442 Xhemal Balla studiues dhe mendimtar islam / Shpëtim Beqiri
1443 Traktati mbi konfirmimin e relacionit mes filozofisë dhe sheriatit : përkthim / Ibn Rusdi
1444 Rruga e myslimanit : përkthim
1445 Aktivitete të Komunitetit Mysliman Shqiptar : viti 2015 / Komuniteti Mysliman i Shqipërisë
1446 Një jetë tjetër / Halit Ertugrul; Aida Sijani; Aisa Kaduku; Haxhi Lika
1447 V.1 : Vitet 1923-1924-1925
1448 V.2 : Vitet 1926-1927-1928
1449 V.3 : Vitet 1929-1930
1450 V.4 : Vitet 1931-1932-1933
1451 V.5 : Vitet 1933-1934
1452 V.6 : Viti 1935
1453 V.7 : Viti 1936
1454 V.8 : Viti 1937
1455 V.9 : Viti 1938
1456 V.10 : Viti 1939 : artikuj të zgjedhur
1457 Youth and morals / Mujtaba Musavi Lari; Odeh Muhawesh
1458 Muslimanët e Ballkanit : çështja Lindore në shekullin XX / Fikret Karcic; Urim Poshka; Petrit Bezhani
1459 Fikh-el-ibadat : rregullat mbi detyrat themelore islame : përkthim / Muhamed Seid Serdarevic
1460 Si duhet ta përcjellim të vdekurin : përkthim / Ismail Ismaili
1461 Si të bëhesh mysliman : përkthim
1462 Si të bëhesh mysliman : përkthim
1463 Si të bëhesh musliman : përkthim
1464 Si të bëhesh musliman : përkthim
1465 Si të bëhesh mysliman : përkthim
1466 Filozofia e agjërimit dhe rregullat e tij : përkthim / Mustafa Sibai
1467 Filozofia e agjërimit dhe rregullat e saj : përkthim / Mustafa Sibai
1468 Mësime të rëndësishme për mbarë umetin / Abdul-Azis ibn Abdullah ibn Baz; AbdusSamed Meta
1469 Çfarë është selefizmi? / Abdullah ibn Abdurrahim el-Buhari; AbdusSamed Meta
1470 Mesnevî / Mawlana Jalal al-Din Rumi; Ahmet Metin Sahin; M. Fatih Çitlak; Seref Yilmaz
1471 Mesnevî / Mawlana Jalal al-Din Rumi; Ahmet Metin Sahin; M. Fatih Çitlak; Seref Yilmaz
1472 Mesnevî / Mawlana Jalal al-Din Rumi; Ahmet Metin Sahin; M. Fatih Çitlak; Seref Yilmaz
1473 Katër rregullat / Muhamed ibn Abdul-Uehab; Abd a-Aziz Ibn Baz; Alban Malaj
1474 Gewalt und Koexistenz : Muslime und Christen im spätosmanischen Kosovo (1870-1913) / Eva Anne Frantz
1475 Shkurtimi i "Forma e Namazit të Pejgamberit sal-l Allahu alejhi ue sel-lem" / Muhammad Nasir-al-Din Al-Albani; AbdusSamed Meta
1476 101 parime në shërbim / Osman Nûri Topbas; Albert Halili; Zija Vukaj
1477 Udhëtimi drejt Zotit : nga besimi në mirësi / Osman Nûri Topbas; Ilir Hoxha; Zija Vukaj
1478 Shqetësimi për brezat / Osman Nûri Topbas; Ilir Hoxha; Zija Vukaj
1479 Shërbimi : shkalla më e lartë e përsosjes shpirtërore / Osman Nûri Topbas; Ilir Hoxha; Zija Vukaj
1480 Dhuntitë hyjnore nga ajetet kuranore / Andurrahman bin Nasir el-Saadi; Pëllumb Jaupi; Alban Kodra
1481 Si edukonte Ai? : metodat e edukimit të Pejkamberit / Osman Nûri Topbas; Luan Ahmeti; Zija Vukaj
1482 Ilmihali : përmbledhje e shkurtër mësimesh dhe rregullash islame
1483 Një këshillë, 1001 mësime / Osman Nûri Topbas; Albert Halili; Zija Vukaj
1484 Histori e islamit në Kavajë / Rifat Hoxha; Edmond Sharka
1485 Si të bëhesh mysliman : përkth / Mohammed Subhi
1486 Filozofia e mësimeve të Islamit / Ghulam Mirza Ahmad; Samad Ghori; Ina Komino
1487 Sahîhu-L-Buhâri në gjuhën shqipe / Muhammad ibn Ismail al Bukhari; Feti Mehdiu; Ismajl Rexhepi
1488 Sureja e Jasinës së madhnueshme dhe suret e lutjet që këndohen ndër nemaze : në pjesën besimtare përmban : shtyllat themeltare që i duhen çdo myslimani për besim e veprim si dhe nemazin ( të falur), argjinimin, zeqatin e haxhin
1489 Hasan Masurica hoxhë e inovator / Kadrush Sulejmani; Vehap Shita
1490 Edukata fetare dhe morale / Haki Sharafi
1491 Edukata fetare dhe morale / Haki Sharofi; Nexhat Ibrahimi
1492 Tragjedia e Ehli Bejtit / Haki Sharofi
1493 Fuqia e besimit - përsosmëri shpirtërore : përkth / Ismet U Shehibrahimoviq
1494 40 hadithe me figura / Ilda Abdiu; Sule Eren
1495 Marrëdheniet shoqërore në islam : përkth / Sejjid Tabatab' i
1496 Kultura dhe ideologjia : përkth / Ali Sheriati
1497 Njeriu dhe islami : përkth / Ali Sheriati
1498 Parimet e ideologjise islame / Astrit Kasimati
1499 Tre parimet dhe argumentet e tyre / Muhamed ibn Abdul-Uehab; Besmir Cacani
1500 Ilmihali i ri / Ali Tahiri
1501 Të pirët e duhanit : dëmet e tij shëndetësore, psikologjike dhe sociale dhe qëndrimi i sheriatit ndaj tij : përkth
1502 Komentim i hadithit të Xhibrilit, alejhis-selam / Salih ibn Fawzan al-Fawzan; Besmir Cacani; Idriz Manushi
1503 Nasih ve Mensul [dorëshkrim] / Ibnul-Tahir Ahmet
1504 Al Tasdikat [dorëshkrim] / Isameddin
1505 Intervistë dedikuar motrave muslimane : përkth
1506 Besimi i drejtë : faktor kyç për unifikimin e muslimanëve / Salih bin Sead es-Suhejmi; Fatjon E. Isufi; Edmond Ajdini
1507 Le ta dijë rinia : përkth
1508 Kitäb al Kunùz [dorëshkrim]
1509 Kitap al - Tehdhib wa Saireh [dorëshkrim]
1510 Kitab - ul - Fevfujk li - Sadri al - Sheria [dorëshkrim]
1511 Kitabul - Buyù [dorëshkrim]
1512 Kurra li medhheb al seba [dorëshkrim]
1513 Kitabul Dyerziye [dorëshkrim] / Mehmet Dyerzi
1514 Muhamedul-hadimi sherhi besmele [dorëshkrime]
1515 Dur al - muhtar [dorëshkrim] / Muhammed Alaeddin
1516 Metni Kuduri [dorëshkrim]
1517 Monoteizmi islam : teuhidi : përkth.
1518 Ramadan with the Qur'an : thirty lessons in thirty days / Ali Muhammad Mutewasseli; Ahmad Rezwani
1519 Mendime / Rexhep Voka; Feti Mehdiu
1520 Komentim i përsosur i Kur'anit / Naser Mekarem Shirazi; Agim Reçaj; Vullnet Merja; Liseda Ramaj
1521 Komentim i përsosur i Kur'anit / Naser Mekarem Shirazi; Vullnet Merja; Liseda Ramaj
1522 Komentim i përsosur i Kur'anit / Naser Mekarem Shirazi; Vullnet Merja; Klodiana Smajlaj
1523 Komentim i përsosur i Kur'anit / Naser Mekarem Shirazi; Valbona Horozova; Jerida Kulla; Klodiana Smajlaj
1524 Komentim i përsosur i Kur'anit / Naser Mekarem Shirazi; Vullnet Merja; Jerida Kulla
1525 Komentim i përsosur i Kur'anit / Naser Mekarem Shirazi; Agim Reçaj; Vullnet Merja; Dorina Basha
1526 Çelësi i tokës së paqes me vërtetimin e dy dëshmive / Ahmed el-Hachemi; Alban Malaj
1527 Përmbledhje e akides së selefëve të devotshëm / Salih el-Fevzan; Muhamed Kallashi
1528 Broshurë rreth abdesit, guslit, tejemumit, namazit / Muhamed Saleh El-Uthejmin; Muhamed Kallashi
1529 Ndalesa e miqësimit të çifutëve dhe krishterëve dhe urimit të festave të tyre / Khalid adh-Dhafiri; Besmir Cacani
1530 Dyzet hadithe rreth metodologjisë selefije / Ali Jahja el-Haddadi; Salih el-Fevzan; Besmir Cacani
1531 Fjalët e dijetarëve rreth xhematit Ikhuanul Muslimin / Besmir Cacani
1532 Islamizëm do të thotë Lindje : rrëfimi i kombit, Evropës dhe islamit në ligjërimin publik dhe në tekstet shkollore të historisë / Enis Sulstarova; Doan Dani
1533 Vorlesungen über den Islam / Ignaz Goldziher
1534 Largohuni nga risitë në besim / Gilman Kazazi; Sajmira Halili
1535 Toka e Shenjtë / Gilman Kazazi; Remzije Shmidra
1536 Të drejtat e Allahut mbi robërit e tij / Rabee al-Madkhali; Jeton Shasivari
1537 Temat islame : përkth. / Hasan Cengic
1538 Refleksione islame / Hysen Çobani; Astrit Kasimati
1539 Këndvështrimi islam mbi mësimet kryesore të krishtera : roli i Jezu Krishtit, mëkati, besimi dhe falja : ese / Christine Schirrmacher; Mirel Meta; Geoff Tunnicliffe; Zefjan Nikolla
1540 Mëshira më e madhe hyjnore, mësuesi më i përsosur i gjithësisë / Osman Nûri Topbas; Zija Vukaj
1541 Çerdhja e ngrohtë familjare, xheneti i kësaj bote / Osman Nûri Topbas; Ilir Hoxha; Zija Vukaj
1542 Nga morali shembullor i të dashurve të Allahut / Osman Nûri Topbas; Ilir Hoxha; Zija Vukaj
1543 Qytetërimi islam / Osman Nûri Topbas; Ilir Hoxha; Fatmir Sulaj; Zija Vukaj
1544 Nga morali shembullor i të dashurve të Allahut / Osman Nûri Topbas; Ilir Hoxha; Zija Vukaj
1545 Vargu i profetëve : nën dritën e Kuranit : libër mësimor / Osman Nûri Topbas; Ilir Hoxha; Nexhat Gjuzi
1546 Vargu i profetëve : nën dritën e Kuranit : libër mësimor / Osman Nûri Topbas; Ilir Hoxha; Nexhat Gjuzi
1547 Njeriu : revistë e përmuejshme shpirtnore kulturore e organizatës "Drita hyjnore" / Ludi Serica (Cami)
1548 Ese rreth gjakrave natyrale të grave / Muhamed Saleh El-Uthejmin; Umm'Akil
1549 Njohuri themelore të fesë islame : besimi, adhurimi, morali, sijeri / Seyfettin Yazici; Ermal Nurja; Fatjon Cuka
1550 Mësoj fenë time / Zymer Ramadani; Abdullah Hamiti
1551 Mësoj librin tim / Osman Özbagçe; Dagistan Çetinkaya; Zymer Ramadani; Abdullah Hamiti
1552 Mësoj lutjet e mia / Rabia Gülcan; Dagistan Çetinkaya; Zymer Ramadani; Fatjon Cuka
1553 Ambivalenca filozofiko- religjioze / Isa Demiri; Fehmi Neziri; Abaz Osmani; Hamdije Selmani
1554 The Qur'an : English meanings and notes
1555 Koment i "Besimit të Tahaviut" : version i shkurtuar / Salih ibn Abdurrahman; Alban Kodra
1556 Komentimi i tre bazave / Salih ibn Fawzan al-Fawzan; AbdusSamed Meta
1557 Obligimet e prindërve ndaj fëmijëve të tyre / Abdullah ibn Abdurrahim el-Buhari; Besmir Cacani; Idriz Manushi
1558 Pse agjërojmë? / Abdurrahman Muhjiddin; Idriz Manushi
1559 Efektet metafizike ndaj shpirtit njerëzor, mes fesë dhe filozofisë / Fawz bint'Abd al Latif ibn Kamil Kurdi; Ilir Curri; Nexhat Gjuzi
1560 Burimet e Kuranit : një pasqyrë kritike e teorive të autorësisë së Kuranit / Hamza M. Njozi; Altin Koli; Roald A. Hysa
1561 Manifestation of monotheism : hajj from Imam Khomeini`s viewpoint / Ruhollah Khomeini; Saeid Madeh Khaksar
1562 Translations of Kur'an Kerim in Balkans languages and other contributions / Feti Mehdiu; Ismail Rexhepi
1563 Xhamia e Qyrjanit-institucioni i parë islam në trevën e Krajës / Hamid Alaj; Behlul Kanaqi; Ismail Hysaj
1564 Oqeanet e mëshirës : (biseda në Londër) / Nazëm Adil El-Këbrisij; Eljas Ahmedi; Petrit Bezhani
1565 Kitabul -Hajj wa saire : [dorëshkrim] / Abd-al-Letif
1566 Djami al-Sagir : [dorëshkrim] / Abdur-Rahman al Suytii
1567 Tefsiri Dhelaleyn / Xhelaludin al Mehalli
1568 Hayali ve Siyalkuti ala Sherhi Akaid
1569 Ifadat al Ziyadat / Ebil-Fet'h al-Kemali
1570 Tefsiri ayet ve bazi hikâyet / Ali Efendi
1571 Sherh ala al-Tevali : [dorëshkrim] / Esfiani
1572 Gyzidei Ilahi : [dorëshkrim]
1573 Ihya' ulum al - din / Muhammad al-Ghazzali
1574 Hashiye alettefsir al Beyravi li ibni Temdjid
1575 Mebarikul - ezhar fi sherhi Mesharikul - envar / Ibni Melik Abdul - Letiyt
1576 Hadikatü's -Süada : [Xheneti i Begatshëm] / Fuzûlî-i Bagdadi
1577 Hashiyet (al) li-sherh al-Meta li-Mevlana li Haxhi Pasha
1578 Fetavayuz-Zehire
1579 Usul al-sheri
1580 Ziyael-Kulub, Sherhi D'lael-kulub / Is'hak al - Zendjani
1581 Betcul-i fetava / Mehmed al Ayni
1582 Mejma'al - Fetawa
1583 Djomiul baalyr / Mehudi i Kebyiz ala sherhi
1584 Kitabi Imadel Islam
1585 Menagati Emirul - muminin Ali Rediyellahu arhu
1586 Menkabetname ve Risalei Cemceme Sultan
1587 Kitab Mushkat al Mesabih / Hyseyn bin Mes'ud
1588 Kitabi Ustüvani / Muhamed Efendi
1589 Keshful - Mesharik / Kh Atufi
1590 Letaif / Havasu Cevahirul
1591 Nesîm-ür-riyâd fî serh-is-Sifâi lil-Kâdi Iyâd / Sihabüddin Hafaci
1592 Meniyyeh al-musalli
1593 Menakibi Hazreti Ali ve Kanher ve Said bini Vekkas - Behadinname
1594 Imadul Islam / Abdurahman Aksarayi
1595 Mes'harik al - Enwar
1596 Tefsiri Suret Meryem vesaire
1597 [Bektasi] Nefes mecmuasi
1598 Fetava
1599 Envarul - ashiviyn / Hafiz Ebrayi
1600 Tefsiri Kuran [Komentues i Kuranit]
1601 Sherhi Megma'al-bahrajn Amasya / Abdul-latif Emin
1602 Imadul-Islam [Parime islamike] / Abdurahman Aksarayi
1603 Bahri -el Raik
1604 Bahri -el Raik
1605 Dirayeh (al) ala sherhil - Vikayi
1606 Tefsir al-Kur'an / Ebussu üd al-'Umadi
1607 Tarikati islam halveti te shqiptarët / Alban Dobruna; Fatmira Musaj; Haki Kasumi; Shqipe Doda
1608 Ikazul-naimin
1609 Kitab al Tahareh
1610 Cami al-Fusuleyi [Xhamia e Fusuleut] / Mahmud bini Israil
1611 Aryis al Kur'an / Mummad Bistani Elwani
1612 Telqih al edh'han / Muhyi al-din ibn'Arabi
1613 Envaru't Tenzîl ve Esraru't Te'vil / Kadi Beydawi
1614 Tebyinul-hakayik. Sherhi kenzul dekaik / Osman Zeyli'i
1615 Serhi bazi istilahati tesavvuf ve saire
1616 Delailul-hajrat / Muhamed el-Xhezuli
1617 Sharhul-Buhari / Kastelani
1618 Komentim i Sures El-Fatiha / Mirza Basheer-ud-Din Mahmood Ahmad; Samad Ghori; Ina Komino; Besmir Yvejsi
1619 Një mysliman përballë terrorizmit / Behauddin E. Gashi; Abdulla Ballhysa
1620 Krishtërimi dhe Islami : dy fe, dy qytetërime : (vështrim historiko-filozofik) / Ermir Gjinishi; Ferit Duka
1621 Udhëzues metodik për mësimin e Kuranit përmendsh / Gilman Kazazi; Hafiz Istrefi
1622 Disiplina e dijetarëve muslimanë / Gilman Kazazi; Remzije Shmidra
1623 Refik Ahmet Ajazi-klerik dhe atdhetar : jeta dhe veprimtaria : (1916-1985) / Qemal Vrioni; Shpend H. Topollaj
1624 Libër me lutje dhe tregime për jetë / Xhavit R. Sahiti
1625 Krerët fetarë në Lëvizjen Kombëtare Shqiptare / Nuridin Ahmeti; Ferit Duka; Memli Krasniqi; Sadik Mehmeti
1626 Besimi i Teuhidit dhe sqarimi i asaj që është në të kundërt me të, apo e mangëson, prej shirkut të madh, shirkut të vogël, taëtilit, bidateve dhe të tjera / Salih ibn Feuzan el Feuzan; AbdusSamed Meta
1627 Dhikri i mëngjesit, i mbrëmjes dhe lutjet para gjumit : marrë nga libri i Dhikrit dhe i lutjeve në dritën e Kur'anit dhe sunetit / Abdur Razzaq Muhsin al Beder; Servet Mata
1628 Fatime-Zehra / Xhemal Balla
1629 Përgjegjësia e familjes për edukimin e fëmijëve / Xhemal Balla
1630 La ilahe il-lallah : kuptimi i fjalës së Teuhidit të imamit ripërtëritësit, shejhut Muhammed ibn Abdul-Uehhab / Muhamed ibn Abdul-Uehab; Salih ibn Feuzan el Feuzan; AbdusSamed Meta
1631 Dielli udhëzues / Osman Nûri Topbas; Luan Afmataj; Zija Vukaj; Alban Kali
1632 Metodat e edukimit profetik / Osman Nûri Topbas; Luan Afmataj; Zija Vukaj; Alban Kali
1633 Fshehtësia dhe urtësia në gjithësi, në kuran dhe tek njeriu / Osman Nûri Topbas; Ilir Hoxha; Nexhat Gjuzi
1634 Hyrje në islam / Muhammed Hamidullah; Bahri Aliu; Neshat Xheladini; Ilir Haxhiraj
1635 Vol.1 : Vitet 2000-2010
1636 Islami nërmjet haditheve : komentimi i haditheve me hadithe / Metin Izeti; Edison Çeraj
1637 Islami nëpërmjet haditheve : komentimi i haditheve me hadithe / Selver Xhemaili; Arian Koçi
1638 Islami nëpërmjet haditheve : komentimi i haditheve me hadithe / Musa Musai; Rubin Hoxha
1639 Islami nëpërmjet haditheve : komentimi i haditheve me hadithe / Ali Pajaziti; Arian Koçi
1640 Islami nëpërmjet haditheve : komentimi i haditheve me hadithe / Qani Nesimi; Metin Izeti
1641 Islami nëpërmjet haditheve : komentimi i haditheve me hadithe / Nasir Rexhepi; Metin Izeti; Ali Pajaziti
1642 Islami nëpërmjet haditheve : komentimi i haditheve me hadithe / Husein Rizahi; Arian Koçi
1643 Morali im : informacione themelore për islamin / Florida Kulla; Fatjon Cuka
1644 Strukturimi paralel shtetëror FETO/PDY : (një lëvizje keqpërdoruese e Islamit) : vendimet e këshillit konsultativ fetar të jashtëzakonshëm
1645 Shpjegimi i fjalës së Teuhidit / Muhammad ibn Abd al Wahhab; Salih el-Fevzan; Jeton Shasivari
1646 300 Hadithe / Muhamed Sytari; Xhahid Bushati
1647 Modelet ndriçuese : Haxherja dhe Sara / Ilir Rruga; Hasan Baftijari
1648 Rizaul Ibad / Fahredin Razi
1649 Ceraid Feraid
1650 Udhërrëfyesi im Pejgamberi / Münevvere Kocaer; Ersin Sahin; Ilda Abdiu; Petrit Bezhani
1651 Po mësoj për Pejgamberin tim me anë të veprimtarive / Münevvere Kocaer; Merve Özdogan; Ilda Abdiu; Petrit Bezhani
1652 Bazat e Dauas (thirrjes drejt Allahut) / Hamid Ibn Muauidh El-Huxhejlij; Bledar Ali; Avni Elezi
1653 Nesîm-ür-riyâd fî serh-is-Sifâi lil-Kâdi Iyâd / Sihabüddin Hafaci
1654 Parimet e thirrjes selefije / AbdulsSelam ibn Berges Aal AbdulKerim; Besmir Cacani; Idriz Manushi
1655 Selefizmi është si anija e Nuhut : 'alejhis-selam : kush hipi në të shpëtoi! / Muhammed Ibn Umar Bazmool; Alban Malaj
1656 Disa porosi të Selefëve për rininë / Abdur Razzaq Muhsin al Beder; Alban Malaj
1657 T'u mësojmë fëmijëve Teuhidin / Muhamed ibn Abdul-Uehab; Alban Malaj
1658 Havarixhët : grupi i parë i devijuar në historinë e Islamit / Nasir bin Abdulkerim el-Akli; Altin Plumbi; Mustafa Tërniqi
1659 Islami : një mënyrë gjithëpërfshirëse e të jetuarit / Ahmed Ferid Moustapha; Ergys Bezhani; Petrit Bezhani
1660 Shtëpi e Sheh Abazëve të Petrelës, shpirt Shqipërie, gjurmë mirësie dhe diturie / Ilir Shehi
1661 Lebbejke...! / Muhamed Sytari; Altin Losh; Xhahid Bushati
1662 Kodi i durimit / Tekijudin Ahmed Ibn Tejmije; Edmond Ajdini; Qani Sulku
1663 Përmbledhje e formës së namazit të Profetit alejhis Selam : shpjegim i librit / Muhammad Nasir-al-Din Al-Albani; Unejs Sheme; Erion Sulo
1664 Haxhi Xhaferr Shkodra : monografi / Rifat Hoxha; Muharrem Shqarri
1665 Si u formua lëvizja Huthi, çfarë besimi ka dhe cilat janë qëllimet e saj / Ali Ibn Yahya al-Haddadi; Alban Malaj
1666 Dëlirja dhe edukimi dhe nevoja e muslimanëve për këto të dyja / Muhammad Nasiruddin el-Albani; Alban Malaj
1667 Shpjegimi i fjalës Tagut / Muhamed ibn Abdul-Uehab; Salih el Feuzan; Jeton Shasivari
1668 Të jetojmë me Kuranin / Fatima Umar Naseef; Esat Xhakja; Oriola Velaj; Fatrit Beqiri
1669 Me besim të thellë në jetë të mbarë / Nerkez Smailagic; Idriz Ramadani; Adem Iljazi; Ijiaz Xhemaili
1670 Edukimi dhe shoqëria sipas Imam Khomeinit / Ruhollah Khomeini; Vullnet Merja; Jerida Kulla; Shoqata "Flladi"
1671 Të njihemi me Profetin e Islamit Hazretin Muhamed : (paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) / Omid Safi; Majlona Aliaj; Adriatik Derjaj; Shoqata "Flladi"
1672 Fikhu i Imam Xha'ferr Sadikut : (paqja qoftë mbi të!) / Muhammed Xheuad Mugnijjeh; Selim Stafa; Vullnet Merja; Jerida Kulla; Shoqata "Flladi"
1673 Fikhu i Imam Xha'ferr Sadikut : (paqja qoftë mbi të!) / Muhammed Xheuad Mugnijjeh; Selim Stafa; Vullnet Merja; Jerida Kulla; Shoqata "Flladi"
1674 Fikhu i Imam Xha'ferr Sadikut : (paqja qoftë mbi të!) / Muhammed Xheuad Mugnijjeh; Selim Stafa; Vullnet Merja; Jerida Kulla; Shoqata "Flladi"
1675 Fikhu i Imam Xha'ferr Sadikut : (paqja qoftë mbi të!) / Muhammed Xheuad Mugnijjeh; Selim Stafa; Vullnet Merja; Jerida Kulla; Shoqata "Flladi"
1676 Fikhu i Imam Xha'ferr Sadikut : (paqja qoftë mbi të!) / Muhammed Xheuad Mugnijjeh; Selim Stafa; Vullnet Merja; Jerida Kulla; Shoqata "Flladi"
1677 Fikhu i Imam Xha'ferr Sadikut : (paqja qoftë mbi të!) / Muhammed Xheuad Mugnijjeh; Selim Stafa; Vullnet Merja; Jerida Kulla; Shoqata "Flladi"
1678 Katër rregullat / Muhamed ibn Abdul-Uehab; Salih el Feuzan; AbdusSamed Meta
1679 Dija dhe shkenca në qytetërimin islam / Alparslan Açikgenç; Avni Lala; Feim Gashi; Zymer Ramadani; Eduart Caka
1680 Duke rimenduar gratë muslimane dhe mbulesën : sfida ndaj sterotipeve historike dhe moderne / Katherine Bullock; Festime Mehdiu; Nexhat Ibrahimi
1681 Pse zgjodha Islamin? : (histori rreth udhëtimeve të myslimanëve të rinj në Islam) / Xhuljeta Hamja; Saida Uraj
1682 Anësia epistemologjike në shkencat fizike dhe sociale / Abdel Wahab M. El-Messiri; Festime Mehdiu (Gashi); Nexhat Ibrahimi
1683 Sekreti i jetës / Ekrem Iljas; Darin Barashid; Dëshir Sheshi; Oriola Sula
1684 Islamizmi dhe reforma n'Egjyptë [mikroformë] / Charles Adams; Vexhi S. Demiraj
1685 Myslimanë të të gjithë botës, thërritini mendjes! : publicisti flet mbi botimin e karikaturave të profetit Muhamed dhe për reagimin e dhunshëm nga shumë vende të botës myslimane / Gazmend Kapllani
1686 Nuk ka kontraditë ndërmjet islamit dhe demokracisë / Milazim Krasniqi
1687 Toleranca dhe ekstremizmi në pikëpamjen e Ballkanit / Tomorr Ballabani
1688 Komuniteti Mysliman Shqiptar dënon karikaturat fyese ndaj Profetit të Islamit
1689 Orienti i shkëlqimit dhe nxitësit e urrejtjes : përballë terrorizmit edhe ne mund të quhemi vëllezër të Daniel Pearl! / Luan Rama
1690 Me shenjëtoren tonë Nënë Tereza ne bëhemi myslimanë më të mirë : letër mirëkuptimi atyre që shkruan letër për bustin e Nënë Terezës në Shkodër / Visar Zhiti
1691 Vështrim mbi faltoret islame të Gjirokastrës / Sulejman Dashi
1692 Islami fe e unitetit / Syrja Xhelaj
1693 Pse kundër "Nënë Terezës" në Shkodër?! : [me përfaqësuesin e linjës së ashpër myslimane. Pjesë nga intervista e zhvilluar në studion e TVA] / Olsi Jazexhi; Mentor Nazarko
1694 Sectele islamice în Albania : Bektasismul / Marius Dobrescu
1695 Deliri i panagjerikut : moral për burra të mirë e burra të këqinj nga një mysliman i moderuar, Stephen Schwartz, "Dy fytyrat e islamit" / Elsa Demo
1696 Baba Edmond Brahimaj, A Balkan Sufi / Stephen Schwartz
1697 Hafiz Ali Kraja e Mehdi Kraja - babë e bir, të denjë për njëri - tjrtrin : [persekutimi i klerit musliman në diktaturë] / Pjetër Pepa
1698 Vlera shkencore e të mësuarit islam dhe domethënia e tolerancës ndërfetare / Jashar Rexhepagiq
1699 Një xhami e hershme dhe hoxhallarët që shërbyen në të : [objektet e kultit musliman në lagjenTophanë, Shkodër] / Smajl Bala
1700 Faltoret dhe medresetë në qarkun e Janinës / Ibrahim D. Hoxha
1701 Letërsia e arealit islam
1702 Vështrim në disa probleme të filozofisë islame / Nexhat Ibrahimi
1703 Pabesia e një polemisti : [Rexhep Qosja, lidhur me identitetin evropian të shqiptarëve. Intervistë dhënë gazetës "Shekulli"] / Ismail Kadare
1704 Përse Rexhep Qosja sulmon Kadarenë : flasin Fatos Tarifa, Alfred Peza, Sadik Bejko, Lekë Sokoli, Paskal Milo, Pëllumb Xhufi, Plator Nesturi, Eduard Zaloshnja [lidhur me identitetin evropian të shqiptarëve]
1705 Përse Rexhep Qosja sulmon Kadarenë : flasin Luan Rama, Shezai Rrokaj, Bashkim Gjergji, Alfons Gurashi, Virgjil Muçi, Robert Rakipllari [lidhur me identitetin evropian të shqiptarëve]
1706 Rëndësia dhe mesazhi i Kongresit Mysliman : [1923] / Gazmend Shpuza
1707 Kleri mysliman dhe çështja kombëtare në Luftën e Dytë Botërore / Xhelal Gjeçovi
1708 Polemika e Qoses është një logore pa fund : [identiteti i shqiptarëve, debati Qose - Kadare] / Ardian Klosi
1709 Mbi debatin "Kadare - Qose" / Arbën Xhaferi; Agim Popoci
1710 Kadare, sovjetizimi dhe evropianizimi : ["Identiteti i shqiptarëve", debati Qose - Kadare] / Rexhep Qosja
1711 Berisha, pse kundër meje pro Kadaresë?! : ["Identiteti i shqiptarëve", debati Qose - Kadare] / Rexhep Qosja
1712 Të njohim të vërtetat qofshin edhe kundër nesh : disa mendime rreth debatit Kadare - Qosja për identitetin e shqiptarëve / Irakli Koçollari
1713 Debat apo sherr?! : [debati Qose - Kadare rreth identitetit të shqiptarëve] / Gëzim Krasta
1714 Të njohim të vërtetat qofshin edhe kundër nesh : disa mendime rreth debatit Kadare - Qosja për identitetin e shqiptarëve / Irakli Koçollari
1715 Perestrojka kulturore e Qoses : [debati Qose - Kadare] / Albert P. Nikolla
1716 Komuniteti Mysliman dhe legjislacioni / Fatmira Musaj
1717 Kadare, sovjetizimi dhe evropianizimi : ["Identiteti i shqiptarëve", debati Qose - Kadare] / Rexhep Qosja
1718 Pse ky "xhihad" mes Qoses e Kadaresë : debati Qose - Kadare rreth identitetit të shqiptareve / Ilir Kulla
1719 Chretiens et musulmans balkaniques adversites et croyances communes : quelques notes / Paul Henri Stahl
1720 Anton Minkov, Conversion to Islam in the Balkans. "Kisve Bahasi" Petitions and Ottoman Social Life,1670-1730,Brill,Leiden-Boston,2004,220 p. / Andrei Pippidi
1721 Keqkuptimet e Qoses për identitetin e shqiptarëve : [debati Qose - Kadare, rreth librit të Kadaresë "Identiteti evropian i shqiptarëve"] / Piro Misha
1722 Kur Aurel Plasari lavdëronte Kuranin dhe Islamizmin për të kënaqur mikun e vet Xhahid Xhaferri dhe për paratë e fondacionit arab "Al Hharamein" / Kastriot Myftaraj
1723 Anton Minkov,Conversion to Islam in Balkans."Kisve bahasi" Petitions and Ottoman Social Life,1960-1730,Brill,Leiden-Boston,2004,220 pp. / Andrei Pippidi
1724 Albani i madh i Orientit : cili ishte ishte shqiptari i famshëm që la gjurmë në mendimin fetar të Lindjes : [Nasirudin Nuh Nexhati] / Ermir Hoxha
1725 Ekstremizmi islamik nuk ka asgjë të përbashkët me fenë e vërtetë / Pirro Prifti
1726 Suspendimi religjoz i hyjnores / Arbën Xhaferi
1727 Rëndësia e dialogut ndërfetar në ndërtimin e paqes / Selim Muça
1728 Suspendimi religjoz i hyjnores / Arbën Xhaferi
1729 Suspendimi religjoz i hyjnores / Arbën Xhaferi
1730 Pushtimi i Kostandinopojës - kronika e ditës së fundit të rënies së simbolit në duart e islamikëve / Stefano Di Michele; Ilirian Dahri
1731 Pushtimi i Kostandinopojës - kronika e ditës së fundit të rënies së simbolit në duart e islamikëve / Stefano Di Michele; Ilirian Dahri
1732 Pushtimi i Kostandinopojës - kronika e ditës së fundit të rënies së simbolit në duart e islamikëve / Stefano Di Michele; Ilirian Dahri
1733 " Shoqatat islamike, donacione të dyshimta" : fjala e ish - nënkryetarit të Komunitetit Musliman të Shqipërisë mbajtur në konferencën "Forcimi dhe nxitja e bashkëjetesës fetare dhe tolerancës për një shoqëri më të sigurt" / Ermir Gjinishi
1734 Kleri mysliman dhe çështja kombëtare në vitet e Luftës së Dytë Botërore : [Kumtesë e mbajtur në Simpoziumin kushtuar Kongresit të Parë Musliman Shqiptar, 18. 05. 2006] / Xhelal Gjeçovi
1735 Shqipëria Greqia dhe "horat nacionalistë" / Panajot Barka
1736 Në luftë për Rubairat e Khayyamit : [Omar Khayyam, në dritëhijet e përkthimit shqip] / Besiana Lushaj
1737 Filozofia e Khayyam, një derë drejt përjetësisë / Shahriar Shahriari; Besiana Lushaj
1738 Libri "Kontributi i shqiptarëve në dituritë njohëse islame" : një vështrim mbi kulturën dhe fenë : [Hasan Kaleshi, "Kontributi i shqiptarëve në dituritë njohëse islame"] / Petrit Kaziu
1739 Shqipëria në shtatë ëndrrat e Ali Korçës : pas 62 vjetësh ribotohen "Shtatë ëndrrat e Shqipërisë" e patriotit Hafiz Ali Korça. Aty Korça paralajmëron politikanët e viteve '20 - '30 pë pasojat që do t'i vinin vendit me vendimet e tyre / Alma Mile
1740 Balkan muslims and islam in Europe : introduction / Xavier Bougarel
1741 The Pending modernisation of islam in Greece : from millet to minority status / Konstantinos Tsitselikis
1742 "European islam" and islamic education in Bosnia-Herzegovina / Stepán Machacek
1743 Në gjurmët e Njeriut Profet : [Muhamedi] / Luan Rama
1744 Hafiz Ymer Bakalli, kleriku i paharruar i Shkodrës : jeta dhe vepra e personalitetit të njohur fetar nderohet me titullin "Qytetar Nderi" post mortum / Virtyt Abdyli
1745 Rolet e besimeve fetare : studimi i lënë në harresë për mëse 80 - vjet me radhë : [Një përmbledhje e shkurtër e Alqi Janit sqaron pasaktësisht se si u zbulua autorësia e studimit të A. Z. Çajupit. Autori i saktë është Baba Ali Skëndi nën pseudonimin Baba Ali Tomori] / Andon Zako Çajupi
1746 Kryqi i sharruar dhe Islami specifik / Ilir Dhima
1747 Në gjurmët e Njeriut - Profet : [Muhamedi] / Luan Rama
1748 H. T. Norris : "Popular sufism in Eastern Europe : sufi brotherhoods and the dialoge with christianity and "heterodoxy" : [recension] / James Pettifer
1749 Rolet e Besimeve Fetare / Andon Zako Çajupi
1750 Identiteti shqiptar mes fesë dhe kombit : [Nathalie Clayer, "Aux origines du natonalisme albanais : la naissance d'une nation majoritairement musulmane en Europe"] / Luan Rama
1751 Teqeja shqiptare në Greqi që vlen miliona euro : teqeja e Durballi Sulltanit në Thesali të Greqisë është një nga teqetë më të mëdha shqiptare por e sekuestruar me ligjin e luftës: në Greqi botohet edhe një liber me historikun e kësaj teqeje me autor Panajotis Tsiakomis "Teqeja e Bektashinjve në Thesala" / Brunilda Merko
1752 Një grua e zgjuar : [përpjekjet për harmoninë familjare] / Rezarta Memaçi
1753 Gjurmë në kohë : [Jakup Asipi 2. 2. 1951 - 7. 1. 2006] / Jakup Asipi; Dashnim Hebibi
1754 Profeti Muhamed (s.a.v) dhe njerëzit që duam / Glenn Olds
1755 A janë vehabistët shqiptarë kamikazët e ardhshëm? / Irhan Jubica
1756 H. T. Norris : Popular sufism in Eastern Europe : sufi brotherhoods and the dialogue with christianity and "heterodoxy" / Ioana Feodorov
1757 Në xhaminë e Plumbit kanë mbetur pak myslimanë / Ben Andoni
1758 Replikë e detyruar për z. Shefqet Musaraj : [feja në vendin tonë] / Pirro Prifti
1759 Ahmet Zogu, Mbret i Shqiptarëve : me rastin e 79 vjetorit të shpalljes / Armand Ziso
1760 Viti tragjik i Ismail Kadaresë...! : duke lexuar shkrimin e Olsi Jazexhi, "Viti orvellian i Ismail Kadaresë", lidhur me qëndrimet e Kadaresë ndaj Islamit dhe shqiptarisë gege-myslimane / Rexhep Elezaj
1761 Vendosmëria e Mbretit Zog për Autoqefalinë e Kishës Shqiptare / Armand Ziso
1762 A kanë ndikuar shkaqet fetare në prapambetjen e Shqipërisë / Mithat Frashëri
1763 Si kanë ndikuar shkaqet fetare në prapambetjen e Shqipërisë / Mithat Frashëri
1764 Sa kanë ndikuar shkaqet fetare në prapambetjen e Shqipërisë / Mithat Frashëri
1765 Të huajt nuk e kanë dashur kurrë bashkimin tonë : (Sa kanë ndikuar shkaqet fetare në prapambetjen e Shqipërisë) / Mithat Frashëri
1766 " Vehabitët? Po i paragjykojnë" : si lindi lëvizja me më shumë ndikim në islam / Oliver Potezhica; Ardit Shehu
1767 Kurani, libri i jetës / Hasan Bahtijari
1768 Më quajnë Rahim Blak : provokimi i besimit dhe artit në hapësirën publike [Poloni] / Rahim Blak; Elsa Demo; Edlira Lloha
1769 Nekrologji : [Sheh Muhamed Shehu] / Ismail H. Aga
1770 Kremtimi i bajrameve në Kosovë / Shpejtim Hyseni
1771 Mund e dije në rrugën e Islamit : [Hafiz Abdullah Zëmblaku] / Irfan Zëmblaku
1772 Një histori e shkruar përgjysmë : [Peter Bartl, "Myslimanët shqiptarë në lëvizjen për pavarësi kombëtare"] / Virgjil Muçi
1773 Kurani : libri më i fuqishëm në botë / Robert Gjura
1774 Aty ku puqen dhe ndahet Orienti nga Oksidenti : [Bernard Lewis, "Islami dhe Perëndimi"] / Virgjil Muçi
1775 Apokalips now : [ Khaled Fouad Allam, " Letër një kamikazi"] / Virgjil Muçi
1776 Si erdhën në Shqipëri terroristët e Xhihadit : konflikti mes klerikëve të rinj e të vjetër për islamin që duhej ndjekur [materiale] / Artan Hoxha
1777 Kur'ani udhërrëfyesi i fundit i njerëzimit / Ahmed Ramadani
1778 Kurani burim i udhëzimit / Hasan Baftijari
1779 Kleri mysliman dhe çëshja kombëtare në vitet e Luftës së Dytë Botërore / Xhelal Gjeçovi
1780 Dialogu midis besimeve në veprën e një kleriku : [Anastasios Yannoulatos, "Globalizmi dhe orthodhoksia"] / Gaqo Bushaka
1781 Një përkthim i Kur'anit i vitit 1921 në gjuhën shqipe : [Ilo Mitkë Qafëzezi përkthyes] / Hajri Shehu
1782 Aspekte të veprimtarisë së bashkësisë myslimane gjatë periudhës mbretërore / Aida Duka
1783 Rëndësia dhe mesazhi i Kongresit Mysliman shqiptar të vitit 1923 / Gazmend Shpuza
1784 Xhamitë e Tiranës / Gazmend A. Bakiu
1785 Profeti si model bashkimi / Sejjid Husein Nasar
1786 Dervish Hatixheja / Ibrahim Hasnaj
1787 Xhemal Pazari, patriot i shquar tiranas [intervistë me autorin Ibrahim Gashi, "Xhemal Pazari, atdhetar i shquar tiranas" monografi] / Ibrahim Rr. Gashi
1788 Presioni rus dhe pavarësia e Kosovës : [me Kryetarin e Bashkësisë Islame të Kosovës] / Naim Tërnava; Dashnim Hebibi
1789 Mistika dhe Mesnevia / Abdullah Rexhepi
1790 Bibliografi e islamizmit dhe e rendeve të dervishëve në Shqipëri / Robert Elsie
1791 Allahu i madh pa shtizë : [kreu i Tarikatit Rifai në Shqipëri, sheh Qemal Reka, rrëfen për "reformën"] / Dritan Laçi
1792 Hafi Dalliu, kleriku që ia kushtoi jetën atdheut. Një monografi për mësuesin : [flet autori i monografisë për Hafiz Ibrahim Dalliun] / Xhemal Balla; Olimbi Velaj
1793 Studiuesja turke e tepron me fenë e shqiptarëve : studiuesi Sherif Delvia polemizon mbi pasaktësinë historike me studiuesen turke [në lidhje me botimin "Religion et nation chez les albanais XIXe - XXe Siecles", Nathalie Clayer] / Sherif Delvina
1794 Islamikët dhe pavarësia e Kosovës : [Kosova dhe problemi i njohjes së pavarësisë nga vendet e tjera islamike] / Mentor Nazarko
1795 Shpronësimi i tokave të shqiptarëve në shekullin XX : [tokat e shqiptarëve jashtë kufijve të sotëm shtetërorë. Edhe për kulturën shqiptare në përgjithësi, dhe atë islame në veçanti]
1796 Në gjurmët e saraçenëve të shek. IX - X dhe kontaktet e para me islamin në vendin tonë / Agron Luka
1797 Vëzhgime gjuhësore për praninë dhe përkthimin e Bismilahit në gjuhën shqipe / Zekirija Ibrahimi
1798 Krishtërimi dhe myslimanizimi i Shqipërisë : shkruar më 1938 : si shkruanin paraardhësit / Faik Konica
1799 Në cilën gjuhë flet Zoti : Zachary Karabell, "Paqja qoftë me ty", kultura islamike e tolerancës dhe sfidat e Lindjes së Mesme / Veton Surroi
1800 Veprat dhurojnë pavdekësinë : [Imami Vehbi Ismaili] / Jolanda Lila
1801 [ Vlerat e Kur'anit dhe trashëgimia kur'anore te shqiptarët]
1802 Ana tjetër e udhëheqësit iranian : Imam Khomein, "Uji i jetës", botim i Fondacionit kulturor "Saadi Shirazi" / Naim Zoto
1803 Teqeja e Frashërit çerdhe e kulturës dhe shqiptarizmit : 130 vjetori i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit / Laurant Bica
1804 Sali Njazi Dedei, një pëllumb i bardhë : [ish - Kryegjyshi Botëror të Bektashinjve] / Gëzim Llojdia
1805 Prijësi shpirtëror Sheh Muamer Pazari / Andi Bica
1806 Ardhja e bektashizmit në shqiptarizëm : si u bë Tirana kryestreha e bektashinjve të botës / Gëzim Llojdia
1807 Udhëtim në Kryegjyshatën Botërore të Bektashinjve / Gëzim Llojdia
1808 Tarikatet e myslimanëve : [Shqipëri] / Gazmend Bakiu
1809 Simfonisti tiranas i vlerave të demokracisë : jeta e Sheh Ali Pazari, personalitetit të njohur që ecte pa pranga në burgjet komuniste / Andi Bica
1810 Simfonisti tiranas i vlerave të demokracisë : jeta e Sheh Ali Pazari, personalitetit të njohur që ecte pa pranga në burgjet komuniste / Andi Bica
1811 Imazhi i fesë islame dhe i myslimanëve shqiptarë në disa tekste shkollore të historisë : [në tekstet e historisë së Shqipërisë të shkollave të mesme] / Adrian Brisku
1812 Turk elhamdulilah : [raportet e identitetit shqiptar me atë fetar, veçanërisht musliman] / Olsi Jazexhi
1813 Shërbëtorë të zotit apo nëpunës të djallit : [Bashkësia Islame në Maqedoni] / Kim Mehmeti
1814 Jo "ri - konvertim" fetar, por ribashkim kombëtar dhe shtetëror shqiptar : [në përgjigje të shkrimit "Ri - konvertimi" në fenë e të parëve, një opsion i nevojshëm", i autorit Pirro Prifti] / Mehdi Hyseni
1815 Fol nji fjalë, o sheh Dalia! : [portret i klerikut Dali Shehu nga Mati] / Namik Selmani
1816 Si organizuam procesionin e parë fetar më 7 dhjetor 1990 : Elbasan, dëshmia e një prej dhjetoristëve të parë, risjell të vërtetën e një prej ngjarjeve të mëdha historike / Eduard Haxhihyseni; Ledia Lleshi
1817 Islami, islamizmi dhe siguria globale (9/11 - shtatë vjet më pas) : [përplasja e qytetërimeve dhe sulmi terrorist në SHBA] / Burim Ramadani
1818 Komedia e laicizmit : rektor, "berberë" dhe "stilist" / Doan Dani
1819 Urime Bajrami (në gjuhën shqipe) : [çështja e përdorimit të gjuhës shqipe në ceremonitë myslimane publike] / Vehbi Bajrami
1820 Islamizimi i shqiptarëve, jo vetëm çështje fetare : periudha osmane, pak e studiuar / Dritan Egro; Alma Mile
1821 Restaurohet xhamia e themeluesit të Korçës : [Iljaz bej Mirahori] / Vepror Hasani
1822 Orientalizmi dhe orientalistët (Ndërmjet miratimit dhe refuzimit) / Nexhat Ibrahimi
1823 Islami dhe orientalizmi / Sejjid Alim Ashraf; Ermal Bega
1824 Hafiz Ali Korça (simbol i gërshetimit të Islamit dhe kombit në Ballkan) : [idetë e autorit në librin "Shtatë ëndrat e Shqipërisë"] / Muhamed Mufaku al-Arnaut; Azem Xheladini
1825 " Sherh Rahati äl-Kulub" e Pir Muhamed Efendiut nga Prishtina - një vepër/dorëshkrim unikat në arkivin e Kosovës / Sadik Mehmeti
1826 Botimet islame në gjuhën shqipe në Kosovë (tradita, sfidat dhe realiteti) / Ramadan Shkodra
1827 Mevlud H. Buci dhe "Myftinia e Dibrës" : një plejadë e konsiderueshme hoxhallarësh që i dolën zot kombit shqiptar / Riza Lahi
1828 Dialogu ndërmjet myslimanëve shqiptarë, i domosdoshëm dhe rruga e vetme për zgjidhjen e problemeve / Ramiz Zekaj
1829 Les Autorités religieuses musulmanes officielles de Yougoslavie face à la magie : (1933:1992) / Aleksandar Popovic
1830 Dialogu si rrugë e domosdoshme : [dialogu në besimin islam] / Ramiz Zekaj
1831 " Ne" dhe myslimanët : [vajzat me shami në institucionet arsimore publike] / Elsa Ballauri
1832 Njerëz të masakruar për interesat kombëtare : shënime mbi vlerat e monografisë së dr. Ibrahim Rr. Gashit / Hil Kamani
1833 Një shami e (pa)rrezikshme : [vajzat me shami në institucionet arsimore publike] / Andis Gjoni
1834 Ferexheja e Islamofobisë : [përjashtimi i vajzave që mbajnë shami nga institucionet arsimore] / Blendi Kajsiu
1835 Imazhe të Shqipërisë përtej oqeanit : [veprimtaria e Vehbi Ismailit] / Faik Kasollja
1836 Aspekte të veprimtarisë së komunitetit mysliman gjatë viteve të monarkisë në shtypin e kohës / Aida Duka
1837 Orientalistët - vështruar ndryshe / Sadik Mehmeti
1838 Mentaliteti Evropian dhe Islami / Murad Hofman; Klodiana Smajlaj
1839 Shënime nga regjistrat e Sher-ies së Beratit / Osman Myderrizi
1840 Hafiz Abdullah Zëmblaku, misionar dhe i shquar : portret / Hysen Kobellari
1841 Shqiptarët përballë sfidave të mirëkuptimit ndërfetar : [punim i studiuesit Genti Kruja] / Zyhdi Dervishi
1842 Islami dhe Perëndimi - Islami në Perëndim / Murad W. Hofmann; Eri Maçi
1843 Letërsia mistike islame dhe Mevlana Xheladin Rumiu / Abdullah Rexhepi
1844 Kontributi i Hafiz Ibrahim Dalliut në historinë e kulturës dhe shkencës islame / Xhemal Balla
1845 Ibn Khalduni : jeta dhe vepra e tij / Muhammad Hozien; Eni Tahiri
1846 Integrimi i islamikëve / Giovanni Sartori
1847 Integrimi i Islamit, dilema e Perëndimit : [nisur nga artikulli i Giovani Sartorit, 21 dhjetor] / Erion Tase; Artan Lame; Afrim Krasniqi
1848 Feja, religjioni. / Arbën Xhaferi
1849 Fondametalizmi real kundër atij imagjinar : [raportet e identitetit shqiptar me atë fetar] / Arben Kallamata
1850 Lëvizja "Gylen", një arkitekturë për humanizmin : Mehmet Enes Ergen, "Dëshmia e traditës në epokën moderne" / Zyhdi Dervishi
1851 Hyrje në shkencat e Kur'anit (në dritën e Kur'anit të Madhërishëm dhe të Sunnetit) : me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit / Abu Ammar Jasir al-Kadhi; Ermal Bega
1852 Qeverisja në islam dhe sistemi politik islam / Murad W. Hofmann; Eri Maçi
1853 Artikujt jubile mbi përkthimin e parë të Kur'anit të plotë në gjuhën shqipe nga akademik Feti Mehdiu (1985) / Idriz Demiroviç; Ismajl Rexhepi
1854 Duke lexuar Kur'anin në gjuhën shqipe / Engjëll Sedaj
1855 25 vjet pas përkthimit të parë të plotë të Kur'anit në gjuhën shqipe / Liridon Kadriu
1856 Pse u vonuan shqiptarët në përkthimin e Kur'anit?! / Mexhid Yvejsi
1857 Vështrim ndaj Kur'anit të përkthyer në gjuhën shqipe nga Feti Mehdiu (1985) / Emin Behrami
1858 Mbi përkthimin e Kur'anit në gjuhën shqipe / Isa Bajçinca
1859 Për Kur'anin me Kur'an : [përgjigje artikullit të botuar me titull "Vështrim Kur'anit të përkthyer në gjuhën shqipe nga Feti Mehdiu", të autorit Emin Behrami] / Feti Mehdiu
1860 Kur'ani - boshti i literaturës islame / Feti Mehdiu; Faik Mustafa
1861 [ Kur'ani] / Feti Mehdiu; Fehmi Maloku
1862 25 vjet pas përkthimit të parë të plotë të Kur'anit në gjuhën shqipe (1985-2010) / Feti Mehdiu; Liridon Kadriu
1863 Një libër dinjitoz për Lëvizjen Gylen, me vlera aktuale edhe për shqiptarët : [Mehmet Enes Ergene, "Dëshmia e traditës në epokën moderne"] / Zyhdi Dervishi
1864 " Xhamia e Re" në Durrës / Gazmend A. Bakiu
1865 Kultura islame është e lidhur fort në trungun e kulturës kombëtare në harmoni me kulturat e tjera homologe / Ramiz Zekaj
1866 Zbulimi i fytyrës : [historia e perçes në Shqipëri] / Gazmend A. Bakiu
1867 Fisnikëria dhe procesi i islamizimit të shqiptarëve / Ferit Duka
1868 Domethëniet e një proteste : [Prishtinë; mbi mbajtjen e shamisë në institucione dhe mjedise publike] / Xhavit Haliti
1869 Lëvizja unite (uniatizmi) në trevën e Elbasanit / Roland Gjini
1870 A shërben një xhami në "Ground Zero"? / Ilir Barjaba
1871 Si u zbuluan të fshehtat e Myftinisë së Dibrës : [Mevlud Buci, "Myftinia e Dibrës dhe Rruzhdi Lata"] / Qazim D. Shehu
1872 Muslimanët shqiptarë mes Lindjes dhe Perëndimit / Mark Marku
1873 Feja, si refleksion i politikës së sotme / Sadedin Çeliku
1874 Konfliktet e islamit shqiptar dhe analistët e tij / Besnik Sinani
1875 Islami në Shqipëri : Shqipëria, liri e pamenduar / Hyseyin Abiva
1876 Dijetari Albani dhe Abdulkadër Arnauti (Allahu i mëshiroftë) / Rezarta Saliaj
1877 KMSH [Komuniteti Mysliman Shqiptar], ka më shumë sheshe? : sherri i shitjes së pronave / Sebi Alla
1878 Islamizmi radikal dhe politika e identitetit në Europë / Fatos Tarifa
1879 Si u islamizua Vlora gjatë periudhës osmane / Ferit Duka
1880 Gratë e mbuluara : jeta jonë si sfidë : [dëshmi grash për besimin, dashurinë dhe artin] / Magdalena Alla
1881 Afrimi i dy civilizimeve-domosdoshmëri e kohës së sotme / Nuri Dragoj
1882 Me xhaminë e re, Tirana, unike në harmoninë mes feve : hapet konkursi për xhaminë e re të kryeqytetit / Edi Rama; Klajdi Haxhia
1883 Muhameti në vitet 610- 622 si Lenini në vitet 1902-1917 (2) / Kastriot Myftaraj
1884 Muhameti në vitet 610- 622 si Lenini në vitet 1902-1917 (1) / Kastriot Myftaraj
1885 Muhameti e keqpërdori Abrahamin si Lenini Marksin (2) / Kastriot Myftaraj
1886 Profeti tregtar : Kurani si libër tregtie / Kastriot Myftaraj
1887 Elmedina, unë dhe muhaxhirunët (1) / Kastriot Myftaraj
1888 Elmedina, unë dhe muhaxhirunët (2) / Kastriot Myftaraj
1889 Politika e mbretit Zog për modernizimin e shtetit shqiptar / Petrit Kaziu
1890 Nuk ka "Islam të moderuem", por ka myslimanë të moderuem / Paul Tedeschini
1891 Problemi i shamisë : [shamia jo simbol fetar, replikë me shkrimet e botuara për këtë temë] / Ahmet Çaushi
1892 Identiteti i Shqipërisë së Re dhe imazhi i gabuar i Shqipërisë Islamike
1893 Masakra ndaj klerit mysliman : dhjetëra të pushkatuar dhe qindra të internuar nga ky religjion, gjatë regjimit komunist
1894 Demokracia e pamundur e islamit? / Tonin Gjuraj
1895 " Vala e katërt" e Huntingtonit-it? : [feja islame dhe demokracia liberale perëndimore] / Tonin Gjuraj
1896 Islami dhe racizmi / Murad W. Hofmann; Esmeralda Çaça
1897 Përkthimi dhe komentimi i Xhuzit "Amme" nga Mulla Mehmet ef. Salihu / Sadik Mehmeti
1898 Ali Efendi Jakupi (1913-1988) një ndër alimët më të mëdhenj të shekullit XX / Ramadan Shkodra
1899 Migracioni shqiptar në vende e shamit dhe kontributi i tij në zhvillimin e shkencës së Haditit dhe arritjen e trashëgimisë / Muhamed Mufaku al-Arnaut; Rezarta Saliaj
1900 Marrëdhëniet e bioetikës në vendin tonë me mësimet tradicionale të fesë islamike / Bardhyl Çipi
1901 Tixhania. Reformizmi dhe ringjallja islamike në Shqipërinë e periudhës mes dy luftrave / Nathalie Clayer; Armanda Hysa
1902 Namasgjaja, historia e parkut të dënuar : [Tiranë] / Artan Lame
1903 Xhamia e Plumbit : në pritje të restaurimit
1904 Osama Bin Laden - anti krishti i shek XXI / Pirro Prifti
1905 Lufta tjetër fetare : [situata e besimtarëve kristianë në vendet muslimane pas ekzekutimit të Osama Bin Laden] / Andrea Tornielli
1906 Arti islam në Berat / Kastriot Dervishi
1907 Xhamitë e qytetit muze të Gjirokastrës / Aleksandër Meksi
1908 Simbolet fetare në institucionet arsimore publike / Eda Noçka
1909 Xhamitë në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup / Faik Miftari
1910 Tradita intelektuale islame dhe kriza mjedisore / Muzafer Iqbal
1911 Problem i raportit subjekt - objekt në filozofinë islame : zgjidhja e Mulla Sadra-it / Shahram Pazouki
1912 Filozofia në tokën e profecisë : filozofia islame nga origjina deri në ditët e sotme / Seyyed Hossein Nasr
1913 Shkenca në fokusin e filozofisë e fesë islame / Sokrat Ahmataj
1914 Lindja e një feje në Perëndim : [Islamizmi] / Olivier Roy; Aleko Minga
1915 Një xhami e madhe në Mitrovicë i shërben apo pengon integrimin / Pirro Prifti
1916 Arsimim pë fetë dhe mbi fetë, jo edukim dhe udhëzime fetare : [Kosovë] / Visar Ymeri
1917 Kryeimami Refik Gërbeshi, si misionar i islamizmit norvegjez dhe atentatori Breivik / Kastriot Myftaraj
1918 Cila është feja e shqiptarit? / Fadil Lepaja
1919 Fondamentalizmi i demaskuar / Shkëlzen Maliqi
1920 Kush e rrezikon tolerancën dhe harmoninë ndërfetare : [rreth propozimit për futjen e fesë si lëndë në arsimin fillor në Kosovë] / Fadil Lushi
1921 Kosova ekber / Agim Popoci
1922 Ixhazeti dhe kuptimi i tij : Ixhazeti i mbajtur në Luginën e Preshevës nga Muderriz Hafiz Nexhati Ahmedi : [diploma e shkollës fetare] / Hatixhe Ahmedi
1923 Objektet më të vjetra islame-osmane në rajonin e Kërçovës / Feti Mehdiu
1924 Përse kjo islamofobi? / Murad W. Hofmann; Esmeralda Çaça
1925 Mallkimi i qytetit më të vjetër në botë : [lëvizjet demokratike në vendet arabe] / Nehat Islami
1926 Ibn Halduni - babai i historiografisë / Rit Nosotro; Eni Tahiri
1927 Muharrem Mullahi : [portret] / Faik Kasollja
1928 " Kthimi im në musliman ndodhi si rezultat i një kërkimi personal për hyjnoren, për të vërtetën" : [intervistë] / Murad W. Hofmann; Ermal Bega
1929 Sharmi fetar : [besimi fetar dhe xhamitë në Kosovë] / Safet Krasniqi
1930 Xhamitë në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup / Faik Miftari
1931 Gabimet kulturore të politikës perëndimore në Libi e vende të tjera islamike / Albert Nikolla
1932 Muslimanët, jo izraelitët, i vrasin muslimanët : [konfliktet në Lindjen e Mesme] / Burak Bekdil
1933 Shamia dhe territori i inferioritetit : [e drejta e besimit] / Agim Baçi
1934 Receta pë radikalizimin e besimtarit musliman / Arbër Fetiu
1935 Instalimi i islamofobisë tek e Djathta shqiptare / Besnik Sinani
1936 Nga Piro Misha te Anders Behring Breivik; lufta kundër multikulturalizmit në Europë / Olsi Jazexhi
1937 Beledijereizi i Tiranës, Lulzim Basha / Kastriot Myftaraj
1938 Pîr Muhammed B. Abdullah El - Üskubi ve Ahmed B. Muhammed El - Mostari'nin hayati ve eserleri / Rahim Kaloshi
1939 Avrupa kültürünün kosovali bosnak gençlerin din ve kimlik algilari üzerine etkisi / Muharem Çufta
1940 Ataullah Kurtis Efendi Yönetimindeki meddah medresesi / Muhamed Ali
1941 When is it best to remember? / Ed Marques
1942 Arnavutluk'taki selefi ve tekfirci hareket üzerine sosyolojik bir çözümleme / Avni Z. Lala
1943 Vehbi Ef. Dibra në lëvizjen kombëtare shqiptare / Nuridin Ahmeti
1944 Mbi radikalizimin islamik në Kosovë dhe Maqedoni / Besnik Sinani
1945 Hafiz Ali Korça, shtatë ëndrrat e Shqipërisë : meditim mbi jetën e teologut, politikanit, poetit dhe publicistit
1946 Rrugëtimi i Islamit në Shqipëri (1912 - 1967) / Olsi Jazexhi
1947 Në emër të vlerave të islamit shqiptar / Besnik Mustafaj
1948 Sulltan Mehmeti i II-të në mes të Prishtinës!! : [xhamia në Prishtinë pranë monumentit të Skënderbeut] / Riza Lahi
1949 Teqeja e Melanit - perla bektashiane / Nuri Çuni
1950 Misteri i teqesë në qendër të kryeqytetit : historia e Tarikatit Halveti në Shqipëri. 12 brezat e familjes Pazari në kryeqytet të ardhur në 1600-n / Entela Resuli
1951 Egjipti : përballë një të ardhmeje me islamikët e vijës së ashpër
1952 Vehbi Agolli, atdhetar e klerik i shquar (1867 - 1937) / Shpëtim Kelmendi
1953 Fillimet e persekutimit komunist mbi Komunitetin Mysliman Shqiptar / Agron Tufa
1954 Nevoja për fe në pikëpamje shpirtërore, morale, juridike e shoqërore / Ali Kraja
1955 Një vështrim i përgjithshëm mbi islamin / Elton Karaj
1956 Mbi përpjekjet për lëvrimin dhe pasurimin e gjuhës shqipe në gjysmën e parë të shek. XIX, Dervish Sali Ashiku nga Tepelena : [Nezim Frakulla, "Divani shqip"] / Genciana Abazi (Egro)
1957 Toleranca ndërfetare në islam sipas Kur'anit dhe traditës profetike / Genti Kruja
1958 " Zani i Naltë" dhe kontributi për vetëdijësimin kombëtar shqiptar / Gentiana Skura
1959 Rreth ligjëratave të H.H. Ismat Dibrës, "A ka dyshim në qenëjen e Zotit?" / Hajri Shehu
1960 Përpjekjet e klerit mysliman shqiptar për vendosjen e mësim-besimit në shkollat shtetërore përgjatë viteve 1920-1924 / Hasan Bello
1961 Zhvillimi i studimeve islame në Ballkan / Qazim Qazimi
1962 Përvjetori i botimit të revistës "Zani I Naltë" / Faik Luli; Islam Dizdari
1963 Edukata, morali islam dhe rinia / Aida Shega
1964 Një prezantim i shkurtër i arkitekturës islame / Brunilda Basha
1965 Pro islamit tradicional : [besimi islam në Kosovë] / Shkëlzen Maliqi
1966 Historiku i Komunitetit Mysliman (1912 - 1967) / Aida Cama
1967 " Vargjet satanike" myslimanët kundër : [pas botimit të librit të autorit Salman Rushdie, reagon komuniteti mysliman] / Esmeralda Keta
1968 " Ja pse duhet botuar Rushdie në gjuhën shqipe" : kritikët le ta lexojnë : [intevistë me botuesen] / Arlinda Dudaj (Hovi); Admirina Peçi
1969 Atmosfera magjepëse e Kuranit / Ali Zaimi
1970 Krizat shoqërore dhe nevoja për besim / Dorian Demetja
1971 Paqja si parim i çdo myslimani / Naim Drijaj
1972 Estetika islame : [arti në botën islame] / Edison Çeraj
1973 Dashuria amësore na bën më të zgjuar : [familja në konceptin islam] / Aisa Kokiçi
1974 Vëllazëria shqiptaro-turke dhe kërcënimi nga turkofobët katolikë / Olsi Jazexhi
1975 Trashëgimia Otomane dhe komunitetet myslimane në Ballkanin sot / Ahmet Davutoglu
1976 Vendi i Islamit në një botë globale : [Olivier Roy, "Islami i globalizuar"] / Virgjil Muçi
1977 Haxhi Vehbi Dibra, klerik dhe patriot i devotshëm : personalitet (1867-1937)
1978 Zar, feredze - minato ili seg asnost / Gordance Vidinik
1979 Zakon za zabrana da se nosi zar i feredze vo Makedonija / Sana Dimovska
1980 Më e hershme se Xhamia e Plumbit : zbulohet një xhami në Shkodër / Anila Dushi
1981 Përse e festojnë shqiptarët dhe bota aleviane 22 marsin, "Ditën e Sulltan Novruzit" / Gëzim Llojdia
1982 Nacional-laicizmi, islami dhe inferioriteti i shqiptarit të Maqedonisë / Besi Bekteshi
1983 Islami shqiptar nga pavërsia tek ateizmi : [Ali M. Basha, "Rrugëtimi i fesë islame në Shqipëri" (1912-1967)] / Valeria Dedaj
1984 Koncepti islam i Sami Frashërit në veprën e tij "Përhapja e Islamit" / Qemajl Morina
1985 78-vjeçari që punon 10 orë në ditë : hafiz Shaban Saliaj / Magdalena Alla
1986 Vlera e të mësuarit islam dhe domethënia e tolerancës fetare / Jashar Rexhepagiq
1987 Respekti i ndërsjelltë kusht i bashkëjetesës / Ajni Sinani
1988 Sami Yusuf : intervistë [me këngëtarin] / Alfred Peza
1989 Ambienti / Ibrahim Ozdemir
1990 Ali Basha : [studiues i fesë islame në Shqipëri] / Faik Kasollja
1991 Estetika islame / Edison Çeraj
1992 Kontributi i medreseistëve në zhvillimin e arsimit në trevat e Dibrës / Blerim Lazimi
1993 Agjërim në kohën e diktaturës : Ramazani tek shqiptarët : reportazh / Ferit Lika
1994 Ajatollahu nën çarçafë : seksi dhe ligji islamik / Karim Sadjadpour; Vladimir Karaj
1995 E ardhmja e rinisë myslimane në një botë të globalizuar / Edison Çeraj
1996 Mësimi dhe arsimi janë baza dhe jeta e islamit / Naim Drijaj
1997 Ndikimi i islamit në mjekësinë botërore / Ibrahim Seid
1998 Islamikët radikalë, të dhunshëm dhe të rrezikshëm / Imer Mushkolaj
1999 Portreti i baba Rexhep Beqirit : një ballkanas sufi në Amerikë sipas vështrimit të Stefan Shvarcit / Gëzim Llojdia
2000 Sondazhi : 2% shkojnë në xhami por 54% e tyre besojnë te... syri i keq / Ardit Rada
2001 The Islamic Community in Croatia : between ethnic bosniak and Civic Croation Identity / Dino Mujadzevic
2002 Festa e Baba Aliut, në Tomor fetë nuk kanë të ndarë : Kryegjyshata Botërore e Bektashinjve pret për 5 ditë pelegrinë / Sulo Gozhina
2003 Radikalizëm islam apo injorancë radikale ndaj islamit? / Enklid Pelari
2004 Radikalizëm islam apo injorancë radikale ndaj Islamit ? / Enklid Pelari
2005 Shkrimi për fondamentalistët dhe shpërthimi i urrejtjes : [rreth shkrimit të botuar në gazetën Expres, në të cilën tërhiqet vëmendja për rrezikun që i kanoset Kosovës nga radikalët islamike] / Imer Mushkolaj
2006 Xhamitë 500-vjeçare të Elbasanit, themelet e veprës së parë / Fatos Salliu
2007 Sherihati po troket tek dera / Niko Kuri
2008 Sa pak rëndësi ka feja në jetën e shqiptarëve! : një studim interesant për myslimanët
2009 Karikaturat, akte fyerjeje apo akte lirie? / Redi Shehu
2010 Qëndrueshmëria dhe përkatësia e myslimanit -2- / Abdal-Hakim Murad
2011 Një libër për vakëfet dhe bamirësit tanë : Dr. Hasan Kaleshi, "Dokumentet më të vjetra të vakëfeve në gjuhën arabe në Jugosllavi", përktheu Ismail Rexhepi / Sadik Mehmeti
2012 A mund të jenë islamistët liberalë?
2013 Shkupjan musliman, me din dhe me iman / Olsi Jazexhi
2014 Filmi anti - islam rrit inatin arab kundër Amerikës : protestat kundër SHBA janë përhapur në të gjithë botën arabe, për shkak të zemërimit të krijuar nga publikimi i filmit ku profeti Muhamed fyhet rëndë / Luan Shmilli
2015 Filmi provokues anti-islam dhe protestat jo-islame / Shahid Ahmad
2016 Medreseisti hulumtues e aktivist islam / Faik Kasollja
2017 Medreseja e Tiranës. Një shekull për arsimin e diturinë / Xhemal Balla; Haxhi Lika
2018 H. Hafiz Dr. Hasan Kaduku : një hafiz Kur'ani, mjeku i parë stomatolog shqiptar (1865 - 1948) / Genti Kruja
2019 Ngacmim seksual në rrugët e Tiranës? : nga meshkujt kurrë! : [femrat e mbuluara të besimit islam] / Fatma Naçi; Elvis Naçi; Albina Hoxha
2020 Pafajësia e Religjionit : [shfaqja e filmit "Innocence of Muslims"] / Gjergj Meta
2021 Filmi "Pafajësia e Muslimanëve" është ofendues edhe për amerikanët : ambasadori i SHBA-së flet për videon dhe protestat në botën e myslimanëve / Aleksandër Arvizu
2022 Ferit Vokopola : përfaqësuesi më i shquar i misticizmit islam në Shqipëri
2023 22 vjet nga rikthimi i fesë në Shqipëri / Sabri Koçi
2024 Burrat që na lanë trashëgim atdheun : [klerikë]
2025 Rilindësi Hoxha Hasan Tahsin : në mbrojtje të trojeve joshqiptare të Çamërisë nga aneksimi dhe kolonizimi grek
2026 Gabimet e bëra në edukimin fetar të fëmijës : nëna dhe arsimimi i fëmijës / Aisa Kokiçi
2027 Musliman dhe atdhedashës / Justinian Topulli
2028 Si e shpjegon Pacolli mosnjohjen e Kosovës nga vendet myslimane? : [gjendja politike, sociale, kulturore dhe fetare në Kosovë] : [intervistë] / Behgjet Pacolli
2029 Civilizim dhe antiamerikanizëm ? ! : [protestat antiamerikane, kundër filmit ofendues për islamin] / Tritan Shehu
2030 E shenjta nuk cenohet, reagimi duhet të ishte ndryshe : Rektori i Universitetit Europian të Tiranës, bën një analizë të ngjarjeve të fundit në Lindjen e Mesme, protestave të popullsisë myslimane pas filmit që fyen figurën e profetit Muhamed / Tonin Gjuraj
2031 Koha për rridimensionimin e figurave të plejadës së ndritur të dijetarëve myslimanë / Mehdi Gurra
2032 Manichaean and Eastern Christian dualist elements in Alevism and Bektashism - evidence and conjuctures / Yuri Stoyanov
2033 Veprimtaria publicistike e Hafiz Ibrahim Dalliut / Bedri Alimehmeti
2034 Medreseja, digë e identitetit fetar dhe kombëtar / Nexhat Ibrahimi
2035 Hafiz Abdullah Zëmblaku (1887 - 1967) : Mësuesi i shquar, fetar e atdhetar / Hysen Kobellari
2036 Bashkësia fetare islame në Kosovë (1929-1941) / Haki Kasumi
2037 Myslimanët në paradë me homoseksualët, kundër tyre : forumi fetar: Mbrojmë familjen, dënojmë fenomenet e dëmshme për shoqërinë / Shpresa Mezini
2038 Çështja shqiptare në Ballkan nuk është çështje fetare, por kombëtare / Xhelal Zejneli
2039 Sëmundja e re e politikës së Europës / Bilbil Beqiri
2040 Shqiptarët tanë : (vetë)arratisja kombëtare / Ervin Hatibi
2041 Islamizëm fondamentalist apo besim i lirë islam? / Luan Shmilli
2042 A mund të jenë islamistët liberalë?
2043 Naçertania e katolaicizmit kosovar (1) : [feja islame në Shqipëri dhe Kosovë] / Olsi Jazexhi
2044 Naçertania e katolaiçizmit kosovar (2) : [feja islame dhe liderët kosovarë] / Olsi Jazexhi
2045 Qarku i Tiranës, shkolla e parë shqipe në Shëngjergj, si i hapi dyert xhamia për nxënësit / Luan Shtëpani
2046 Kongresi i parë mysliman shqiptar, sanksionim i mëvetësisë së bashkësisë islame të Shqipërisë dhe themel i zhvillimit kombëtar : [24 shkurt 1923] / Gazmend Shpuza
2047 Beteja për skenën e teatrit! / Rejan Islami
2048 Myslimanët të parët që denoncuan komunizmin / Genti Kruja
2049 H. Ibrahim Dalliu (1878-1952), patriot dhe atdhetar / Lira Musollari
2050 Injoranca premisë për intolerancë : a është Shqipëria islamofobike? / Elton Hatibi
2051 Komuniteti Mysliman Shqiptar
2052 Qëllimi ynë kënaqësia e zotit / Dorian Demetja
2053 Intimiteti islam, festat dhe ngjarjet / Rejan Islami
2054 Islami, lëvizje për rend botëror / Ismail Raci Al-Faruqi; Nejona Kadzadej
2055 Delegatët e Kongresit të Parë Mysliman (23 shkurt 1923) : [fotografi]
2056 Shtypi islam shqiptar : gjatë viteve 1912 - 1946 / Edmond Sharka
2057 100 vjet nga rrethimi i Shkodrës : historia e komandantit legjendar Hasan Riza Pasha / Edmond Sharka
2058 Si mund të shpëtojmë nga zemërimi? / Shaban Ishlek
2059 Personaliteti i njeriut : detyrat dhe normat sociale / Xhemal Balla
2060 Xhamija, klub, sallë këshillimi, shkollë gjimnas, të gjitha në nji
2061 Imam Vehbi Ismaili : 1919 - 2008 / Rahim Ombashi
2062 Të vegjlit dhe paratë
2063 90 vjet Komunitet Musliman Shqiptar / Ali Zaimi
2064 Krijimi i gjyqit të naltë të sheriatit / Ali M. Basha
2065 Kongresi I-rë mysliman (24 shkurt - 12 mars 1923)
2066 Kremtimi i festave në Islam dhe rasti i Mevludit / Dorian Demetja
2067 Shkenca e Kiraeteve / Elton Karaj
2068 Ihvanus - Safa dhe muzikoterapia në civilizimin Islam / Abaz Jahja
2069 Mexheleja - Kodi Civil Osman dhe trashëgimia juridike osmane në Shqipërinë e viteve 1912 - 1929 / Hasan Bello
2070 Njohuri me karakter historik : [historia e islamit] / Nasuf T. Dizdari
2071 Kodi Matematik i Kur'anit / Sadije Bushati
2072 Aspekte krahasuese ndërmjet të Drejtës Ndërkombëtare Islame me të Drejtën Ndërkombëtare Publike / Saimir Shatku
2073 Mustafa Efendi Varoshi (1898 - 1948)
2074 Hoxhallarët tanë, Zotërinjtë tanë... / Muhamed Sytari
2075 Përse studjuesit e dituris e formojnë shumicën e atyne qi dyshojnë dhe hezitojnë në çashtje etare ? (1936) / Ismet Dibra
2076 Shtypi islam në diasporë 1912 - 1990 / Edmond Sharka
2077 Haxhi Vehbi Sulejman Gavoçi : studiues i apasionuar dhe ligjërues i rrallë / Faik Luli; Islam Dizdari; Nexhmi Bushati
2078 Normat morale dhe zakonet e mira nuk bien ndesh me islamin / Ibrahim Dalliu
2079 Islami lëvizje për rend botëror / Ismail Raci Al-Faruqi; Nejona Kadzadej
2080 Përvjetori i myslimanëve, dhe roli i dyzuar në historinë kombëtare / Ben Andoni
2081 Rrënjët e Islamit shqiptar / Roberto Morozzo della Rocca
2082 Islami dhe shkenca, rruga drejt rimëkëmbjes
2083 Kur mungon një xhami / Ilir Hoxholli
2084 Gurët e rëndë të xhamisë së Prizërenit / Namik Selmani
2085 Feja dhe qytetërimet / Qazim Qazimi; Andrin Rasha
2086 Një vështim me hadithin e dobët / Elton Karaj
2087 Miniaturë historike e ndërtimit të identitetit mysliman shqiptar / Redi Shehu
2088 Feja një element i rëndësishëm në strukturimin shpirtëror të njeriut / Xhemal Balla
2089 Frutat e përmendura në Kur'anin famëlartë / Davut Ayduz; Aisa Kokiçi
2090 Shkenca dhe besimi / Hekimoglu Ismail
2091 Zbehja e lidhjeve në botën e virtualitetit / Ramadan Çipuri; Luis Bekteshi
2092 Ç'thonë të tjerët për profetin Muhamed? / Hajri Shehu
2093 Kohë ndarjesh të mëdha, sprovash të mëdha / Muhamed Sytari
2094 Haxhi Vehbi Sulejman Gavoçi (1923 - 2013) : dijetar nga dijetarët e ymmetit
2095 Problemi fetar dhe filozofia / Vexhi S. Demiraj
2096 Aspekte të jetës së komuniteteve fetare në Shqipëri përgjatë vitit 1913 / Sokol Gjermeni
2097 Një debat që vijon prej një shekulli / Enis Sulstarova
2098 Tematika e revistës "Zani i Naltë" - 1923-1939 : [periodiku islam shqiptar, historia] / Ali M. Basha
2099 Feja në syrin e një intelektuali / Bedri Bylyku
2100 Roli i ulemasë në rrjedhat shoqërore politike të periudhës së shpalljes së pavarësisë / Fahrush Rexhepi
2101 Shkronjat e Kur'anit dhe shqiptimi i tyre / Elton Karaj
2102 Islami si fe e mëshirës universale / M. Fethullah Gülen
2103 ... vizitoni të sëmurët,... / Ilir Akshija
2104 Gjuha shqipe dhe shtetformimi në veprat e dijetarëve islam / Ismet Osmani
2105 Hafëz Ibrahim Dalliu dhe kontributi i tij në fushën e jurisprudencës islame / Resul Rexhepi
2106 " Hafiz Ali Korça - hoxha i përndjekur" : (vështrim për abetaren e tij) / Njazi Kazazi
2107 Qasjet estetike në mendimin filozofik mysliman / Redi Shehu
2108 Komunikimi përmes objekteve të kultit islam / Ferit Lika
2109 I nëmuri i fundmë i Rilindjes Kombëtare : [Hafiz Ali Korça] / Rahim Ombashi
2110 Problemi fetar dhe filozofija / Vexhi S. Demiraj
2111 100 vjetori i Bashkisë Islame shqiptare : 5 maj 1913 - 5 maj 2013 / Edmond Sharka
2112 Besimi islam në Çamëri / Namik Selmani
2113 Qytetnim' i çalë
2114 Islami si "fe e paqes" në Lindjen e Mesme të re / Olsi Jazexhi
2115 Dy xhamitë finaliste të konkursit : [ndërtimi i xhamisë së re në Prishtinë] / Shkëlzen Maliqi
2116 Kaptina Kehf (shpella) katër sprovat dhe shpëtimi prej tyre / Ali Iljazi
2117 Liria dhe arsyetimi në fenë islame : retrospektivë / Shaban Demiraj
2118 Myslimanët shqiptarë në SHBA (1914 - 2000) / Edmond Sharka
2119 Dëlirësia është virtyt i myslimanit / Elton Harxhi
2120 Hytbe me rastin e festës së Bajramit të Ramazanit / Sabri Koçi
2121 Haxhi Hafiz Sabri Koçi (1921 - 2004) : Kryetari i parë i komunitetit mysliman të Shqipërisë pas komunizmit (1990 - 2003)
2122 Agjërimi, nata e kadrit, zbritja e kur'anit / Xhemal Balla
2123 Të mirat mjekësore dhe shpirtërore të Ramazanit / Ruzhdie Qafmolla
2124 Vendim i KM nr. 467, datë 22.5.2013 : për kalimin në pronësi, pa shpërblim, te Komuniteti Mysliman, për myftininë Elbasan, të sipërfaqes 5902 m2 , nga trualli i pronës nr. 278, me emërtim “Reparti ushtarak nr. 5012/31”, me vendndodhje në Zaranikë, Elbasan, në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Mbrojtjes dhe për një ndryshim në vendimin nr. 515, datë 18.7.2003 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat i alojnë në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Mbrojtjes”, të ndryshuar
2125 Teqeja e Turanit në Tepelenë, vatër e edukimit dhe atdhetarizmit për gjithë Shqipërinë / Xhenet Sula
2126 Myslimanët mashtrohen që prej vitit '93, falen jashtë / Luela Myftari
2127 Namazi në Namazgja, replikat për xhaminë e re të Tiranës : dy replika/ Debati mbi vendin e propozuar për ndërtimin e xhamisë në kryeqytet / Besnik Sinani
2128 " Shqiptarët nuk i braktisën kurrë kishat e xhamitë" : [Ismail Kadare thotë se shqiptarët pas '67-ës e braktisën besimin, komunitetet fetare thonë të kundërtën] / Fatmira Nikolli
2129 Përse nxitojnë muslimanët? / Arian Rexhepi
2130 Zinahqarizimi i shqiptarëve të Maqedonisë : [feja islame dhe morali] / Olsi Jazexhi
2131 Një xhami që nuk i shërben askujt / Sazan Guri; Besarta Basha
2132 Viti 1924, myslimanët shqiptarë kundër martesave me shumë gra : kontributi i shtypit dhe i fesë islame në vitet 1920-1924 : [revista fetare islamike "Zani i naltë"] / Albert Kotini
2133 Një xhami që nuk i shërben askujt / Sazan Guri; Besarta Basha
2134 Mesazhet e kongresit të parë mysliman shqiptar / Gazmend Shpuza
2135 Problemet brenda islalmit / Tony Blair
2136 Të dhënat e Turqisë : nga 7 milionë bektashinj, 200 mijë janë në Shqipëri : kontributi i shtypit dhe fesë islame në vitet 1920-1930 / Albert Kotini
2137 Si agjeronim në komunizëm dhe provokimet që na bënin : kujtimet e rinisë në muajt e Ramazanit, flet Kryetari i KMSH / Selim Muça; Nisida Knezi
2138 Fundi i Namazgjasë / Elton Hatibi
2139 Respekti ndaj Ramazanit / Elton Karaj
2140 " Për fe dhe atdhe"; një letërsi vizionare dhe misionare / Brikena Smajli
2141 Kontributi i prijësve myslimanë në formësimin e vetëdijes kombëtare : H. Vehbi Dibra njëri nga shembujt konkretë / Genti Kruja
2142 Kontributi i ulemave dibranë për çështjen shqiptare / Ruzhdi Lata
2143 Roli i imamëve dhe i ulemave në Lëvizjen Nacional Demokratike Shqiptare / Ramadan Shkodra
2144 Komunikimi përmes objekteve të kultit islam / Ferit Lika
2145 I nëmuri i fundmë i Rilindjes Kombëtare : [Hafiz Ali Korça] / Rahim Ombashi
2146 Domosdoshmëria e objekteve të kultit ISLAM si mjet komunikimi / Ferit Lika
2147 Ligjet dhe rregulloret e ndërtesave të vjetra në Shtetin Osman / Hatixhe Ahmedi
2148 Islamizmi radikal, rrezik për Kosovën
2149 Përplasje qytetërimesh? Radikalizmi islamik në kontekst historik dhe politik / Fatos Tarifa
2150 Përplasje qytetërimesh? Radikalizmi islamik në kontekst historik dhe politik / Fatos Tarifa
2151 Përplasje qytetërimesh? Radikalizmi islamik në kontekst historik dhe politik / Fatos Tarifa
2152 Qytetnimi Perëndimor dhe Dekadenca morale / Vexhi S. Demiraj
2153 Mulla Sherif Ahmeti (1920 - 1998) : themelues i publicistikës islame në Kosovë, përkthyes i kuranit në gjuhën shqipe
2154 Xhamitë, drejt modelit të partive / Arian Rexhepi
2155 Papa Françesku dhe Bajrami : [mesazh urimi i Papa Bergolios, drejtuar myslimanëve] / Gjergj Meta
2156 A ia vlen të vriten shqiptarët myslimanë në Siri? / Pirro Prifti
2157 Masakra ekologjike kundër xhamisë / Besnik Sinani
2158 Papa Françesku dhe bota myslimane / Frank Shkreli
2159 Rraca shqiptare dhe shamitë arabe / Fahri Xharra
2160 Xhihadizmi i Islamit (1) / Olsi Jazexhi
2161 Xhihadizmi i islamit (2) / Olsi Jazexhi
2162 Mënyra më e mirë për SHBA-të në integrimin e myslimanëve / Fareed Zakaria
2163 Përse rrezaton "Te rrëfejnësja" e Said Najdenit vlerat e vëllazërim-bashkimit / Mevlud H. Buci
2164 Vendimi historik dhe diskutimet e deputetëve : 1937/ligji që ndalonte mbulimin e fytyrës së gruas / Kastriot Dervishi
2165 Gjashtë ditë në Sarajevë dhe një dëshmi befasuese mbi myslimanizmin / Ylli Polovina
2166 Ligji që ndalonte mbulimin e fytyrës së gruas : artikujt e revistës "Zani i Naltë", mars 1937 / Kastriot Dervishi
2167 A është Shqipëria islamofobike? / Arben P. Llalla
2168 Islamofobëve thuaju : "Vdisni me mllefin tuajin"! / Muhamed Sytari
2169 Me dimensionet e një shkencëtari vizionar : refleksione mbi librin "Globalizmi dhe orthodhoksia : studime të preokupimit orthodhoks" : [Anastasios Yannoulatos] / Paskal Milo
2170 Refleksione mbi librin "Globalizmi dhe orthodhoksia : studime të preokupimit orthodhoks" : [Anastasios Yannoulatos] / Neritan Ceka
2171 Xhamitë që themeluan kryeqytetin : trashëgimia e humbur e Tiranës / Ferit Lika
2172 Themelet e forta të Elbasanit : themelimi dhe islamizmi i qytetit të Elbasanit / Edmond Sharka
2173 Teologët e traditës dhe interpretimi bashkëkohor i Kuranit / Xhemal Balla
2174 Një atdhetar me përmasa mbarëkombëtare luftëtar dhe dijetar i shquar : Hoxhë Hasan Moglica (1852 - 1915)
2175 Batoni si khomeinist : [replikë ndaj shkrimeve të Baton Haxhiut në lidhje me qëndrimin ndaj islamit] / Arbër Fetiu
2176 Vështrim historik mbi fenë Islame në Shqipëri / Blerina Kolka
2177 Një lutje për të ardhmen / Rejan Islami
2178 Medresetë në Shqipëri gjatë viteve 1924 - 1947 / Edmond Sharka
2179 Medreseja : një oaz vlerash në edukimin e brezave / Ledi Ullorja
2180 Intelektuali dhe teologu mysliman përballë sfidave të kohës / Xhemal Balla
2181 Si t'ua shpjegojmë fëmijëve zotin? / Aisa Kokiçi
2182 Arolda Elbasani/ Olivier Roy eds. : The Revival of Islam in the Balkan. From identity to religiosity / Xavier Bougarel
2183 Cecilie Endresen. Is the Albanian's Religion really "Albanianism"? Religion and Nation according to Muslim and Christian leaders in Albania : rezensionen / Artan Puto
2184 Shqiptarët u konvertuan me dhunë në fenë islame [intervistë në gazetën franceze "NOOR"] / Ismail Kadare
2185 Baba Rexhepi, një jetë e jetuar për fe dhe atdhe / Eugen Shehu
2186 Për një jetë më të lumtur : [pikëpamje fetare] / Ali Zaimi
2187 Në anën e milingonës : [besimi islam] / Rejan Islami
2188 Identiteti në udhëkryq : trajtimi i situatës pa rrgëdalje të njohjes së vetvetes / Altin Torba
2189 Preza dhe xhamia e saj 500 vjeçare / Edmond Sharka
2190 Xhamia mbret, Elbasan
2191 Personaliteti i Fatime Zehrasë : Zoti qoftë i kënaqur prej saj / Xhemal Balla
2192 Hafiz Xhelal Mullaj (1881 - 1959)
2193 Shkronjat e Kur'anit dhe shqiptimi i tyre - II / Elton Karaj
2194 " Ne do të shpallim ty (Muhammed) fjalë të rëndë (të madhe)" / Ahmed Abbadi; Veton Nuhi Tulla
2195 Kontributi i ulemasë shqiptare në Maqedoni për shkollën dhe gjuhën shqipe / Avzi Mustafa
2196 Përdorimi i emrave myslimanë në Shqipëri : krahasim në tre periudha historike / Ilir Akshija
2197 Said Najdeni dhe fillimet e arsimit shqip në Dibër / Mois Kamberi
2198 Kontributi i klerikëve shqiptarë për shkollën, gjuhën dhe shkrimin shqip / Xhemal Balla
2199 Përjetësimi i Nezim Beratit mes divanit të tij shqip / Rahim Ombashi
2200 Liria në sistemin politik të Islamit / Redi Shehu
2201 Komunikimi përmes objekteve të kultit Islam. Komunikimi metafizik dhe ai verbal (pjesa e II-të) / Ferit Lika
2202 Daut Boriçi - Personalitet i shquar i historisë, kulturës dhe i arsimit shqiptar / Njazi Kazazi
2203 " Zani i Naltë" - Revistë e orientimit drejt reformave dhe progresit shoqëror / Adem Bala
2204 Shpata islame - Pse, a ende dyshoni se feja islame është përhapur me shpatë? Lexoni dhe do të dini të besoni! "Nuk ka dhunë në fe" (Kur'an, 2, 256) / Hajri Shehu
2205 " Kontributi i prijësve myslimanë në formësimin e vetëdijes dhe identitetit kombëtar" / Gentiana Skura
2206 Dy fjalë për një botim të veçantë shkencor : botimi i materialeve të Konferencës Shkencore mbi "Kontributin e prijësve myslimanë në formësimin e vetëdijes dhe identitetit kombëtar" (Tiranë, 28 - 29 shtator 2012) / Tonin Çobani
2207 Nata e Bekuar : Israja dhe Miraxhi / Blerim Lazimi
2208 Surja Ihlas / Luli. Lauren
2209 Ebu Hanife : personaliteti dhe veprimtaria në shkencat islame / Elton Karaj
2210 Osmkan Bin Affan : poseduesi i dy dritave / Haxhi Lika
2211 Hafiz Ali Ulqinaku [1855 - 1913]
2212 Hatixheja. Modeli i gruas myslimane / Nadia Lika
2213 Një skicë për botëkuptimin islam / Edison Çeraj
2214 Gjurmët e islamit në Korçën e Iljaz bej Mirahorit / Edmond Sharka
2215 Myftiu i Vilajetit të Manastirit : Rexhep Voka (1847-1917) : [portret]
2216 Mbulesa mes paragjykimeve dhe kuptimit të saj të vërtetë : [gruaja në fenë islame] / Fatma Karaj
2217 Dijetari që nuk ia zhdukën dot as emrin e as varrin : [Hafiz Ali Korça] / Ledian Cikalleshi
2218 Imam Sali Myftija veprimtar i shquar për fe e atdhe (1891-1978) / Leonora Laçi
2219 Kryetarët e Komunitetit Musliman Shqiptar 1923-2014
2220 Haxhi Ali Derhemi (1850-1937)
2221 Ebu Bekër es Siddik
2222 " Djali më i mirë prej krejtve" / Fadil Lepaja
2223 Nga autorët e "Zanit të Naltë" tek elita e sotme myslimane / Mustafa Nano
2224 Ekstremizmi fetar s'ka vend te shqiptarët / Enver Hoxhaj
2225 Liria e Kosovës europiane nuk mund të bashkëjetojë me islamin radikal / Bajram Peçi
2226 Shumica janë myslimanë, por kjo nuk e bën Shqipëninë myslimane / Mustafa Nano
2227 As mustaqet nuk janë krejt pa faj / Fadil Lepaja
2228 Europa dhe ish-"Evropa" : [Aurel Plasari, "Rrëmbimi i Europës"] / Aurel Plasari
2229 Islami dhe bashkimi kombëtar / Ali Kraja
2230 Imam Sha'raniu dhe qasjet e tij në jurisprudencën islame / Elton Karaj
2231 Rëndësia e relevatës hyjnore në mbrojtjen e identitetit kombëtar dhe rreziku nga qasja epistemologjiko-antropocentrike : rasti Hafiz Ali Korça / Qani Nesimi
2232 Pavarësia në shkrimet letrare të ulemave shiptarë / Hysen Matoshi
2233 Toleranca në Fermanët e shtetit osman nër shqiptarët / Genti Kruja
2234 Tradita sufiste : harmoni e natyrës, Tehajjulat (ëndërrime) / përfytyrime : [kritikë dhe interpretim e veprës së Naim Frashërit] / Brikena Smalji
2235 Konfliktet sociale si pasojë e çekuilibrimit të lirive : rasti i karikaturave dhe filmit fyes ndaj profetit Muhamed a.s. / Redi Shehu
2236 Vlerat e bashkëjetesës dhe parimet e saj në kartën e Medinës / Muhamed Sherkavi; Elmaz Fida
2237 Hoxhë Tompja : personifikim i filozofisë popullore në Dibër : jeta e një kleriku mysliman shqiptar në kontekstin e historisë kombëtare / Bajram Xhafa
2238 Veprimtaria e Komunitetit Mysliman Shqiptar në vitet '20 të shek XX, në plan kombëtar / Siri Hoxha
2239 The higher objectives of thë islamic divine law / Atakan Derelioglu
2240 Islam'da din ozgürlügü ve sosyal cogulculuk / Recep Ardogan
2241 The common religion of humanity : fitrah/creation / Mustafa A. Akdemir
2242 The contributory elements of thë Qur'an to the mental health / Mustafa Köylu
2243 Drejtues të Komunitetit Shqiptar me mësues dhe nxënës të medresesë së Tiranës : foto e viteve 20 - 30 / Edmond Sharka
2244 Ibrahim Bardhyli : hoxhë Brasniku, njeriu që fshati i dha emrin e vet / Ylli Bajraktari
2245 Myslimanë qëndroni larg ISIS / Skënder Bruçaj; Lorenc Vangjeli
2246 Çfarë mendonin shqiptarët për Kalifatin dikur? / Gazmend Shpuza
2247 Gjatë 800 vjetëve të lindjes, besimi bektashian ka kaluar përmes shkollash dhe ka fituar / Edmond Brahimaj; Kastriot Caka
2248 Z. Erdogan, axhenda islamike është helm për ne / Alma Lama
2249 Teqe e Kiçokut qan për një Baba! / Sefer Pasha
2250 Kush janë arabët, historia nga Muhamedi deri në ditët e sotme / Veli Stafa
2251 Feja dhe morali / Ali Kraja
2252 Një analizë rreth muajve të mëdhenj Rexheb dhe Shaban / Elton Karaj
2253 Hoxhallarët kategori e respektuar e shoqërisë shqiptare / Faik Kasollja
2254 Pak për Danten, Islamin dhe mbi miopinë intelektuale / Fatos A. Kopliku; Ann Arbor
2255 Mjekimi me barna psikoaktive, si duhet vlerësuar nga pikëpamja e Islamit? / Ilir Akshija
2256 Historia e dialogut mes Islamit dhe Krishterimit / Genti Kruja
2257 Dibranët për tolerancën dhe mirëkuptimin ndërfetar / Mois Kamberi
2258 Një enciklopedi shkencore për Kur'anin / Hajri Shehu
2259 Delvina : qyteti i kulturës dhe traditave islame / Edmond Sharka
2260 Feja islame, ngjyrim i mënyrës së të jetuarit të besimtarit / Xhemal Balla
2261 Xhamia e Pazarit në Gjirokastër
2262 Çka është islami / Ali Kraja
2263 Adhurimi në jetën e Profetit Muhamed (a.s.) / Elton Karaj
2264 Mesazhi islam / Muhammed Teufik Ahmed
2265 Toleranca dhe mirëkuptimi ndërfetar si dimension i historisë kombëtare të shqiptarëve / Ferit Duka
2266 Shpërngulja e shqiptarëve për në Turqi 1937-1941 dhe roli i Bashkësisë Fetare Islame në pengimin e saj / Qerim Lita
2267 Komunikimi përmes objekteve të kultit islam në Shqipëri / Ferit Lika
2268 A pajtohet islami me demokracinë? / Fatos A. Kopliku
2269 Përhapja e besimit musliman në rrethin e Pukës / Gëzim Kopani
2270 Tefsiri i sure-i Ihlasit / Ali Korça
2271 Në kujtim të martirëve të klerit mysliman / Alba Kepi
2272 Fanatizmi është një entuziazëm që djeg, jo një e vërtetë që ndriçon / Muhamed Sytari
2273 Koncert në vitin 2014 / Arlinda Guma
2274 Terrorizmi në shënjestër dhe sfidat e shoqërisë shqiptare / Ruben Avxhiu
2275 Me hipokrizi kundër fundamentalizmit / Arbana Xharra
2276 Krerët e Bashkësisë Islame të Kosovës po e njollosin fenë dhe traditën shqiptare / Enver Robelli
2277 Pamje e zymtë e Kosovës : fundamentalizmi islamik / Mehmet Kraja
2278 Në kujtim të Jimmy-t... / Vedat Xhymshiti
2279 Merrini seriozisht wahabistët shqiptarë / Visar Duriqi
2280 Me hipokrizi kundër fondamentalizmit / Arbana Xharra
2281 Imam Vehbi Ismaili-patriot, njeri i fesë dhe dishepull i traditës së tolerancës fetare nër shqiptarët / Frank Shkreli
2282 Triumfi i besimit / Ali Hamzai
2283 1435 vjet Hixhret / Qani Sulku
2284 Të kapesh pas një dege! / Rejan Islami
2285 Dita e Ashuras
2286 CIlësitë e robërve të sinqertë
2287 Babai im, Ademi a.s. / Selman Aude
2288 Falënderimi, virtyt i çmuar / Dorian Demetja
2289 Musab Bin Umejer : muhaxhiri i parë / Hysni Merja
2290 Cila është gruaja ideale / Hasije Uka
2291 Nxeni gjithënji
2292 Jemi ne, Beni, muskujt e tu / Irfan Yilmaz; Erion Sukaj
2293 Martesa në islam / Aisa Kokiçi
2294 " Rinia e sotme gjallëron xhamitë tona..." : bisedë me Myftiun e Korçës, Haxhi Qazim Muçi / Hysen Kobellari
2295 Me hipokrizi kundër fundamentalizmit / Arbana Xharra
2296 Baba Mondi : Odeoni inagurohet së shpejti, prona një problem ende i pazgjidhur / Edmond Brahimaj; Brunilda Gorovelli
2297 Mall me dritë hyjnore / Medin Çaushi
2298 Mrekullitë e Dede Reshat Bardhit : sipas besimtarit bektashi Skënder Dedja / Bashkim Koçi
2299 Kryegjyshi Botëror : nderi i Labërisë
2300 " Mesazhet e Qerbelasë në besimin bektashian të trevave jogure shqiptare"
2301 Një ditë me profetin Muhamed (alejhi selam) / Etleva Çelepija
2302 Islami, vaksinat dhe shëndeti / Albana Fisniku
2303 25 dhjetori dhe Viti i Ri / Elona Muça
2304 Ilaçi i çdo problemi / Murat Kryemadhi
2305 Para dhe pas trazirave / Albana Muja
2306 Konkluzioni fetar mbi lëndët hipnotike dhe stupefiante / Ayhan Tekines
2307 Metoda e Imam Sha’raniut në zgjidhjen e kontradiktave juridiko-fetare në veprën El-Mizan / Elton Karaj
2308 Islami, vaksinat dhe islami / Mexhid Katme
2309 Kontributi i institucioneve fetare në ngritjen e vetëdijes kombëtare / Fahrudin Ebibi
2310 Modeli islam në emancipimin e gruas / Muhamed Amare
2311 Medreseja e përgjithshme (Universite) e Komunitetit Mysliman
2312 Fuad Shehbajraktareviçi : një lamtumirë pikëlluese në Sarajevë / Ylli Polovina
2313 Arrestimet dhe islamofobia / Justinian Topulli
2314 Fondamentalizmi si problem politik / Agron Gjekmarkaj
2315 Poeti Hasan Zyko Kamberi, Shqipëria dhe qytetërimi islam / Genciana Abazi (Egro)
2316 " Xhihadi" shqiptar në Siri na gjeti të papërgatitur : kë dhe pse / Elton Hatibi
2317 Efendi [Ahmet] Bushati, mësuesi i parë i mejtepes / Kabil Bushati
2318 Puerilistët / Nuredin Nazarko
2319 Dhe vitet ikin shpejt shpejt... / Qani Sulku
2320 Shkodra dhe islamizimi i qytetit deri në shek. XVIII (1385-1756) / Edmond Sharka
2321 Hz. Muhamed në botën moderne / Ayhan Tekines
2322 Zotëria ynë / Mithat Hoxha
2323 Beso dhe bëj vepra të mira / Hysen Kobellari
2324 Pendesa si fryt i ndjenjës dhe vetëgjykimit / Dorian Demetja
2325 Ebu Ubejde Ibnul Xherrah / Haxhi Lika
2326 Rrezet islame
2327 Jam unë Beni, sistemi yt endokrin! / Irfan Yilmaz
2328 Vlerësoni fëmijët tuaj! / Aisa Kokiçi
2329 Zbulimi më i madh / Selman Aude; Elmaz Fida
2330 Si ndodhi xhihadizmi i muslimanëve shqiptarë? / Olsi Jazexhi
2331 Një deklaratë e nxehtë e imamit të Shkodrës / Petrit Qejvani
2332 Terrorizmi përfshin edhe mercenarizmin / Ilir Dhima
2333 Manastirli Ismail Hakki ve Mevâidü'l In' âm fî Berâhîni Akâidi'l-Islâm Adli Eseri / Arif Aytekin
2334 Türkiye' de müsnedler üzerine yapilan çalismalarla ilgili bibliyografik bir inceleme / Hayati Ak
2335 Bulgaristan'daki Mdresetü'n-Nüvvab'in Önemi ve Etkisi / Ali Mehmedov
2336 Balkanar'da islâmî düsüncenin gelisim süreci / Husein Rizai
2337 Rëndësia e Hifzit (memorizimit) të Kur'anit famëlartë dhe përkushtimi i shqiptarëve të Maqedonisë në mbrojtjen e tij / Abdulxhemil Nesimi
2338 Kur lufta e shenjtë nuk ka asgjë të shenjtë / Ulpiana Lama
2339 Shteti Islamik / Dritan Goxhaj
2340 Krahas xhamisë, edhe katedralja e Nënë Terezës / Zef Shtjefni
2341 " Charlie Hebdo", Daniel Pearl dhe të "çmendurit e Allahut" / Luan Rama
2342 Përballje me terroristët, jo me besimtarët : [terrorizmi në botë] / Kopi Kyçyku
2343 Dy koka të një gjarpri : [terrorizmi dhe krimi i organizuar] / Kopi Kyçyku
2344 Realiteti dhe revista "Charlie Hebdo" : [ngjarjet e fundit tragjike të ndodhura në revistën satirike franceze kanë tronditur Francën dhe mbarë opinionin publik evropian dhe botëror] / Erjon Muça
2345 Marreveshjet antiterorr : [terrorizmi në botë][ / Erjon Muça
2346 " Komedia hyjnore" e Dantes, a kishte lidhje me botën islame? : [750 vjetori i lindjes së Dante Aligieri] / Paolo Di Stefano
2347 Islami që vrau Charlie Hebdo është europian : analiza e deputetit të PS pas masakrës të ndodhur në Francë në revistën satirike franceze "Charlie Hebdo" / Ben Blushi
2348 Të gjithë duhet të jemi Charlie ! : [masakra e ndodhur në Francë në revistën satirike franceze "Charlie Hebdo"] / Denion Meidani
2349 Deri ku mund ta qortojmë Europën ? : analiza e deputetit të PS pas masakrës të ndodhur në Francë në revistën satirike franceze "Charlie Hebdo" / Ben Blushi
2350 Në Parisin e "Charlie" ku po vritet frika : reportazh. Çfarë ndodhi dje në rrugët e Parisit. Reagimet gjatë parakalimit të 4 krerëve të komuniteteve fetare shqiptare / Blendi Fevziu
2351 Drejt paqes globale / Ali Zaimi
2352 Kush ka shpëtuar? / Nuredin Nazarko
2353 Muhamed, o i dashur profet! / Qani Sulku
2354 Liria e shprehjes dhe e drejta për të jetuar / Ferit Lika
2355 Çfarë të bëjmë me lirinë? / Saimir Lleshi
2356 Shkodra, zhvillimi dhe xhamitë / Edmond Sharka
2357 Ezani muhamedan dhe respekti për të / Selman Kuzu; Mithat Hoxha
2358 Unë, në Paris si mysliman : [masakra e ndodhur në Francë në revistën satirike franceze "Charlie Hebdo". Marshimi krah për krah i përfaqësuesve të katër besimeve fetare të shqipërisë ne Paris] / Bedri Islami
2359 Kush u gëzua për masakrën në Paris : [masakra e ndodhur në Paris në revistën satirike franceze "Charlie Hebdo"] / Koloreto Cukali
2360 Shqipëria çon në Francë mesazhin e tolerancës fetare : [masakra e ndodhur në Francë në revistën satirike franceze "Charlie Hebdo". Marshimi krah për krah i përfaqësuesve të katër besimeve fetare të Shqipërisë ne Paris] / Elton Koka
2361 Askush nuk është licensuar të vrasë në emër të Profetit : [intervistë me Kryetarin e Këshillit të Përgjithshëm të Komunitetit Mysliman Shqiptar dhe Myftiun e Tiranës, i cili ishte pjesë e delegacionit shqiptar në Paris. Masakra e ndodhur në Francë në revistën satirike franceze "Charlie Hebdo"] / Ylli Gurra; Entela Resuli
2362 Nënat e besimtarëve në përcjelljen e mesazhit islam / Fatma Karaj
2363 Bismilah, fjala e parë në çdo punë / Nadia Lika
2364 Filozofia e medreseve në sistemin arsimor të Shqipërisë / Genti Kruja
2365 Sheh Tahsin Gjinishi
2366 Imperativi islamik për bashkim e vllaznim
2367 Jam unë, sistemi yt imunitar! / Irfan Yilmaz
2368 Dëgjoje veten! / Aisa Kokiçi
2369 Kur duhet të fillojmë t'u mësojmë fëmijëve Kur'anin?
2370 Errësira e dritës
2371 Rikthimi në fenë time / Esmeralda Çaça
2372 A ia vlen të shkruajmë? / Saimir Lleshi
2373 Mes frikës dhe shpresës... / Ferit Lika
2374 Harmonia dhe bashkëjetesa fetare ndër shqiptarët / Edmond Sharka
2375 Fruti në mjekësinë profetike / Ayhan Tekines; Mithat Hoxha
2376 Besimtarët e fesë së përsosur / M. Fethullah Gülen
2377 Njohja e Zotit / Ramazan Fetahu
2378 Njohja e Zotit / Ramazan Fetahu
2379 Njohja e Zotit / Ramazan Fetahu
2380 Njeriu më i mirë / Hysen Kobellari
2381 I ati, i biri dhe jettimët / Emirjan Çekrezi
2382 Ibrahim Hysen Balla
2383 Rreth histotikut të Medresesë së Naltë / Ali Basha
2384 Kam unë, sistemi yt imunitar / Irfan Yilmaz; Erisa Sukaj
2385 Martesa, uniteti i dy palëve / Aisa Kokiçi
2386 Mbrojeni fëmijën nga sëmundjet me një ushqyerje të shëndetshme / Aisa Kokiçi
2387 Feja & Politika / Namir Lapardhja
2388 90 vjeçari Sheh Adem Roda, partizani më i vjetër në Europë : kush ishte kleriku mysliman nga Ishmi, që gëzonte edhe Kryqin e Argjendë të perandorit austro-hungarez, Franc Jozef / Mark Brunga
2389 Myslimanët, si i vuri nën kontroll Enver Hoxha : vendimi 1950. Fillesat e persekutimit të fesë, 30 klerikët kundër Enverit, e zgjedhin vetë Kishën pa bekimin e Papës / Violeta Murati
2390 Përgjakjet e Francës nga terrorizmi : historia terrorizmit në shtetin më të sulmuar të Europës perëndimore. Që nga atentatet algjeriane në vitet 60 -të, e deri tek masakra e Charlie Hebdo / Iv Kaloçi
2391 Islami nuk është terrorist / Irfan Rama
2392 Europa post Charlie Hebdo / Iv Kaloçi
2393 Veprat mahnitëse të Profetit Muhamed a.s. : përsiatje të Prof. Dr. Çarl Ernst, në Universitetin e Karolinës së Veriut, rreth veprës madhështore të profetit tonë / Përparim Kapllani
2394 Jetojmë me atë : në 80-vjetorin e lindjes së Haxxhi Dede Reshat Bardhit / Kreshnik Hashorva
2395 Dritë mbi verbëritë / Sadik Ibrokodheli
2396 Me ashk ehli-bejti : në 65 jetorin e kalimit nga jeta të baba Kamber Meços / Bashkim Koçi
2397 Thellësia e mendimit të Imam Xhafer Sadik a.s. / Enkeleida Muharremi
2398 Islami dhe përmirësimi i klimës së paqes globale : KMSH, konferencë ndërkombëtare për islamin dhe paqen globale
2399 Bazat metafizike të sëmundjes / Ayhan Tekines; Mithat Hoxha
2400 E vërteta, drejtësia dhe durimi – ky është shpëtimi / Hysen Kobellari
2401 Metoda e Imam Sha‘raniut në zgjidhjen e kontradiktave juridiko-fetare në veprën “El-Mizan” II / Elton Karaj
2402 Nga Imam Aliu te Salahedin Ejjubiu, nga Emir Abdul-Kaderi te Hasan Riza Pasha, II / Fatos Kopliku
2403 Hafizë të Kur’anit në shërbim të vatanit (atdheut) : Dimensioni patriotik i hafizëve të Kur`anit / Feti Mehdiu
2404 Harmonia dhe mirëkuptimi ndërfetar në Shkodër / Genti Kruja
2405 Historia e psikiatrisë në vendet islame / Tarik Habib; Elmaz Fida
2406 Mobiliteti shoqëror i krerëve fetarë myslimanë te shqiptarët (jashtë kufijve etno-shekullarë të shqiptarizmës) / Kushtrim Shehu
2407 Liria sipas Islamit / Redi Shehu
2408 Surja e Jasinës / Shevqet Muka
2409 Dituria islame : revistë : e përmuajshme, fetare, kulturore dhe shkencore : organ i Meshihatit të Bashkësisë Islame
2410 Drita islame : gazetë dyjavore e Bashkësisë Islame të Shqipërisë - Kumuniteti Mysliman
2411 Familja : e përmuajshme kultorore dhe edukative
2412 Hëna e re : gazetë kulturore informative islame : organ i Bashkësisë Islame
2413 Ikre : fletë e shoqatës së nxënësve të SHMJ "Medreseja Isa Beu"
2414 Këshilla : organ i Fondacion i Kur'anit
2415 Monoteizmi : një vështrim i shkurtër : del një herë në 3 muaj
2416 Nuri : revistë kulturore islame
2417 Njeriu : revistë fetare-arsimore e tarikatit islam : organ i Shoqatës " Drita Hyjnore"
2418 Përpjekja jonë : e përkohshme fetare dhe kulturore dygjuhëshe
2419 Drita e ehlibejtit : bot.mujor i Tarikatit Kadri
2420 Rreze aleviane : e përdymuajshme : e Sektit Halveti të Jugut
2421 Shkëlqimi islam : organ i Bashkimit të Rinisë Islamike Shqiptare
2422 Shpresa : revistë : e përkohshme, edukativo-kulturore-religjoze
2423 Shqipëria = Albania : e përkohëshme : e Shoqërisë Fetare Muhamedane Shqiptare
2424 Triumfi islam : organ i Bashkimit të Rinisë Islame, Shkodër
2425 Thirrja islame : revistë : tremujore, fetare, kulturore e shkencore
2426 Zëri i Kozmosit : periodike spirituale : organ i Misionit Shenjtëror Eleonorë
2427 Vëllazëria e Rifaisë : gazetë periodike e Bashkësisë së Vëllazërisë së Tarikatit Rifai
2428 Drita e Kur'anit : revistë shkencore e hulumtimeve dhe studimeve kur'anore : del 4 herë në vit
2429 Ura : revistë kulturore-shkencore për studime orientale
2430 Vërtetësia : botim i Xhematit Mysliman Ahmadia të Shqipërisë
2431 Fatime - Zehra : botim i shoqatës "Drita-Hyjnore", Forumi i femrës Shqiptare
2432 Vepra : organ i Shqoërisë për veprimtari botuese "Furkan ISM"
2433 Etika : revistë edukative-kulturore : e përmuajshme
2434 Ramazani : botim i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë
2435 Haxhi & Kurbani : botim i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë
2436 Lidhja : organ i LHSH (Lidhja e Hoxhallarëve të Shqipërisë)
2437 DI=Drita Islame : botim i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë
2438 Zani i Naltë : revistë shkencore dhe kulturore : organ i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë
2439 Edukata islame : revistë shkencore, kulturore islame tremujore
2440 Buletin : botim i përvitshëm i Myftinise Shkodër
2441 Freskia : organ i Shoqatës Kulturore "Dituria"
2442 Kibla : revistë fetare, social-kulturore dhe edukative
2443 Myslimanizmi në Shqipëri : (maj 1945 - maj 1950) : disert. për marrjen e gradës "Doktor " / Shyqyri Hysi
2444 Shkollat klerikale dhe roli i tyre në formimin arsimor e kulturor të popullit tonë : disert. për marrjen e gradës shkencore "Doktor" / Ludovik Shllaku; Qazim Kashari
2445 Zhvillimi i kulturës islame te shqiptarët gjatë shek. XX : disert. për marrjen e gradës shkencore "Doktor" / Ramiz Zekaj; Shefik Osmani
2446 Il Matrimonio Islamico ed i suoi effetti giuridici in Italia : corso in Dottorato di ricerca in scienze canonistiche ed eccleasticistiche ciclo XXII / Juelda Lamçe; Ginesio Mantuano
2447 Müskilü' L-Hadis Ilmi : (doktora tezi) / Ayhan Tekines; Rasit Küçük
2448 Eddaëvetu ila-ll-llah bil undulus fij ahdi el-velati vel-imareti ve kejfijjeti istithmari dhalike fi-l-asvil-hadhir (Thirrja islame në Andaluzi në periudhat e governatorëve dhe emirateve dhe mënyra e investimit të saj në kohën e sotme) / Muhamed Fatahalla Elmitwalli
2449 Kur'an'a Göre Hikmet Kavrami : doktora tezi / Selman Kuzu
2450 Filozofia e Gylenit, një përqasje praktike në dialogun ndërkulturor : paraqitur në kërkim të gradës shkencore "Doktor" / Genti Kruja; Gjergj Sinani
2451 Muhammed Fet'hullah Kulen (Gylen) ue menhexhehu fij texhdijd ue islah : etruuhatu eâdetu lenijle shehadetu dekturahu fij el derasat Islamijetu / Jamal Jum'ah Alsafarti; Alii Dehruxh
2452 Arnavutluk'taki bektâsi inanç ve ritüellerinin sosyolojik analizi : (doktora tezi) / Avni Lala; Vejdi Bilgin
2453 Krishtërimi dhe Islami : dy fe, dy qytetërime : (vështrim historiko-filozofik) : doktoraturë / Ermir Gjinishi; Ilira N. Çaushi
2454 Perceptimi i prindërve lidhur me edukimin fetar në Shqipëri : rasti i medreseve : disert. për marrjen e gradës shkencore "Doktor" / Adil Kutlu; Kseanela Sotirofski

Afficher le détail des notices cochées      Nouvelle recherche