Présentation succincte des notices trouvées

Nombre de notices trouvées : 2343 , nombre de notices affichées : 2343.
La notice détaillée sera affichée si vous cliquez sur sa présentation succincte.Vous pouvez également cocher les notices et cliquez sur le bouton "Afficher le détail des notices cochées" pour en voir une présentation détaillée.
1 Tarikatat islamike shqiptare : Saadizma / Ismail H. Aga
2 Fjala e bukur : përkth.
3 Shtyllat e Islamit / Vehbi S. Gavoçi; A. Zekja
4 Ngyros dhe mëso
5 Dialogu me mikun ateist : përkth. / Mustafa Mahmud
6 Tarikati islamik "Saadi" El-Xhibbavi / Ismail H. Aga; Ismail H. Aga
7 Imamët dëshmorë-shehidë në luftën e fundit në Kosovë 1989/1999 : monografi / Ramadan Shkodra; Sadik Mehmeti; Agim Gashi; Naim Tërnava
8 Vargje mbi lindjen e qenies më të vlefshme në gjuhën shqipe : (mevlud) / Tahir Popova; Ramadan Shkodra; Sadik Mehmeti; Qemajl Morina
9 Bibliografi e botimeve islame në gjuhën shqipe në Kosovë 1957-1997 / Ramadan Shkodra; Azis Pireva; Feti Mehdiu
10 Hoxhë Kadri Prishtina, mendimtar islam / Qemajl Morina
11 Leksikoni islam / Nexhat Ibrahimi; Ajni Sinani
12 Mevludi / Tahir Popova; Sherif Ahmeti; Qemajl Morina
13 Haxhi Rrystem Ef. Shporta : jeta dhe vepra : (1864-1937) : monografi / Resul Rexhepi; Sadik Mehmeti; Isa Bajçinca
14 Tesavvufi dhe tarikatet / Selçuk Eraydin; Metin Izeti; Petrit Bezhani
15 Familja dhe islami : përkth. / Khurshid Ahmad
16 Riad us Salehiin : hadithe nga Muhammedi As. : variant i shkurtuar : përkth. / Imam En-Nevevi
17 Shtyllat e besimit / Vehbi S. Gavoçi
18 Shtyllat e islamizmit : dy dëshmitë / Vehbi S. Gavoçi
19 Islami dhe civilizimi : përkth. / Seid Haua
20 Lindja e Turqisë moderne / Bernard Lewis; Krenar Hajdëri; Teuta Barbullushi
21 Mirë se vjen muaji i madhnueshëm i Ramazanit / L. Sula
22 Kombësia dhe feja në Shqipëri : 1920-1944 / Roberto Morozzo della Rocca; Luan Omari
23 Roli i besimit mysliman në Shqipërinë paskomuniste : seminar ndërkombëtar : 9-12 dhjetor 1994 / Nexhat Gjuzi; Shoqata e Intelektualëve Shqiptarë "Kultura Islame"
24 Mësimi ynë : përkth. / Ghulam Ahmad
25 Muhammedi edukator : përkth. / J.R. Gulick; Robert L.
26 Të katërmbëdhjetë njerëzit e mirë : i dërguari më i madh, Muhammedi (S) ; Imam Aliu (A), Imam Hasani : përkth
27 Hafiz Ali Korça : poet e atdhetar / Faik A. Hoxha
28 Jeta e të dërguarit Muhammed (S.A.V.) : përkth. / Leila Azzam; Aisha Gouverneur
29 Dritë e zemrës : përmbledhje e shkurtër mësimesh e rregullash islame
30 Të kuptuarit e drejtë të islamit / Syed Abdul Ala Maudoodi
31 Ahmed dhe Sarah shkojnë në xhami / Rashid A. Chaudri
32 Gruaja në islam dhe në shoqërinë muslimane / Hasan Turabi
33 V.3 : Abasitët
34 Ahmed dhe Sarah / Rashid A. Chodri
35 Filozofia e mësimeve të islamit / Ghulam Ahmad
36 Mevludi / Idriz Lamaj
37 Dritë e zemrës / Ramiz Zekaj
38 Besimet e muslimanëve / Ibrahim Dalliu
39 Mësime feje / Ahmed Hamdi
40 Muhammeti, Profeti ynë / Muhammed Ali
41 Udha muhamedane : (Tarikati muhammedije) / Muhamed Bergjiviu
42 E Lemja dhe Jeta e të Madhit Muhammed Alejhisselam / Ibrahim Dalliu
43 Feja islame / Seyyid Abul Al'a Maududi
44 Ebu Dher El Gaf-fari, shoku i Profetit / Abdel Xhudeh Es-Sah-Har
45 Tregime nga historia islame : përkth
46 Ymeri pranë fesë islame dhe dy tregime të tjera nga historia / Vehbi Ismaili
47 Edukata fetare e morale / Haki Sharofi
48 Sureja e Jasinës së madhnueshme dhe suret e lutjet që këndohen ndër nemaze : në pjesën besimtare përmban shtyllat themeltare që i duhen çdo myslimani për besim e veprim, si dhe nemazin (të falunit), agjinimin, zeqatin e haxhin
49 Katërdhet Hadithe : Fjalë të Profetit Muhammed / Sherefed-din Mevevi; Burhan Fili
50 Zoti është me ne! : dhe tregime të tjera nga Historia Islame / Khurram Murad
51 Jusufi i drejt / Vehbi Ismaili
52 Kërkuesi i së vërtetës : Selman-El-Farisi-një shok i Profetit, A.S. / Vehbi Ismaili
53 Islamizmi dhe lutjet / Vehbi Ismaili
54 A duhet feja? A e pengon bashkimin kombëtar? / Ali Kraja
55 A ka dyshim në qënëjen e Zotit / Ismet Dibra
56 Studime islame / Vehbi Ismaili
57 Ballsami i lumturisë : nga përtëritja e diturisë fetare : përkth.nga angl. / Muhammad al-Ghazzali
58 Muhammedi në 20 tregime : përkth. / Abdet-tev-wab Jusuf
59 Mrekullia e Madhe : (Israja e Miraxhi) : përkth. / Muhammed M. Sha'ravi
60 Muhammedi, Profeti i islamizmës : një përshkrim i shkurtën : përkth. / Muhammed Ali
61 Islamizmi, rruga e natyrshme : përkth. / Abdul W. Hamid
62 Islamizmi : misioni i tij në botë : përkth. / Muhamed F. Wagdy
63 Muhammedi-profeti njeri / Teufik El-Hakim
64 Agjërimi nga aspekti kur'anor edukativo-arsimor, moral, social dhe mjekësor / Ali Iljazi
65 Mevludi Sherif / Ali Ulqinaku
66 Tefsiri i Ajetit që tregon profetësinë e përgjithëshme të H.Muhamedit (A.S.) / Ali Korça
67 A duhet feja? A e pengon bashkimin kombtar? / Ali Kraja
68 Dijeni praktike besimtare : për shkollat fillore mashkullore e femnore : perjudha'parë-klasa e parë
69 Dijeni besimtare praktike : për shkollat fillore mashkullore e femnore : perjudha e parë-klasa e 2-të
70 Dijeni praktike besimtare : për shkolla fillore mashkullore e femnore : perjudha e epër-rendi i 5-të
71 Dijeni besimtare praktike : për shkolla fillore mashkullore e femnore : perijudha e epër-rendi i 6-të
72 Muhamedi dhe mësimet e tij / Vehbi Ismaili
73 Shkenca e Hadithit dhe terminologjia e saj / Qazim Qazimi
74 Bilali, mezini i Profetit A.S. / Vehbi Ismaili
75 Heroi si Profet Muhamedi dhe islamizma / Thomas Carlyle
76 Njeriu islam dhe studime të tjera / Jonus Bulej (Buliqi)
77 150 Hadithe : fjalë të Profetit Muhammed / Vehbi Ismaili
78 Disa fetar patriot musliman shqiptarë
79 Hadithi-Errbeain : 40 fjalë përmbledhse të Pejgamberit, Alejhisselam, të cilat i bahen udhëheqse e plotsimit të çdo myslimani si kah besimi ashtu dhe kah moralet dhe kah veprat / Muhjiddini Neveviut
80 Disa fetar patriot musliman shqiptarë
81 Predikimet e të premteve : udhëzime dhe materiale për 54 predikime për ditë të premte
82 Besimi islam / Ibrahim Dalliu
83 Një përshkrim i shkurtë i jetës së Profetit t'islamizmës / Muhammed Ali
84 Mësime teorike dhe praktike të moralit islam / Ymer Nësuhi
85 Historia e Pejgamberëve : përkthim
86 Islamizmi
87 Libri i së falmes / Ibrahim Dalliu
88 Muhammedi, Profeti islam / Vehbi Ismaili
89 Muhammedi, Profeti islam / Vehbi Ismaili
90 Pesë Mevlude në gjuhën shqipe / Ali Ulqinaku; Ali Korça; Abdulla Zemblaku
91 Predikimet e Xhumasë dhe Bajrameve / Vehbi Ismaili
92 Një tufë lule : tregime nga historia islame / Vehbi Ismaili
93 Drejt dyshimit deri në besim / Mustafa Mahmud
94 Ç'është islamizmi / Vehbi Ismaili
95 Historia e Pejgamberëve / Bajrush Ahmeti
96 Historia islame : për vitin e 2-të të Medresesë / Mahir Hasani; Nuredin Ahmedi
97 Të katërmbëdhjetë njerëzit e mirë : Imam Zejnel Abidini, Imam Muhammed El-Bakir (A), Imam Xhafer Es-Sadik (A), Imam Musa El-Kodhim (A) : përkth
98 Të katërmbëdhjetë njerëzit e mirë : Imam Ali Rizai (A), Imam Muhammed Xhevad (A), Imam Ali El-Hadi (A), Imam Hasan El-Askeri (A), Imam Muhammed El-Mehdi (A) : përkth
99 Islamizimi i diturisë : parimet e përgjithshme dhe plani i punës : përkth. / Ismail Faruq
100 Shqyrtime filozofike islame / Muhamed Mustafa; Hajri Ismaili
101 Feja, kultura dhe tradita islame ndër shqiptarët : simpozium ndërkombëtar i mbajtur në Prishtinë, më 15-16-17 tetor 1992 / Muhamet Pirraku
102 Përpjekja në rrugën e All-LLahut Xh,Sh. / Syed Abdul Ala Maudoodi
103 Rruga e besimit : përkth. / Abdul Mexhid Zendani
104 Roli i studentëve muslimanë në rindërtimin e botës islame : përkth. / Syed Abdul Ala Maudoodi
105 Porosia islame : përkth. / Hasan El-Benna
106 Ç'do të thotë përkatësia ime islame : përkth. / Fet'hi Jeken
107 Jeta mes udhëkryqit dhe rrugëdaljes / Avni Avdiu
108 Islami fe e ardhmërisë : përkth. / Sejjid Kutub
109 Parimet islame : përkth. / Syed Abdul Ala Maudoodi
110 Dilemat rreth islamit / Muhammed Kutub; Ramiz Zekaj
111 Islami, rruga për zgjidhjen e problemeve shoqërore shqetësuese të botës : përkth. / Mamarinta-Umer P. Mubabaja
112 Zhvillimi i kulturës islame te shqiptarët gjatë shekullit XX / Ramiz Zekaj; Dilaver Sadikaj
113 Mahjul Balagha : thënie të zgjedhura / imam Ali; Sokrat Ahmataj
114 Dashuria ndaj Pejgamberit (A.S.) : përkth.
115 Rizgjimi islam ndërmjet kundërshtimit dhe ekstremizmit : përkth / Yusuf al-Qaradawi
116 Ç'duhet bërë : mendimtarët e lirë dhe rilindja islame : përkth / Ali Sheriati; H. Ismaili
117 Fatimeja është Fatime : përkth / Ali Sheriati; H. Ismaili
118 Fenomeni kur'anor : përkth / Malik ibn Nebi; M. Havolli
119 Kontaktet e para të Islamit me popujt ballkanikë në periudhën paraosmane / Nexhat Ibrahimi
120 Rruga e grupit të shpëtuar dhe palës së ndihmuar (nga All-llahu) në frymë të kur'anit dhe sunnetit : përkth / Muhammed Xh. Zejno
121 Dialogu me mikun ateist : përkth / Mustafa Mahmud
122 Ese mbi temat e islamizmit : përkth / Ebrahim Kazim
123 Prej dyshimit deri në besim : përkth / Mustafa Mahmud
124 Principet e fesë
125 Argumentet e namazit / Ermal Nurja; Ritvan Seferaj; Alija Barlovic
126 Ditët dhe netët e mira në Islam / Dorian Demetja; Genti Kruja
127 Gjuetia e meditimeve / Abdurrahman ibn Xheuzi; Genc Plumbi; Roald A. Hysa
128 L' Insegnamento delle religioni oggi
129 Gruaja në islam / Bekir Topaloglu
130 Mevludi : lindja e Pejkamberit / Ali Korça; N. Simnica
131 Vehbi Dibra, personalitet dhe veprimtar i shquar i lëvizjes kombëtare / Qazim Xhelili; Nexhat Myftiu
132 Lëkundjet që solli shekulli : pyetje-përgjigje : artikuj të zgjedhur : përkth. / M. Fethullah Gülen
133 Sahihu-L-Buhâri në gjuhën shqipe / Muhammad ibn Ismail al Bukhari; Feti Mehdiu; Elez Ismaili
134 Sahihu-L-Buhâri ne gjuhën shqipe / Muhammad ibn Ismail al Bukhari; Isa Memishi; Mahmud Hysa
135 Myslimanët shqiptarë në kohën e lëvizjes për pavarësi kombëtare [dorëshkrim] : (1878-1912) / Peter Bartl; Nestor Nepravishta
136 Besimi në All-llahun në dritën e filozofisë, shkencës dhe kur'anit : përkth. / Nedimu-I-Xhisr; Ahmet Qeriqi
137 Rruga e muslimanit : përkth.
138 Nektari i vulosur i xhennetit : studim mbi jetëshkrimin e Resulull-llahut alejhis-selam : përkth. nga boshnjakishtja / Safijurrahman El-Mubarekfuri
139 Hadithi : përkth. / R. Shehu
140 Teuhidi : përkth. / R. Shehu
141 Bazat e teuhidit : monoteizmi islam : përkth. / Ebu Emineh Bilal Philips
142 Njohje e shkurtër me fenë islame : përkth. / Ali Tantawi; Behauddin E. Gashi
143 Biseda fetare / Bekir Topaloglu; Mithat Hoxha; C. Yildirmtûrk
144 Fletë nga historia islame / Bekir Topaloglu; Mithat Hoxha; Muhammed Aruçi
145 Muham'medi i dërguari i All'llahut : ( jetëshkrim) / Sej'jid Hashim el-Musauij; Selim Stafa; Hajri Shehu
146 Aux origines du nationalisme albanais : la naissance d'une nation majoritairement musulmane en Europe / Nathalie Clayer
147 Mûsûlmanskata kultura po b"lgarskite zemi : izsledvaniâ / Rosica Gradeva; Svetlana Ivanova; B. Aleksiev
148 Islam in the Balkans : religion and society between Europe and the Arab World / Harry T. Norris
149 Islam and the dervish sects of Albania : an introduction to their history, development and current situation / Robert Elsie
150 Arti dhe besimi te zoti : ese / Fatmir S. Baçi; Adriatik Kallulli
151 V.10 : Qytetërimi islam / Mehdi Polisi
152 L' Islam e il dibattito sui diritti dell'uomo / Andrea Pacini
153 Le Missioni cattoliche nei Balcani tra le due grandi guerre : Candia (1645-1669) : Vienna e Morea (1683-1699) / Marko Jacov
154 I Musulmani tra noi : chiesa cattolica e immigrati islamici in Europa : l'esempio tedesco / Angelo Negrini; Andrea Riccardi
155 Teube istigfar : thirrja që iu drejtua popullit nga viti 1955-1995 nga Muxhed-didi i shekullit XX në Shqipëri / Haxhi Umer
156 Largohuni nga shirku-krimi kundër Zotit xh.sh. : thirrje / Haxhi Umer
157 Islami në Shqipëri gjatë shekujve / Ali M. Basha; Nimete Basha
158 Le Océan Atlantique musulman : de la conquête arabe à l'époque almohade : navigation et mise en valeur des côtes d'al-Andalus et du Maghreb occidental (Portugal-Espagne-Maroc) / Christophe Picard
159 Zarazdaneto na islâmskata d"rzavnost / Vladimir Cukov; Rumâna Andreeva
160 Filozofia islame / Muhammad Husayni Behishti; Mohammad Javad Bahonar; Sokrat Ahmataj; Neim Çerenishti
161 L' Islam et la Croisade : idéologie et propagande dans les réactions musulmanes aux Croisades / Emmanuel Sivan
162 Saladin : le plus héros de l'islam / Albert Champdor
163 Të mësojm islamin : Ilmihal në gjuhën shqipe / Isa Hoxha
164 Mësimi ynë / Ghulam Ahmad; Muhammad Zakaria Khan
165 Salat : libri i namazit islamik / Muhammad Zakaria Khan
166 Masihu në Indi / Ghulam Ahmad; Muhammad Zakaria Khan
167 Një studim elementar i islamit / Tahir Ahmad; Muhammad Zakaria Khan
168 Rilindja e religjioneve / Tahir Ahmad; Muhammad Zakaria Khan
169 Disa tipare dalluese të islamit / Tahir Ahmad; Muhammad Zakaria Khan
170 Filozofia e mësimeve të islamit / Ghulam Ahmad; Muhammad Zakaria Khan
171 Mesazhi i Ahmadiatit / Bashiruddin Mahmud Ahmad; Muhammad Zakaria Khan
172 Mahjul Balagha : ligjërata dhe fjalime të zgjedhura. Letra dhe shkrime të zgjedhura / imam Ali; Sokrat Ahmataj
173 Resurrection judgement and the hereafter : lesson on islamic doctrine / Mujtaba Musavi Lari; Hamid Algar
174 The Seal of the Prophets and His message : lessons on islamic doctrine / Mujtaba Musavi Lari; Hamid Algar
175 God and His attributes : lessons on islamic doctrine / Mujtaba Musavi Lari; Hamid Algar
176 Dritë e pashuar / M. Fethullah Gülen; Mithat Hoxha; Agron Tufa
177 Kështu fliste Muhammedi alejhiselam : (hadithe) / Ahmed Mehmedovic; Jahir Beqiri
178 Kështu fliste Muhammedi alejhiselam : (hadithe) / Ahmed Mehmedovic; Jahir Beqiri
179 Ponto-baltica / Giuseppe Costantino Dragàn
180 The Doctrine of Ahl Al-Sunna Versus the "Salafi" Movement : a complete refutation / Jamil Effendi Sidqi Al-Zahawi; Shaykh Muhammad Hisham Kabbani
181 Kujtime dhe refleksione të një Ramazani : (1427-2006) / Muhamed Sytari; Xhahid Bushati
182 Haki Sharofi : kumtesa, shkrime origjinale, përkthime / Tarik Llagami
183 Syri i zemrës : biseda me tematikë fetare / Nazëm Adil El-Këbrisij; Mehdi Gurra; Adnan Beli; Ervin Hatibi
184 Sahîhu-L-Buhâri në gjuhën shqipe / Muhammad ibn Ismail al Bukhari; Feti Mehdiu; Husamedin Abazi
185 Dua të pendohem, por...! / Muhammed Salih El-Munexhid; Enver Zeqiri
186 Ilmihal : iman-islam-ihsan / Safer Syla; Taxhedin Bytyçi
187 Udha muhamedane : (tarikati muhammedije) / Ibrahim Dalliu; Muhammed Bergeviu
188 Muhammedi A.S. Profeti islam / Vehbi Ismaili; Agim Abazi
189 Fundamentals of islam / Muhammad Shirazi
190 Idées politiques : regards sur la théorie politique dans la pensée de l'Imam Chirazi / Mohammad Ghaleb Ayoub; Mohammad Haidair El Mouhajer
191 Jetëshkrimi i Fatime Zahra (s.a) / Fatjon Kolldani; Brunilda Mata
192 Islami dhe kristianizmi / Ulfe Azizussamed; Nexhat Ibrahimi; Hysni Ismaili
193 Njohuri mbi islamin / Remzi Sh. Gani
194 Njerëz të shquar për fenë islame / Remzi Sh. Gani
195 Tarikati Muhamedije [dorëshkrim] / Muhamed al Berkuvij
196 [Jetëshkrimi i Profetit Muhamed] [dorëshkrim] / Kadhi Ajadhi
197 [Analiza filozofike gjuhësore]
198 Kitab Eddureri [Libri i perlave të jurisprudencës] [dorëshkrim]
199 Mahomet et les grandes conquêtes arabes / Francesco Gabrieli; Claude Carme
200 Mahomet / Francesco Gabrieli
201 Religion and the politics of identity in Kosovo / Ger Duijzings
202 Historia e arsimit islam / Ziya Kazici; Edvin Cami
203 Sherhul Berkuvij [dorëshkrim] / Muhamed al Berkuvij
204 [Këshilla dhe udhëzime fetare] [dorëshkrim]
205 Halebi [dorëshkrim] / Ibrahim Halebija
206 [Historia e profetit Jusuf sipas Kuranit] [dorëshkrim]
207 Sherh Ehadith Erbein [dorëshkrim] / Muhamed bin Ebi Bekr
208 Sherhul Akaid [dorëshkrim]
209 [Histori për një shok të Profetit Muhamed Ebu Ejjub Evsariv] [dorëshkrim] / Ibrahim Efendiu
210 Sherh Xhelailul Kulubi [dorëshkrim] / Is-hak ibn Hasan Zanxhani
211 Kuduri [dorëshkrim]
212 Sherhul Akaid [dorëshkrim] / Xhelal Divaniu
213 Kanuni Xhedid [dorëshkrim] / Halil Hyseni
214 Sherhi [dorëshkrim] / Muhamed Berkevi
215 Ahvali kijameti [dorëshkrim]
216 Min-jetul Musal-li [dorëshkrim] / Mustafa Bin Halim
217 Tyhfetyl Muluk [dorëshkrim] / Ahmed Haxhi Hakem
218 Dukaikul ahbar [dorëshkrim] / Jusuf Daud
219 [Shpjegimi i 40 Haditheve] [dorëshkrim] / Muhamed El Kermaniu
220 [Histori e profetëve] [dorëshkrim]
221 [Libër për besimin] [dorëshkrim] / Muhamed ibn Esad
222 Tenbihul Gafiline [dorëshkrim] / Fekih Ebu Lejth
223 El Hidajeh [dorëshkrim] / Hysen Zamin
224 Seb'ijjat [dorëshkrim] / Muhamed Abdu Rrahman
225 Risaleh Berikli [dorëshkrim] / Muhamed Efendi
226 Delailul Hajrati [dorëshkrim] / Osman Bin Haxhi Ahmed
227 Sherhu Vesijjeti al Berkuvijj [dorëshkrim] / Ibrahim Alkijavi
228 Risale Xhilail Kulub [dorëshkrim]
229 Mesharikul Envarim [dorëshkrim] / Ibn Ferishte
230 Bustanul Arifin [Lulishte ose kopështi besimtarëve] [dorëshkrim] / Nasr Abu al-Layth al-Samarqandi
231 Vesiletun Nexhati / Ahmed Zijaud-Dini
232 Nexhatul Musal-li / Ahmed Shevki
233 Koment arabisht për kapitullin Jasin (të Kuranit) / Lahmami Zade
234 Zubdetu Ilmi hal
235 Nexhatul Musal-li / Ahmed Shevki
236 Sahih al Buhari / Muhammad ibn Ismail al Bukhari
237 Salih al Buharijj / Muhammad ibn Ismail al Bukhari
238 Salih al Buharijj / Muhammad ibn Ismail al Bukhari
239 Salih al Buharijj / Muhammad ibn Ismail al Bukhari
240 Salihu Muslim / imam Muslimi
241 Salihu Muslim / al-Nawawi
242 Salihu Muslim / imam Muslimi
243 Salihu Muslim / imam Muslimi
244 Salihu Muslim / imam Muslimi
245 Salihu Muslim / al-Nawawi
246 Salihu Muslim / imam Muslimi
247 Salihu Muslim / imam Muslimi
248 Salihu Muslim / imam Muslimi
249 Empire, islam and politics in Central Euroasia / Uyama Tomohiko
250 Ilmihal [dorëshkrim]
251 [Libër besimi dhe jurisprudencë] [dorëshkrim]
252 Multeka Ebhur [dorëshkrim] / Ibrahim Bin Ibrahim Halebiu
253 [Jurisprudencë] [dorëshkrim] / Mustafa Zejutaj
254 Siraxhije [dorëshkrim]
255 Murshidul Muehhiline [dorëshkrim]
256 Fikhu [dorëshkrim]
257 Halebi Kebir [dorëshkrim] / Ibrahim Halebija
258 [Jurisprudencë] [dorëshkrim]
259 [Koment i një pjese të kuranit] [dorëshkrim]
260 [Pjesa e njëmbëdhjetë e Kuranit] [dorëshkrim]
261 [Përshkrimi i Profetit Muhamed] [dorëshkrim]
262 [Libër lutjesh] [dorëshkrim]
263 [Libër predikimi] [dorëshkrim]
264 Multeka Ebhur [dorëshkrim] / Ibrahim Halebija
265 Multeka [dorëshkrim]
266 [Libër lutjesh të ndryshme] [dorëshkrim] / Hafiz Halid
267 Kitabul Haxhi [dorëshkrim]
268 [Libër udhëzimesh] [dorëshkrim] / Muhamed Hadimiu; Muhamed Shaban Tixhaniu
269 Sherhul fikhil ekber [dorëshkrim]
270 Ahlak [dorëshkrim]
271 Menaribn melik [dorëshkrim] / Ramazan Riza Ibn Numan
272 [Jurisprudencë] [dorëshkrim]
273 Ilmihal [dorëshkrim]
274 Sherhi Shirah [dorëshkrim] / Sinan Ibn Mustafa
275 Multeka [dorëshkrim] / Ibrahim Halebija
276 Kudurijj [dorëshkrim]
277 Buharij - Sahih [dorëshkrim] / Muhammad ibn Ismail al Bukhari
278 Dyzet Hadithe Kudsij / Burhan Fili; Roald A. Hysa
279 Shpëtuesi prej humbjes dhe përçuesi për tek poseduesi i krenarisë dhe madhështisë / Muhammad al-Ghazzali; Oldian Kaderja
280 Mapping islamic studies : genealogy, continuity and change / Azim Nanji
281 Der Islam als Alternative / Murad W. Hofmann
282 Politisierte Religion : Ursachen und Erscheinungsformen des modernen Fundamentalismus / Heiner Bielefeldt; Wilhelm Heitmeyer
283 Tarbija Islamija / Hashim Musavij
284 Akidetuna / Abdul Vahid Ensariu
285 . : Ahkamul Islam
286 . : Tarbija Islamija / Hashim Musavij
287 . : Tarbija Islamija / Hashim Musavij
288 Tarbija Islamija / Hashim Musavij
289 . : Tarbija Islamija
290 . : Krik Sual
291 Al Fetavij [dorëshkrim]
292 [Pjesë nga Kurani] [dorëshkrim]
293 [Koment i Kuranit] [dorëshkrim] / Al Bejzavi
294 [Pjesë nga Kurani] [dorëshkrim]
295 [Jurisprudencë] [dorëshkrim]
296 Halebi Sagir [dorëshkrim] / Ibrahim Ibn Muhamed Ibn Ibrahim Halebijj
297 [Pjesë nga Kurani] [dorëshkrim]
298 Min-jetul Musal-line [dorëshkrim]
299 [Mrekullitë e Profetit Muhamed] [dorëshkrim]
300 [Jeta dhe vepra e imam Ebi Hanifes] [dorëshkrim] / Nuh Ibn Mustafa
301 Fikhu [dorëshkrim]
302 [Dituria e polemikës dhe edukatës] [dorëshkrim]
303 Talimul Muteal -lim [dorëshkrim]
304 [Libër për besimin] [dorëshkrim]
305 Kalter Frieden in Bombay : zur Koexistenz von Hindus und Muslimen unter der Shivsena / Julia Eckert
306 23 Jahre : die Karriere des Propheten Muhammad / Ali Dashti
307 Die Befreiung von einem Gott der Gewalt : Erlösung in der Religionsgeschichte von Judentum, Christentum und Islam / Georg Baudler
308 Ohne Angst verschieden sein : Muslime, Juden und Christen in Deutchland begegnen sich / Fritz E. Anhelm; Sybille Fritsch-Oppermann
309 Les mouvements islamistes et les droits de l'homme / Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh
310 Muhammads Erben : die unbekannte Vielfalt des Islam / Wolfgang Günter Lerch
311 Christentum contra Islam : eine Geschichte gescheiterter Beziehungen / Ludwig Hagemann
312 Marifet name : njohuri fetare
313 [Pyetje dhe përgjigje të fonetikës së leximit të Kuranit] / Muhamed Nuriu
314 Nahxhul Balagha : fjala më e bukur / imam Ali; Gh. R. Layeqi; Sokrat Ahmataj
315 Ideologjia islame / Muhammad Shirazi; Vullnet Merja
316 Morali islam / Vullnet Merja; Hajri Shehu
317 Porosia islame : mbi të kuptuarit dhe të përjetuarit burimor të islamit / Hasan El-Benna
318 O Djalosh / Muhammad al-Ghazzali; Miftar Ajdini
319 Dita e Fundit - Kijameti i Madh / Sulejman Omer el-Eshkar; Sadush Tahiri
320 Drejtuar femrave muslimane / Muhamed Mutelev Sharavi; Muselem Mazllami
321 Besimi dhe islâmi / Mawlânâ Diyâ ad-din Khâlid al Baghdâdî; Abdullah Sipahi
322 Ahlak = morali islam : tekst mësimor për klasën e parë të shkollave të mesme (Medrese) / Musli Bajrami; Bahri Aliu
323 Pse islami? / Yusuf al-Qaradawi
324 Vizita e varreve dhe të kërkuarit ndihmë prej të vdekurve / Ahmed ibn Tejmijje; Muhamed Hebibi
325 Akideja islame nga kur'ani dhe sunneti i vërtetë / Muhammed Xh. Zejno; Bekir Halimi
326 Pse mbulesa? / Muhamed ibn Ahmed ibn Isma'il; Lukman Neziri
327 Thirrja islame / Sadik Emini; Osman Abazi
328 Islami : ndikimi i tij në civilizim dhe merita e tij për njerëzimin : qasje historike dhe analitike gjurmëve të Islamit dhe Pejgamberisë së Muhammedit... / Ebul-Hasen Ali en-Nedevijj; Bashkim Aliu
329 Njëshmëria e krijuesit : kush e krijoi këtë gjithësi të përsosur? Përse ne jemi krijuar? / Abdul Mexhid Ez- Zendani; Nig'jar Hoti (Bajrami)
330 Pejgamberët dhe shpalljet : [Besimi në dritën e Kur'anit dhe Sunnetit] / Sulejman Omer el-Eshkar; Sadush Tahiri
331 Një jetë në shërbim të fesë / Faik Luli; Islam Dizdari
332 Islami ndërmjet lindjes e perëndimit / Alija Izetbegovic; Eqrem Kryeziu
333 Muslimania e së nesërmes / Yusuf al-Qaradawi; Bajrambejamin Idriz; Fatbardh Shega
334 Islami në trojet iliro - shqiptare gjatë shekujve / Nexhat Ibrahimi
335 Lulishta e dritave / Safijurrahman El-Mubarekfuri; Hajri Shehu
336 Islami në kohë / Husein Gjozo; Qufli Osmani; Hamdi Iljazi
337 Tri parimet
338 Hallalli dhe harami në islam / Yusuf al-Qaradawi; Muhamed Mustafa; Bledar Myftari
339 Detyrat parësore të lëvizjes islame në periudhën e ardhme / Yusuf al-Qaradawi; Ymer Musa
340 Besimi i Ehli Sunnetit / Muhamed Salih Uthejmin; Shefqet Krasniqi
341 Sa jemi muslimanë / Muhammed Kutub; Agim Abazi; Besir Zeqiri
342 Rreth përhapjes së islamit ndër shqiptarët : përmbledhje studimesh / Muhidin Ahmeti; Njazi Kazazi
343 Ku qëndron problemi? / Yusuf al-Qaradawi; Bashkim Aliu
344 Islami në fokus / Hammudah Abdalati
345 Ç'thotë Bibla për Muhammedin (a.s.) / Ahmed Deedat; Urim Poshka
346 Dyzet hadithe / Imam En-Nevevi; Nexhat Ibrahimi
347 Nën hijen e Kur'anit : sureja Jasin : përkth. dhe komentim = Fi dhilalil Kur'an : suretu Jasin / Sejjid Kutub; Muhamed Mustafa
348 Ç'është islamizmi / Vehbi Ismaili; Xhevdet Hoxha
349 Rregulla mbi të lexuarit e kur'anit / Ramiz Zekaj
350 Dita e Fundit : Xhenneti dhe Xhehennemi / Sulejman Omer el-Eshkar; Osman Abazi
351 Muhammedi alejhis - selam pishtari ndriçues : qasje biografisë së Pejgamberit s.a.v.s. dhe porosive të saja / Bashkim Aliu
352 Njeriu : [Sesion Shkencor i Tarikateve Islamike të Shqipërisë dhe Kosovës] / Ismail H. Aga
353 L' Albanie, pays des derviches : les ordres mystiques musulmans en Albanie à l'époque post-ottomane : (1912 - 1967) / Nathalie Clayer
354 Mystiques, état et société : les halvetis dans l'aire balkanique de la fin du XVe siècle à nos jours / Nathalie Clayer
355 Tesavvufi dhe tarikatet / Selçuk Eraydin; Metin Izati
356 Shenja e madhe = Ajetul Kubra / Said Nursi; Muhjiddin Hoxha; Elez Ismaili
357 Virtytet e të dërguarit / Abu Isa Muhammad Tirmidi; Talha Kurtishi
358 Në rrugën e besimit / Hysen Shabani
359 Geschichte und Lehre des anatolischen Alevismus -Bektasismus / Anton Josef Dierl
360 Belief and islam : the annotated translation of I'tiqâd-nama / Mawlânâ Diyâ ad-din Khâlid al Baghdâdî
361 XV.-XVIII. yüzyillarda Arnavut nüfusunun islâmlasmasi sürecinin gidisati üzerine gözlemler / Ferit Duka
362 Sciences et savoir en Islam / Seyyed Hossein Nasr; Jean-Pierre Guinhut
363 Demokracia islame demokracia e vërtetë : përshëndetje, intervista e ligjërata / Remzi Sh. Gani
364 Religion and politics of identity in Kosovo / Ger Duijzings
365 Perla të urtësisë nga i dërguari i perëndisë / Salih Indzic; Sadush Tahiri; Ramadan Ramadani
366 Mburoja e muslimanit / Seid El-Kahtani; Talha Kurtishi
367 Katërdhjet hadithe mbi personalitetin islamik / Ali Hasen; Xhemal Jakupi
368 Forma e Namazit të të dërguarit / Muhammad Nasir-al-Din Al-Albani; Ilir Hoxha
369 Shkaqet e animit nga materializmi / Murtezà Mutahhari; Edin Q. Lohja; Arta Gruda
370 Monografi e Shaban A. Gani klerik e atdhetar vlonjat / Remzi Sh. Gani
371 Nevrûz-türk ergenekon bayrami / Abdulhalûk M. Çay
372 Agjërimi, namazi. Fjalë të urta fetare / Gani Lila
373 Bazat e besimit në islam / Bekir Topaloglu; Yusuf Sevki Yavuz; Ilyas Çelebi; Mithat Hoxha
374 Kontribut : përmbledhje publicistike / Bujar Shehu; Brixhitë Shehu
375 The Balkans : a religious backyard of Europe / Mient Jan Faber
376 Fletë nga historia islame / Bekir Topaloglu; Mithat Hoxha; Mimoza Aruçi
377 Dyzet hadithe / Ramiz Zekaj; Alban Kodra
378 Në pragun e misticizmit / Faik A. Hoxha; Tarik Llagami
379 Udhëtim i shkurtër nëpër qenien njerëzore : përmbledhje kumtesash / Leart Bërdica; Arben Kurti; Bernard Shehu; Ornela Ademovi; Saimir Xhemali; Teona Bushati; Roald A. Hysa
380 Problematiche islamiche in area balcanica : Albania, Bulgaria, Romania : (progetto strategico CNR su " il sistema mediterraneo")
381 Lutja, rregullat, kohët, kushtet dhe gabimet në të / Abdul Aziz bin Muhamed ed- Duwejsh
382 Shpirti : të vërtetat e çështjes / Ibn Qayyim al-Jawziyah; Gentian Fejzullaj; Ilir E. Haxhiaj
383 Profeti Muhamed / Yakup Üstün; Mehdi Gurra; Ervin Hatibi
384 Festat fetare muslimane / Remzi Sh. Gani
385 Pj.1 : Fusha fetare / Marie Mato
386 Mevludet në gjuhën shqipe / Faik Luli; Islam Dizdari; Islam Dizdari
387 Les différents aspects de la culture islamique : l'individu et la société en Islam / Abdelwahab Bouhdiba
388 L' ordre des assassins : Hasan Sabbah, le vieux de la montagne et l'ismaélisme / Jean-Claude Frère
389 Muhamedi alejhi selam profeti i së vërtetës / Ermal Bega; Muhamed Elifi
390 Libra në gjuhën shqipe për islamin : bibliografi / Maksim Gjinaj; Petrit Bezhani; Mehdi Gurra
391 Bashkëshorti ideal musliman / B. Aisha Lemu; Ergis Sefa; Ermal Bega
392 Le Missioni catoliche nei Balcani durante la guerra di Candia : (1645-1669) / Marko Jacov
393 Le Missioni cattoliche nei Balcani durante la guerra di Candia : (1645-1669) / Marko Jacov
394 Rruga historike e Azizave të Tiranës / Muamer Pazari
395 Takvim për vitin 1970 - 1389/90
396 Kriteret ose Dritat e rrugës : ese, gjykime, aforizma / M. Fethullah Gülen; Mithat Hoxha
397 La vie quotidienne des musulmans au moyen age : Xe au XIIIe siècle / Aly Mazahéri
398 V.4 : Derviches des balkans, disparitions et renaissances
399 Shërimi i shpirtrave / Ibn Hazem el Andaluzi; Alban Kodra; Ilir E. Haxhiaj
400 La Convocation d'Alamût : somme de philosophie ismaélienne : Rawdat al-taslîm (le jardin de la vraie foi) / Nasîroddîn Tûsî; Christian Jambet
401 Largohuni nga Shirku, krimi kundër Zotit xh.xh. : thirrje e posaçme / Ymer Aga
402 Marxisme et monde musulman / Maxime Rodinson
403 Udhërrëfyes i shkurtër i islamit / Abdürresid Ibrahim; Tomor Kastrati
404 L' Islam dans sa première grandeur : (VIII-e-XI-e siècle) / Maurice Lombard
405 Mrekullia e Kur'anit : nga përmbledhja e Risalein- Nur / Said Nursi; Muhjiddin Hoxha
406 Besimi : bazat - esenca - negacioni / Muhammed Naim Jasin; Muhamed I. Dolaku
407 Libri mbi islamin / Gëzim Selaci
408 Islami me pak fjalë / Mahmud Rida Murad; Arlind Boshnjaku
409 Gruaja dhe familja : [artikuj të zgjedhur]
410 Ekzistenca e zotit : vërtetimi i domosdoshmërisë sipas kleamistëve dhe filozofëve islamë / Bekir Topaloglu; Mithat Hoxha
411 Vizita e varreve
412 Agjërimi i Ramazanit / Muharem Shtullanovic; Ekrem Avdiu
413 Pasiviteti i elitës / Muhammed esh-Sherif; Bekir Halimi
414 Përulësia në namaz / Muhammed Salih El-Munexhid; Omer Berisha; Talha Kurtishi
415 Ndalesat fetare / Muhammed Salih El-Munexhid; Omer Berisha; Ali Shabani
416 Kështu të Dërguarit i mësonin njerëzve fjalën... / Selman El-Avde; Talha Kurtishi
417 Mahomet : 571-632 / Mohammed Essad; Jacques Marty
418 50 - vjet të Medresesë së mesme "Alauddin" Prishtinë / Ramadan Shkodra; Bashkim Mehani
419 Dashuria dhe urrejtja në Islam / Salih el-Fevzan
420 Dritë e pashuar : Hz.Muhammedi (s.a.v.) / M. Fethullah Gülen; Mithat Hoxha
421 Historia e profetëve Ejub dhe Jusuf / Aida Kurti; Alban Kodra; Astrit Daci
422 Historia e profetëve Shuajb dhe Musa / Aida Kurti; Alban Kodra; Astrit Daci
423 Historia e profetëve Daud dhe Sulejman / Aida Kurti; Alban Kodra; Astrit Daci
424 Historia e profetit Junus dhe Isa / Aida Kurti; Alban Kodra; Astrit Daci
425 Historia e profetëvet Zekerija dhe Jahja / Aida Kurti; Alban Kodra; Astrit Daci
426 Historia e profetëve Adem dhe Idriz / Aida Kurti; Alban Kodra; Astrit Daci
427 Historia e profetëve Nuh dhe Hud / Aida Kurti; Alban Kodra; Astrit Daci
428 Historia e profetëve Salih dhe Ibrahim / Aida Kurti; Alban Kodra; Astrit Daci
429 Historia e profetëve Ismail dhe Lut / Aida Kurti; Alban Kodra; Astrit Daci
430 Historia e profetëve Is'hak dhe Jakub / Aida Kurti; Alban Kodra; Astrit Daci
431 Besimi i mjaftueshëm / Ibn Kudame El-Makdesi; Genc Plumbi; Roald A. Hysa
432 Sistemi i jetesës në Islam / Syed Abdul Ala Maudoodi; Klodiana Smajlaj; Blerina Baçova
433 Kalendari Hixhri Hënor dhe lidhja e tij me kalendarët Julian e Gregorian dhe me periodën Juliane / Ibrahim Rr. Gashi; Mina Naqo
434 Agjërimi i Ramazanit, ekonomia dhe falenderimi : nga përmbledhja e Risale-inur / Said Nursi; Abdylkadir Haktanër
435 Vizita e varreve / Ahmed ibn Tejmijje; Muhamed Hebibi
436 Fjalë të vogla me domethënie të mëdha / Said Nursi; Abdylkadir Haktanër
437 Përgjigje natyralistëve : nga permbledhja " Risale-i Nur" / Said Nursi; Abdylkadir Haktanër
438 Vëllazërimi : nga përmbledhja " Risale-i Nur" / Said Nursi; Abdylkadir Haktanër
439 Ngushëllimi dhe shpresa për të sëmurët : nga përmbledhja " Risale-i Nur" / Said Nursi; Abdylkadir Haktanër
440 Ringjallja : nga përmbledhja "Risale-i Nur" / Said Nursi; Abdylkadir Haktanër
441 Profeti Muhammed (A.S.) dhe rruga e tij : nga përmbledhja " Risale-i Nur" / Said Nursi; Abdylkadir Haktanër
442 Udhëzuesi i grave : nga përmbledhja " Risale-i Nur" / Said Nursi; Abdylkadir Haktanër
443 Bukuritë e besimit në islam : fjala e 23-të : nga permbledhja " Risale-i Nur " / Said Nursi; Abdylkadir Haktanër
444 Argumentet e besimit : nga përmbledhja " Risale-i nur" / Said Nursi; Abdylkadir Haktanër
445 Teuhidi / Salih el-Fevzan; Kujtim Ereqi
446 Lulishta e dritave / Safijurrahman El-Mubarekfuri; Hajri Shehu
447 Fragmente nga jeta e sahabeve / Abdurrahman Rafet El Basha; Qemajl Morina
448 J'ai recontré l'Islam / Michel Lelong
449 L' Islamisme radical / Bruno Étienne
450 L' Expansion musulmane : VII-e -XI-e siècles / Robert Mantran
451 La Presse et la mouvement national : chez les musulmans de Russie avant 1920 / Alexandre Bennigsen; Chantal Lemercier-Quelquejay
452 La Pensée réaliste d'Ibn Khaldun / Nassif Nassar
453 Zekati detyra e panjohur / Abdullah Abdurrahman El-Xhibrin; Muhamed Saleh El-Uthejmin; Ali Ahmed Es-Salus; Abdul-Aziz Baz Bin; Genc Plumbi
454 Ilmihal i vogël : per shkencen fillestare te fes islame
455 Ilmihal i vogël : për shkencën fillestare të fes islame
456 Tome 2 : De Dakar a Djakarta : l'islamen devenir
457 Mision bektashian (Teqja e Zallit) : monografi / Shyqyri Hysi; Hysen Kordha; Kujtim Ahmataj
458 Krishti në Kur'an / Ahmed Deedat; Edvin Cami; Rezart Beka
459 Fragmente nga jeta e sahabëve / Enes Ahmed Kerzun; Mehrie Kastrati; Alban Kodra
460 Shqipëria në udhëkryq : feja, qytetërimi, siguria, integrimi = Albanians in the grossroads : religion, civilization, security, integration / Xhavit Shala; Hasan Shkëmbi
461 Qytetërimi islam / Sami Frashëri; Mehdi Polisi
462 Një jetë tjetër / Halit Ertugrul; Aisa Kaduku; Jeta Kruja
463 Mrekullitë shkencore të Kur'anit / Abdul Mexhid Ez- Zendani; Faik Luli; Ajni Sinani
464 Bektashizmi në Shqipëri : bibliografi / Maksim Gjinaj; Petrit Bezhani; Nuri Çuni; Xhevahir Spahiu
465 Perlat e zemrës : poezi / Abdylkadir Haktanër; Selim Goga
466 Dy fytyrat e islamit : fondamentalizmi saudit dhe roli i tij në terrorizëm / Stephen Schwartz; Blendi Kraja; Ardian Muhaj
467 Islamic civilisation in the Balkans : second international symposium : Tirana, Albania, 4-7 December 2003 : abstracts
468 Religion et nation chez les albanais XIXe - XXe Siecles / Nathalie Clayer
469 Nga fara tek lisi : edukimi familjar nga një këndvështrim tjetër / M. Fethullah Gülen; Mithat Hoxha
470 Ese, perspektiva, opinione / M. Fethullah Gülen; Mithat Hoxha; Njazi Kazazi
471 Muslims and christians face to face / Kate Zebiri
472 Forca e arsyes : kushtuar të vdekurve në Madrid / Oriana Fallaci; Kostaq Xoxa; Beqir Ajazi; Ilir Nikolla
473 Njeriu që kërkon vetveten / Halit Ertugrul
474 L' Islam / Pierre Rondot
475 Nektari i vulosur i xhenetit : jetëshkrim i të dërguarit të All-llahut / Safijurrahman El-Mubarekfuri; Muhamed I. Dolaku
476 L' Islam noir : une religion à la conquête de l'Afrique / Vincent Monteil
477 Qëllimi i krijimit / Ebu Aminah Filips; Arsim Murseli
478 Pema e besimit : kuptimi i besimit ( imanit), themelet dhe burimet e tij, me çka ushqehet, dobite dhe frytet e tij. / Abdur-rahman Nasir Es-Saëdijj; Gëzim Selaci; Arlind Boshnjaku
479 Tridhjetë shkaqe për lumturi / Aid El-Karni; Rijad Misini
480 Namazi sipas sunnetit të të dërguarit / Hazis Abdul Hamid; Arlind Boshnjaku
481 Porosi profetike / Abdul Qadir Arnaut; Rijad Misini
482 Udhëtimi i shpirtit / Suhejb Hasan; Kreshnik Telqiu
483 Dialog ndërmjet të krishtërimit dhe muslimanit / Hasan Baxhil
484 Mahomet et Charlemagne / Henri Pirenne
485 Saudi Aramco and its world : Arabia and the Middle East / Ismail I. Nawwab; Peter C. Speers; Paul F. Hoye
486 Kastamonu'da Nevruz / Mehmet Serhat Yilmaz
487 Parimet e islamizmit / Ebul-Aëla El Maudud; Vehbi S. Gavoçi
488 Si të bëhesh mysliman / Atulla Aliu
489 Edukata fetare e morale / Haki Sharofi; Nexhat Ibrahimi; Miftar Ajdini
490 Dallimet kryesore në mes Islamizmit dhe Krishtërimit / Frédéric Copleston; Gani Smolica
491 Hutabul Ammete
492 Nazione e religione in Albania : (1920-1944) / Roberto Morozzo della Rocca
493 Shah Veliullah Dehlevi / Orhan Zarshati
494 Asketet më të njohura / Gentian Bodlli; Alban Kodra
495 Ligjërueset më të shquara / Gentian Bodlli; Alban Kodra
496 Luftëtaret më të shquara / Gentian Bodlli; Alban Kodra
497 Dijetaret më të njohura / Gentian Bodlli; Alban Kodra
498 Poetet më të dëgjuara / Gentian Bodlli; Alban Kodra
499 Gra dëshmore / Gentian Bodlli; Alban Kodra
500 Gratë më të shquara / Gentian Bodlli; Alban Kodra
501 Nënat e besimtarëve / Muhamed Abdulkerim; Gentian Bodlli; Alban Kodra
502 Nënat e Profetit Muhamet a.s. / Gentian Bodlli; Alban Kodra
503 Vajzat e Profetit Muhamet a.s. / Gentian Bodlli; Alban Kodra
504 The Muslim discovery of Europe / Bernard Lewis
505 L' Islam d'hier à aujourd'hui / Bernard Lewis
506 Historik i Sarisalltëk Babait e teqesë bektashiane të Dollmës dhe një historik i shkurtër i përhapjes së bektashizmit në Krujë / Baki Dollma; Merita Dollma
507 Hapësira të kulturës Islame : Berati / Qeramudin Durdia; Agim Mehqemeja; Bedri Telegrafi; Agim Mehqemeja
508 Po mësoj fenë Islame : disa njohuri të shkurtra islame për fëmijëte vegjël
509 Kuvendet e ndritshme : koment i 40 Haditheve të Imam Neveviut / Ahmed bin Hixhazi El Feshni; Alban Kodra; Klodiana Smajlaj
510 Ku u gabua? : islami, perëndimi dhe moderniteti / Bernard Lewis; Piro Misha; Teuta Barbullushi
511 Nën hijen e besimit / M. Fethullah Gülen; Mithat Hoxha; Hiqmet Patozi
512 Globalizmi dhe orthodhoksia : studime të preokupimit orthodhoks / Anastasios Yannoulatos; Kostandin Xhuba; Gaqo Bushaka
513 Mevludi Sherif i qartësuar dhe argumentet për të / Ali Ulqinaku; Ymer Aga
514 E vërteta e krijimit dhe evolucioni / M. Fethullah Gülen; Mithat Hoxha
515 Confraternal religion : from liberation theology to political reversal / Albert Doja
516 Muslimani u Evropi : izabrani spisi / Mustafa Busuladzic; Sacir Filandra
517 Njeriu që kërkon vetveten / Halit Ertugrul; Roland Çadri
518 Lëkundjet që solli shekulli / M. Fethullah Gülen; Mithat Hoxha
519 Lëkundjet që solli shekulli / M. Fethullah Gülen; Mithat Hoxha
520 Lëkundjet që solli shekulli / M. Fethullah Gülen; Mithat Hoxha
521 Lëkundjet që solli shekulli / M. Fethullah Gülen; Mithat Hoxha
522 Vëzhgime në çështjen e gruas muslimane / Muhammed Fethullah Ez Zijdi; Gentian Bodlli; Jerida Kulla
523 Rituali i meditimit / Amër Halid; Gentian Bodlli; Jerida Kulla; Klodiana Smajlaj
524 Tërësi lutjesh Islame / Remzi Sh. Gani
525 Kamata, lufta me Allahun / Genc Plumbi
526 Jeta e profetit të shenjtë Muhamed në vjersha / Abdurrahman Qamili
527 Mësime feje / Ahmed Hamdi; Xhevat Lloshi
528 Klerikë e Limjanit : monografi / Shaqir Skarra; Musa Rriçku; Hajri Mandri
529 Copërat e çakëllit / Aysegül Aygün; Mithat Hoxha
530 Gomari fatbardhë / Aysegül Aygün; Mithat Hoxha
531 Milingonat e mençura / Aysegül Aygün; Mithat Hoxha
532 Elefanti hero / Aysegül Aygün; Mithat Hoxha
533 Një vështrim Islam mbi terrorin dhe sulmet vetëvrasëse / Ergyn Çapan; Dritan Hoxha
534 Legjislacioni i traditës profetike / Sejjid Sabik; Ermira Dani; Gentian Fejzullaj
535 Në kërkim të zemrës së humbur / William C. Chittick; Sokrat Ahmataj
536 [Udhëzime për ata që dëshironin të konvertoheshin në fenë myslimane drejtuar Prefekturës së Elbasanit nga Valiu i Manastirit] [dorëshkrim]
537 Besimi fetar, populli, atdheu : hutbe, ligjërata, intervista / Mustafa Ceriç; Xhelal Fejza; Petrit Bezhani
538 Leximi i mendjes së muslimanit / Hassan Hathout; Uk Zenel Buçpapaj; Alban Kodra
539 Hutbe (ligjërata) të zgjedhura të Muhammedit (a.s.) / Profeti Mohammed; Jusuf Ramiq; Nexhat Ibrahimi; Miftar Ajdini
540 Rreth përhapjes së islamit ndër shqiptarët : përmbledhje studimesh / Muhidin Ahmeti; Njazi Kazazi
541 Argumentet e Namazit
542 Për ata që mendojnë / Hekimoglu Ismail; Hüseyin Korkmaz
543 Drita e mëndjes / Hekimoglu Ismail; Aisa Kaduku; Aida Sijani; Genti Kruja
544 Dritaret e së vërtetës / Said Nursi; Abdylkadir Haktanër; Suzana Lika
545 Jeta dhe vepra e këshilltarit të shekullit Bediuzzaman Said Nursiut / Ramazan Ballxhë; Abdylkadir Haktanër
546 V. 12 : Përpjekjet e heronjve në përhapjen e islamit / Ismail Ahmedi
547 V. 13 : Qytetërimi islam / Mehdi Polisi
548 V. 16 : Qielli / Mehdi Polisi
549 V. 17 : Toka / Mehdi Polisi
550 Pse Islami? / Yusuf al-Qaradawi; Sali Shasivari
551 Ku qëndron problemi? / Yusuf al-Qaradawi; Bashkim Aliu; Agim Abazi
552 Barkat e shpëtimit në jetën e thirrësve / Fet'hi Jeken; Sadush Tahiri
553 Islami fe e ardhmërisë / Sejjid Kutub; Osman Abazi
554 Rruga e besimit / Abdul Mexhid Zendani; Nexhadi Limani
555 Çelësat e furnizimit : në dritën e K'uranit dhe Sunnetit / Fadël Ilahij; Bashkim Aliu
556 Gruaja në islam / Yusuf al-Qaradawi; Sadush Tahiri; Agim Abazi
557 Evropa prej teknologjisë drejt spiritualizmit : problemi i urës së shkëputur / Muhammed Seid Ramadan El-Buti; Sali Shasivari; Agim Abazi
558 Kamata : në pikëvështrimin Kur'anor / Sejjid Kutub; Ymer Musa
559 A e di kush jam unë? : dhjetë As'habë të shquar / Muhammed Hamza Es-Sa'davi; Ismet Abazi
560 Rinia dhe reforma / Fet'hi Jeken; Xhemail Xhemaili; Osman Abazi
561 Shenjat në rrugën e Hixhretit / Bashkim Aliu
562 Besimi i muslimanit / Muhammad al-Ghazzali; Selim Stafa; Ali M. Basha
563 Karakteri i muslimanit / Muhammad al-Ghazzali; Bashkim Aliu; Agim Abazi
564 Istoriceskata s'dba na rodopskite b"lgari mohamedani / Andrej Pecilkov
565 Prezentimi i përgjithshëm i fesë islame / Ali Tantawi; Adnan Misini
566 Ilmuddini : doracak i mësim-besimit për të rritur / Bilal Hasanovic; Rejhan Neziri
567 Të ekzistuarit e All-llahut / Yusuf al-Qaradawi; Shaban Sulejmani
568 Dhuntitë e xhennetit : në dritën e Kur'anit dhe Sunnetit / Abd al-Latif Ahmad Ashur; Bashkim Aliu
569 Veçoritë e përgjithshme të islamit / Yusuf al-Qaradawi; Ali Pajaziti
570 Periudha mesjetare e filozofisë : filozofia islame / Sali Shasivari
571 Jeta dhe veprimtaria e Sheh Ahmed Shkodrës : monografi / Faik Luli; Bujar Shehu; Brixhitë Shehu
572 Republick of Albanania : pop-eseistikë / Ervin Hatibi
573 Dallimi mes miqve të Allahut dhe miqve të Shejtanit / Ahmad ibn Abd al-Halim Ibn Taymiyah; Alban Kodra; Ilir E. Haxhiaj
574 Hap pas Hapi me "Udhën Islame" / Muhamed Sytari; Ferzet Ndoja
575 Debating national security : the case of Albania : selected issues : border security, religion and security, corruption / Aldo Bumçi
576 Çështje të sigurisë kombëtare : rasti i Shqipërisë : kufiri, feja, korrupsioni / Aldo Bumçi
577 Si të bëhesh musliman / Ilir E. Haxhiaj
578 Interpretimi i ëndrrave mbi baza fetare / Abdullah ibn Hamud el-Busaidi; Alban Kodra; Ilir E. Haxhiaj
579 Muhamedi në Bibël / Abdu'l-Ahad Davud; Edvin Cami; Petrit Bezhani
580 Namazi : si të falemi? / Kamal Ali Al-Muntasir; Sabina Fejzullaj; Gentian Fejzullaj
581 Muhameti (A.S.) në profeci dhe realitet / M.A. Rahim; Esat Myftari; Alban Kodra
582 Ruza iz basce Resulullaha : 175 muttefekun alejhi hadisa (Buhari i Muslim) sa komentarom / Abdul Ganij El-Mekdisi; Sanin Musa
583 Sta je islam? / Aleksandar Dragovic
584 Islamski odgoj i skola Hasana El-Bennaa : povodom tridesete godisnjice ubistva sehida Hasana El-Bennaa / Yusuf al-Qaradawi; Sulejman Topoljak
585 Historia e përhapjes së islamit : rrjedhat historike të misionit / Thomas W. Arnold; Nexhat Ibrahimi; Qemajl Morina
586 Kllapia e Tesavvufit / Metin Izeti; Ismail Bardhi
587 Selim Brahja i Saukut, shenjtori i lirisë : libër historiko-letrar / Mevlud H. Buci; Vath Gruda
588 Hoxha i Blliçës / Xhafer Martini; Anila Bregu
589 Drejt qytetërimit botëror me dashuri dhe tolerancë / M. Fethullah Gülen; Mithat Hoxha; Abaz Veizi
590 Universiteti i padukshëm / Ersin Nazif Gürdogan; Mehdi Gurra; Edvin Cami
591 Këshilla dhe predikime (Hutbe dhe vaz) / Remzi Sh. Gani
592 La Qâdiriyya dans les Balkans une vue d'ensemble / Alexandre Popoviç
593 La Kadiriyye à Istanbul, une vue d'ensemble / Isin Ekrem
594 La Kadiriye en Albanie / Nathalie Clayer
595 Përmirësimi i zemrave / Amër Halid; Elmaz Fida; Roald A. Hysa
596 Abetarja e Kur'anit : rregullat e leximit, texhvid, suret, duatë / Mustafa A. Akdemir; Islam Hoxha; Genti Kruja
597 Një pyetje drejtuar dijetarëve muslimanë dhe përgjigja e A. Guliamit / Abdullah Guliami; Hamdi Bushati; Vitore Stolia
598 Mendo, kupto dhe vajto / Vehbi Jilldiz
599 Shpirti i islamit / Muhammed Asad; Ermal Bega; Muhamed Elifi
600 Udhërrëfyesi yt drejt lumturisë dhe suksesit në jetë / Enes Ahmed Kerzun; Gentian Bodlli; Jerida Kulla
601 Minhaxh el muslim [Rruga e muslimanit] : besimi islam, parimet themelore, morali, ritet, aktet sociale / Abu Bakr Jabir Al-Jazairi; Alban Kodra; Ilir E. Haxhiaj
602 Kaderi : në perspektivën e Kur'anit dhe Sunnetit / M. Fethullah Gülen; Mithat Hoxha; Hiqmet Patozi
603 Gjithçka rreth agjërimit & Muaji i Ramazanit / Ali Budak; Mithat Hoxha; Abaz Veizi; Hiqmet Patozi
604 Libri i lutjeve / M. Fethullah Gülen; Mithat Hoxha
605 Jeta pas vdekjes / M. Fethullah Gülen; Mithat Hoxha; Hiqmet Patozi
606 Hafiz Ali Ulqinaku : jeta dhe vepra / Faik Luli; Islam Dizdari
607 Psikologjia e identitetit fetar : ligjërata mbi vlerat islame / Musa Musai; Petrit Bezhani
608 Xhenazeja : ritet dhe bidatet / Muhammad Nasir-al-Din Al-Albani; Ismail Bardhoshi; Ilir E. Haxhiaj
609 Profeti Muhamed, vlera dhe urtësi / Mustafa Sibai; Gentian Fejzullaj; Ilir E. Haxhiaj
610 Zahireja e shtegtarit për te Zoti i tij / Ibn al-Qayyim al-Jawziyah; Alban Kodra; Ilir E. Haxhiaj
611 Bazime astronomike për ritet dhe festat fetare islame / Ibrahim Rr. Gashi; Ejup Hamiti
612 Përpikmëria e leximit : metodë e re e rregullave të Texhuidit / Hossein Asadi; Hajri Shehu
613 Programi për ndryshimin e gjendjes sonë / Hamza Yusuf; Ergis Sefa; Ermal Bega
614 Amerika dhe lufta kundër terrorizmit : një interpretim i ngjarjeve të 11 Shtatorit 2001 / Muhammed Adnan Salem; Ermal Bega; Ergis Sefa
615 Zenel Hoxhë Mehaj : një jetë për të tjerët : opinione, kujtime / Sulejman Sula; Nexhat Myftiu
616 Kërkime për besimet fetare në Lumë : paganizmi, krishtërimi, islamizmi / Shefqet Hoxha; Hyrije Sh. Hoxha
617 Gjunjëzimi i evolucionit : disfata shkencore e Darvinizmit dhe e sfondit të tij ideologjik / Harun Yahya; Elton Gjeçi; Kujtim Ereqi
618 Si ta rikthejë ummeti islam autoritetin e vet / Sulejman Omer Eshkar; Sabahudin Fetahu
619 Dosja Kuds / Rufat Sherifi; Agim Abazi; Bashkim Aliu; Sali Shasivari
620 Mendimi islam / Fet'hi Muhammed Rifai; Sadush Tahiri
621 Udhëzues për veprimtari studentore / Nasuf Hoxha
622 Edukimi kulturor i thirrësit / Yusuf al-Qaradawi; Agim Abazi
623 Aftësimi edukativ islam / Mustafa Tahhan; Sadush Tahiri
624 Dhjetë shkaqe se si të arrihet kënaqësia e All-llahut / Abdulaziz Mustafa; Agim Abazi
625 E vërteta mbi Islamin dhe kushtet e Imanit / Fet'hi Muhammed Rifai; Nehat Ismaili
626 Meditime islame : studime, ese, intervista / Milazim Krasniqi; Ammar Jusufi
627 Pejgamberi a.s. dhe dituria / Yusuf al-Qaradawi; Fahrudin Ebibi
628 Personaliteti i muslimanit bashkëkohor / Mustafa Tahhan; Bashkim Aliu; Sali Shasivari
629 Fikhul Ibadat : doracak mbi dispozitat islame / Ali Bin Ferid El-Hindi; Selim Sylejmani; Imad el-Misri; Jusuf el-Bidri; Avni Aliu
630 Rinia në islam / Yusuf al-Qaradawi; Sadush Tahiri; Agim Abazi
631 Zemra e islamit : vlera të qëndrueshme për njerëzit / Seyyed Hossein Nasr; Enes Karic; Selim Sylejmani; Zekirja Abdullahu
632 Nëpër rrugët e Islamit : përmbledhje studimesh, analizash, shënimesh historiko-kritike, refleksionesh etj. / Ali M. Basha; Nexhat Ibrahimi
633 [Ligje të ndryshme] [dorëshkrim]
634 [Libër feje muslimane] [dorëshkrim]
635 Rubaijjati : katrorët e Umer Khajjamit / Ali Korça; Ermal Bega
636 Rrëmbimi i Europës : tri ese / Aurel Plasari
637 Mesazh drejtuar rinisë muslimane / Hasan El-Benna; Jahja R. Hondozi; Ermal Bega
638 Sëmundja e Islamit / Abdelwahab Meddeb; Sejdin Qerimaj
639 Terrorizmi / Arqile Boti
640 Muhamedi dhe Karli i Madh / Henri Pirenne; Beqir Ajazi; Elda Buda
641 Të drejtat e gruas në islam : çështja e gruas në reformën e përgjithshme muhamedane / Muhammad Rashid Rida; Gentian Fejzullaj; Ilir E. Haxhiaj
642 Udhëzues i ilustruar mbi islamin / Abdürresid Ibrahim
643 Myslimanët shqiptarë në kohën e lëvizjes për pavarësi kombëtare : 1878-1912 / Peter Bartl; Nestor Nepravishta; Nelson Qirjako
644 Arnavutçe Mevludi serif / Mehmet Tahiri; Zeynullah Özyasar
645 Ajka e kuptimeve të Kur'ani Kerijmit / Ibrahim Dalliu; Selim Stafa; Hajri Shehu
646 Hapësirë në islam / Arben Halluni; Eljaz Kraja
647 Hallalli dhe harami në islam (e lejuara dhe e ndaluara në islam) / Yusuf al-Qaradawi; Muhamed Mustafa; Husamedin Abazi
648 Evropa dhe Islami / Hichem Djait; Ymer Jaka; Husamedin Abazi
649 Islami ndërmjet lindjes e perëndimit / Alija Izetbegovic; Eqrem Kryeziu; Husamedin Abazi
650 Përpjekja e heronjve në përhapjen e islamit / Sami Frashëri; Ismail Ahmedi; Husamedin Abazi
651 Imami dhe xhemati / Nexhat Ibrahimi; Husamedin Abazi
652 Agjërimi : edukatë dhe vetëngadhënjim / Mohammad Abdallah Draz; Mes'ud Hafizoviq; Nexhat Ibrahimi
653 Parimet islame / Syed Abdul Ala Maudoodi; Bekir Halimi; Nacela Islama; Mehmet Halimi
654 Rijadus-Salihin : version i shkurtuar / al-Nawawi; Miftar Ajdini; Husamedin Abazi
655 Trajtesa mbi imanin / Hasan Fehmiu; Dhulkarnejn Vardari
656 Islami dhe kriza e identitetit / Nexhat Ibrahimi
657 Koncepte dhe sisteme bashkëkohore / Ali Bulaç; Ali Pajaziti; Rexhep Zllatku
658 Udhëzues përgatitor për punonjësit islamikë / Hisham Et-Talib; Urim Poshka
659 Historia, shoqëria dhe tradita / Ali Bulaç; Ali Pajaziti; Husamedin Abazi
660 Rregullat e agjërimit dhe filozofia e tij / Mustafa Sibai; Muhamed Mustafa
661 Bazat e etikës islame - Ahlaku / Nexhat Ibrahimi
662 Kokë më kokë me të rinjtë / Ali Fuad Basgil; Metin Izeti
663 Prej dyshimit deri në besim / Mustafa Mahmud; Nexhat Ibrahimi
664 Islamizimi i diturisë : parimet e përgjithshme dhe plani i punës / Ismail Raci Al-Faruqi; Urim Poshka
665 Letrat e Muhammedit a.s. / Profeti Mohammed; Ahmed Kureshi; Mimoza Sinani; Qemal Murati
666 Islami dhe muslimanët në tokat shqiptare dhe në Ballkanin mesjetar : shekujt IX - XIV / Nexhat Ibrahimi; Husamedin Abazi
667 Opinione për libra, ngjarje, njerëz / Faik Luli
668 Dialogu obligim hyjnor / Qani Nesimi; Husamedin Abazi
669 Në rrugën e ngushëllimit e të shpresës / Munir Gavrankapetanonic; Muhidin Ahmeti; Husamedin Abazi
670 Krenaria e njerëzimit, Profeti Muhamed duke festuar ditëlindjen e Tij / Dritan Hoxha; Redi Shehu; Edvin Cami; Klodian Shehi
671 Muslims in the United States : demography, beliefs, institutions : proceeding of a conference, June 18, 2003 / Philippa Strum; Daniella Tarantolo
672 Burime rrezatuese : komentimi i sures " Huxhuratë" / Naser Mekarem Shirazi; Vullnet Merja; Jetmir Çela
673 Pesë shtyllat e islamit : shehadeti, namazi, zekati, haxhi, agjërimi / Lindita Dervishi
674 Studime dhe fevta : për çështjet e sunetit, bidatit, tekfirit, ... : përkth. / Ismail Bardhoshi; Pëllumb Zekthi
675 Sahihu-L-Buhâri në gjuhën shqipe / Muhammad ibn Ismail al Bukhari; Ismail Ahmedi; Bahri Aliu
676 Kriza në mendjen myslimane / Abdul Hamid Abu Sulayman; Ilir E. Haxhiaj; Fatmir S. Baçi
677 Akideja e Uasitit / Ahmad ibn Abd al-Halim Ibn Taymiyah; Genci Balla; Ilir E. Haxhiaj
678 Institucionet islame dhe hoxhallarët e Shkodrës / Smajl Bala; Arben Halluni
679 "Përhapni për mua qoftë edhe një fjalë..." : vizione dhe kujtime / Muhamed Sytari; Xhahid Bushati
680 Urtësia e profetit : thëniet e Muhamedit / Thomas Cleary; Ferid Llagami; Ahmet Kalaja
681 Kur të sunon i hujë / Idriz Osmani; Hasan M. Selimi
682 Perla të mendimit njerëzor (Parabola Sufi) : nga filozofët e Lindjes / Shpëtim Kelmendi; Nazire Veizi
683 Mpektasismos sti D. Thraki : symboli stin istoria diadoseos tou mousoulmanismou ston Elladiko choro / Eustratiou Ch. Zegkini
684 Çamëria : studime historiko-sociologjike shek. XIII-XX / Hajredin Isufi
685 V.3 : Medine devri
686 Islâm tarihi / Mustafa Âsim Köksal
687 Të vertetat e vonuara : përgjige e dytë në polemikat e Ismail Kadaresë dhe bashkëmendimtarëve të tij / Rexhep Qosja
688 Osmanismus, Nationalismus und der Kaukasus : Muslime und Christen, Türken und Armenier im 19. und 20. Jahrhundert / Fikret Adanir; Bernd Bonwetsch
689 Mbresa dhe vlera nga një udhëtim : në vendet e shenjta Mekë dhe Medine / Resul Llogo; Valbona Malkaj
690 Muhamedi : një biografi e Profetit / Karen Armstrong; Sali Aga; Gentian Fejzullaj
691 I mabi Hysejn e jezidi i Mavijes : ngarja e pergakcme Qerbela / Josif Haxhimima
692 Islamizmi ballkanik : myslimanët e Europës Juglindore gjatë periudhës pasosmane / Aleksandar Popovic; Sokol Haxhimusai; Dritan Egro; Gjergj Kola
693 Teatro della Turchia : dove si rappresentano i disordini di essa, il genio, la natura & i costumi di quattordici nazioni, che l'habitano, la potenza degl'Ottomani indebolita, le loro tirannie, insulti, e perfide, tanto contra li stranieri, quanto verso i suoi popoli : il tutto confermato con esempi, i casi trafici nuouamente succesi / Michele Febvre
694 Muhamedi i dërguari i Allahut / Abdurrahman Al-Sheha; Rubin Hoxha; Leonard Xhemani
695 Südosteuropa : von vormoderner Vielfalt und nationalstaatlicher Vereinheitlichung : Festschrift für Edgar Hösch / Konrad Clewing; Oliver Jens Schmitt
696 Muhamedi / Mohammed Essad; Bashkim Elbasani
697 Muderriz Haki Efendiu : (1914-1948) : një jetë për fe e atdhe / Aliriza Selmani; Avni Aliu; Sabile Basha (Keçmezi); Qemajl Morina
698 Njohuri mbi islamin / Remzi Sh. Gani
699 Libra në gjuhën shqipe për islamin : bibliografi / Maksim Gjinaj; Mehdi Gurra; Petrit Bezhani; Ervin Hatibi; Mehdi Gurra
700 Mëshira e dhuruar, dashuria dhe mbrojtja e Profetit (paqja qoftë mbi të) / Abdullah Ali Basfar; Justinian Topulli; Ali Hoxha
701 Islam e fascismo / Bexhet Shapati
702 Shtatë ëndrat e Shqipërisë / Ali Korça; Ermal Bega
703 Fëmijët e vegjël dëshërojnë të falen / Lindita Dervishi
704 Rukhnama : reflections of the spiritual values of the Turkmen / Saparmyrat Turkmenbashy
705 Njeriu në Kur'an : cikli i memorizimit tematik / Hossein Asadi; Skerdi Mahmutaj; Jetmir Çela
706 Islami besimi dhe praktika : një udhëzues i shkurtër / Suleyman Eris; Dritan Hoxha; Genti Kruja
707 Përballjet me Islamofobinë / Abdi Baleta
708 Islami në dialogun ndërfetar / Ismail Faruq; Edvin Cami; Rezart Beka
709 Kuran i madhërishëm / Hasan I. Nahi; Xhevat Lloshi
710 Thellësirat e fantazis / Shehbenderzade Ahmet Hilmiu; Ferid Vokopola
711 Hafiz Qamil Tresi. Në gjurmët e një biblioteke që sfidon heshtjen e kohës... : monografi / Muhamed Sytari; Xhahid Bushati
712 Toleranca ndërfetare në Shqipëri / Andrea Llukani; Pavli Haxhillazi
713 Letër një kamikazi / Khaled Fouad Allam; Diana Kastrati; Diana Çuli
714 Islamizmi dhe reforma n'Egjyptë / Charles Adams; Vexhi S. Demiraj; Bexhet Shapati; Vexhi S. Demiraj
715 Dhuratë mendjeve / Hasan B. Ali el-Harrani; Gëzim Gërgi
716 V.1 : 1991-1995
717 Demokracia islame, demokraci e vërtetë / Remzi Sh. Gani
718 Legitimacy of power from Imam Khomeini's point of view / Ali Khaliqi; Firoozeh Arjomand
719 Le Guide islamique des enfants / Abbas Ahmad al-Bostani
720 La Question de l'imamat / Mujtaba Musavi Lari; Omar Benaissa
721 La Résurrection : (L'aube de l'éternité) / Mujtaba Musavi Lari; Haydar Benaissa
722 Selected supplications / Ali ibn Abi Talib; William C. Chittick
723 A Call to divine unity : letter of Imam Khomeini to President Mikhail Gorbachev / Ruhollah Khomeini
724 Introduction to islam / Imam Sajjad
725 Epitre sur les droits en islam / Ali bin Hossein Zayn al-Abidin; Kamal Jerome Courcelle
726 Western civilization through muslim eyes / Mujtaba Musavi Lari; F.J. Goulding
727 Dieu et ses attributs / Mujtaba Musavi Lari; Haydar Benaissa; Nahid Chahbazi
728 Resurrection judgement and the hereafter : lessons on islamic doctrine / Mujtaba Musavi Lari; Hamid Algar
729 Vula e Profetëve dhe mesazhi i tij : mësime mbi doktrinën islame / Mujtaba Musavi Lari; Gëzim Gërgi
730 La Derniere mission divine / Mujtaba Musavi Lari; F. Khodaparasti
731 Initiation au dogme Iilamique / Mujtaba Musavi Lari; Haydar Amazigh
732 L' Islam e la civilizatione occidentale / Mujtaba Musavi Lari; Manuel Negri
733 L' Islam e la civilizatione occidentale / Mujtaba Musavi Lari; B. Nikjou; M. Arvandi
734 Imamate and leadership : lessons on islamic doctrine / Mujtaba Musavi Lari; Hamid Algar
735 Politico-religious congregation of Hajj : the compilation of the speeches and messages of Imam Khomeini / Ruhollah Khomeini
736 Adab as-salat : the disciplines of the prayer / Ruhollah Khomeini; Salar Manafi Anar; Mohammad Jafar Khalili
737 Forty hadiths : an exposition of ethical and mystical traditions / Ruhollah Khomeini
738 Pithy aphorisms : wise saying and counsels / Ruhollah Khomeini
739 Palestine from the viewpoint of Imam Khomeini / Ruhollah Khomeini; Juliana Shaw; Behrooz Arezoo
740 Father! O standard bearer of Islam! : an article by Haj Seyed Ahmad Khomeini about his noble father is holiness Imam Khomeini (s.a) / Ruhollah Khomeini
741 Reunion with the beloved : Imam Khomeini's letters to Haj Sayyid Ahmad Khomeini / Ruhollah Khomeini; Ruhollah Khomeini
742 Islam i zapadna civilizacija / Mujtaba Musavi Lari; Zahid Mujkanovic
743 Osnovnye polozeniâ islama : lekcii po myslyl'manskoj dogmatike / Mujtaba Musavi Lari; Rafika Alieva
744 Bog i ego atributy : lekcii po musul'manskoj dogmatike / Mujtaba Musavi Lari; Rafika Alieva
745 Prorocestvo / Mujtaba Musavi Lari; Rafika Alieva
746 Voskresenie umersih : nakazanie i zizn' posle konca sveta : lekcii po musul'manskoj dogmatike / Mujtaba Musavi Lari; Rafika Alieva
747 Imamat verhovhaâ vlast' musul'manskoj obsiny : lekcii po musul'manskoj dogmatike / Mujtaba Musavi Lari; Rafika Alieva
748 Zapadnâ civilizaciâ glazami musul'manina / Mujtaba Musavi Lari; Rafika Alieva
749 Agjenimi dhe filozofia e tij / Bexhet Shapati
750 Rebiul-Evvel 1428 : fjalë zemre me rastin e ditëlindjes së Profetit
751 Tema të zgjedhura nga Kur'ani fisnik / Suleyman Romain; Benko Gjata; Migena Adamou (Ramaj)
752 Duke zbuluar islamin Shi'it / Mohammad A. Shomali; Bledar Shehu; Hajri Shehu; Sokrat Ahmataj
753 Karakteri teologjik i perceptimit dhe prezantimit të fesë / Metin Izeti
754 Islami dhe perëndimi / Bernard Lewis; Haki Shtalbi
755 The Voice of human justice / George Jordac
756 The Psalms of Islam / Ali bin Hossein Zayn al-Abidin; William C. Chittick
757 Tasavvufi ose Mistika islame : nga besimi në mirësi / Osman Nûri Topbas; Mithat Hoxha
758 Integrimi i fesë dhe identitetit te muslimanët e Ballkanit : studim psiko-social / Musa Musai; Petrit Bezhani; Rejhan Neziri
759 Kur'ani / Murad W. Hofmann; Evis Çitozi; Ermal Bega
760 Tregime rreth profetëve / Kamâl Al-Sayyid; Sabina Fejzullaj
761 Islami / Murad W. Hofmann; Ermal Bega
762 Maturantët e parë të medreses Alauddin : gjenerata 1967 / Feti Mehdiu; Shahe Memishi
763 Melhemet e zemrës / Saimir Bulku
764 Ilmihal i zgjeruar / Zekerije Rushani
765 Shehajt në breza : kalvar, falje, lutje, gjurmë : monografi / Çajup I. Shehu; Zarina Thana
766 Vitet e vonshme të jetës / Izuddin Ibrahim; Altin Shehu; Gentian Fejzullaj
767 Islami dhe jeta në botën globale / Nevzat Yalçintas; Klodian Abazi; Remzi Zeqja
768 Milost ljudima podarena : tragom ljubavi prema bozjem poslaniku Muhammedu A.S. / Abdullah Ali Basfar; Mevludi Arslani
769 Përjetësia : poezi fetare / Begzat Rrahmani; Abdurrahman Asllani
770 Çfarë humbi bota me dobësimin e muslimanëve / Ebul-Hasen Ali en-Nedevijj; Flori Kola
771 Gabimet e namazlive / Mesh'hur Hasan Selman; Fatjon Çorapi; Roald A. Hysa
772 Vepra / Naim Frashëri; Rexhep Qosja; Besa Vila
773 Prodromus ad Refvtationem Alcorani. In quo per quatuor praecipuas vere Religionis notas Mahumetanae Sectae falsitas ostenditur : Christianae Religionis veritas comprobatur. In quatuor Partes diuisus: Avthore Lvdovico Marraccio... / Lodovico Marracci
774 Unanimiteti i dijetarëve mbi bojkotin dhe vigjilencën ndaj pasuesve të pasionit / Khalid ibn Dahauij edh-Dhaferij; Ahmed Sulmina
775 Në vendtakimin e dy deteve : sfida e dialogut: një i krishterë takon Islamin / Thomas Michel; Aurora Kënga
776 T'i ndihmojmë myslimanët të kuptojnë ungjillin / William J. Saal; Anri Pashaj; Afërdita Cesula
777 Legjislacioni i traditës së Profetit A. S. / Sejjid Sabik; Ermira Dani; Gentian Fejzullaj
778 Jurisprudenca sipas pesë Medh'hebeve : adhurimet : (hanefij, hanbelij, malikij, shafi'ij, xha'ferij) / Muhammed Xheuad Mugnijjeh; Selim Stafa; Jetmir Çela
779 Udhëtarët drejt Zotit / Ali Zain al-Abideen Al-Jifri; Sabina Fejzullaj; Arian Kadiu
780 Ky është Profeti Muhamed (a.s.) i dërguari i Zotit për mbarë njerëzimin / Shefik Osmani
781 Fe-rëfeiëseja e myslimanëvet / Hoxhë Voka
782 Legjislacioni i traditës së Profetit A. S. / Sejjid Sabik; Gazmend Hasaj; Gentian Fejzullaj
783 Legjislacioni i traditës së Profetit A. S. / Sejjid Sabik; Gentian Bodlli; Ali Hoxha
784 Rilindja e besimit halvetian / Muamer Pazari
785 Alemlere rahmet hazreti Muhammet (s.a.v.) / Mahmut Toptas; Mehdi Gurra
786 Hutbe (ligjërata) të zgjedhura të Muhamedit (A.S.) / Profeti Mohammed; Jusuf Ramiq; Nexhat Ibrahimi; Miftar Ajdini; Genti Kruja
787 Adoleshentët muslimanë : shqetësimi i së sotmes, shpresa e së ardhmes : udhëzues praktik për prindërit muslimanë / Ekrem Beshiri; Muhamed Beshiri; Klodiana Smajlaj; Petrit Bezhani
788 Vakëfi dhurimi dhe shërbimi / Osman Nûri Topbas; Mithat Hoxha
789 Hazreti Muhamed Mustafa : (sallall-llahu alejhi ve sel-lem), personaliteti shembullor i pashoq / Osman Nûri Topbas; Nasir Rexhepi; Islam Dizdari
790 Haxhi ideal dhe Ulmreja me klimën e përshpirtshmërisë / Osman Nûri Topbas
791 Krishtërimi, judaizmi, islami dhe mendimi perëndimor / France Farago; Bajram Muça; Ilda Loci
792 Il Profeta Muhammad un messaggero di Dio per l'umanità / Shefik Osmani
793 Kujtimet të Kongresit "Dibrësë" : ca këshilla për vëllazënit e dashun shqiptarë / Rexhep Tetova
794 This is Prophet Muhammad, messenger of God for mankind / Shefik Osmani
795 Voila qui est Mohammed, l'envpyé de Dieu pour l'humanité tout entiere / Shefik Osmani
796 Agjënimi / Sadik R. Bega
797 Ushqimet, pijet, tualeti dhe veshja simbas islamizmës / Sadik R. Bega
798 I madhi Ali e Mavija : ngjarja "Safin" / Josif Haxhimima
799 Fjalor bazë i Islamit : përmban mbi 1500 terma islame / Ruqaiyyah Waris Maqsood; Ermal Bega; Xhabir Hamiti
800 Treqint-e-tri fjalët të imami Aliut / Ali Korça
801 E pranova islamin, por...ç'të bëj më tej...? / Laurence B. Brown
802 Shenjat e Kijametit / Jusuf el Uabil; Arjan Haskasa; Roald A. Hysa
803 Fe-rrëfejës a mësime myslimane : përmbledhun nga disa libra fetare tyrqishte edhe këthynum shqip në dialekt t'Elbasanit / Josif Haxhimima
804 Hafiz Ibrahim Dalliu : jeta dhe vepra : (1878-1952) / Xhemal Balla; Lira Musollari
805 Profeti Muhamed, krenaria e njerëzimit : simpozium ndërkombëtar, 20 prill 2007 / Redi Shehu; Bujar Spahiu; Feim Gashi; Dorian Demetja; Genti Kruja
806 Prova shenjtërie : libër publistiko-letrar / Mevlud H. Buci; Qazim Shehu
807 Ideale dhe realitete të islamit / Seyyed Hossein Nasr; Edin Q. Lohja; Ornela Ademovi
808 E vërteta rreth Xhematit Ahmadia dhe të themeluesit të tij / Al-Haxh Ataullah Kalim; Muhammad Zakaria Khan
809 Krijuesi ynë / Muhammad Zia Ullah; Muhammad Zakaria Khan
810 Keside : në lavdërim të Hazret Muhammadit, vulë e të gjithë Profetëve, s.a.v.s. / Ghulam Ahmad; Muhammad Zakaria Khan
811 Bilbil i Gjashtë : kanarja : bën ballë me (7) tufë vjersha pastaj çpall këto (7) dijenira / Abdulla Zemblaku
812 Bilbili i ri i Hazreti Kur-anit / Abdulla Zemblaku
813 Bilbili i fesë Sheri-ati Muhamedija / Abdulla Zemblaku
814 Bilbili i Hadithit : 1001 dritë : fjalët e Shenjta e të madhit Pejgamber / Abdulla Zemblaku
815 Bilbil i historisë ose histori e shenjtë / Abdulla Zemblaku
816 1000 tema, 1000 ajete / Xhevat Muhad'dethi; Vullnet Merja; Hossein Asadi; Hajri Shehu
817 A ka dyshim në qënien e zotit? / Ismet Dibra; Hajri Shehu
818 Komentimi i sures Lukman / Muhsin Kerat'ti; Ledio Demolli; Jetmir Çela
819 Njohuri fillestare mbi fenë islame : përmbledhje e shkurtër mësimesh e rregullash islame
820 Profeti Muhamed / Yakup Üstün; Mehdi Gurra; Ervin Hatibi
821 Vizioni i islamit / Sachiko Murata; William C. Chittick; Sokrat Ahmataj; Edin Q. Lohja
822 Njeriu dhe fati / Murtezà Mutahhari; Edin Q. Lohja; Ornela Ademovi
823 La Religion des mahometans, exposée par leurs propres Docteurs, avec des eclaircissemens Sur les opinions qu'on leur faussement attribuées. Tiré du Latin de Mr. Reland et augmenté d'un confession de foi mahometane Qui n'avoit point encore paru / Adrien Reland
824 The Quran : unchallengeable miracle / Caner Taslaman; Ender Gürol
825 Mektûbat'tan seçmeler / Mawlana Jalal al-Din Rumi
826 Sherhi i kitabul-vasije imami âzem [dorëshkrim] / Muhamed bini Mahmud
827 Selections from discourses of Rumi / Mawlana Jalal al-Din Rumi
828 Selections from seven sermons of Rumi / Mawlana Jalal al-Din Rumi
829 Mawlana Jalal Al-din al-Rumi : his life and his path / Osman Behçet; Ihsan Günes
830 Mevlana Celâleddin Rümi : hayati ve yolu / Osman Behçet
831 Mevlana / Osman Horata; Adnan Karaismailoglu; Rahim Acar
832 Histori e Teqes së Melçanit / Feim Hamdi Bitincka
833 V. 2 : Shtat ëndrat e Shqipërisë
834 V. 4 : Historia e Shenjtë edhe të katër Halifetë
835 V. 7 : Myslimanija. Mevludi, 1909-1923-1944. Treqind-e-tri fjalët e Imami Aliut
836 V. 10 : Rubaijjati a Katrorët e Umer Khajjam
837 V. 12 : Publicistikë dhe shkrime të tjera
838 Dialogu i qytetërimeve : idealet islame dhe pikëpamjet humane të Gylenit / Jill Carroll; Dritan Hoxha; Adriatik Kallulli; Gjergj Sinani
839 Domosdoshmëria e dialogut ndërfetar e ndërkulturor për paqen botërore : simpozium : Tiranë, 26 Maj 2007 = Necessity of interfaith and intercultural dialogue for World peace : symposium : Tirana, 26 May 2007 / Genti Kruja
840 Dergâh-i mevlâna albümü : Âsitâne : 800. yildönümü armagani / Naci Bakirci; Mustafa Çaliskan
841 Islam in public : Turkey, Iran and Europe / Nilüfer Göle; Ludwig Ammann
842 Dy grumbuj me nga 40 hadithe nga Trëndafili i trëndafilave / Halil Ibrahim Kutlay; Genc Aga; Ervin Hatibi
843 Prorok Muhammad : bozhi posllanik dlja vsego çellovjeçestva / Shefik Osmani
844 Dashuria për islamin / Amër Halid; Justinian Topulli; Eris Koliqi
845 Etika jonë familjare / Mustafa Sibai; Altin Shehu; Sashenka Jaupi
846 Etika jonë familjare / Mustafa Sibai; Altin Shehu; Sashenka Jaupi
847 Përzgjedhje nga vepra "Udhërrëfyes i shpirtrave drejt vendit të kënaqësive" apo "Përshkrimi i Xhenetit" / Ibn Kajjim El-Xheuzija; Rida El-Ashmauij; Gentian Fejzullaj; Sashenka Jaupi
848 Vëllazëria dhe çiltërsia e shpirtit / Amër Halid; Gentian Bodlli; Sashenka Jaupi
849 Ngjarjet e popujve të hershëm në Hadithet e Profetit a.s : (pajisur me dobi dhe mësime) / Mesh'hur Hasan Selman; Fatjon Çorapi; Roald A. Hysa
850 Chiesa e Papato con un'appendice sull'ebraismo e sull' islàm : appunti ad uso didattico / Jan Wladyslaw Wos
851 Chiesa e Papato con un'appendice sull'ebraismo e sull' islàm : appunti ad uso didattico / Jan Wladyslaw Wos
852 Xhuzi "Amme" dhe surja "El-Fâtiha" në gjuhën shqipe
853 Il Profeta Muhammad un mensajero de Dios para la humanidad / Shefik Osmani
854 Das ist der Prophet Muhammad : der Gesandte Gottes für die ganze Menschheit / Shefik Osmani
855 Myftinia e Dibrës dhe Ruzhdi Lata : (libër publicistiko-letrar) / Mevlud H. Buci; Çelik Petriti
856 Mësime fetare [dorëshkrim]
857 Storia universale sacra e profana : continuata e proseguita sino a' tempi nostri : tradotta dal francese in italiano / Jacques Hardion; Simon Nicolas Henri Linguet
858 Shkurtorja e historis muslimane e marrun prej auktorvet të permendun / Hamdi Bushati
859 Ilahi / Hysein Bushati
860 Vol. 1 : Periudha e Mekës
861 Vol. 2 : Periudha e Medinës
862 Integrimi i shqiptarëve në Evropë dhe vlerat që islami përcjell në këtë integrim : simpozium kombëtar, Kavajë, 2008
863 Abaz Aliu, Paqja qoftë mbi të! / Badr Shahin; Genc Mlloja; Xhevdet Shehu
864 Traditat zakonore në qytetin e Elbasanit / Aleksandër Josifi; Kreshnik Belegu; Ortensa Dakli
865 Udhërrëfyesi i një myslimani : ilmihal I (besimi) / Mithat Hoxha; Dorian Demetja
866 Balkanlarda gelecek tasavvuru : kültür, siyaset, örgütlenme ve isbirligi alanlari : Balkan simpozyumu = Envisioning future in the Balkans : cultur, politics, organization and areas of cooperation
867 Xhindet, magjia, epilepsia dhe syri i keq / Saimir Bulku; Orjeta Bulku
868 Histoire generale de la religion des tvrcs : avec la naissance, la vie et la mort de leur Prophete Mahomet, et les actions des quatre premiers Caliphes qui l'ont suiui : celles du Prince Mahuuias et les rauages des Sarrafins en Europe aux trois premiers siecles de leurs loy... / Michel Baudier
869 Recuil des rits et cérémonies du pèlerinage de la Mecque. auquel on a joint divers Ecrits relatif à la Religion, aux Sciences & aux Moeurs des Turcs... / Julien-Claude Galland
870 "Lëvizja Gylen" nga këndvështrimi i intelektualëve të Kosovës / Bashkim Çmega
871 Vështrim ndaj orientalizmit dhe orientalistëve / Behxhet Jashari; Ermal Bega
872 Ç'asht grueja në fen islame?
873 Kurani dhe njeriu : koment i veprës "Ajka e kuptimeve të Kurani Qerimit" të H.I.Dalliut / Xhemal Balla; Lira Musollari
874 Die Frau aus der Sicht Imam Khomeinis (s.a.) / Ruhollah Khomeini
875 Muhammad, le sceau des Prophètes, de l'hégire a sa mort / Ali Shariati
876 Aufruf zum Ein-Gott-Bekennen : Briefe Imam Khomeinis (s) an Micchael Gorbatcshov / Ruhollah Khomeini
877 Shqiptarët përballë sfidave të mirëkuptimit ndërfetar / Genti Kruja; Zyhdi Dervishi
878 Islami flet edhe shqip = Islam also speaks Albanian / Hysen Çobani; Jolanda Lila
879 Krenaria e njerëzimit, Profeti Muhamed / Dritan Hoxha; Klodian Shehi
880 Legjislacioni i traditës së Profetit A.S. / Sejjid Sabik; Ermira Dani; Gentian Fejzullaj
881 Legjislacioni i traditës së profetit A. S. / Sejjid Sabik; Gazmend Hasaj; Gentian Fejzullaj
882 Legjislacioni i traditës së Profetit A. S. / Sejjid Sabik; Gentian Bodlli; Ali Hoxha
883 Qetësia e shpirtit / Ali Omer Badahdah; Gentian Fejzullaj; Sashenka Jaupi
884 Vol. 1 : Toleranca ndërfetare në Shqipëri / Pavli Haxhillazi
885 Sahife Saxhadije : lutje të Imam Zejnul Abidinit / Ali ibn Hysejn; Selim Stafa; Arjeta Kraja
886 Vendqëndrimet e botës tjetër. Rreth vdekjes dhe bota pas vdekjes / Abbas el-Kummij; Husejn Kurani; Afrim Smakaj
887 Kitabi Bergjevi [dorëshkrim] / Muhamed ibni Pir Ali
888 Tesarrufatul - meqatib [dorëshkrim]
889 Manijetul mutemel'li [dorëshkrim] / Ibrahim Halebija
890 Udhërrëfyes i të riut musliman në botën moderne / Seyyed Hossein Nasr; Edin Q. Lohja; Ornela Ademovi
891 Drita e besimtarit / Nazir Malek; Bledar Selami
892 Kurani dhe njerëzimi : analiza dhe komente / Ilmi Nerguti; Anila Haruni (Konomi); Leonora Gjuta
893 Hafëz Musa Haxhi Ali (Basha), njeriu që predikoi fenë, mirësinë dhe atdhetarinë, që me petkun fetar hyri në xhami, në bashki dhe në luftën për liri : 1 mars 1892-7 korrik 1977 : monografi / Hamdi Basha; Vedat Islami
894 Dijeni besimtare praktike : perjudha e parë : klasa e dytë për shkolla fillore mashkullore e femnore
895 Dijeni besimtare praktike : për shkolla fillore mashkullore e femnore : periudha e epër : rendi gjashtë
896 Dijeni praktike besimtare : periudha parë : klasa' parë për shkollat fillore mashkullore e femnore
897 Dijeni praktike besimtare : për shkolla fillore mashkullore e femnore : perijudha e dytë : rendi i tretë
898 Dijeni praktike besimtare : për shkolla fillore mashkullore e femnore : perjudha e epër : rendi i pestë
899 Dijeni praktike besimtare : për shkolla fillore mashkullore e femnore : perijudha e dytë : redi i katërt
900 Prijësi i drejtë dhe asket Omer bin Abdul Aziz / Abdurrahman ibn Xheuzi; Fatjon E. Isufi; Roald A. Hysa
901 Halifullah : njeriu si mëkëmbës / Rezart Beka; Edvin Cami
902 Besimet e musulmanvet / Ibrahim Dalliu
903 Besimet e muselmanvet / Ibrahim Dalliu
904 Besimet e myslimanvet / Ibrahim Dalliu
905 Besimet e muselmanvet / Ibrahim Dalliu
906 Dhuntie Ramazani / Ibrahim Dalliu
907 Dhuntie Ramazani / Ibrahim Dalliu
908 E lemja dhe jeta e të madhit Muhammed Alejhisselam / Ibrahim Dalliu
909 Libri i së falmes / Ibrahim Dalliu
910 Libri i së falmes / Ibrahim Dalliu
911 Libri i së falmes / Ibrahim Dalliu
912 Muhamedi (a.s) i dërguari i fundit / Majid Ali Khan; Ferit Hafizi; Arben Halluni
913 Rrugëtime të një hatibi... : 10 vite shërbim në xhaminë e Tophanës : (1998-2008) / Muhamed Sytari; Xhahid Bushati
914 Tolerance and intolerance on the triplex confinium : approaching the "other" on the borderlands Eastern Adriatic and beyond : 1500-1800 / Egidio Ivetic; Drago Roksandic
915 Qytetërimi islam / Sami Frashëri; Mehdi Polisi; Husamedin Abazi
916 Disa të vërteta morale / Sh. Putra
917 Disa vargje të ndritun nga Kurani / Ferid Vokopola
918 Dobitë e pesë kushteve myslimanizmë / Qamil K. Gollobërda
919 Nur i mirësisë : sheh Jonuz Shehu (Tatai) : monografi / Mufit Çeli; Jorgo S. Telo
920 Ngritja e fakteve ndaj atyre që kërkojnë ndihmë prej tjetërkujt përveç Allahut dhe që besojnë fallxhorët e parashikuesit / Abdulaziz Abdil-lah ibn Baz; Bledar Ali
921 Islami është fe e përsosur / Bledar Ali
922 Rrëfime ... isha adhurues varresh / Abdul Mun'im El-Xhedauij; Bledar Ali
923 Kokë më kokë me të rinjtë / Ali Fuad Basgil; Metin Izeti; Husamedin Abazi
924 Sherhi Bergjarie [dorëshkrim] / Ali Kanevi
925 Tarikut - teal'hym ve saire [dorëshkrim]
926 Kitabi hajretul fukaha [dorëshkrim]
927 Profeti Muhamed / Yakup Üstün; Mehdi Gurra; Ervin Hatibi
928 Ilmihal : për shkallën e parë të mirëbesimit islam / Bilal Hasanovic; Ajten Krasniqi
929 Dy trandafilat e bukur : ngjarjet dëshpëruese të Qerbelas / Tasin M. Dylgjeri
930 Mbështetja e të lavdishmit a.xh. në shpjegimin e librit të Teuhidit / Muhamed Et-Temimi; Genc Plumbi; Roald A. Hysa; Elton Gjeçi
931 Sahihu-L-Buhari në gjuhën shqipe / Muhammad ibn Ismail al Bukhari; Feti Mehdiu; Isuf Gashi
932 Mësoj adhurimet e mia / Alban Kali; Islam Dizdari
933 Xhemal Pazari, atdhetar i shquar tiranas / Ibrahim Rr. Gashi
934 Freskia e shpirtit : dashuria hyjnore / Saimir Bulku
935 Dhanti Ramazani : hartue prej administratës të rivistës "Zani i Naltë"
936 Pika eliksiri : nga deti i Mesnevisë / Osman Nûri Topbas
937 Dhjetë ditët e Matemit / Organizata "Drita Hyjnore"
938 Lamtumira e udhëtarit të përhershëm / Hajreddin Karaman; Zymer Ramadani
939 Mësoj për Pejgamberin / Ahmet Sadriu; Zymer Ramadani
940 V.2 : 1996-2000
941 Dervish Luzha, një yll drite / Nuredin Lushaj; Hamit Aliaj
942 Rruga e priftit në islam / Izet Terzic; Ismail Dizdari; Jetmir Çela
943 Historia e shkencës islame / George Sarton; Hamid A. Ead; Ermal Bega
944 Abdulkadër Arnauti : një histori e shkurtër e jetës së tij (1878-2004)? : (vështruar nga pikëpamja e një prej nxënësve të tij) / Mahmud Muhamed Xhemil el-Kesr; Azem Xheladini; Ermal Bega
945 Horizonte nga i Dërguari : [përkth.]
946 Teoria e drejtësisë : studim krahasues i pikëpamjeve të Imam Khomeinit (r.h) me mendimet e tjera botërore rreth konceptit të teorisë së drejtësisë / Muhammad Husayn Jamshidi; Migen Sulaj; Besa Vila
947 Imam Aliu, zëri i drejtësisë njerëzore / George Jordac; Selim Stafa; Jerida Kulla
948 Muhtesar Sahih el-Buhari : përmbledhje / Zejnudin Zubejdi; Telat Sula; Ali Hoxha
949 Sheh Çoban Baba Alia i fshatit në Çajë-Kukës : teqeja dhe rendi i shehlerëve të saj, në funksionin besimtar, atdhetar e kulturor në vite / Isa Halilaj; Teuta Halilaj
950 Teqja e At Aliut (Fshat-Kukës) / Nazif Dokle
951 Balsami i lumturisë / Muhammad al-Ghazzali; Ahmet Ramo; Ermal Bega
952 Sheh Dalipi i Podgoranit / Neki Shehu; Petrit Bezhani
953 Kriza e teologjisë muslimane shqiptare / Ismail Bardhi; Husamedin Abazi
954 La Ilahe il-lallah : kuptimi i fjalës së Teuhidit të imamit, ripërtëritësit, shejhut Muhammed ibn Abdul-Uehhab / Muhamed ibn Abdul-Uehab; Salih ibn Feuzan el Feuzan; AbdusSamed Meta
955 Pozicioni i sunetit (traditës profetike) në fenë islame dhe humbja e qartë e atyre që mjaftohen vetëm me Kur'anin / Muhammad Nasiruddin el-Albani; Ervin Murati; Petrit Kaziu
956 Në fillimet e nacionalizmit shqiptar : lindja e një kombi me shumicë myslimane në Evropë / Nathalie Clayer; Artan Puto
957 V.2 : Vjersha për mësonjëtoret e para. Parajsa dhe fjalë fluturake. Fletore e bektashinjet. Shqipëria. Pellazgët-Shqipëtarët
958 Drita e zemrës : përmbledhje e shkurtër mësimesh e rregullash islame / Ramiz Zekaj
959 Jâ sin : surja 36 : me përkthim dhe transkriptim në shqip
960 Kopshti i të dashuruarve dhe shëtitja e të përmalluarve / Ibn Kajjim El-Xheuzija; Alban Kodra; Ilir E. Haxhiaj
961 Terxhumei dekaikul - ahbar [dorëshkrim]
962 Kitabul - tehare vesaire [dorëshkrim]
963 Fetvetname [dorëshkrim]
964 Usulyl - Hadith [dorëshkrim] / Daúd Karisí
965 Mevludi Sherif [dorëshkrim] / Ali Ulqinaku
966 Behxhetul - fetava / Abdullah el-Yenishehri
967 [Libra për fenë islame] [dorëshkrim]
968 Kitab-i sel'îját [dorëshkrim] / Ebu-nazir Muhammed Abdurahman
969 Ballsami i lumturisë : nga përtëritja e diturisë fetare : përkth.nga angl. / Muhammad al-Ghazzali
970 Filozofia klasike perso-iraniane : personalitete të mendimit iranian në filozofinë islame / Migen Sulaj; Gjergj Sinani
971 Mulla Rasim Zapodi : (monografi) / Qemal Mataj
972 Hoxhë Mehmeti : 1867-1927 : monografi / Qemal Mataj
973 Dobia e lëvizjeve fizike në ritet islame / Shyqyri Rreli
974 Muxhedidja Aishe : ripërtëritësja e fesë islame dhe populli shqiptar në rregjimin komunist në shekullin e njëzetë : fakte për të diturit, urtësi për të devotshmit, mësime për të paditurit dhe kritika për të pabindurit / Ymer Aga
975 Islami, po / Sefer Bajraktari
976 Dëshmia e traditës në epokën moderne : (një analizë e lëvizjes Gylen) / Mehmet Enes Ergene; Dritan Hoxha; Adriatik Kallulli
977 Shemail : paraqitja, jetesa, morali i profetit Muhamed / Faruk Vural; Aisa Kokiçi; Adriatik Kallulli
978 Statuja e shpirtrave tanë : rimëkëmbje e mendimit dhe veprimit islam / M. Fethullah Gülen; Dritan Hoxha; Adriatik Kallulli
979 Atomet flasin / Ismail Hekimoglu; Genti Kruja
980 Shkenca dhe besimi / Hekimoglu Ismail; Genti Kruja
981 Jeta, veprimtaria dhe fetvatë e Shejh Abdulkadir Arnautit / Bledar Sulejmani; Mustafa Tërniqi; Xhevat Malltezi; Arian Koçi
982 Dritare në filozofinë e Lindjes : aktet e konferencës shkencore "Mendimi iranian në filozofinë islamike dhe ndikimi i saj", organizuar më 9 shkurt 2010 në Tiranë / Gjergj Sinani
983 Mos u dëshpëro, Zoti yt është Allahu (xh.sh.) / Uefá Ali es Sulejman El Hamdan; Gentian Bodlli; Jerida Kulla
984 Myslimanizmi në Shqipëri në periudhën 1945-1950 : monografi / Shyqyri Hysi; Bedri Telegrafi
985 Përse falem? / Abdurrauf El-Hanauij; Bledar Ali
986 A duhet feja, a e pengon bashkimin kombëtar / Ali Kraja
987 Udhëzues praktik për muslimanët në Perëndim / Sayyiid Abdul-Hadi al-Hakim; Edin Q. Lohja; Ornela Ademovi
988 Ilmihal : për shkallën e parë të mirëbesimit islam / Bilal Hasanovic; Ajten Krasniqi
989 Profeti Muhamed / Yakup Üstün; Mehdi Gurra; Ervin Hatibi
990 Njohuri fillestare mbi fenë islame : përmbledhje e shkurtër mësimesh e rregullash islame : për të gjithë bijtë dhe bijat muslimane
991 Qengji i kurbanit : reflektim mbi domethënien e ritualit të kurbanit / Ylli H. Doçi
992 Haxhi Sherif ef. Ahmeti. : jeta dhe vepra : (1920-1998) : (përmbledhje kumtesash nga sesioni shkencor, Prishtinë, 17 prill 2008) / Ramadan Shkodra; Sadik Mehmeti
993 Irshad : udhëzimi në rrugën e drejtë / Muzaffer Ozak; Mehdi Gurra
994 Irshad : udhëzimi në rrugën e drejtë / Muzaffer Ozak; Mehdi Gurra
995 Doktrina sufiste e Rumiut : botim i ilustruar / William C. Chittick; Edin Q. Lohja; Ornela Ademovi
996 Poslanik Muhammed, Bozji vjerovjesnik za cijeli svijet / Shefik Osmani
997 Han er Profeten Muhammed, Guds sendebud til mennesket / Shefik Osmani
998 Aytos einai o Profitis Moameth, o apestalmenos toy Theoy gia oli tin anthropotia / Shefik Osmani
999 The Tijaniyya : reformism and islamic revival in interwar Albania / Nathalie Clayer
1000 The Dangerous politics of identity : review article / Albert Doja
1001 Cultural politics and spiritual making of anthropologists / Albert Doja
1002 A Political history of bektashism in Albania / Albert Doja
1003 Spiritual surrender : from companionship to hierarchy in the history of bektashism / Albert Doja
1004 A Political history of bektashism from Ottoman Anatolia to contemporary Turkey / Albert Doja
1005 Adapting islam to Europe : the Albanian example / Nathalie Clayer
1006 Hafizët tanë gjatë historisë : (shekulli XVIII-2010) : leksikon / Feti Mehdiu
1007 Anamorfoza e mesazhit të madh / Bardhyl Fico; Petrit Bezhani; Bedri Telegrafi; Roald A. Hysa; Bledar Komina
1008 Udhërrëfyesi i një myslimani : Ilmihali II (adhurimet) / Ergyn Çapan; Mithat Hoxha; Edvin Cami; Dorian Demetja
1009 Drita e zemrës / Ramiz Zekaj; Bedri Telegrafi; Jolanda Lila
1010 E besoj Kaderin / Yasar Kandemir; Mehdi Gurra; Xhevat Beqari; Petrit Bezhani; Edvin Cami
1011 I besoj engjëjt / Yasar Kandemir; Mehdi Gurra; Xhevat Beqari; Petrit Bezhani; Edvin Cami
1012 E besoj Ahiretin / Yasar Kandemir; Mehdi Gurra; Xhevat Beqari; Petrit Bezhani; Edvin Cami
1013 I besoj profetët dhe librat e shenjtë / Yasar Kandemir; Mehdi Gurra; Xhevat Beqari; Petrit Bezhani; Edvin Cami
1014 I besoj Allahut / Yasar Kandemir; Mehdi Gurra; Xhevat Beqari; Petrit Bezhani; Edvin Cami
1015 Botëkuptimi islam / Kadir Misiroglu; Mithat Hoxha
1016 Hazreti Muhamed Muatafa (sallall-llahu alejhi ve se-lem), personaliteti shembullor i pashoq / Osman Nûri Topbas; Nasir Rexhepi; Islam Dizdari
1017 Enigma e dashurisë për Allahun dhe Profetin : nga Lulishtja e zemrës / Osman Nûri Topbas
1018 Qytetërimi i virtyteve : nga epoka e lumturisë deri në ditët tona / Osman Nûri Topbas; Fatmir Sulaj; Shpëtim Kelmendi
1019 Fryma e fundit : nga Lulishtja e zemrave / Osman Nûri Topbas; Evans Drishti; Islam Dizdari; Irida Hoti
1020 Rrugëtimi i kënaqësisë shpirtërore / Islam H. Osmani; Muharrem Haziri
1021 Balkanlar ve islam : karsilasma-dönüsüm-kirilima-devamlilik : sempozyumu : 03-05 kasim 2010 : özetler = Balkans and islam : encountertranfsormation-discontinuity-continuity : international symposyum : 03-05 november 2010 : abstracts / Canakkale Onzekiz Mart University
1022 Udhërrëfyesi i një myslimani : ilmihali III (morali) / Edvin Cami; Dorian Demetja
1023 Ilmihal praktik : besimi, namazi, agjërimi, zekati, haxhi, kurbani / Osman Bilgen; Aisa Kokiçi; Dorian Demetja
1024 Fejtullah Gylen, ura mes të shkuarës dhe të ardhmes : skicë e një portreti / Ali Ünal; Edlira Llukaçej; Adriatik Kallulli
1025 Politika e ferexhesë / Joan Wallach Scott; Klodiana Smajlaj
1026 Muslimanët në kërkim të një identiteti / Adnan Silajdzic; Ermal Bega; Klodiana Smajlaj
1027 Islami politik, e ardhmja e tij / Graham E. Fuller; Ferit Hafizi; Ubejd Halluni
1028 Pastërtia te femrat, rruga e lumturisë në fikhun e gruas / Anila Canaj; Afërdita Dema
1029 Kontribut / Bujar Shehu; Redi Shehu
1030 Islam : spirit and form / Osman Nûri Topbas
1031 40 hadiths for children with stories / Yasar Kandemir; Omer Utkan
1032 Endowment, charity and service in Islam : from the apex of Islamic civilization / Osman Nûri Topbas; Ismail Eris
1033 The Prophet Muhammad Mustafa the Elect / Osman Nûri Topbas; Süleyman Derin; Erdiniç Atasever
1034 Les Larmes du Cœur : Mevlâna Djalaleddine Rûmî / Osman Nûri Topbas; Musa Belfort
1035 The Muslims Jesus : sayings and stories in Islamic literature / Tarif Khalidi
1036 Islam women and the challenges of today : modernist insights and feminist perspectives / Farzana Hassan
1037 American Muslims : the new generation : with study guide / Asma Gull Hasan
1038 Perandoria e së keqes kundër djallit të madh : trembëdhjetë shekuj mendësi lufte midis islamit dhe Perëndimit / Claude Liauzu; Bajram Muça; Liljana Papa; Brizeida Veliaj; Ilda Loci; Aleksandër Papa
1039 Arnavutçe Mevludi serif : yazan merhum nesir ve çevireni Ankara Kuyumeu Zeynullah Özyasar
1040 Hadithi - Errbeàin : Dyzet fjalë përmbledhëse të Pejgamberit, Alejhisselam të cilat i bâhen udhëheqse e plotsimit të çdo myslimani si kah besimi ashtû edhe kah moralet dhe kah veprat / Muhjiddini Neveviut; Ibrahim Dalliu
1041 Arkitektët e mendimit shkencor në qytetërimin islam : vula nga biografitë e dijetarëve muslimanë në periudha të ndryshme / Halima Al-Ghrari; Ermal Bega
1042 Mësojuni fëmijëve tuaj dashurinë për Profetin (A.S.) / Muhammed A. Jemani; Saimir H. Ismaili; Petrit Bezhani; Loela Xhafa
1043 Kudsi ndërmjet premtimit të vërtetë dhe të rremë / Safer Al-Havali; Ismail Dizdari; Jetmir Çela
1044 Dhe kthehet kjo hëna e re e Ramazanit... / Muhamed Sytari; Xhahid Bushati
1045 Islami, shkenca, muslimanët dhe teknologjia / Seyyed Hossein Nasr; Muzzafer Ikbal; Edin Q. Lohja; Ornela Ademovi
1046 Sekretet e qiellit në Kur'an : ky univers e ka një zot / Saimir Bulku
1047 Sekretet e mjekësisë në Kur'an : çudirat e krijimit në Kyran'in e shenjtë / Saimir Bulku
1048 Historija e Bektashinjve : periudha para lindjes së Bektashizmës / Ali Tomorri
1049 The Philosophy civilizattion : in two volumes / R. H. Towner
1050 Ky është Profeti Muhamed (a.s.) i dërguari i Zotit për mbarë njerëzimin / Shefik Osmani
1051 Han er Profeten Muhammed, Guds sendebud til mennesket / Shefik Osmani
1052 This is Prophet Muhammad : messenger of God for Mankind / Shefik Osmani
1053 Poslanik Muhammed Bozji vjerovjesnik za cijeli svijet / Shefik Osmani
1054 El Profeta Muhammad un Mensajero de Dios para toda la umanidad / Shefik Osmani
1055 Il Profeta Muhammad un messaggero di Dio per l'umanita / Shefik Osmani
1056 Das ist der Prophet Muhammad der Gesandte Gottes für die ganze Menschheit / Shefik Osmani
1057 Voila qui est Mohammed l'envpyé de Dieu pour l'humanité tout entiere / Shefik Osmani
1058 Aytos einai o Profitis Moameth o Apestalmenos touy Theo gia tin Anthropotita / Shefik Osmani
1059 Ova e Pratenikot Muhamed bozjot Verobesnik za celoto covesto / Mersiha Smailovik; Jasmin Rexhepi; Shefik Osmani
1060 Rrugëtimi në përjetimet e një Haxhi : udhëpërshkrim / Idriz Ramadani; Ylbere Neziri
1061 Komentimi i kaptinës Jâ Sîn / Šefik Kurdic; Idriz Ramadani; Bekim Ramadani
1062 Mahomet and His successors : in two volumes / Washington Irving
1063 Metodologjia e Pejgamberëve në thirrjen për tek Allahu në të është urtësia dhe logjika / Rabi Ibn Hadi el-Med'halij; Alban Malaj
1064 Drita e zemrës; Namazi është dritë : përmbledhje e shkurtër mësimesh e rregullash islame / Ramiz Zekaj
1065 Shkëndijë hyjnore : Distikë dhe Rubai : (nga "Methnevi dhe "Divani Qebir") / Mawlana Jalal al-Din Rumi; Reiz U. Sinani; Llazar Fype
1066 Konceptimi dhe besimi te Sadr Al-Din Shirazi (1571-1635) / Joep Lameer; Gjergj Sinani; Mirela Sinani
1067 Life, death, and afterwards : the concept of resurrection, reincarnation, ... / Nurettin Uzunoglu
1068 Marriage and divorce according to Islamic law. Code of ethics of dressing in islamic law. / Nurettin Uzunoglu
1069 Succession and law of inhetitance in Islam : family marriage, divorce / Nurettin Uzunoglu
1070 The 99 attributes of God Sharh-Ul Asma-Ul Husna in English and the concept of God in islam / Nurettin Uzunoglu
1071 Selected hadiths from the Messenger of Allah prophet Muhammad, in Arabic, English and Turkish / Nurettin Uzunoglu
1072 Islami i globalizuar / Olivier Roy; Aleko Minga
1073 Rrugëtimi i fesë islame në Shqipëri (1912-1967) : (rreth marrëdhënieve institucionale, përmbledhje dokumentesh, kronikash, informacionesh, artikujsh, analizash, etj.) / Ali M. Basha; Nimete Basha
1074 Profeti im i dashur / Ebtesam Bogari; Eris Koliqi; Bledar Komina; Majlinda Shala
1075 Anamorfoza e mesazhit të madh : e vërteta mbi Islamin, Idiosynkrazia e zonjës "O" dhe mendimi i elitës intelektuale gjithëkohore, etj., etj. jashtë teme / Bardhyl Fico; Petrit Bezhani
1076 Pse një besimtar musliman nuk e fal namazin / Feyzullah Birisik; Feim Gashi; Shpresa Kushumlija
1077 Islami / Murad W. Hofmann; Ermal Bega
1078 Kur'ani / Murad W. Hofmann; Ermal Bega; Evis Çitozi
1079 Të mësojmë kushtet e besimit / Ilir Hoxha; Zija Vukaj; Ermal Nurja
1080 Një fjalë e njëjtë : kumt dhe përqasje : një burim për Famullitë dhe Xhamitë / Nermin Begzade; Rezart Beka
1081 Thalbi i thalbit : trajtesë mbi rrugëtimin dhe udhën shpirtërore të zotëruesve të intelektit / Alameh Tabataba'i; Edin Q. Lohja; Ornela Ademovi
1082 La Via di Allah : origini, storia, sviluppi, ... / Carlo Gasbarri
1083 The Muslim discovery of Europe / Bernard Lewis
1084 Studime e reflektime / Remzi Sh. Gani
1085 Jeta politike e Imamit të tetë hazreti Ali Ibn Musa Riza A.S. / Xhafar M. Husejni; Ledio Demolli; Xhemal Balla
1086 Vol.1 : 2010-2011 / Haxhi Lika
1087 Gli Albanesi musulmani e le loro congregazioni
1088 Rreth spiritualizmit të Rumiut / Seyed Ghahreman Safavi; Sokrat Amataj; Edin Q. Lohja
1089 Familja muslimane në epokën e globalizimit / Fatima Umar Naseef; Rezarta Salihaj; Afërdita Dema
1090 Institucionet islame të Shkodrës / Smajl Bala; Blendi Alushi; Qani Sulku
1091 Tërësi lutjesh islame / Remzi Sh. Gani
1092 Filozofia islame nga zanafilla e saj deri sot : filozofia në tokën e profetësisë / Seyyed Hossein Nasr; Edin Q. Lohja; Ornela Ademovi
1093 Xhilael kulub vesaire [dorëshkrim]
1094 Pishtarja e ndershmërisë, Merjemja, sipas Biblës dhe Kuranit famëlartë / Adem Karatas; Ilir Rruga; Edlira Boriçi; Roald A. Hysa
1095 Shoqëria e epokës së lumturisë / Osman Nûri Topbas; Evans Drishti; Irida Hoti
1096 101 hapa në edukim / Osman Nûri Topbas; Edlira Boriçi
1097 Rruga e lumturisë në fikhun e gruas : pastërtia te femrat / Anvar Salim el-Xhuver; Abdullah el-Utejbij; Anila Canaj; Afërdita Dema
1098 Dyzet hadithe mbi moralin / Elton Karaj; Genti Kruja
1099 Nëse kërkon lumturinë.... / Salih ibn Abdulaziz Sindij; Bledar Ali
1100 Me kë të shoqërohesh / Abdullah ibn Ali El-Xhuajthijn; Bledar Ali
1101 Vizita e varreve dhe kërkimi i ndihmës nga i varrosuri / Ahmad ibn Abd al-Halim Ibn Taymiyah; Bledar Ali
1102 Drita Ehlibejtit : 2001-2006 / Bujar A. Horasani; Xhemal Balla; Arnisa Horasani
1103 Të mësojmë kushtet e besimit / Ilir Hoxha; Zija Vukaj; Ermal Nurja
1104 Aishja, gruaja më e dashur e Muhametit / Kurt Frischler; Albert Grabocka; Stavri Sharxhi
1105 Ejani në namaz / Abdullah Yildiz; Xheladin Hajrullai; Petrit Bezhani
1106 Revolucioni i ardhshëm : lufta për liri në Lindjen e Mesme / Walid Phares; Ergys Petriti
1107 Historitë më të bukura të njerëzve të mirë / Saimir Bulku; Roald A. Hysa
1108 Islami dhe religjionet botërore : udhëzues për mësim-besimin në shkollat e mesme / Dzemaludin Latic; Urim Poshka; Petrit Bezhani; Mehdi Gurra
1109 Islami dhe religjionet botërore : udhëzues për mësim-besimin në shkollat e mesme / Dzemaludin Latic; Urim Poshka; Petrit Bezhani; Mehdi Gurra
1110 Meditimi : rreth universit, njeriut, kuranit / Osman Nûri Topbas
1111 Hazreti Muhamed Mustafa : (krenaria e gjithësisë) / Osman Nûri Topbas; Ermal Nurja; Zija Vukaj
1112 Mësim besimi : për klasën e 8-të të shkollës 9- vjeçare / Sevco Sulejmanovic; Esma Kapetanovic; Urim Poshka; Petrit Bezhani; Mehdi Gurra
1113 Mësim besimi : për klasën e 6 të shkollës 9 vjeçare / Mensura Catovic; Urim Poshka; Petrit Bezhani; Mehdi Gurra
1114 Hapat në islam : udhëzues për shkollat e mesme / Mustafa Spasic; Urim Poshka; Petrit Bezhani; Mehdi Gurra
1115 Mësim - besimi : për klasën e 7 të shkollës 9- vjeçare / Muharrem Omerdiç; Fahira Kalajdžisalihovic; Urim Poshka; Petrit Bezhani; Mehdi Gurra
1116 Imam Khomeini : (udhëheqësi mistik dhe politik) / Ruhollah Khomeini; Perikli Jorgoni; Xhevahir Spahiu
1117 The Spiritual Quest in Humanities : 1-rst international conference on humanities : 11-13 may, 2012, Tirana, Albania : abstract book / Universiteti "Hëna e Plotë" Bedër
1118 Islami tjerër : sufizmi dhe rrëfimi për respektin / Stephen Schwartz; Flaka Surroi; Daut Dauti
1119 Rreth dhikrit dhe urtisë së tij / Xhavadi Amuli; Edin Q. Lohja; Ornela Ademovi
1120 Dua dhe lutje islame / Ahmed Izudin el-Bejanuni; Muhamed Mustafa
1121 Emra për besimtarët musliman / Imer Asllani; Husejn Ahmedi
1122 Përfundimi i mirë / Abdullah ibn Muhamed el Mutllak; Sabahudin Fetahu
1123 The Qur'an / Abdullah Yusuf Ali
1124 Shekulli dhe kijameti / Ismail H. Aga; Ilia Ninka
1125 Kultura islame : (organ i Komunitetit Musliman Shqiptar) : 1shtator 1939-janar/shkurt 1946 / Ludi Serica (Cami)
1126 Kultura islame : (organ i Komunitetit Musliman Shqiptar) : 1shtator 1939-janar/shkurt 1946 / Ludi Serica (Cami)
1127 Hoxhë Hasan Moglica, klerik dhe luftëtar i shquar për lirinë dhe gjuhën shqipe : monografi / Valbona Ramçi; Sakip Cami
1128 Në kërkim të zemrës së humbur / William C. Chittick; Sokrat Amataj
1129 Syntomos eikonografimenos odigos gia tin katanoisi tou islam / Nina Bursan
1130 Eikosti epistoli. Eikostos tritos logos. Trianta-tria parathyra. Oi syntomoi logoino / Said Nursi
1131 Stagones apo to islam / Hasan Paçaman
1132 Nje ixhaze i shekullit XIX i lëshuar në Ballkan / Mesut Idriz; Husamedin Abazi
1133 I madhi Ali e Zonj' e madhe Ajishe : ngjarja "Xhemel" / Josif Haxhimima
1134 I madhi Hysejn e Jezidi i Mavijes : ngjarja e përgjakshme Qerbela / Josif Haxhimima
1135 Botim i posaçëm i "Kulturës Islame" : me rastin e Mëvitjes së Dit-lindjes të H. Muhammedit, A.S.
1136 Botim i posaçëm i "Kulturës Islame" : me rastin e mëvitjes së Dit-lindjes të Haz. Muhammedit A.S.
1137 Joseph Anton : jetëshkrim / Salman Rushdie; Engjëllushe Shqarri; Sejdin Cekani; Majlinda Nishku
1138 Imam Hasan and Caliphate / Muhammad Qurrat-ul-Ain Abidiy; Sibtul Hasan Hansvi; Zahir Davadani
1139 Makkah & Madinah [album]
1140 The Architectural achievements of King Abdul-Aziz in the honored area of Makkah : 1924-1953 [album] / Nasser Bin-Ali Al-Harithy
1141 Katalog i veprimtarisë dhe funksionit zyrtar të KMSH-së / Andrin Rasha; Komuniteti Mysliman i Shqipërisë
1142 Kontributi i prijësve myslimanë në formësimin e vetëdijes dhe identitetit kombëtar : Tiranë, 28-29 shtator 2012 : libri i abstrakteve dhe programi i konferencës / Andrin Rasha; Komuniteti Mysliman i Shqipërisë
1143 100 personalitete shqiptare të kulturës islame : shekulli XIX-XX : enciklopedi / Genti Kruja; Andrin Rasha; KMSH
1144 Krerët fetarë në lëvizjen kombëtare shqiptare në Vilajetin e Kosovës : (1878-1912) / Nuredin A. Ahmeti; Gazmend Rizaj
1145 Anamorfosi del grande messaggio : la verita sull'islam, l'indiosincrasia della signora "O", ed il pensiero dell'élite... / Bardhyl Fico; Mirton Resuli
1146 Kultura islame : (organ i Komunitetit Musliman Shqiptar) : 1shtator 1939-janar/shkurt 1946
1147 Hafiz Mustafa Doraçi : 1894-1974 / Xhemal Balla; Lira Musollari
1148 Mbi traditën profetike... / Gilman Kazazi; Safinas Boksi
1149 Dëshmi historike dhe kthetrat në Islam / Ahmed Mora; Kujtim Mora
1150 Vlora e krenarisë islame / Remzi Sh. Gani
1151 Fletë të ndritura nga jeta e profetit A.S dhe e shokëve të tij të paharruar / Muhammed Ali es-Sâbuni; Nasuf Hoxha; Petrit Bezhani
1152 Mësim-Besimi 5 : për klasën e 5-të të shkollës 9-vjeçare / Mustafa Prljaca; Nezir Halilovic; Urim Poshka; Petrit Bezhani; Mehdi Gurra
1153 Mësim-Besimi 3 : për klasën e 3-të të shkollës 9-vjeçare / Mina Pleh; Muamer Tinjak; Melika Nezirovac; Urim Poshka; Petrit Bezhani; Mehdi Gurra
1154 Mësim-Besimi 2 : për klasën e 2-të të shkollës 9-vjeçare / Muamer Tinjak; Urim Poshka; Petrit Bezhani; Mehdi Gurra
1155 Mësim-Besimi 1 : për klasën e 1-rë të shkollës 9-vjeçare / Ibrahim Begovic; Urim Poshka; Petrit Bezhani; Mehdi Gurra
1156 Mësim-Besimi 4 : për klasën e 4-t të shkollës 9-vjeçare / Hazema Nistovic; Ibro Nistovic; Mensur Valjevac; Urim Poshka; Petrit Bezhani; Mehdi Gurra
1157 Në zemrat besimtare / Nuredin Lushaj
1158 Kërkime për zemrën e humbur : eksplorime në mendimin islamik / William C. Chittick; Sokrat Amataj
1159 Ibn Arabiu, trashëgues i profetëve / William C. Chittick; Edin Q. Lohja; Ornela Ademovi
1160 Life of Mohamet / Washington Irving
1161 Zemrat e ndriçuara / Saimir Bulku
1162 Üstad Ali Ulvi Kurucu : hatiralar / Ali Ulvi Kurucu; Ertugrul Düzdag; Seref Yilmaz
1163 Üstad Ali Ulvi Kurucu : hatiralar / Ali Ulvi Kurucu; Ertugrul Düzdag; Seref Yilmaz
1164 Üstad Ali Ulvi Kurucu : hatiralar / Ali Ulvi Kurucu; Ertugrul Düzdag; Seref Yilmaz
1165 Në fillimet e nacionalizmit shqiptar : lindja e një kombi me shumicë myslimane në Evropë / Nathalie Clayer; Artan Puto
1166 Probleme në rrugën e jetës islame / Muhammad al-Ghazzali; Lavdrim Hamja; Islam Dizdari
1167 Etika e sjelljes ndaj dijetarëve / Abdurahman ibn Muala Al-Luejhik; Eduart Thartori; Arsen Muskuri; Roald A. Hysa
1168 Kalendari i vitit 2013
1169 Për fjalën më të bukur / Gilman Kazazi; Zyhdi Lungu
1170 Kurani dhe njeriu : koment i veprës "Ajka e kuptimeve të Kur'ani Qerimit", H.I.Dalliu / Xhemal Balla
1171 Ilmihali : përmbledhje e shkurtër mësimesh e rregullash islame / Bashkim Avdiu; Zija Vukaj
1172 Komentimi i Kuranit dhe metodologjia e interpretuesve të tij / Walid Musaid al-Tabtabi; Telat Sula; Qani Sulku
1173 Feja Islame dhe Krishtërimi : (studim dhe reflektime) / Bardhyl Shehaj
1174 The Spiritual quest in humanities : first international conference in humanities, 11-13 May 2012, Tirana, Albania : proceedings book / Universiteti "Hëna e Plotë" Bedër
1175 Surja Eel Mulk (pushteti suprem)-garancia hyjnore nga ndëshkimi i varrit / Jasir bin Ismail Radi; Altin Torba; Jolanda Lila
1176 Ta jetosh jetën sipas Islamit / Ramazan Tamer Büyükküpçü; Asllan Shehu; Petrit Bezhani
1177 Namazi, një veprim teuhidi / Abdullah Yildiz; Altin Qefalia
1178 Leksione në doktrinën islame / Muhamad Tekij Misbah El Jezdi; Pëllumb Jaupi; Jetmir Çela
1179 Duaja e Kumelit / Ali ibn Abi Talib; Xheladin Hamza
1180 Shtatë ëndrrat e Shqipërisë / Ali Korça; Ermal Bega
1181 Nùn-Pasha Lapsin... : shënime vetiake nga periudha e drejtimit të Myftinisë Shkodër : prill 2010-prill 2013 / Muhamed Sytari; Xhahid Bushati
1182 Gjunjëzimi i evolucionit : disfata shkencore e darvinizmit dhe e sfondit të tij ideologjik / Harun Yahya; Elton Gjeçi
1183 Krijimi i universit / Harun Yahya; Ahmet Gjinishi; Roald A. Hysa
1184 Përmbledhje e ligjeve islame : sipas verdikteve të autoritetit bashkëkohor / Sejjid Ali el-Huseini Sistani; Edin Q. Lohja; Ornela Ademovi
1185 Toleranca në islam : ky është islami : parimi dhe zbatimi / Sheuki ebu Khalil; Lavdrim Hamja; Edlira Boriçi
1186 Grupi i shpëtuar është i gjithë ummeti islam / Muhammed Adil A. Kejali; Lavdrim Hamja; Albri Brahusha
1187 Orientalizmi : synimet dhe mekanizmat e tij / Muhamed F. ez-Zijadi; Roland Vishkurti; Ermal Bega
1188 Kontributi i prijësve myslimanë në formimin e vetëdijes dhe identitetit kombëtar : konferencë shkencore : Tiranë, 28-29 shtator 2012 / Komuniteti Mysliman i Shqipërisë; Bashkësia Islame e Kosovës; Bashkësia Fetare Islame e Maqedonisë
1189 Besimi, arsyeja dhe shpallja : pikëtakimet e reja / Tim Winter; Arjol Guni; Rezart Beka; Arlind Novi
1190 Këshillet e së Premtes
1191 Këshillet e së Premtes : u lexue, u shqyrtue e u pëlqye prej Këshillit të Naltë të Sheriatit
1192 Mesnevi / Mawlana Jalal al-Din Rumi; Mithat Hoxha
1193 Mesnevi / Mawlana Jalal al-Din Rumi; Mithat Hoxha
1194 Mesnevi / Mawlana Jalal al-Din Rumi; Mithat Hoxha
1195 Mesnevi / Mawlana Jalal al-Din Rumi; Mithat Hoxha
1196 Mesnevi / Mawlana Jalal al-Din Rumi; Mithat Hoxha
1197 Mesnevi / Mawlana Jalal al-Din Rumi; Mithat Hoxha
1198 Sekreti i namazit : (për të rinjtë) / Muhsin Keraeti; Valbona Horozova; Blerina Harizaj
1199 Haxhi dhe Umreja / Genti Kruja; Komuniteti Mysliman i Shqipërisë
1200 Një e treta e Kuranit / Gilman Kazazi; Ermira Alija
1201 Jeta e Muhammedit, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të / Bashiruddin Mahmud Ahmad; Samad Ghori; Muhamet Peci; Rexhep Hasani
1202 Gadiri : plotësimi i mesazhit / Ledio Demolli; Denis Ahmeti
1203 Hyrje në shkencën e Tefsirit / Islam ibn Tejmijje; Mexhdi Arafat; Ervin Murati; Ines Rushiti
1204 Antologjia e ëndrrës : ese dhe përsiatje filozofike / Hasan M. Selimi; Lulëzim Logu
1205 Shijoje ëmbëlsinë e besimit / Saimir Bulku
1206 Mevludi Sherif (i përpunuar) dhe argumentet për të / Ali Ulqinaku; Abdulla Zemblaku; Ymer Aga
1207 Salat : the muslim prayer book
1208 Akaid : ders kitabi : 12 sinif / Muhit Mert; Kasim Ilhan; Erkan Öztürk
1209 Hitabet : ders kitabi : 12 sinif / Abdülhakim Yüçe; Yakup Sahin; Sami Ikiz
1210 Hadis : ders kitabi : 11 sinif / Ayhan Takines; Asim Budak; Tolga Kazan; Ibrahim Simsek
1211 Siyer : ders kitabi : 11 sinif / Kasim Ilhan; Sami Ikiz; Bilal Suna
1212 Fikih : ders kitabi : 11 sinif / Ahmet Gümüs; Ömer Çalis; Muhhammadjon Ismailov
1213 Tefsir : ders kitabi : 12 sinif / Muhittin Akgül; Mustafa Hatipoglu; Habib Kahraman
1214 Njohuritë themelore të fesë islame : klasa 10 / Bilal Bodlli; Emirjon Vathaj; Taulant Bica; Fatjon Nurçe; Valdrin Mera
1215 Izvještaj : delegatâ ivz kraljevine Jugoslavije na Kongresu Evropskih Mislimana u ženevi : 12 - 15 septembra 1935 godine
1216 Vol.3 : 2012-2013 / Haxhi Lika; Ferit Lika
1217 Mevlud / Ali Korça
1218 Angiolello, historien des ottomans et des persans / Giovan Maria Angiolello; Jean Reinhard
1219 Vol. 2 : Dal 632 al 661 dell' era volgare
1220 Vol. 3 : Dal 661 al 750 dell' era volgare
1221 Vol. 4 : Dal 750 al 870 dell' era volgare
1222 Vol. 6 : Dal 974 al 1099 dell' era volgare
1223 Vol. 7 : Dal 1099 al 1187 dell' era volgare
1224 Vol. 8 : Dal 1187 al 1258 dell' era volgare
1225 Vol. 9 : Dal 1258 al 1340 dell' era volgare
1226 Vol. 10 : Dal 1340 al 1402 dell' era volgare
1227 Vol. 11 : Dal 1403 al 1453 dell' era volgare
1228 Vol.12 : Indice
1229 Dëshmitar në Sahar... : kujtime nga Umreja, Mekë, 1-7 mars 2013 / Muhamed Sytari; Albri Brahusha
1230 Kurani dhe njeriu : koment i veprës ''Ajka e kuptimeve të Kur'ani Qerimit'' të H. I. Dalliut" / Xhemal Balla
1231 V.1 : Vitet 1923-1924-1925
1232 Anija e shpëtimit Ehl-ibejti / Seyyid Mübarek Erol; Ishak Shala; Artan Sadiku
1233 Tasavvufi për fillestarë / Siraceddin Önlüer; Agron Islami; Ergin Jable
1234 V.6 : Said Najdeni - Hoxhë Voka dhe Hafiz Sherif Langu : studim monografik
1235 Personalitete të kulturës fetare e atdhetare në Tiranë / Xhemal Balla; Andrin Rasha
1236 Njëqind lutje nga Kurani dhe Suneti / Kastriot Bardhi; Altin Torba; Rezarta Alla
1237 Përzgjedhje e haditheve të normave dhe të moraleve / Mustafa Tërniqi; Arsen Muskurti; Jolanda Lila; Grup autorësh
1238 Vesvesi (Cytja) : këndvështrim sheriatik dhe mjekësor : studim në terren : bazuar në thëniet e Sahabëve, Tabi'inëve, Tabi Tabi'inëve dhe Dijetarëve të Umetit Islam / Abdurrahman Ibën Sajir El-Auad; Altin Torba; Arjan Koçi
1239 Zbulimi i së vërtetës : (pyetje dhe përgjigje rreth shi'izmit) / Xha'fer Sobhan; Besim Idrizi; Astrit Fetahu
1240 Tek Abaz Aliu / Nuri Çuni; Petrit Bezhani
1241 Islam birligi ve küresel baris konferansi : 100. yilinda hutbe-i samiye konferansi : 4 subat 2012 Ankara / Kadir Aytar
1242 Risale- i Nur'da egitim düsüncesi : [tasnif ve yaklasim] / Bestami Çiftçi
1243 Türkiye'de falcilik gelenegi ile bu konuda iki eser : Risale-i falname li Ca'fer-i Sadik ve Tefeülname / Ayse Duvarci
1244 Fotograflarla kutsal topraklar [album] : hicaz album / Necati Öztürk; Ö.Faruk Aksoy; Ahmet Özel
1245 Milliyet fikri ve demokrasi : münâzarât konferansi : 1 ekim 2011 Ankara / Kadir Aytar
1246 Uluslararasi katilimli I. islamofobia sempozyumu : 30 haziran-1 temmuz 2012 Istanbul
1247 Said Nursi'nin egitim felsefesi Medresetüzzehra : Van, 12-14 ekim 2012 / Kadir Aytar
1248 Risale-i nur egitim çalistaylari / Kadir Aytar
1249 Risale-i nur ve sanat çalistaylari : çalistay, 22 mayis 2010 -29 ocak 2011 / Kadir Aytar
1250 Sari Saltik : popüler islâm'in balkanlar'daki Destani Öngüsü (XIII. Yüzyil) / Ahmet Yasar Ocak
1251 Haci Bayram Veli sempozyumu bildirileri : 16 kasim 1999
1252 Müslümanlik ve Kur'an-i Kerim'den Âyetlere Islâm Esaslari (Islam Ilm-i Hâli) / Yusuf Ziya Yörükân
1253 Anadolu'da Aleviler ve Tahtacilar / Yusuf Ziya Yörükân; Turhan Yörükân
1254 Çagimizda bir havari : Zübeyir / Hüseyin Kara
1255 Ankara Cenabi Ahmet Pasa Camii / Seyfi Baskan
1256 Fârâbi / Fahrettin Olguner
1257 Atesin yakmadigi Âsik : kissalarin diliyle imam / Dilaver Selvi
1258 Târih- i Kebir : (tevârih-i Enbiyâ ve Mülûk) : tercüme ve tipkibasim / Ca'feri b. Muhammed el-Hüseyni; Ismail Aka
1259 Niyazî-i Misrî ve tasavvuf anlayisi / Mustafa Askar
1260 The Sources of the national integrity : remainings from Asia to Anatolia / Harun Güngür; Abdurrahman Küçük; Pinar Gedikoglu
1261 Mevlud / Ali Korça
1262 Dëshira të fshehta : ligjërata të mbajtura nga një mjeshtër sufi i kohës sonë / Nazim al-Haqqan; Enilda Meidani; Petrit Bezhani
1263 Asimilatorskata politika na turskite zavoevateli : sbornik ot dokumenti pomohamedancvania i poturcvania (XV - XIX v.) / Pet"r Petrov
1264 Asimilatorskata politika na turskite zavoevateli : sbornik ot dokumenti pomohamedancvania i poturcvania (XV - XIX v.) / Pet"r Petrov
1265 Terminologjia islame : (tryezë shkencore : Prishtinë, 10 nëntor 2005) / Ekrem Murtezai
1266 Oi Laoi : stous opoious apostolthikan iera vivlia : opos anaferontai sto Korani / Hasan Paçaman
1267 Kriza botërore dhe rruga drejt paqes : përmbledhje fjalimesh dhe letrash / Masroor Ahmad; Samad Ghori; Shahid A. Butt; Ina Komino
1268 Ç'urdhnon Kur'ani / Vehbi Dibra; Haxhi Lika
1269 Katalog i veprimtarisë së Komunitetit Mysliman të Shqipërisë / Andrin Rasha; Haxhi Lika; Ferit Lika; Komuniteti Mysliman i Shqipërisë
1270 A Hit igazságai : a huszonkettedik szó / Said Nursi
1271 A Rövid szavak / Said Nursi
1272 Válogatott elöadások / Abdul Kadir Geilani; Kiss Zsuzsanna
1273 Megszabadulás a hibáktól : a vezetés kezdete / Muhammad al-Ghazzali
1274 A Legnagyobb jel / Said Nursi
1275 A Kegyes Korán : értelmezése és magyarázata magyar nyelven / Kiss Zsuzsanna
1276 Az islám Prófétája / Martin Lings; Kiss Zsuzsanna
1277 Islám : hit, istenszololgálat / Osman Nûri Topbas
1278 Tre themelet dhe argumentet e tyre / Muhammed Ibn Abdulvehhab; Nexhat Ibrahimi
1279 Islami ne fokus / Hammudah Abdalati
1280 [Katalogu i aktivitetit të Komunitetit Musliman në Shqipëri] / Ali Zaimi; Genti Kruja; Ferit Lika; Dritan Hoxha
1281 Catalogue of Muslim Community of Albania activity / Ali Zaimi; Genti Kruja; Ferit Lika; Dritan Hoxha
1282 Akideja tahauije : komente dhe shënime / Muhammad Nasiruddin el-Albani; Shuajb Rexha
1283 Besimi i Ehli Sunetit dhe Xhematit / Muhamed Saleh El-Uthejmin; Ylli Rama; Telat Sula
1284 Shpjegimi i 40 haditheve të Imam Neueuiut dhe shtesës së Ibn Rexhepit / Abdulmuhsin el-Abbad; Fatjon E. Isufi; Sashenka Jaupi
1285 Akideja e Selefëve dhe dijetarëve të Hadithit / Ismail ibn Abdurrahman Sabuni; Bledar Karaj
1286 Agjërimi i Ramazanit
1287 Muhamedi : profeti ynë / Muhamed Ali; Musa Ali Basha
1288 Forma e namazit të Muhammedit S.A.V.S. në fjalë të shkurtra / Muhammad Nasir-al-Din Al-Albani
1289 Perspektivat islame rreth shkencës : dija dhe përgjegjësitë / Ali Ünal; Dritan Hoxha; Silvester Manaj
1290 Udhëtim qëllimi të epërm / M. Fethullah Gülen; Silvester Manaj; Arbër Qemali
1291 Ideali për të jetësuar / M. Fethullah Gülen; Edvin Cami; Silvester Manaj
1292 Lëvizja Gylen : një analizë sociologjike e një lëvizjeje civile me rrënjët në islamin modern / Helen Rose Ebaugh; Dritan Hoxha; Silvester Manaj
1293 33 hadithe për fëmijë / Adem Garip; Silvester Manaj
1294 Lutjet e përditshme të muslimanit / Abdul Fettah Hamdan; Dëshir Sheshi; Alban Kodra
1295 Profeti ynë i dashur Muhamedi (paqja qoftë mbi Të) me gjuhën e kafshëve, bimëve dhe sendeve / Aysegül Aygün; Mithat Hoxha
1296 Ebu Bekër Essiddiku : figurat më të shquara islame
1297 Alfabeti i Kur'anit dhe njohuritë e ilmihalit / Muzafer Exhevit
1298 Amaneti : njeriu e mbarti Atë / Sana Abid; Dëshir Sheshi; Ilir Curri
1299 Profetët / Sana Abid; Altin Shehu; Dëshir Sheshi; Ilir Curri
1300 Përgjegjësia dhe kujdesi / Sana Abid; Festim Doka; Ilir Curri
1301 Islami dhe gratë / Jolanda Lila; Ilir Curri
1302 Gruaja në Islam / Fatima Umar Naseef; Ilir E. Haxhiaj
1303 Njeriu që ndryshoi botën : Muhamedi (alejhi selam) / Jolanda Lila; Ilir Curri
1304 Islami shkurtimisht / Jolanda Lila; Ilir Curri
1305 Jeta e këndshme : udha e saj është e gjerë dhe lugina e saj pjellore / Enes Ahmed Kerzun; Gentian Bodlli; Afërdita Dema
1306 Vendi më i dashur / Gilman Kazazi; Irida Hoti
1307 Silluni mirë me gratë / Sana Abid; Altin Shehu; Dëshir Sheshi; Ilir Curri
1308 Bëhu falënderues ndaj Meje dhe ndaj prindërve të tu! / Sana Abid; Altin Shehu; Ilir Curri
1309 Kujdesi i Kuranit dhe i Sunetit për ndjenjat e gruas / Maha al-JarAllah; Dëshir Sheshi
1310 Cilësitë e Allahut dhe emrat e tij të bukur : në frymën e besimit islam / Abdurrahman H. el-Mejdani; Bekim Sulejmani
1311 Kur'ani-i : përkthim me komentim / Sherif Ahmeti; Muhamed Gashi; Miftar Ajdini
1312 Dialogu kristiani dhe muslimani / Hasan Baxhil
1313 Jeta e dërguarit Muhammed / Leila Azzam; Aisha Gouverneur
1314 Kalendari i vitit 2015
1315 Mirësjellja në islam : (udhëzues praktik për jetën e muslimanit) / Abdülfettah Ebu Gudde; Lavdrim Hamja; Bedri Telegrafi; Qani Sulku
1316 Raif Kadiu i Dibrës : monografi / Arian Kadiu; Muharrem Dezhgiu; Besnik Rama
1317 Mbi të kënduarit e Kur'anit : tertili (texhvidi) : përkth. / Emin Behrami
1318 Ateizmi : një vështrim kritik / Salih ibn Abdulaziz Sindij; Ervis Bilali; Edmond Ajdini; Shuajb Rexha
1319 Besimi dhe islami : përkth. nga turq. / Mawlânâ Diyâ ad-din Khâlid al Baghdâdî
1320 Zoti është një dhe feja është një : shekulli i islamit dhe i shqiptarëve / Hekuran Taullah
1321 Vol. 4 : Janar-Dhjetor 2014
1322 Ç'thotë Bibla për Muhammedin (A. S.) / Ahmed Deedat
1323 50 mijë gabimet e Biblës dhe dialogu i Papës me myslimanët / Ahmed Deedat
1324 "Zoti" që kurrë nuk ka ekzistuar / Ahmed Deedat
1325 Filozofët muslimanë : 1410-1990 / Vexhi S. Demiraj
1326 Dritë e zemrës : përmbledhje e shkurtër mësimesh e rregullash islame : për të gjithë bijtë e bijat shqiptare / Ramiz Zekaj
1327 Agjërimi i Ramazanit : edukatë dhe vetëngadhnjim / Mohammad Abdallah Draz
1328 Në botën e mendimit : përkth. / Mohammad al-Massari
1329 Muhammedi Alejhisselam dhe Kur'ani i shenjtë : përkth. / Ebu'l-a'la El-Mewdudi
1330 Islami / Muhamed Mustafa
1331 Muhamedi : kush është ai? : biografi dhe udhëzues i ilustruar : dëshmi nga mendimtarët perëndimorë
1332 Aspekti praktik i edukimit islam / Leyla Abdul Rashid el-Attar; Ilir Curri; Krenita Hakrama
1333 Dyzet hadithe dhe shtojca e Ibni Rexhebit : përkth. / Imam En-Nevevi
1334 Gruaja muslimane dhe detyrimet e saj : përkthim / Imam ash-Shaheed
1335 Medreseja e Tiranës [album] : një shekull në shërbim të dijes : 1924-2014 / Ömer Çalis; Genti Kruja; Komuniteti Mysliman i Shqipërisë
1336 Meuludi Sherif : lindja e Hazreti Muhammedit alejhisselam / Ali Ulqinaku
1337 Bibliografia e gazetës "Drita Islame" : Janar 1992-Dhjetor 2011 / Andrin Rasha; Haxhi Lika; Komuniteti Mysliman i Shqipërisë
1338 Islamizmi i diturisë : parimet e përgjithshme dhe plani i punës : përkthim / Ismail Faruq
1339 Festat fetare myslimane
1340 Orientalistika kundër Islamit / Vehbi S. Gavoçi
1341 Pejkamberi Muhammedi (a.s.) : jeta dhe vepra / Vehbi S. Gavoçi
1342 Shtyllat e islamit ose si e pse? / Vehbi S. Gavoçi
1343 Sahîhu-L-Buhâri në gjuhën shqipe / Muhammad ibn Ismail al Bukhari; Feti Mehdiu; Azem Xheladini
1344 40 Hadithe rreth mirësisë së diturisë / Jahja Nurudin Itër; Lavdrim Hamja; Muhamed Sytari
1345 Njohuritë themelore të fesë islame : klasa 10 / Bilal Bodlli; Emirjon Vathaj; Fatjon Nurçe; Taulant Bica; Valdrin Mera
1346 Drejt leximit të Kur'anit fisnik : (Elif-Ba) / Elton Karaj
1347 Hadithi-Errbeain : 40 fjalë përmbledhëse të Pejgamerit, Alejhisselam, tëcilat i bahen udhëheqese e plotësimit të çdo myslimani si kah besimi ashtu dhe kah moralet dhe kahveprat : përkth. / Muhjiddini Neveviut
1348 Akidja e Imam Tahavit / imam al-Tahawi; Hamza Yusuf; Edvin Cami; Rezart Beka
1349 Hyrje në islam / Muhammed Hamidullah; Bahri Aliu
1350 Tre themelet dhe argumentet e tyre : përkth. / Muhamed ibn Abdul-Uehab
1351 Inkrima Ibnu Abi Xhehl
1352 Përhapja e islamit : përkth. / Sami Frashëri
1353 Muhammedi, profeti islam / Vehbi Ismaili
1354 Deklarata islame : përkthim / Alija Izetbegovic
1355 Islami ndërmjet lindjes dhe perëndimit : përkthim / Alija Izetbegovic
1356 Islami ndërmjet lindjes dhe perëndimit : përkthim / Alija Izetbegovic
1357 Islami sot dhe nesër : deklarata islame : përkthim / Alija Izetbegovic
1358 Islama sot dhe nesër : deklarata islame / Alija Izetbegovic; Nexhat Ibrahimi
1359 Ilmihal : themelet e fesë islame / Fejzulah Hadžibajric; Sherif Ahmeti
1360 Ilmihal : themelet e fesë islame / Fejzulah Hadžibajric; Sherif Ahmeti
1361 Themelet e fesë islame / Fejzulah Hadžibajric; Sherif Ahmeti
1362 Mësonja fëmijëve tuaj dashtuninë për Profetin Muhammed (a.s.s.) / Muhammed A. Jemani; Vehbi S. Gavoçi
1363 Mësonja fëmijëve tuaj dashtuninë për Profetin Muhammed (a.s.s.) / Muhammed A. Jemani; Vehbi S. Gavoçi
1364 An Inquiry concerning Al-Mahdi and the last luminary / Muhammad Baqir Sadr
1365 Si të bëhet të falurit : perkthim / Kamal Ali Al-Muntasir
1366 Pushteti islam : përkthim / Ruhollah Khomeini
1367 Histoire politique des peuples Musulmans depuis Mahomet jusqu'à nos jours / J. J. Barrau
1368 Histoire politique des peuples Musulmans depuis Mahomet jusqu'à nos jours / J. J. Barrau
1369 Die Albanische Muslime zur Zeit der Nationalen Unabhängigkeitsbewegung (1878-1912) / Peter Bartl
1370 100 personalitete shqiptare të kulturës islame : shekulli XIX-XX : enciklopedi / Genti Kruja; Andrin Rasha; KMSH
1371 Pikëllimi / Seyyed ibn Tawus; Korab Hoxha; Syrja Xhelaj
1372 40 Hadithe për agjërimin dhe ramazanin / Lavdrim Hamja; Muhamed Sytari
1373 Ramazani, muaj identiteti / Arben Halluni; Myftinia e Shkodrës
1374 7/24 Ilm-i hâl / Altin Qefalia; Edvin Cami; Petrit Bezhani
1375 Logjika islame
1376 Dialog me mikun ateist / Mustafa Mahmud; Nexhat Ibrahimi
1377 Rreziku i nuskave (hajmalive) / Ali Ibn Yahya al-Haddadi
1378 Koncepte / Agim Dedej
1379 Të kuptuarit e Kur'anit : përkthim / Murtezà Mutahhari
1380 Kur'an-i : përkthim me komentim / Sherif Ahmeti
1381 Kurani glorioz : përkthime dhe komente nga "Suretu Nebee" (lajmërim) në "suretu Ennas" (njerëzve)
1382 Letër motrës dhe nënës muslimane : përkthim / Merjem Kurdic
1383 Jasin-i dhe 20 sure tjera shqip me transkriptim / Feti Mehdiu; N. Simnica
1384 Nga tematika e Kur'anit / Feti Mehdiu
1385 Islami fe e ardhmërisë : përkth. / Sejjid Kutub
1386 Kjo fe : përkth. / Sejjid Kutub
1387 Nën hijen e Kur'anit : 12 sûret e fundit : përkth. / Sejjid Kutub
1388 Shenjat në rrugë : përkthim / Sejjid Kutub
1389 Mevlânâ'nin Gözüyle Asiklarin namazi / Abdulaziz Hatip
1390 Hz. Ali'den kerremallahu vechehu hikmetler / Ali ibn Abi Talib; Abdulaziz Hatip
1391 Düzyazilar : makaleler, tefsirler, vaazlar / Mehmet Akif Ersoy; A. Vahap Akbas
1392 Fikhin aydinliginda Ibadet ve hayat / Kemal Yildiz
1393 Ortaçaglar Anadolu'sunda Islam'in ayak izleri : selçuklu dönemi : makaleler-arastirmalar / Ahmet Yasar Ocak
1394 Hz. Ibrahim ve dostluk : 22-24 mart 2013 sanliurfa / Kadir Aytar
1395 Dirilis mustusu / Sezai Karakoç
1396 Islami dhe nacionalizmi : përkth. / Ali Muhammed Nakavi
1397 Parimet islame : përkthim / Syed Abdul Ala Maudoodi
1398 Roli i studentëve muslimanë në rindërtimin e botës islame : përkthim / Syed Abdul Ala Maudoodi
1399 Të kuptuarit e drejt të islamit : përkthim / Syed Abdul Ala Maudoodi
1400 Të drejtat e njeriut në islam : përkthim / Syed Abdul Ala Maudoodi
1401 Burimet e Kur'anit : një pasqyrë kritike e teorive të autorësisë së Kur'anit / Hamza M. Njozi
1402 Uniteti në jetëshkrimin e Profetit dhe Ehli Bejtit / Mehdi Nekevi Samani; Redis Sheko; Liseda Ramaj
1403 Kushtetuta e Republikës Islamike të Iranit / Edlira Osmani; Klodiana Smajlaj
1404 Ky është Islami / Muhammad Hassan Ghadir Abyaneh; Edlira Osmani; Klodiana Smajlaj
1405 Etika dhe zhvillimi shpirtëror / Mujtaba Musavi Lari; Mentor Çadri; Dorina Basha
1406 Piktori i vogël / Xhemal Daciqi; Ismail Dizdari
1407 Islami gjatë shekujve të fundit në Andaluzi dhe në Perandorinë Osmane : përkthim / Taha El-Mudevver; Muhamed Mustafa
1408 Islami dënon diskriminimin racor : përkthim / Mahmud Seid Muhammed
1409 Dëshiroj të pendohem, por... : përkthim / Muhammed Salih Munexh-xhid
1410 Etika gjinore në islam dhe në botën perëndimore : përkthim / Murtezà Mutahhari
1411 Hytbet e Xhumasë / Fatjon E. Isufi; Alban Kodra; Bledar Haxhiu; Justinian Topulli; Roald A. Hysa; Telat Sula
1412 Përzgjedhje antologjike / Muhammad al-Ghazzali; Shpëtim Doda; Mira Meksi; Arian Leka
1413 Përzgjedhje antologjike / Nasir al-Din Tusi; Shpëtim Doda; Mira Meksi; Arian Leka
1414 Dritëhedhje filozofike / Muhammad Misbah Yazdi; Shpëtim Doda; Arben Haxhiymeri; Adriatik Derjaj
1415 Dritëhedhje filozofike / Muhammad Misbah Yazdi; Shpëtim Doda; Arben Haxhiymeri; Adriatik Derjaj
1416 Përzgjedhje antologjike / Avicenna; Shpëtim Doda; Mira Meksi; Arian Leka
1417 Përzgjedhje antologjike / Abu Nasr al-Farabi; Shpëtim Doda; Mira Meksi; Arian Leka
1418 Sqarimi i vizitës së ligjëruar nga vizita jo e ligjëruar në Xhamitë e Medinës Pejgamberane : gjykimet e vizitës dhe sjelljes në të / Abd a-Aziz Ibn Baz; AbdusSamed Meta
1419 Mësime të rëndësishme për mbarë umetin / Abd a-Aziz Ibn Baz; AbdusSamed Meta
1420 E vërteta e hidhur / Muhammad al-Ghazzali; Lavdrim Hamja; Edlira Boriçi
1421 Edukata islame : (broshurë morale udhëzuese, e lidhur ngusht me jetën e një myslimani) / Abdülfettah Ebu Gudde; Lavdrim Hamja; Edlira Boriçi
1422 Hutbe të zgjeruara të Muhammedit Alejhisselam / Jusuf Ramiq; Nexhat Ibrahimi
1423 Shkaqet e shpalljes së Kur'ani Kerimit : përkthim / Jusuf Ramiq
1424 Personaliteti i njeriut në këndvështrimin islam / Xhemal Balla; Argita Balla
1425 Xhemal Balla studiues dhe mendimtar islam / Shpëtim Beqiri
1426 Traktati mbi konfirmimin e relacionit mes filozofisë dhe sheriatit : përkthim / Ibn Rusdi
1427 Rruga e myslimanit : përkthim
1428 Aktivitete të Komunitetit Mysliman Shqiptar : viti 2015 / Komuniteti Mysliman i Shqipërisë
1429 Një jetë tjetër / Halit Ertugrul; Aida Sijani; Aisa Kaduku; Haxhi Lika
1430 V.1 : Vitet 1923-1924-1925
1431 V.2 : Vitet 1926-1927-1928
1432 V.3 : Vitet 1929-1930
1433 V.4 : Vitet 1931-1932-1933
1434 V.5 : Vitet 1933-1934
1435 V.6 : Viti 1935
1436 V.7 : Viti 1936
1437 V.8 : Viti 1937
1438 V.9 : Viti 1938
1439 V.10 : Viti 1939 : artikuj të zgjedhur
1440 Youth and morals / Mujtaba Musavi Lari; Odeh Muhawesh
1441 Muslimanët e Ballkanit : çështja Lindore në shekullin XX / Fikret Karcic; Urim Poshka; Petrit Bezhani
1442 Fikh-el-ibadat : rregullat mbi detyrat themelore islame : përkthim / Muhamed Seid Serdarevic
1443 Si duhet ta përcjellim të vdekurin : përkthim / Ismail Ismaili
1444 Si të bëhesh mysliman : përkthim
1445 Si të bëhesh mysliman : përkthim
1446 Si të bëhesh musliman : përkthim
1447 Si të bëhesh musliman : përkthim
1448 Si të bëhesh mysliman : përkthim
1449 Filozofia e agjërimit dhe rregullat e tij : përkthim / Mustafa Sibai
1450 Filozofia e agjërimit dhe rregullat e saj : përkthim / Mustafa Sibai
1451 Mësime të rëndësishme për mbarë umetin / Abdul-Azis ibn Abdullah ibn Baz; AbdusSamed Meta
1452 Çfarë është selefizmi? / Abdullah ibn Abdurrahim el-Buhari; AbdusSamed Meta
1453 Mesnevî / Mawlana Jalal al-Din Rumi; Ahmet Metin Sahin; M. Fatih Çitlak; Seref Yilmaz
1454 Mesnevî / Mawlana Jalal al-Din Rumi; Ahmet Metin Sahin; M. Fatih Çitlak; Seref Yilmaz
1455 Mesnevî / Mawlana Jalal al-Din Rumi; Ahmet Metin Sahin; M. Fatih Çitlak; Seref Yilmaz
1456 Katër rregullat / Muhamed ibn Abdul-Uehab; Abd a-Aziz Ibn Baz; Alban Malaj
1457 Gewalt und Koexistenz : Muslime und Christen im spätosmanischen Kosovo (1870-1913) / Eva Anne Frantz
1458 Shkurtimi i "Forma e Namazit të Pejgamberit sal-l Allahu alejhi ue sel-lem" / Muhammad Nasir-al-Din Al-Albani; AbdusSamed Meta
1459 101 parime në shërbim / Osman Nûri Topbas; Albert Halili; Zija Vukaj
1460 Udhëtimi drejt Zotit : nga besimi në mirësi / Osman Nûri Topbas; Ilir Hoxha; Zija Vukaj
1461 Shqetësimi për brezat / Osman Nûri Topbas; Ilir Hoxha; Zija Vukaj
1462 Shërbimi : shkalla më e lartë e përsosjes shpirtërore / Osman Nûri Topbas; Ilir Hoxha; Zija Vukaj
1463 Dhuntitë hyjnore nga ajetet kuranore / Andurrahman bin Nasir el-Saadi; Pëllumb Jaupi; Alban Kodra
1464 Si edukonte Ai? : metodat e edukimit të Pejkamberit / Osman Nûri Topbas; Luan Ahmeti; Zija Vukaj
1465 Ilmihali : përmbledhje e shkurtër mësimesh dhe rregullash islame
1466 Një këshillë, 1001 mësime / Osman Nûri Topbas; Albert Halili; Zija Vukaj
1467 Histori e islamit në Kavajë / Rifat Hoxha; Edmond Sharka
1468 Si të bëhesh mysliman : përkth / Mohammed Subhi
1469 Sahîhu-L-Buhâri në gjuhën shqipe / Muhammad ibn Ismail al Bukhari; Feti Mehdiu; Ismajl Rexhepi
1470 Sureja e Jasinës së madhnueshme dhe suret e lutjet që këndohen ndër nemaze : në pjesën besimtare përmban : shtyllat themeltare që i duhen çdo myslimani për besim e veprim si dhe nemazin ( të falur), argjinimin, zeqatin e haxhin
1471 Hasan Masurica hoxhë e inovator / Kadrush Sulejmani; Vehap Shita
1472 Edukata fetare dhe morale / Haki Sharafi
1473 Edukata fetare dhe morale / Haki Sharofi; Nexhat Ibrahimi
1474 Tragjedia e Ehli Bejtit / Haki Sharofi
1475 Fuqia e besimit - përsosmëri shpirtërore : përkth / Ismet U Shehibrahimoviq
1476 40 hadithe me figura / Ilda Abdiu; Sule Eren
1477 Marrëdheniet shoqërore në islam : përkth / Sejjid Tabatab' i
1478 Kultura dhe ideologjia : përkth / Ali Sheriati
1479 Njeriu dhe islami : përkth / Ali Sheriati
1480 Parimet e ideologjise islame / Astrit Kasimati
1481 Tre parimet dhe argumentet e tyre / Muhamed ibn Abdul-Uehab; Besmir Cacani
1482 Ilmihali i ri / Ali Tahiri
1483 Të pirët e duhanit : dëmet e tij shëndetësore, psikologjike dhe sociale dhe qëndrimi i sheriatit ndaj tij : përkth
1484 Komentim i hadithit të Xhibrilit, alejhis-selam / Salih ibn Fawzan al-Fawzan; Besmir Cacani; Idriz Manushi
1485 Nasih ve Mensul [dorëshkrim] / Ibnul-Tahir Ahmet
1486 Al Tasdikat [dorëshkrim] / Isameddin
1487 Intervistë dedikuar motrave muslimane : përkth
1488 Besimi i drejtë : faktor kyç për unifikimin e muslimanëve / Salih bin Sead es-Suhejmi; Fatjon E. Isufi; Edmond Ajdini
1489 Le ta dijë rinia : përkth
1490 Kitäb al Kunùz [dorëshkrim]
1491 Kitap al - Tehdhib wa Saireh [dorëshkrim]
1492 Kitab - ul - Fevfujk li - Sadri al - Sheria [dorëshkrim]
1493 Kitabul - Buyù [dorëshkrim]
1494 Kurra li medhheb al seba [dorëshkrim]
1495 Kitabul Dyerziye [dorëshkrim] / Mehmet Dyerzi
1496 Muhamedul-hadimi sherhi besmele [dorëshkrime]
1497 Dur al - muhtar [dorëshkrim] / Muhammed Alaeddin
1498 Metni Kuduri [dorëshkrim]
1499 Monoteizmi islam : teuhidi : përkth.
1500 Ramadan with the Qur'an : thirty lessons in thirty days / Ali Muhammad Mutewasseli; Ahmad Rezwani
1501 Mendime / Rexhep Voka; Feti Mehdiu
1502 Komentim i përsosur i Kur'anit / Naser Mekarem Shirazi; Agim Reçaj; Vullnet Merja; Liseda Ramaj
1503 Komentim i përsosur i Kur'anit / Naser Mekarem Shirazi; Vullnet Merja; Liseda Ramaj
1504 Komentim i përsosur i Kur'anit / Naser Mekarem Shirazi; Vullnet Merja; Klodiana Smajlaj
1505 Komentim i përsosur i Kur'anit / Naser Mekarem Shirazi; Valbona Horozova; Jerida Kulla; Klodiana Smajlaj
1506 Komentim i përsosur i Kur'anit / Naser Mekarem Shirazi; Vullnet Merja; Jerida Kulla
1507 Komentim i përsosur i Kur'anit / Naser Mekarem Shirazi; Agim Reçaj; Vullnet Merja; Dorina Basha
1508 Çelësi i tokës së paqes me vërtetimin e dy dëshmive / Ahmed el-Hachemi; Alban Malaj
1509 Përmbledhje e akides së selefëve të devotshëm / Salih el-Fevzan; Muhamed Kallashi
1510 Broshurë rreth abdesit, guslit, tejemumit, namazit / Muhamed Saleh El-Uthejmin; Muhamed Kallashi
1511 Ndalesa e miqësimit të çifutëve dhe krishterëve dhe urimit të festave të tyre / Khalid adh-Dhafiri; Besmir Cacani
1512 Dyzet hadithe rreth metodologjisë selefije / Ali Jahja el-Haddadi; Salih el-Fevzan; Besmir Cacani
1513 Fjalët e dijetarëve rreth xhematit Ikhuanul Muslimin / Besmir Cacani
1514 Islamizëm do të thotë Lindje : rrëfimi i kombit, Evropës dhe islamit në ligjërimin publik dhe në tekstet shkollore të historisë / Enis Sulstarova; Doan Dani
1515 Vorlesungen über den Islam / Ignaz Goldziher
1516 Largohuni nga risitë në besim / Gilman Kazazi; Sajmira Halili
1517 Toka e Shenjtë / Gilman Kazazi; Remzije Shmidra
1518 Të drejtat e Allahut mbi robërit e tij / Rabee al-Madkhali; Jeton Shasivari
1519 Temat islame : përkth. / Hasan Cengic
1520 Refleksione islame / Hysen Çobani; Astrit Kasimati
1521 Mëshira më e madhe hyjnore, mësuesi më i përsosur i gjithësisë / Osman Nûri Topbas; Zija Vukaj
1522 Çerdhja e ngrohtë familjare, xheneti i kësaj bote / Osman Nûri Topbas; Ilir Hoxha; Zija Vukaj
1523 Nga morali shembullor i të dashurve të Allahut / Osman Nûri Topbas; Ilir Hoxha; Zija Vukaj
1524 Qytetërimi islam / Osman Nûri Topbas; Ilir Hoxha; Fatmir Sulaj; Zija Vukaj
1525 Nga morali shembullor i të dashurve të Allahut / Osman Nûri Topbas; Ilir Hoxha; Zija Vukaj
1526 Vargu i profetëve : nën dritën e Kuranit : libër mësimor / Osman Nûri Topbas; Ilir Hoxha; Nexhat Gjuzi
1527 Vargu i profetëve : nën dritën e Kuranit : libër mësimor / Osman Nûri Topbas; Ilir Hoxha; Nexhat Gjuzi
1528 Njeriu : revistë e përmuejshme shpirtnore kulturore e organizatës "Drita hyjnore" / Ludi Serica (Cami)
1529 Ese rreth gjakrave natyrale të grave / Muhamed Saleh El-Uthejmin; Umm'Akil
1530 Njohuri themelore të fesë islame : besimi, adhurimi, morali, sijeri / Seyfettin Yazici; Ermal Nurja; Fatjon Cuka
1531 Mësoj fenë time / Zymer Ramadani; Abdullah Hamiti
1532 Mësoj librin tim / Osman Özbagçe; Dagistan Çetinkaya; Zymer Ramadani; Abdullah Hamiti
1533 Mësoj lutjet e mia / Rabia Gülcan; Dagistan Çetinkaya; Zymer Ramadani; Fatjon Cuka
1534 Ambivalenca filozofiko- religjioze / Isa Demiri; Fehmi Neziri; Abaz Osmani; Hamdije Selmani
1535 The Qur'an : English meanings and notes
1536 Koment i "Besimit të Tahaviut" : version i shkurtuar / Salih ibn Abdurrahman; Alban Kodra
1537 Komentimi i tre bazave / Salih ibn Fawzan al-Fawzan; AbdusSamed Meta
1538 Obligimet e prindërve ndaj fëmijëve të tyre / Abdullah ibn Abdurrahim el-Buhari; Besmir Cacani; Idriz Manushi
1539 Pse agjërojmë? / Abdurrahman Muhjiddin; Idriz Manushi
1540 Efektet metafizike ndaj shpirtit njerëzor, mes fesë dhe filozofisë / Fawz bint'Abd al Latif ibn Kamil Kurdi; Ilir Curri; Nexhat Gjuzi
1541 Burimet e Kuranit : një pasqyrë kritike e teorive të autorësisë së Kuranit / Hamza M. Njozi; Altin Koli; Roald A. Hysa
1542 Manifestation of monotheism : hajj from Imam Khomeini`s viewpoint / Ruhollah Khomeini; Saeid Madeh Khaksar
1543 Translations of Kur'an Kerim in Balkans languages and other contributions / Feti Mehdiu; Ismail Rexhepi
1544 Xhamia e Qyrjanit-institucioni i parë islam në trevën e Krajës / Hamid Alaj; Behlul Kanaqi; Ismail Hysaj
1545 Oqeanet e mëshirës : (biseda në Londër) / Nazëm Adil El-Këbrisij; Eljas Ahmedi; Petrit Bezhani
1546 Kitabul -Hajj wa saire : [dorëshkrim] / Abd-al-Letif
1547 Djami al-Sagir : [dorëshkrim] / Abdur-Rahman al Suytii
1548 Tefsiri Dhelaleyn / Xhelaludin al Mehalli
1549 Hayali ve Siyalkuti ala Sherhi Akaid
1550 Ifadat al Ziyadat / Ebil-Fet'h al-Kemali
1551 Tefsiri ayet ve bazi hikâyet / Ali Efendi
1552 Sherh ala al-Tevali : [dorëshkrim] / Esfiani
1553 Gyzidei Ilahi : [dorëshkrim]
1554 Ihya' ulum al - din / Muhammad al-Ghazzali
1555 Hashiye alettefsir al Beyravi li ibni Temdjid
1556 Mebarikul - ezhar fi sherhi Mesharikul - envar / Ibni Melik Abdul - Letiyt
1557 Hadikatü's -Süada : [Xheneti i Begatshëm] / Fuzûlî-i Bagdadi
1558 Hashiyet (al) li-sherh al-Meta li-Mevlana li Haxhi Pasha
1559 Fetavayuz-Zehire
1560 Usul al-sheri
1561 Ziyael-Kulub, Sherhi D'lael-kulub / Is'hak al - Zendjani
1562 Betcul-i fetava / Mehmed al Ayni
1563 Mejma'al - Fetawa
1564 Djomiul baalyr / Mehudi i Kebyiz ala sherhi
1565 Kitabi Imadel Islam
1566 Menagati Emirul - muminin Ali Rediyellahu arhu
1567 Menkabetname ve Risalei Cemceme Sultan
1568 Kitab Mushkat al Mesabih / Hyseyn bin Mes'ud
1569 Kitabi Ustüvani / Muhamed Efendi
1570 Keshful - Mesharik / Kh Atufi
1571 Letaif / Havasu Cevahirul
1572 Nesîm-ür-riyâd fî serh-is-Sifâi lil-Kâdi Iyâd / Sihabüddin Hafaci
1573 Meniyyeh al-musalli
1574 Menakibi Hazreti Ali ve Kanher ve Said bini Vekkas - Behadinname
1575 Imadul Islam / Abdurahman Aksarayi
1576 Mes'harik al - Enwar
1577 Tefsiri Suret Meryem vesaire
1578 [Bektasi] Nefes mecmuasi
1579 Fetava
1580 Envarul - ashiviyn / Hafiz Ebrayi
1581 Tefsiri Kuran [Komentues i Kuranit]
1582 Sherhi Megma'al-bahrajn Amasya / Abdul-latif Emin
1583 Imadul-Islam [Parime islamike] / Abdurahman Aksarayi
1584 Bahri -el Raik
1585 Bahri -el Raik
1586 Dirayeh (al) ala sherhil - Vikayi
1587 Tefsir al-Kur'an / Ebussu üd al-'Umadi
1588 Tarikati islam halveti te shqiptarët / Alban Dobruna; Fatmira Musaj; Haki Kasumi; Shqipe Doda
1589 Ikazul-naimin
1590 Kitab al Tahareh
1591 Cami al-Fusuleyi [Xhamia e Fusuleut] / Mahmud bini Israil
1592 Aryis al Kur'an / Mummad Bistani Elwani
1593 Telqih al edh'han / Muhyi al-din ibn'Arabi
1594 Envaru't Tenzîl ve Esraru't Te'vil / Kadi Beydawi
1595 Tebyinul-hakayik. Sherhi kenzul dekaik / Osman Zeyli'i
1596 Serhi bazi istilahati tesavvuf ve saire
1597 Delailul-hajrat / Muhamed el-Xhezuli
1598 Sharhul-Buhari / Kastelani
1599 Komentim i Sures El-Fatiha / Mirza Basheer-ud-Din Mahmood Ahmad; Samad Ghori; Ina Komino; Besmir Yvejsi
1600 Një mysliman përballë terrorizmit / Behauddin E. Gashi; Abdulla Ballhysa
1601 Krishtërimi dhe Islami : dy fe, dy qytetërime : (vështrim historiko-filozofik) / Ermir Gjinishi; Ferit Duka
1602 Udhëzues metodik për mësimin e Kuranit përmendsh / Gilman Kazazi; Hafiz Istrefi
1603 Disiplina e dijetarëve muslimanë / Gilman Kazazi; Remzije Shmidra
1604 Refik Ahmet Ajazi-klerik dhe atdhetar : jeta dhe veprimtaria : (1916-1985) / Qemal Vrioni; Shpend H. Topollaj
1605 Libër me lutje dhe tregime për jetë / Xhavit R. Sahiti
1606 Krerët fetarë në Lëvizjen Kombëtare Shqiptare / Nuridin Ahmeti; Ferit Duka; Memli Krasniqi; Sadik Mehmeti
1607 Besimi i Teuhidit dhe sqarimi i asaj që është në të kundërt me të, apo e mangëson, prej shirkut të madh, shirkut të vogël, taëtilit, bidateve dhe të tjera / Salih ibn Feuzan el Feuzan; AbdusSamed Meta
1608 Dhikri i mëngjesit, i mbrëmjes dhe lutjet para gjumit : marrë nga libri i Dhikrit dhe i lutjeve në dritën e Kur'anit dhe sunetit / Abdur Razzaq Muhsin al Beder; Servet Mata
1609 Fatime-Zehra / Xhemal Balla
1610 Përgjegjësia e familjes për edukimin e fëmijëve / Xhemal Balla
1611 La ilahe il-lallah : kuptimi i fjalës së Teuhidit të imamit ripërtëritësit, shejhut Muhammed ibn Abdul-Uehhab / Muhamed ibn Abdul-Uehab; Salih ibn Feuzan el Feuzan; AbdusSamed Meta
1612 Dielli udhëzues / Osman Nûri Topbas; Luan Afmataj; Zija Vukaj; Alban Kali
1613 Metodat e edukimit profetik / Osman Nûri Topbas; Luan Afmataj; Zija Vukaj; Alban Kali
1614 Fshehtësia dhe urtësia në gjithësi, në kuran dhe tek njeriu / Osman Nûri Topbas; Ilir Hoxha; Nexhat Gjuzi
1615 Hyrje në islam / Muhammed Hamidullah; Bahri Aliu; Neshat Xheladini; Ilir Haxhiraj
1616 Vol.1 : Vitet 2000-2010
1617 Islami nërmjet haditheve : komentimi i haditheve me hadithe / Metin Izeti; Edison Çeraj
1618 Islami nëpërmjet haditheve : komentimi i haditheve me hadithe / Selver Xhemaili; Arian Koçi
1619 Islami nëpërmjet haditheve : komentimi i haditheve me hadithe / Musa Musai; Rubin Hoxha
1620 Islami nëpërmjet haditheve : komentimi i haditheve me hadithe / Ali Pajaziti; Arian Koçi
1621 Islami nëpërmjet haditheve : komentimi i haditheve me hadithe / Qani Nesimi; Metin Izeti
1622 Islami nëpërmjet haditheve : komentimi i haditheve me hadithe / Nasir Rexhepi; Metin Izeti; Ali Pajaziti
1623 Islami nëpërmjet haditheve : komentimi i haditheve me hadithe / Husein Rizahi; Arian Koçi
1624 Morali im : informacione themelore për islamin / Florida Kulla; Fatjon Cuka
1625 Strukturimi paralel shtetëror FETO/PDY : (një lëvizje keqpërdoruese e Islamit) : vendimet e këshillit konsultativ fetar të jashtëzakonshëm
1626 Shpjegimi i fjalës së Teuhidit / Muhammad ibn Abd al Wahhab; Salih el-Fevzan; Jeton Shasivari
1627 300 Hadithe / Muhamed Sytari; Xhahid Bushati
1628 Modelet ndriçuese : Haxherja dhe Sara / Ilir Rruga; Hasan Baftijari
1629 Rizaul Ibad / Fahredin Razi
1630 Ceraid Feraid
1631 Udhërrëfyesi im Pejgamberi / Münevvere Kocaer; Ersin Sahin; Ilda Abdiu; Petrit Bezhani
1632 Po mësoj për Pejgamberin tim me anë të veprimtarive / Münevvere Kocaer; Merve Özdogan; Ilda Abdiu; Petrit Bezhani
1633 Bazat e Dauas (thirrjes drejt Allahut) / Hamid Ibn Muauidh El-Huxhejlij; Bledar Ali; Avni Elezi
1634 Nesîm-ür-riyâd fî serh-is-Sifâi lil-Kâdi Iyâd / Sihabüddin Hafaci
1635 Parimet e thirrjes selefije / AbdulsSelam ibn Berges Aal AbdulKerim; Besmir Cacani; Idriz Manushi
1636 Selefizmi është si anija e Nuhut : 'alejhis-selam : kush hipi në të shpëtoi! / Muhammed Ibn Umar Bazmool; Alban Malaj
1637 Disa porosi të Selefëve për rininë / Abdur Razzaq Muhsin al Beder; Alban Malaj
1638 T'u mësojmë fëmijëve Teuhidin / Muhamed ibn Abdul-Uehab; Alban Malaj
1639 Havarixhët : grupi i parë i devijuar në historinë e Islamit / Nasir bin Abdulkerim el-Akli; Altin Plumbi; Mustafa Tërniqi
1640 Islami : një mënyrë gjithëpërfshirëse e të jetuarit / Ahmed Ferid Moustapha; Ergys Bezhani; Petrit Bezhani
1641 Shtëpi e Sheh Abazëve të Petrelës, shpirt Shqipërie, gjurmë mirësie dhe diturie / Ilir Shehi
1642 Lebbejke...! / Muhamed Sytari; Altin Losh; Xhahid Bushati
1643 Kodi i durimit / Tekijudin Ahmed Ibn Tejmije; Edmond Ajdini; Qani Sulku
1644 Përmbledhje e formës së namazit të Profetit alejhis Selam : shpjegim i librit / Muhammad Nasir-al-Din Al-Albani; Unejs Sheme; Erion Sulo
1645 Haxhi Xhaferr Shkodra : monografi / Rifat Hoxha; Muharrem Shqarri
1646 Si u formua lëvizja Huthi, çfarë besimi ka dhe cilat janë qëllimet e saj / Ali Ibn Yahya al-Haddadi; Alban Malaj
1647 Dëlirja dhe edukimi dhe nevoja e muslimanëve për këto të dyja / Muhammad Nasiruddin el-Albani; Alban Malaj
1648 Shpjegimi i fjalës Tagut / Muhamed ibn Abdul-Uehab; Salih el Feuzan; Jeton Shasivari
1649 Të jetojmë me Kuranin / Fatima Umar Naseef; Esat Xhakja; Oriola Velaj; Fatrit Beqiri
1650 Islamizmi dhe reforma n'Egjyptë [mikroformë] / Charles Adams; Vexhi S. Demiraj
1651 Myslimanë të të gjithë botës, thërritini mendjes! : publicisti flet mbi botimin e karikaturave të profetit Muhamed dhe për reagimin e dhunshëm nga shumë vende të botës myslimane / Gazmend Kapllani
1652 Nuk ka kontraditë ndërmjet islamit dhe demokracisë / Milazim Krasniqi
1653 Toleranca dhe ekstremizmi në pikëpamjen e Ballkanit / Tomorr Ballabani
1654 Komuniteti Mysliman Shqiptar dënon karikaturat fyese ndaj Profetit të Islamit
1655 Orienti i shkëlqimit dhe nxitësit e urrejtjes : përballë terrorizmit edhe ne mund të quhemi vëllezër të Daniel Pearl! / Luan Rama
1656 Me shenjëtoren tonë Nënë Tereza ne bëhemi myslimanë më të mirë : letër mirëkuptimi atyre që shkruan letër për bustin e Nënë Terezës në Shkodër / Visar Zhiti
1657 Vështrim mbi faltoret islame të Gjirokastrës / Sulejman Dashi
1658 Islami fe e unitetit / Syrja Xhelaj
1659 Pse kundër "Nënë Terezës" në Shkodër?! : [me përfaqësuesin e linjës së ashpër myslimane. Pjesë nga intervista e zhvilluar në studion e TVA] / Olsi Jazexhi; Mentor Nazarko
1660 Sectele islamice în Albania : Bektasismul / Marius Dobrescu
1661 Deliri i panagjerikut : moral për burra të mirë e burra të këqinj nga një mysliman i moderuar, Stephen Schwartz, "Dy fytyrat e islamit" / Elsa Demo
1662 Baba Edmond Brahimaj, A Balkan Sufi / Stephen Schwartz
1663 Hafiz Ali Kraja e Mehdi Kraja - babë e bir, të denjë për njëri - tjrtrin : [persekutimi i klerit musliman në diktaturë] / Pjetër Pepa
1664 Vlera shkencore e të mësuarit islam dhe domethënia e tolerancës ndërfetare / Jashar Rexhepagiq
1665 Një xhami e hershme dhe hoxhallarët që shërbyen në të : [objektet e kultit musliman në lagjenTophanë, Shkodër] / Smajl Bala
1666 Faltoret dhe medresetë në qarkun e Janinës / Ibrahim D. Hoxha
1667 Letërsia e arealit islam
1668 Vështrim në disa probleme të filozofisë islame / Nexhat Ibrahimi
1669 Pabesia e një polemisti : [Rexhep Qosja, lidhur me identitetin evropian të shqiptarëve. Intervistë dhënë gazetës "Shekulli"] / Ismail Kadare
1670 Përse Rexhep Qosja sulmon Kadarenë : flasin Fatos Tarifa, Alfred Peza, Sadik Bejko, Lekë Sokoli, Paskal Milo, Pëllumb Xhufi, Plator Nesturi, Eduard Zaloshnja [lidhur me identitetin evropian të shqiptarëve]
1671 Përse Rexhep Qosja sulmon Kadarenë : flasin Luan Rama, Shezai Rrokaj, Bashkim Gjergji, Alfons Gurashi, Virgjil Muçi, Robert Rakipllari [lidhur me identitetin evropian të shqiptarëve]
1672 Rëndësia dhe mesazhi i Kongresit Mysliman : [1923] / Gazmend Shpuza
1673 Kleri mysliman dhe çështja kombëtare në Luftën e Dytë Botërore / Xhelal Gjeçovi
1674 Polemika e Qoses është një logore pa fund : [identiteti i shqiptarëve, debati Qose - Kadare] / Ardian Klosi
1675 Mbi debatin "Kadare - Qose" / Arbën Xhaferi; Agim Popoci
1676 Kadare, sovjetizimi dhe evropianizimi : ["Identiteti i shqiptarëve", debati Qose - Kadare] / Rexhep Qosja
1677 Berisha, pse kundër meje pro Kadaresë?! : ["Identiteti i shqiptarëve", debati Qose - Kadare] / Rexhep Qosja
1678 Të njohim të vërtetat qofshin edhe kundër nesh : disa mendime rreth debatit Kadare - Qosja për identitetin e shqiptarëve / Irakli Koçollari
1679 Debat apo sherr?! : [debati Qose - Kadare rreth identitetit të shqiptarëve] / Gëzim Krasta
1680 Të njohim të vërtetat qofshin edhe kundër nesh : disa mendime rreth debatit Kadare - Qosja për identitetin e shqiptarëve / Irakli Koçollari
1681 Perestrojka kulturore e Qoses : [debati Qose - Kadare] / Albert P. Nikolla
1682 Komuniteti Mysliman dhe legjislacioni / Fatmira Musaj
1683 Kadare, sovjetizimi dhe evropianizimi : ["Identiteti i shqiptarëve", debati Qose - Kadare] / Rexhep Qosja
1684 Pse ky "xhihad" mes Qoses e Kadaresë : debati Qose - Kadare rreth identitetit të shqiptareve / Ilir Kulla
1685 Chretiens et musulmans balkaniques adversites et croyances communes : quelques notes / Paul Henri Stahl
1686 Anton Minkov, Conversion to Islam in the Balkans. "Kisve Bahasi" Petitions and Ottoman Social Life,1670-1730,Brill,Leiden-Boston,2004,220 p. / Andrei Pippidi
1687 Keqkuptimet e Qoses për identitetin e shqiptarëve : [debati Qose - Kadare, rreth librit të Kadaresë "Identiteti evropian i shqiptarëve"] / Piro Misha
1688 Kur Aurel Plasari lavdëronte Kuranin dhe Islamizmin për të kënaqur mikun e vet Xhahid Xhaferri dhe për paratë e fondacionit arab "Al Hharamein" / Kastriot Myftaraj
1689 Anton Minkov,Conversion to Islam in Balkans."Kisve bahasi" Petitions and Ottoman Social Life,1960-1730,Brill,Leiden-Boston,2004,220 pp. / Andrei Pippidi
1690 Albani i madh i Orientit : cili ishte ishte shqiptari i famshëm që la gjurmë në mendimin fetar të Lindjes : [Nasirudin Nuh Nexhati] / Ermir Hoxha
1691 Ekstremizmi islamik nuk ka asgjë të përbashkët me fenë e vërtetë / Pirro Prifti
1692 Suspendimi religjoz i hyjnores / Arbën Xhaferi
1693 Rëndësia e dialogut ndërfetar në ndërtimin e paqes / Selim Muça
1694 Suspendimi religjoz i hyjnores / Arbën Xhaferi
1695 Suspendimi religjoz i hyjnores / Arbën Xhaferi
1696 Pushtimi i Kostandinopojës - kronika e ditës së fundit të rënies së simbolit në duart e islamikëve / Stefano Di Michele; Ilirian Dahri
1697 Pushtimi i Kostandinopojës - kronika e ditës së fundit të rënies së simbolit në duart e islamikëve / Stefano Di Michele; Ilirian Dahri
1698 Pushtimi i Kostandinopojës - kronika e ditës së fundit të rënies së simbolit në duart e islamikëve / Stefano Di Michele; Ilirian Dahri
1699 " Shoqatat islamike, donacione të dyshimta" : fjala e ish - nënkryetarit të Komunitetit Musliman të Shqipërisë mbajtur në konferencën "Forcimi dhe nxitja e bashkëjetesës fetare dhe tolerancës për një shoqëri më të sigurt" / Ermir Gjinishi
1700 Kleri mysliman dhe çështja kombëtare në vitet e Luftës së Dytë Botërore : [Kumtesë e mbajtur në Simpoziumin kushtuar Kongresit të Parë Musliman Shqiptar, 18. 05. 2006] / Xhelal Gjeçovi
1701 Shqipëria Greqia dhe "horat nacionalistë" / Panajot Barka
1702 Në luftë për Rubairat e Khayyamit : [Omar Khayyam, në dritëhijet e përkthimit shqip] / Besiana Lushaj
1703 Filozofia e Khayyam, një derë drejt përjetësisë / Shahriar Shahriari; Besiana Lushaj
1704 Libri "Kontributi i shqiptarëve në dituritë njohëse islame" : një vështrim mbi kulturën dhe fenë : [Hasan Kaleshi, "Kontributi i shqiptarëve në dituritë njohëse islame"] / Petrit Kaziu
1705 Shqipëria në shtatë ëndrrat e Ali Korçës : pas 62 vjetësh ribotohen "Shtatë ëndrrat e Shqipërisë" e patriotit Hafiz Ali Korça. Aty Korça paralajmëron politikanët e viteve '20 - '30 pë pasojat që do t'i vinin vendit me vendimet e tyre / Alma Mile
1706 Balkan muslims and islam in Europe : introduction / Xavier Bougarel
1707 The Pending modernisation of islam in Greece : from millet to minority status / Konstantinos Tsitselikis
1708 "European islam" and islamic education in Bosnia-Herzegovina / Stepán Machacek
1709 Në gjurmët e Njeriut Profet : [Muhamedi] / Luan Rama
1710 Hafiz Ymer Bakalli, kleriku i paharruar i Shkodrës : jeta dhe vepra e personalitetit të njohur fetar nderohet me titullin "Qytetar Nderi" post mortum / Virtyt Abdyli
1711 Rolet e besimeve fetare : studimi i lënë në harresë për mëse 80 - vjet me radhë : [Një përmbledhje e shkurtër e Alqi Janit sqaron pasaktësisht se si u zbulua autorësia e studimit të A. Z. Çajupit. Autori i saktë është Baba Ali Skëndi nën pseudonimin Baba Ali Tomori] / Andon Zako Çajupi
1712 Kryqi i sharruar dhe Islami specifik / Ilir Dhima
1713 Në gjurmët e Njeriut - Profet : [Muhamedi] / Luan Rama
1714 H. T. Norris : "Popular sufism in Eastern Europe : sufi brotherhoods and the dialoge with christianity and "heterodoxy" : [recension] / James Pettifer
1715 Rolet e Besimeve Fetare / Andon Zako Çajupi
1716 Identiteti shqiptar mes fesë dhe kombit : [Nathalie Clayer, "Aux origines du natonalisme albanais : la naissance d'une nation majoritairement musulmane en Europe"] / Luan Rama
1717 Teqeja shqiptare në Greqi që vlen miliona euro : teqeja e Durballi Sulltanit në Thesali të Greqisë është një nga teqetë më të mëdha shqiptare por e sekuestruar me ligjin e luftës: në Greqi botohet edhe një liber me historikun e kësaj teqeje me autor Panajotis Tsiakomis "Teqeja e Bektashinjve në Thesala" / Brunilda Merko
1718 Një grua e zgjuar : [përpjekjet për harmoninë familjare] / Rezarta Memaçi
1719 Gjurmë në kohë : [Jakup Asipi 2. 2. 1951 - 7. 1. 2006] / Jakup Asipi; Dashnim Hebibi
1720 Profeti Muhamed (s.a.v) dhe njerëzit që duam / Glenn Olds
1721 A janë vehabistët shqiptarë kamikazët e ardhshëm? / Irhan Jubica
1722 H. T. Norris : Popular sufism in Eastern Europe : sufi brotherhoods and the dialogue with christianity and "heterodoxy" / Ioana Feodorov
1723 Në xhaminë e Plumbit kanë mbetur pak myslimanë / Ben Andoni
1724 Replikë e detyruar për z. Shefqet Musaraj : [feja në vendin tonë] / Pirro Prifti
1725 Ahmet Zogu, Mbret i Shqiptarëve : me rastin e 79 vjetorit të shpalljes / Armand Ziso
1726 Viti tragjik i Ismail Kadaresë...! : duke lexuar shkrimin e Olsi Jazexhi, "Viti orvellian i Ismail Kadaresë", lidhur me qëndrimet e Kadaresë ndaj Islamit dhe shqiptarisë gege-myslimane / Rexhep Elezaj
1727 Vendosmëria e Mbretit Zog për Autoqefalinë e Kishës Shqiptare / Armand Ziso
1728 A kanë ndikuar shkaqet fetare në prapambetjen e Shqipërisë / Mithat Frashëri
1729 Si kanë ndikuar shkaqet fetare në prapambetjen e Shqipërisë / Mithat Frashëri
1730 Sa kanë ndikuar shkaqet fetare në prapambetjen e Shqipërisë / Mithat Frashëri
1731 Të huajt nuk e kanë dashur kurrë bashkimin tonë : (Sa kanë ndikuar shkaqet fetare në prapambetjen e Shqipërisë) / Mithat Frashëri
1732 " Vehabitët? Po i paragjykojnë" : si lindi lëvizja me më shumë ndikim në islam / Oliver Potezhica; Ardit Shehu
1733 Kurani, libri i jetës / Hasan Bahtijari
1734 Më quajnë Rahim Blak : provokimi i besimit dhe artit në hapësirën publike [Poloni] / Rahim Blak; Elsa Demo; Edlira Lloha
1735 Nekrologji : [Sheh Muhamed Shehu] / Ismail H. Aga
1736 Kremtimi i bajrameve në Kosovë / Shpejtim Hyseni
1737 Mund e dije në rrugën e Islamit : [Hafiz Abdullah Zëmblaku] / Irfan Zëmblaku
1738 Një histori e shkruar përgjysmë : [Peter Bartl, "Myslimanët shqiptarë në lëvizjen për pavarësi kombëtare"] / Virgjil Muçi
1739 Kurani : libri më i fuqishëm në botë / Robert Gjura
1740 Aty ku puqen dhe ndahet Orienti nga Oksidenti : [Bernard Lewis, "Islami dhe Perëndimi"] / Virgjil Muçi
1741 Apokalips now : [ Khaled Fouad Allam, " Letër një kamikazi"] / Virgjil Muçi
1742 Si erdhën në Shqipëri terroristët e Xhihadit : konflikti mes klerikëve të rinj e të vjetër për islamin që duhej ndjekur [materiale] / Artan Hoxha
1743 Kur'ani udhërrëfyesi i fundit i njerëzimit / Ahmed Ramadani
1744 Kurani burim i udhëzimit / Hasan Baftijari
1745 Kleri mysliman dhe çëshja kombëtare në vitet e Luftës së Dytë Botërore / Xhelal Gjeçovi
1746 Dialogu midis besimeve në veprën e një kleriku : [Anastasios Yannoulatos, "Globalizmi dhe orthodhoksia"] / Gaqo Bushaka
1747 Një përkthim i Kur'anit i vitit 1921 në gjuhën shqipe : [Ilo Mitkë Qafëzezi përkthyes] / Hajri Shehu
1748 Aspekte të veprimtarisë së bashkësisë myslimane gjatë periudhës mbretërore / Aida Duka
1749 Rëndësia dhe mesazhi i Kongresit Mysliman shqiptar të vitit 1923 / Gazmend Shpuza
1750 Xhamitë e Tiranës / Gazmend A. Bakiu
1751 Profeti si model bashkimi / Sejjid Husein Nasar
1752 Dervish Hatixheja / Ibrahim Hasnaj
1753 Xhemal Pazari, patriot i shquar tiranas [intervistë me autorin Ibrahim Gashi, "Xhemal Pazari, atdhetar i shquar tiranas" monografi] / Ibrahim Rr. Gashi
1754 Presioni rus dhe pavarësia e Kosovës : [me Kryetarin e Bashkësisë Islame të Kosovës] / Naim Tërnava; Dashnim Hebibi
1755 Mistika dhe Mesnevia / Abdullah Rexhepi
1756 Bibliografi e islamizmit dhe e rendeve të dervishëve në Shqipëri / Robert Elsie
1757 Allahu i madh pa shtizë : [kreu i Tarikatit Rifai në Shqipëri, sheh Qemal Reka, rrëfen për "reformën"] / Dritan Laçi
1758 Hafi Dalliu, kleriku që ia kushtoi jetën atdheut. Një monografi për mësuesin : [flet autori i monografisë për Hafiz Ibrahim Dalliun] / Xhemal Balla; Olimbi Velaj
1759 Studiuesja turke e tepron me fenë e shqiptarëve : studiuesi Sherif Delvia polemizon mbi pasaktësinë historike me studiuesen turke [në lidhje me botimin "Religion et nation chez les albanais XIXe - XXe Siecles", Nathalie Clayer] / Sherif Delvina
1760 Islamikët dhe pavarësia e Kosovës : [Kosova dhe problemi i njohjes së pavarësisë nga vendet e tjera islamike] / Mentor Nazarko
1761 Shpronësimi i tokave të shqiptarëve në shekullin XX : [tokat e shqiptarëve jashtë kufijve të sotëm shtetërorë. Edhe për kulturën shqiptare në përgjithësi, dhe atë islame në veçanti]
1762 Në gjurmët e saraçenëve të shek. IX - X dhe kontaktet e para me islamin në vendin tonë / Agron Luka
1763 Vëzhgime gjuhësore për praninë dhe përkthimin e Bismilahit në gjuhën shqipe / Zekirija Ibrahimi
1764 Krishtërimi dhe myslimanizimi i Shqipërisë : shkruar më 1938 : si shkruanin paraardhësit / Faik Konica
1765 Në cilën gjuhë flet Zoti : Zachary Karabell, "Paqja qoftë me ty", kultura islamike e tolerancës dhe sfidat e Lindjes së Mesme / Veton Surroi
1766 Veprat dhurojnë pavdekësinë : [Imami Vehbi Ismaili] / Jolanda Lila
1767 [ Vlerat e Kur'anit dhe trashëgimia kur'anore te shqiptarët]
1768 Ana tjetër e udhëheqësit iranian : Imam Khomein, "Uji i jetës", botim i Fondacionit kulturor "Saadi Shirazi" / Naim Zoto
1769 Teqeja e Frashërit çerdhe e kulturës dhe shqiptarizmit : 130 vjetori i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit / Laurant Bica
1770 Sali Njazi Dedei, një pëllumb i bardhë : [ish - Kryegjyshi Botëror të Bektashinjve] / Gëzim Llojdia
1771 Prijësi shpirtëror Sheh Muamer Pazari / Andi Bica
1772 Ardhja e bektashizmit në shqiptarizëm : si u bë Tirana kryestreha e bektashinjve të botës / Gëzim Llojdia
1773 Udhëtim në Kryegjyshatën Botërore të Bektashinjve / Gëzim Llojdia
1774 Tarikatet e myslimanëve : [Shqipëri] / Gazmend Bakiu
1775 Simfonisti tiranas i vlerave të demokracisë : jeta e Sheh Ali Pazari, personalitetit të njohur që ecte pa pranga në burgjet komuniste / Andi Bica
1776 Simfonisti tiranas i vlerave të demokracisë : jeta e Sheh Ali Pazari, personalitetit të njohur që ecte pa pranga në burgjet komuniste / Andi Bica
1777 Imazhi i fesë islame dhe i myslimanëve shqiptarë në disa tekste shkollore të historisë : [në tekstet e historisë së Shqipërisë të shkollave të mesme] / Adrian Brisku
1778 Turk elhamdulilah : [raportet e identitetit shqiptar me atë fetar, veçanërisht musliman] / Olsi Jazexhi
1779 Shërbëtorë të zotit apo nëpunës të djallit : [Bashkësia Islame në Maqedoni] / Kim Mehmeti
1780 Jo "ri - konvertim" fetar, por ribashkim kombëtar dhe shtetëror shqiptar : [në përgjigje të shkrimit "Ri - konvertimi" në fenë e të parëve, një opsion i nevojshëm", i autorit Pirro Prifti] / Mehdi Hyseni
1781 Fol nji fjalë, o sheh Dalia! : [portret i klerikut Dali Shehu nga Mati] / Namik Selmani
1782 Si organizuam procesionin e parë fetar më 7 dhjetor 1990 : Elbasan, dëshmia e një prej dhjetoristëve të parë, risjell të vërtetën e një prej ngjarjeve të mëdha historike / Eduard Haxhihyseni; Ledia Lleshi
1783 Islami, islamizmi dhe siguria globale (9/11 - shtatë vjet më pas) : [përplasja e qytetërimeve dhe sulmi terrorist në SHBA] / Burim Ramadani
1784 Komedia e laicizmit : rektor, "berberë" dhe "stilist" / Doan Dani
1785 Urime Bajrami (në gjuhën shqipe) : [çështja e përdorimit të gjuhës shqipe në ceremonitë myslimane publike] / Vehbi Bajrami
1786 Islamizimi i shqiptarëve, jo vetëm çështje fetare : periudha osmane, pak e studiuar / Dritan Egro; Alma Mile
1787 Restaurohet xhamia e themeluesit të Korçës : [Iljaz bej Mirahori] / Vepror Hasani
1788 Orientalizmi dhe orientalistët (Ndërmjet miratimit dhe refuzimit) / Nexhat Ibrahimi
1789 Islami dhe orientalizmi / Sejjid Alim Ashraf; Ermal Bega
1790 Hafiz Ali Korça (simbol i gërshetimit të Islamit dhe kombit në Ballkan) : [idetë e autorit në librin "Shtatë ëndrat e Shqipërisë"] / Muhamed Mufaku al-Arnaut; Azem Xheladini
1791 " Sherh Rahati äl-Kulub" e Pir Muhamed Efendiut nga Prishtina - një vepër/dorëshkrim unikat në arkivin e Kosovës / Sadik Mehmeti
1792 Botimet islame në gjuhën shqipe në Kosovë (tradita, sfidat dhe realiteti) / Ramadan Shkodra
1793 Mevlud H. Buci dhe "Myftinia e Dibrës" : një plejadë e konsiderueshme hoxhallarësh që i dolën zot kombit shqiptar / Riza Lahi
1794 Dialogu ndërmjet myslimanëve shqiptarë, i domosdoshëm dhe rruga e vetme për zgjidhjen e problemeve / Ramiz Zekaj
1795 Les Autorités religieuses musulmanes officielles de Yougoslavie face à la magie : (1933:1992) / Aleksandar Popovic
1796 Dialogu si rrugë e domosdoshme : [dialogu në besimin islam] / Ramiz Zekaj
1797 " Ne" dhe myslimanët : [vajzat me shami në institucionet arsimore publike] / Elsa Ballauri
1798 Njerëz të masakruar për interesat kombëtare : shënime mbi vlerat e monografisë së dr. Ibrahim Rr. Gashit / Hil Kamani
1799 Një shami e (pa)rrezikshme : [vajzat me shami në institucionet arsimore publike] / Andis Gjoni
1800 Ferexheja e Islamofobisë : [përjashtimi i vajzave që mbajnë shami nga institucionet arsimore] / Blendi Kajsiu
1801 Imazhe të Shqipërisë përtej oqeanit : [veprimtaria e Vehbi Ismailit] / Faik Kasollja
1802 Aspekte të veprimtarisë së komunitetit mysliman gjatë viteve të monarkisë në shtypin e kohës / Aida Duka
1803 Orientalistët - vështruar ndryshe / Sadik Mehmeti
1804 Mentaliteti Evropian dhe Islami / Murad Hofman; Klodiana Smajlaj
1805 Shënime nga regjistrat e Sher-ies së Beratit / Osman Myderrizi
1806 Hafiz Abdullah Zëmblaku, misionar dhe i shquar : portret / Hysen Kobellari
1807 Shqiptarët përballë sfidave të mirëkuptimit ndërfetar : [punim i studiuesit Genti Kruja] / Zyhdi Dervishi
1808 Islami dhe Perëndimi - Islami në Perëndim / Murad W. Hofmann; Eri Maçi
1809 Letërsia mistike islame dhe Mevlana Xheladin Rumiu / Abdullah Rexhepi
1810 Kontributi i Hafiz Ibrahim Dalliut në historinë e kulturës dhe shkencës islame / Xhemal Balla
1811 Ibn Khalduni : jeta dhe vepra e tij / Muhammad Hozien; Eni Tahiri
1812 Integrimi i islamikëve / Giovanni Sartori
1813 Integrimi i Islamit, dilema e Perëndimit : [nisur nga artikulli i Giovani Sartorit, 21 dhjetor] / Erion Tase; Artan Lame; Afrim Krasniqi
1814 Feja, religjioni. / Arbën Xhaferi
1815 Fondametalizmi real kundër atij imagjinar : [raportet e identitetit shqiptar me atë fetar] / Arben Kallamata
1816 Lëvizja "Gylen", një arkitekturë për humanizmin : Mehmet Enes Ergen, "Dëshmia e traditës në epokën moderne" / Zyhdi Dervishi
1817 Hyrje në shkencat e Kur'anit (në dritën e Kur'anit të Madhërishëm dhe të Sunnetit) : me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit / Abu Ammar Jasir al-Kadhi; Ermal Bega
1818 Qeverisja në islam dhe sistemi politik islam / Murad W. Hofmann; Eri Maçi
1819 Artikujt jubile mbi përkthimin e parë të Kur'anit të plotë në gjuhën shqipe nga akademik Feti Mehdiu (1985) / Idriz Demiroviç; Ismajl Rexhepi
1820 Duke lexuar Kur'anin në gjuhën shqipe / Engjëll Sedaj
1821 25 vjet pas përkthimit të parë të plotë të Kur'anit në gjuhën shqipe / Liridon Kadriu
1822 Pse u vonuan shqiptarët në përkthimin e Kur'anit?! / Mexhid Yvejsi
1823 Vështrim ndaj Kur'anit të përkthyer në gjuhën shqipe nga Feti Mehdiu (1985) / Emin Behrami
1824 Mbi përkthimin e Kur'anit në gjuhën shqipe / Isa Bajçinca
1825 Për Kur'anin me Kur'an : [përgjigje artikullit të botuar me titull "Vështrim Kur'anit të përkthyer në gjuhën shqipe nga Feti Mehdiu", të autorit Emin Behrami] / Feti Mehdiu
1826 Kur'ani - boshti i literaturës islame / Feti Mehdiu; Faik Mustafa
1827 [ Kur'ani] / Feti Mehdiu; Fehmi Maloku
1828 25 vjet pas përkthimit të parë të plotë të Kur'anit në gjuhën shqipe (1985-2010) / Feti Mehdiu; Liridon Kadriu
1829 Një libër dinjitoz për Lëvizjen Gylen, me vlera aktuale edhe për shqiptarët : [Mehmet Enes Ergene, "Dëshmia e traditës në epokën moderne"] / Zyhdi Dervishi
1830 " Xhamia e Re" në Durrës / Gazmend A. Bakiu
1831 Kultura islame është e lidhur fort në trungun e kulturës kombëtare në harmoni me kulturat e tjera homologe / Ramiz Zekaj
1832 Zbulimi i fytyrës : [historia e perçes në Shqipëri] / Gazmend A. Bakiu
1833 Fisnikëria dhe procesi i islamizimit të shqiptarëve / Ferit Duka
1834 Domethëniet e një proteste : [Prishtinë; mbi mbajtjen e shamisë në institucione dhe mjedise publike] / Xhavit Haliti
1835 Lëvizja unite (uniatizmi) në trevën e Elbasanit / Roland Gjini
1836 A shërben një xhami në "Ground Zero"? / Ilir Barjaba
1837 Si u zbuluan të fshehtat e Myftinisë së Dibrës : [Mevlud Buci, "Myftinia e Dibrës dhe Rruzhdi Lata"] / Qazim D. Shehu
1838 Muslimanët shqiptarë mes Lindjes dhe Perëndimit / Mark Marku
1839 Feja, si refleksion i politikës së sotme / Sadedin Çeliku
1840 Konfliktet e islamit shqiptar dhe analistët e tij / Besnik Sinani
1841 Islami në Shqipëri : Shqipëria, liri e pamenduar / Hyseyin Abiva
1842 Dijetari Albani dhe Abdulkadër Arnauti (Allahu i mëshiroftë) / Rezarta Saliaj
1843 KMSH [Komuniteti Mysliman Shqiptar], ka më shumë sheshe? : sherri i shitjes së pronave / Sebi Alla
1844 Islamizmi radikal dhe politika e identitetit në Europë / Fatos Tarifa
1845 Si u islamizua Vlora gjatë periudhës osmane / Ferit Duka
1846 Gratë e mbuluara : jeta jonë si sfidë : [dëshmi grash për besimin, dashurinë dhe artin] / Magdalena Alla
1847 Afrimi i dy civilizimeve-domosdoshmëri e kohës së sotme / Nuri Dragoj
1848 Me xhaminë e re, Tirana, unike në harmoninë mes feve : hapet konkursi për xhaminë e re të kryeqytetit / Edi Rama; Klajdi Haxhia
1849 Muhameti në vitet 610- 622 si Lenini në vitet 1902-1917 (2) / Kastriot Myftaraj
1850 Muhameti në vitet 610- 622 si Lenini në vitet 1902-1917 (1) / Kastriot Myftaraj
1851 Muhameti e keqpërdori Abrahamin si Lenini Marksin (2) / Kastriot Myftaraj
1852 Profeti tregtar : Kurani si libër tregtie / Kastriot Myftaraj
1853 Elmedina, unë dhe muhaxhirunët (1) / Kastriot Myftaraj
1854 Elmedina, unë dhe muhaxhirunët (2) / Kastriot Myftaraj
1855 Politika e mbretit Zog për modernizimin e shtetit shqiptar / Petrit Kaziu
1856 Nuk ka "Islam të moderuem", por ka myslimanë të moderuem / Paul Tedeschini
1857 Problemi i shamisë : [shamia jo simbol fetar, replikë me shkrimet e botuara për këtë temë] / Ahmet Çaushi
1858 Identiteti i Shqipërisë së Re dhe imazhi i gabuar i Shqipërisë Islamike
1859 Masakra ndaj klerit mysliman : dhjetëra të pushkatuar dhe qindra të internuar nga ky religjion, gjatë regjimit komunist
1860 Demokracia e pamundur e islamit? / Tonin Gjuraj
1861 " Vala e katërt" e Huntingtonit-it? : [feja islame dhe demokracia liberale perëndimore] / Tonin Gjuraj
1862 Islami dhe racizmi / Murad W. Hofmann; Esmeralda Çaça
1863 Përkthimi dhe komentimi i Xhuzit "Amme" nga Mulla Mehmet ef. Salihu / Sadik Mehmeti
1864 Ali Efendi Jakupi (1913-1988) një ndër alimët më të mëdhenj të shekullit XX / Ramadan Shkodra
1865 Migracioni shqiptar në vende e shamit dhe kontributi i tij në zhvillimin e shkencës së Haditit dhe arritjen e trashëgimisë / Muhamed Mufaku al-Arnaut; Rezarta Saliaj
1866 Marrëdhëniet e bioetikës në vendin tonë me mësimet tradicionale të fesë islamike / Bardhyl Çipi
1867 Tixhania. Reformizmi dhe ringjallja islamike në Shqipërinë e periudhës mes dy luftrave / Nathalie Clayer; Armanda Hysa
1868 Namasgjaja, historia e parkut të dënuar : [Tiranë] / Artan Lame
1869 Xhamia e Plumbit : në pritje të restaurimit
1870 Osama Bin Laden - anti krishti i shek XXI / Pirro Prifti
1871 Lufta tjetër fetare : [situata e besimtarëve kristianë në vendet muslimane pas ekzekutimit të Osama Bin Laden] / Andrea Tornielli
1872 Arti islam në Berat / Kastriot Dervishi
1873 Xhamitë e qytetit muze të Gjirokastrës / Aleksandër Meksi
1874 Simbolet fetare në institucionet arsimore publike / Eda Noçka
1875 Xhamitë në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup / Faik Miftari
1876 Tradita intelektuale islame dhe kriza mjedisore / Muzafer Iqbal
1877 Problem i raportit subjekt - objekt në filozofinë islame : zgjidhja e Mulla Sadra-it / Shahram Pazouki
1878 Filozofia në tokën e profecisë : filozofia islame nga origjina deri në ditët e sotme / Seyyed Hossein Nasr
1879 Shkenca në fokusin e filozofisë e fesë islame / Sokrat Ahmataj
1880 Lindja e një feje në Perëndim : [Islamizmi] / Olivier Roy; Aleko Minga
1881 Një xhami e madhe në Mitrovicë i shërben apo pengon integrimin / Pirro Prifti
1882 Arsimim pë fetë dhe mbi fetë, jo edukim dhe udhëzime fetare : [Kosovë] / Visar Ymeri
1883 Kryeimami Refik Gërbeshi, si misionar i islamizmit norvegjez dhe atentatori Breivik / Kastriot Myftaraj
1884 Cila është feja e shqiptarit? / Fadil Lepaja
1885 Fondamentalizmi i demaskuar / Shkëlzen Maliqi
1886 Kush e rrezikon tolerancën dhe harmoninë ndërfetare : [rreth propozimit për futjen e fesë si lëndë në arsimin fillor në Kosovë] / Fadil Lushi
1887 Kosova ekber / Agim Popoci
1888 Ixhazeti dhe kuptimi i tij : Ixhazeti i mbajtur në Luginën e Preshevës nga Muderriz Hafiz Nexhati Ahmedi : [diploma e shkollës fetare] / Hatixhe Ahmedi
1889 Objektet më të vjetra islame-osmane në rajonin e Kërçovës / Feti Mehdiu
1890 Përse kjo islamofobi? / Murad W. Hofmann; Esmeralda Çaça
1891 Mallkimi i qytetit më të vjetër në botë : [lëvizjet demokratike në vendet arabe] / Nehat Islami
1892 Ibn Halduni - babai i historiografisë / Rit Nosotro; Eni Tahiri
1893 Muharrem Mullahi : [portret] / Faik Kasollja
1894 " Kthimi im në musliman ndodhi si rezultat i një kërkimi personal për hyjnoren, për të vërtetën" : [intervistë] / Murad W. Hofmann; Ermal Bega
1895 Sharmi fetar : [besimi fetar dhe xhamitë në Kosovë] / Safet Krasniqi
1896 Xhamitë në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup / Faik Miftari
1897 Gabimet kulturore të politikës perëndimore në Libi e vende të tjera islamike / Albert Nikolla
1898 Muslimanët, jo izraelitët, i vrasin muslimanët : [konfliktet në Lindjen e Mesme] / Burak Bekdil
1899 Shamia dhe territori i inferioritetit : [e drejta e besimit] / Agim Baçi
1900 Receta pë radikalizimin e besimtarit musliman / Arbër Fetiu
1901 Instalimi i islamofobisë tek e Djathta shqiptare / Besnik Sinani
1902 Nga Piro Misha te Anders Behring Breivik; lufta kundër multikulturalizmit në Europë / Olsi Jazexhi
1903 Beledijereizi i Tiranës, Lulzim Basha / Kastriot Myftaraj
1904 Pîr Muhammed B. Abdullah El - Üskubi ve Ahmed B. Muhammed El - Mostari'nin hayati ve eserleri / Rahim Kaloshi
1905 Avrupa kültürünün kosovali bosnak gençlerin din ve kimlik algilari üzerine etkisi / Muharem Çufta
1906 Ataullah Kurtis Efendi Yönetimindeki meddah medresesi / Muhamed Ali
1907 When is it best to remember? / Ed Marques
1908 Arnavutluk'taki selefi ve tekfirci hareket üzerine sosyolojik bir çözümleme / Avni Z. Lala
1909 Vehbi Ef. Dibra në lëvizjen kombëtare shqiptare / Nuridin Ahmeti
1910 Mbi radikalizimin islamik në Kosovë dhe Maqedoni / Besnik Sinani
1911 Hafiz Ali Korça, shtatë ëndrrat e Shqipërisë : meditim mbi jetën e teologut, politikanit, poetit dhe publicistit
1912 Rrugëtimi i Islamit në Shqipëri (1912 - 1967) / Olsi Jazexhi
1913 Në emër të vlerave të islamit shqiptar / Besnik Mustafaj
1914 Sulltan Mehmeti i II-të në mes të Prishtinës!! : [xhamia në Prishtinë pranë monumentit të Skënderbeut] / Riza Lahi
1915 Teqeja e Melanit - perla bektashiane / Nuri Çuni
1916 Misteri i teqesë në qendër të kryeqytetit : historia e Tarikatit Halveti në Shqipëri. 12 brezat e familjes Pazari në kryeqytet të ardhur në 1600-n / Entela Resuli
1917 Egjipti : përballë një të ardhmeje me islamikët e vijës së ashpër
1918 Vehbi Agolli, atdhetar e klerik i shquar (1867 - 1937) / Shpëtim Kelmendi
1919 Fillimet e persekutimit komunist mbi Komunitetin Mysliman Shqiptar / Agron Tufa
1920 Nevoja për fe në pikëpamje shpirtërore, morale, juridike e shoqërore / Ali Kraja
1921 Një vështrim i përgjithshëm mbi islamin / Elton Karaj
1922 Mbi përpjekjet për lëvrimin dhe pasurimin e gjuhës shqipe në gjysmën e parë të shek. XIX, Dervish Sali Ashiku nga Tepelena : [Nezim Frakulla, "Divani shqip"] / Genciana Abazi (Egro)
1923 Toleranca ndërfetare në islam sipas Kur'anit dhe traditës profetike / Genti Kruja
1924 " Zani i Naltë" dhe kontributi për vetëdijësimin kombëtar shqiptar / Gentiana Skura
1925 Rreth ligjëratave të H.H. Ismat Dibrës, "A ka dyshim në qenëjen e Zotit?" / Hajri Shehu
1926 Përpjekjet e klerit mysliman shqiptar për vendosjen e mësim-besimit në shkollat shtetërore përgjatë viteve 1920-1924 / Hasan Bello
1927 Zhvillimi i studimeve islame në Ballkan / Qazim Qazimi
1928 Përvjetori i botimit të revistës "Zani I Naltë" / Faik Luli; Islam Dizdari
1929 Edukata, morali islam dhe rinia / Aida Shega
1930 Një prezantim i shkurtër i arkitekturës islame / Brunilda Basha
1931 Pro islamit tradicional : [besimi islam në Kosovë] / Shkëlzen Maliqi
1932 Historiku i Komunitetit Mysliman (1912 - 1967) / Aida Cama
1933 " Vargjet satanike" myslimanët kundër : [pas botimit të librit të autorit Salman Rushdie, reagon komuniteti mysliman] / Esmeralda Keta
1934 " Ja pse duhet botuar Rushdie në gjuhën shqipe" : kritikët le ta lexojnë : [intevistë me botuesen] / Arlinda Dudaj (Hovi); Admirina Peçi
1935 Atmosfera magjepëse e Kuranit / Ali Zaimi
1936 Krizat shoqërore dhe nevoja për besim / Dorian Demetja
1937 Paqja si parim i çdo myslimani / Naim Drijaj
1938 Estetika islame : [arti në botën islame] / Edison Çeraj
1939 Dashuria amësore na bën më të zgjuar : [familja në konceptin islam] / Aisa Kokiçi
1940 Vëllazëria shqiptaro-turke dhe kërcënimi nga turkofobët katolikë / Olsi Jazexhi
1941 Trashëgimia Otomane dhe komunitetet myslimane në Ballkanin sot / Ahmet Davutoglu
1942 Vendi i Islamit në një botë globale : [Olivier Roy, "Islami i globalizuar"] / Virgjil Muçi
1943 Haxhi Vehbi Dibra, klerik dhe patriot i devotshëm : personalitet (1867-1937)
1944 Zar, feredze - minato ili seg asnost / Gordance Vidinik
1945 Zakon za zabrana da se nosi zar i feredze vo Makedonija / Sana Dimovska
1946 Më e hershme se Xhamia e Plumbit : zbulohet një xhami në Shkodër / Anila Dushi
1947 Përse e festojnë shqiptarët dhe bota aleviane 22 marsin, "Ditën e Sulltan Novruzit" / Gëzim Llojdia
1948 Nacional-laicizmi, islami dhe inferioriteti i shqiptarit të Maqedonisë / Besi Bekteshi
1949 Islami shqiptar nga pavërsia tek ateizmi : [Ali M. Basha, "Rrugëtimi i fesë islame në Shqipëri" (1912-1967)] / Valeria Dedaj
1950 Koncepti islam i Sami Frashërit në veprën e tij "Përhapja e Islamit" / Qemajl Morina
1951 78-vjeçari që punon 10 orë në ditë : hafiz Shaban Saliaj / Magdalena Alla
1952 Vlera e të mësuarit islam dhe domethënia e tolerancës fetare / Jashar Rexhepagiq
1953 Respekti i ndërsjelltë kusht i bashkëjetesës / Ajni Sinani
1954 Sami Yusuf : intervistë [me këngëtarin] / Alfred Peza
1955 Ambienti / Ibrahim Ozdemir
1956 Ali Basha : [studiues i fesë islame në Shqipëri] / Faik Kasollja
1957 Estetika islame / Edison Çeraj
1958 Kontributi i medreseistëve në zhvillimin e arsimit në trevat e Dibrës / Blerim Lazimi
1959 Agjërim në kohën e diktaturës : Ramazani tek shqiptarët : reportazh / Ferit Lika
1960 Ajatollahu nën çarçafë : seksi dhe ligji islamik / Karim Sadjadpour; Vladimir Karaj
1961 E ardhmja e rinisë myslimane në një botë të globalizuar / Edison Çeraj
1962 Mësimi dhe arsimi janë baza dhe jeta e islamit / Naim Drijaj
1963 Ndikimi i islamit në mjekësinë botërore / Ibrahim Seid
1964 Islamikët radikalë, të dhunshëm dhe të rrezikshëm / Imer Mushkolaj
1965 Portreti i baba Rexhep Beqirit : një ballkanas sufi në Amerikë sipas vështrimit të Stefan Shvarcit / Gëzim Llojdia
1966 Sondazhi : 2% shkojnë në xhami por 54% e tyre besojnë te... syri i keq / Ardit Rada
1967 The Islamic Community in Croatia : between ethnic bosniak and Civic Croation Identity / Dino Mujadzevic
1968 Festa e Baba Aliut, në Tomor fetë nuk kanë të ndarë : Kryegjyshata Botërore e Bektashinjve pret për 5 ditë pelegrinë / Sulo Gozhina
1969 Radikalizëm islam apo injorancë radikale ndaj islamit? / Enklid Pelari
1970 Radikalizëm islam apo injorancë radikale ndaj Islamit ? / Enklid Pelari
1971 Shkrimi për fondamentalistët dhe shpërthimi i urrejtjes : [rreth shkrimit të botuar në gazetën Expres, në të cilën tërhiqet vëmendja për rrezikun që i kanoset Kosovës nga radikalët islamike] / Imer Mushkolaj
1972 Xhamitë 500-vjeçare të Elbasanit, themelet e veprës së parë / Fatos Salliu
1973 Sherihati po troket tek dera / Niko Kuri
1974 Sa pak rëndësi ka feja në jetën e shqiptarëve! : një studim interesant për myslimanët
1975 Karikaturat, akte fyerjeje apo akte lirie? / Redi Shehu
1976 Qëndrueshmëria dhe përkatësia e myslimanit -2- / Abdal-Hakim Murad
1977 Një libër për vakëfet dhe bamirësit tanë : Dr. Hasan Kaleshi, "Dokumentet më të vjetra të vakëfeve në gjuhën arabe në Jugosllavi", përktheu Ismail Rexhepi / Sadik Mehmeti
1978 A mund të jenë islamistët liberalë?
1979 Shkupjan musliman, me din dhe me iman / Olsi Jazexhi
1980 Filmi anti - islam rrit inatin arab kundër Amerikës : protestat kundër SHBA janë përhapur në të gjithë botën arabe, për shkak të zemërimit të krijuar nga publikimi i filmit ku profeti Muhamed fyhet rëndë / Luan Shmilli
1981 Filmi provokues anti-islam dhe protestat jo-islame / Shahid Ahmad
1982 Medreseisti hulumtues e aktivist islam / Faik Kasollja
1983 Medreseja e Tiranës. Një shekull për arsimin e diturinë / Xhemal Balla; Haxhi Lika
1984 H. Hafiz Dr. Hasan Kaduku : një hafiz Kur'ani, mjeku i parë stomatolog shqiptar (1865 - 1948) / Genti Kruja
1985 Ngacmim seksual në rrugët e Tiranës? : nga meshkujt kurrë! : [femrat e mbuluara të besimit islam] / Fatma Naçi; Elvis Naçi; Albina Hoxha
1986 Pafajësia e Religjionit : [shfaqja e filmit "Innocence of Muslims"] / Gjergj Meta
1987 Filmi "Pafajësia e Muslimanëve" është ofendues edhe për amerikanët : ambasadori i SHBA-së flet për videon dhe protestat në botën e myslimanëve / Aleksandër Arvizu
1988 Ferit Vokopola : përfaqësuesi më i shquar i misticizmit islam në Shqipëri
1989 22 vjet nga rikthimi i fesë në Shqipëri / Sabri Koçi
1990 Burrat që na lanë trashëgim atdheun : [klerikë]
1991 Rilindësi Hoxha Hasan Tahsin : në mbrojtje të trojeve joshqiptare të Çamërisë nga aneksimi dhe kolonizimi grek
1992 Gabimet e bëra në edukimin fetar të fëmijës : nëna dhe arsimimi i fëmijës / Aisa Kokiçi
1993 Musliman dhe atdhedashës / Justinian Topulli
1994 Si e shpjegon Pacolli mosnjohjen e Kosovës nga vendet myslimane? : [gjendja politike, sociale, kulturore dhe fetare në Kosovë] : [intervistë] / Behgjet Pacolli
1995 Civilizim dhe antiamerikanizëm ? ! : [protestat antiamerikane, kundër filmit ofendues për islamin] / Tritan Shehu
1996 E shenjta nuk cenohet, reagimi duhet të ishte ndryshe : Rektori i Universitetit Europian të Tiranës, bën një analizë të ngjarjeve të fundit në Lindjen e Mesme, protestave të popullsisë myslimane pas filmit që fyen figurën e profetit Muhamed / Tonin Gjuraj
1997 Koha për rridimensionimin e figurave të plejadës së ndritur të dijetarëve myslimanë / Mehdi Gurra
1998 Manichaean and Eastern Christian dualist elements in Alevism and Bektashism - evidence and conjuctures / Yuri Stoyanov
1999 Veprimtaria publicistike e Hafiz Ibrahim Dalliut / Bedri Alimehmeti
2000 Medreseja, digë e identitetit fetar dhe kombëtar / Nexhat Ibrahimi
2001 Hafiz Abdullah Zëmblaku (1887 - 1967) : Mësuesi i shquar, fetar e atdhetar / Hysen Kobellari
2002 Bashkësia fetare islame në Kosovë (1929-1941) / Haki Kasumi
2003 Myslimanët në paradë me homoseksualët, kundër tyre : forumi fetar: Mbrojmë familjen, dënojmë fenomenet e dëmshme për shoqërinë / Shpresa Mezini
2004 Çështja shqiptare në Ballkan nuk është çështje fetare, por kombëtare / Xhelal Zejneli
2005 Sëmundja e re e politikës së Europës / Bilbil Beqiri
2006 Shqiptarët tanë : (vetë)arratisja kombëtare / Ervin Hatibi
2007 Islamizëm fondamentalist apo besim i lirë islam? / Luan Shmilli
2008 A mund të jenë islamistët liberalë?
2009 Naçertania e katolaicizmit kosovar (1) : [feja islame në Shqipëri dhe Kosovë] / Olsi Jazexhi
2010 Naçertania e katolaiçizmit kosovar (2) : [feja islame dhe liderët kosovarë] / Olsi Jazexhi
2011 Qarku i Tiranës, shkolla e parë shqipe në Shëngjergj, si i hapi dyert xhamia për nxënësit / Luan Shtëpani
2012 Kongresi i parë mysliman shqiptar, sanksionim i mëvetësisë së bashkësisë islame të Shqipërisë dhe themel i zhvillimit kombëtar : [24 shkurt 1923] / Gazmend Shpuza
2013 Beteja për skenën e teatrit! / Rejan Islami
2014 Myslimanët të parët që denoncuan komunizmin / Genti Kruja
2015 H. Ibrahim Dalliu (1878-1952), patriot dhe atdhetar / Lira Musollari
2016 Injoranca premisë për intolerancë : a është Shqipëria islamofobike? / Elton Hatibi
2017 Komuniteti Mysliman Shqiptar
2018 Qëllimi ynë kënaqësia e zotit / Dorian Demetja
2019 Intimiteti islam, festat dhe ngjarjet / Rejan Islami
2020 Islami, lëvizje për rend botëror / Ismail Raci Al-Faruqi; Nejona Kadzadej
2021 Delegatët e Kongresit të Parë Mysliman (23 shkurt 1923) : [fotografi]
2022 Shtypi islam shqiptar : gjatë viteve 1912 - 1946 / Edmond Sharka
2023 100 vjet nga rrethimi i Shkodrës : historia e komandantit legjendar Hasan Riza Pasha / Edmond Sharka
2024 Si mund të shpëtojmë nga zemërimi? / Shaban Ishlek
2025 Personaliteti i njeriut : detyrat dhe normat sociale / Xhemal Balla
2026 Xhamija, klub, sallë këshillimi, shkollë gjimnas, të gjitha në nji
2027 Imam Vehbi Ismaili : 1919 - 2008 / Rahim Ombashi
2028 Të vegjlit dhe paratë
2029 90 vjet Komunitet Musliman Shqiptar / Ali Zaimi
2030 Krijimi i gjyqit të naltë të sheriatit / Ali M. Basha
2031 Kongresi I-rë mysliman (24 shkurt - 12 mars 1923)
2032 Kremtimi i festave në Islam dhe rasti i Mevludit / Dorian Demetja
2033 Shkenca e Kiraeteve / Elton Karaj
2034 Ihvanus - Safa dhe muzikoterapia në civilizimin Islam / Abaz Jahja
2035 Mexheleja - Kodi Civil Osman dhe trashëgimia juridike osmane në Shqipërinë e viteve 1912 - 1929 / Hasan Bello
2036 Njohuri me karakter historik : [historia e islamit] / Nasuf T. Dizdari
2037 Kodi Matematik i Kur'anit / Sadije Bushati
2038 Aspekte krahasuese ndërmjet të Drejtës Ndërkombëtare Islame me të Drejtën Ndërkombëtare Publike / Saimir Shatku
2039 Mustafa Efendi Varoshi (1898 - 1948)
2040 Hoxhallarët tanë, Zotërinjtë tanë... / Muhamed Sytari
2041 Përse studjuesit e dituris e formojnë shumicën e atyne qi dyshojnë dhe hezitojnë në çashtje etare ? (1936) / Ismet Dibra
2042 Shtypi islam në diasporë 1912 - 1990 / Edmond Sharka
2043 Haxhi Vehbi Sulejman Gavoçi : studiues i apasionuar dhe ligjërues i rrallë / Faik Luli; Islam Dizdari; Nexhmi Bushati
2044 Normat morale dhe zakonet e mira nuk bien ndesh me islamin / Ibrahim Dalliu
2045 Islami lëvizje për rend botëror / Ismail Raci Al-Faruqi; Nejona Kadzadej
2046 Përvjetori i myslimanëve, dhe roli i dyzuar në historinë kombëtare / Ben Andoni
2047 Rrënjët e Islamit shqiptar / Roberto Morozzo della Rocca
2048 Islami dhe shkenca, rruga drejt rimëkëmbjes
2049 Kur mungon një xhami / Ilir Hoxholli
2050 Gurët e rëndë të xhamisë së Prizërenit / Namik Selmani
2051 Feja dhe qytetërimet / Qazim Qazimi; Andrin Rasha
2052 Një vështim me hadithin e dobët / Elton Karaj
2053 Miniaturë historike e ndërtimit të identitetit mysliman shqiptar / Redi Shehu
2054 Feja një element i rëndësishëm në strukturimin shpirtëror të njeriut / Xhemal Balla
2055 Frutat e përmendura në Kur'anin famëlartë / Davut Ayduz; Aisa Kokiçi
2056 Shkenca dhe besimi / Hekimoglu Ismail
2057 Zbehja e lidhjeve në botën e virtualitetit / Ramadan Çipuri; Luis Bekteshi
2058 Ç'thonë të tjerët për profetin Muhamed? / Hajri Shehu
2059 Kohë ndarjesh të mëdha, sprovash të mëdha / Muhamed Sytari
2060 Haxhi Vehbi Sulejman Gavoçi (1923 - 2013) : dijetar nga dijetarët e ymmetit
2061 Problemi fetar dhe filozofia / Vexhi S. Demiraj
2062 Aspekte të jetës së komuniteteve fetare në Shqipëri përgjatë vitit 1913 / Sokol Gjermeni
2063 Një debat që vijon prej një shekulli / Enis Sulstarova
2064 Tematika e revistës "Zani i Naltë" - 1923-1939 : [periodiku islam shqiptar, historia] / Ali M. Basha
2065 Feja në syrin e një intelektuali / Bedri Bylyku
2066 Roli i ulemasë në rrjedhat shoqërore politike të periudhës së shpalljes së pavarësisë / Fahrush Rexhepi
2067 Shkronjat e Kur'anit dhe shqiptimi i tyre / Elton Karaj
2068 Islami si fe e mëshirës universale / M. Fethullah Gülen
2069 ... vizitoni të sëmurët,... / Ilir Akshija
2070 Gjuha shqipe dhe shtetformimi në veprat e dijetarëve islam / Ismet Osmani
2071 Hafëz Ibrahim Dalliu dhe kontributi i tij në fushën e jurisprudencës islame / Resul Rexhepi
2072 " Hafiz Ali Korça - hoxha i përndjekur" : (vështrim për abetaren e tij) / Njazi Kazazi
2073 Qasjet estetike në mendimin filozofik mysliman / Redi Shehu
2074 Komunikimi përmes objekteve të kultit islam / Ferit Lika
2075 I nëmuri i fundmë i Rilindjes Kombëtare : [Hafiz Ali Korça] / Rahim Ombashi
2076 Problemi fetar dhe filozofija / Vexhi S. Demiraj
2077 100 vjetori i Bashkisë Islame shqiptare : 5 maj 1913 - 5 maj 2013 / Edmond Sharka
2078 Besimi islam në Çamëri / Namik Selmani
2079 Qytetnim' i çalë
2080 Islami si "fe e paqes" në Lindjen e Mesme të re / Olsi Jazexhi
2081 Dy xhamitë finaliste të konkursit : [ndërtimi i xhamisë së re në Prishtinë] / Shkëlzen Maliqi
2082 Kaptina Kehf (shpella) katër sprovat dhe shpëtimi prej tyre / Ali Iljazi
2083 Liria dhe arsyetimi në fenë islame : retrospektivë / Shaban Demiraj
2084 Myslimanët shqiptarë në SHBA (1914 - 2000) / Edmond Sharka
2085 Dëlirësia është virtyt i myslimanit / Elton Harxhi
2086 Hytbe me rastin e festës së Bajramit të Ramazanit / Sabri Koçi
2087 Haxhi Hafiz Sabri Koçi (1921 - 2004) : Kryetari i parë i komunitetit mysliman të Shqipërisë pas komunizmit (1990 - 2003)
2088 Agjërimi, nata e kadrit, zbritja e kur'anit / Xhemal Balla
2089 Të mirat mjekësore dhe shpirtërore të Ramazanit / Ruzhdie Qafmolla
2090 Vendim i KM nr. 467, datë 22.5.2013 : për kalimin në pronësi, pa shpërblim, te Komuniteti Mysliman, për myftininë Elbasan, të sipërfaqes 5902 m2 , nga trualli i pronës nr. 278, me emërtim “Reparti ushtarak nr. 5012/31”, me vendndodhje në Zaranikë, Elbasan, në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Mbrojtjes dhe për një ndryshim në vendimin nr. 515, datë 18.7.2003 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat i alojnë në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Mbrojtjes”, të ndryshuar
2091 Teqeja e Turanit në Tepelenë, vatër e edukimit dhe atdhetarizmit për gjithë Shqipërinë / Xhenet Sula
2092 Myslimanët mashtrohen që prej vitit '93, falen jashtë / Luela Myftari
2093 Namazi në Namazgja, replikat për xhaminë e re të Tiranës : dy replika/ Debati mbi vendin e propozuar për ndërtimin e xhamisë në kryeqytet / Besnik Sinani
2094 " Shqiptarët nuk i braktisën kurrë kishat e xhamitë" : [Ismail Kadare thotë se shqiptarët pas '67-ës e braktisën besimin, komunitetet fetare thonë të kundërtën] / Fatmira Nikolli
2095 Përse nxitojnë muslimanët? / Arian Rexhepi
2096 Zinahqarizimi i shqiptarëve të Maqedonisë : [feja islame dhe morali] / Olsi Jazexhi
2097 Një xhami që nuk i shërben askujt / Sazan Guri; Besarta Basha
2098 Viti 1924, myslimanët shqiptarë kundër martesave me shumë gra : kontributi i shtypit dhe i fesë islame në vitet 1920-1924 : [revista fetare islamike "Zani i naltë"] / Albert Kotini
2099 Një xhami që nuk i shërben askujt / Sazan Guri; Besarta Basha
2100 Mesazhet e kongresit të parë mysliman shqiptar / Gazmend Shpuza
2101 Problemet brenda islalmit / Tony Blair
2102 Të dhënat e Turqisë : nga 7 milionë bektashinj, 200 mijë janë në Shqipëri : kontributi i shtypit dhe fesë islame në vitet 1920-1930 / Albert Kotini
2103 Si agjeronim në komunizëm dhe provokimet që na bënin : kujtimet e rinisë në muajt e Ramazanit, flet Kryetari i KMSH / Selim Muça; Nisida Knezi
2104 Fundi i Namazgjasë / Elton Hatibi
2105 Respekti ndaj Ramazanit / Elton Karaj
2106 " Për fe dhe atdhe"; një letërsi vizionare dhe misionare / Brikena Smajli
2107 Kontributi i prijësve myslimanë në formësimin e vetëdijes kombëtare : H. Vehbi Dibra njëri nga shembujt konkretë / Genti Kruja
2108 Kontributi i ulemave dibranë për çështjen shqiptare / Ruzhdi Lata
2109 Roli i imamëve dhe i ulemave në Lëvizjen Nacional Demokratike Shqiptare / Ramadan Shkodra
2110 Komunikimi përmes objekteve të kultit islam / Ferit Lika
2111 I nëmuri i fundmë i Rilindjes Kombëtare : [Hafiz Ali Korça] / Rahim Ombashi
2112 Domosdoshmëria e objekteve të kultit ISLAM si mjet komunikimi / Ferit Lika
2113 Ligjet dhe rregulloret e ndërtesave të vjetra në Shtetin Osman / Hatixhe Ahmedi
2114 Islamizmi radikal, rrezik për Kosovën
2115 Përplasje qytetërimesh? Radikalizmi islamik në kontekst historik dhe politik / Fatos Tarifa
2116 Përplasje qytetërimesh? Radikalizmi islamik në kontekst historik dhe politik / Fatos Tarifa
2117 Përplasje qytetërimesh? Radikalizmi islamik në kontekst historik dhe politik / Fatos Tarifa
2118 Qytetnimi Perëndimor dhe Dekadenca morale / Vexhi S. Demiraj
2119 Mulla Sherif Ahmeti (1920 - 1998) : themelues i publicistikës islame në Kosovë, përkthyes i kuranit në gjuhën shqipe
2120 Xhamitë, drejt modelit të partive / Arian Rexhepi
2121 Papa Françesku dhe Bajrami : [mesazh urimi i Papa Bergolios, drejtuar myslimanëve] / Gjergj Meta
2122 A ia vlen të vriten shqiptarët myslimanë në Siri? / Pirro Prifti
2123 Masakra ekologjike kundër xhamisë / Besnik Sinani
2124 Papa Françesku dhe bota myslimane / Frank Shkreli
2125 Rraca shqiptare dhe shamitë arabe / Fahri Xharra
2126 Xhihadizmi i Islamit (1) / Olsi Jazexhi
2127 Xhihadizmi i islamit (2) / Olsi Jazexhi
2128 Mënyra më e mirë për SHBA-të në integrimin e myslimanëve / Fareed Zakaria
2129 Përse rrezaton "Te rrëfejnësja" e Said Najdenit vlerat e vëllazërim-bashkimit / Mevlud H. Buci
2130 Vendimi historik dhe diskutimet e deputetëve : 1937/ligji që ndalonte mbulimin e fytyrës së gruas / Kastriot Dervishi
2131 Gjashtë ditë në Sarajevë dhe një dëshmi befasuese mbi myslimanizmin / Ylli Polovina
2132 Ligji që ndalonte mbulimin e fytyrës së gruas : artikujt e revistës "Zani i Naltë", mars 1937 / Kastriot Dervishi
2133 A është Shqipëria islamofobike? / Arben P. Llalla
2134 Islamofobëve thuaju : "Vdisni me mllefin tuajin"! / Muhamed Sytari
2135 Me dimensionet e një shkencëtari vizionar : refleksione mbi librin "Globalizmi dhe orthodhoksia : studime të preokupimit orthodhoks" : [Anastasios Yannoulatos] / Paskal Milo
2136 Refleksione mbi librin "Globalizmi dhe orthodhoksia : studime të preokupimit orthodhoks" : [Anastasios Yannoulatos] / Neritan Ceka
2137 Xhamitë që themeluan kryeqytetin : trashëgimia e humbur e Tiranës / Ferit Lika
2138 Themelet e forta të Elbasanit : themelimi dhe islamizmi i qytetit të Elbasanit / Edmond Sharka
2139 Teologët e traditës dhe interpretimi bashkëkohor i Kuranit / Xhemal Balla
2140 Një atdhetar me përmasa mbarëkombëtare luftëtar dhe dijetar i shquar : Hoxhë Hasan Moglica (1852 - 1915)
2141 Batoni si khomeinist : [replikë ndaj shkrimeve të Baton Haxhiut në lidhje me qëndrimin ndaj islamit] / Arbër Fetiu
2142 Vështrim historik mbi fenë Islame në Shqipëri / Blerina Kolka
2143 Një lutje për të ardhmen / Rejan Islami
2144 Medresetë në Shqipëri gjatë viteve 1924 - 1947 / Edmond Sharka
2145 Medreseja : një oaz vlerash në edukimin e brezave / Ledi Ullorja
2146 Intelektuali dhe teologu mysliman përballë sfidave të kohës / Xhemal Balla
2147 Si t'ua shpjegojmë fëmijëve zotin? / Aisa Kokiçi
2148 Arolda Elbasani/ Olivier Roy eds. : The Revival of Islam in the Balkan. From identity to religiosity / Xavier Bougarel
2149 Cecilie Endresen. Is the Albanian's Religion really "Albanianism"? Religion and Nation according to Muslim and Christian leaders in Albania : rezensionen / Artan Puto
2150 Shqiptarët u konvertuan me dhunë në fenë islame [intervistë në gazetën franceze "NOOR"] / Ismail Kadare
2151 Baba Rexhepi, një jetë e jetuar për fe dhe atdhe / Eugen Shehu
2152 Për një jetë më të lumtur : [pikëpamje fetare] / Ali Zaimi
2153 Në anën e milingonës : [besimi islam] / Rejan Islami
2154 Identiteti në udhëkryq : trajtimi i situatës pa rrgëdalje të njohjes së vetvetes / Altin Torba
2155 Preza dhe xhamia e saj 500 vjeçare / Edmond Sharka
2156 Xhamia mbret, Elbasan
2157 Personaliteti i Fatime Zehrasë : Zoti qoftë i kënaqur prej saj / Xhemal Balla
2158 Hafiz Xhelal Mullaj (1881 - 1959)
2159 Shkronjat e Kur'anit dhe shqiptimi i tyre - II / Elton Karaj
2160 " Ne do të shpallim ty (Muhammed) fjalë të rëndë (të madhe)" / Ahmed Abbadi; Veton Nuhi Tulla
2161 Kontributi ulemasë shqiptare në Maqedoni për shkollën dhe gjuhën shqipe / Avzi Mustafa
2162 Përdorimi i emrave myslimanë në Shqipëri : krahasim në tre periudha historike / Ilir Akshija
2163 Said Najdeni dhe fillimet e arsimit shqip në Dibër / Mois Kamberi
2164 Kontributi i klerikëve shqiptarë për shkollën, gjuhën dhe shkrimin shqip / Xhemal Balla
2165 Përjetësimi i Nezim Beratit mes divanit të tij shqip / Rahim Ombashi
2166 Liria në sistemin politik të Islamit / Redi Shehu
2167 Komunikimi përmes objekteve të kultit Islam. Komunikimi metafizik dhe ai verbal (pjesa e II-të) / Ferit Lika
2168 Daut Boriçi - Personalitet i shquar i historisë. kulturës djhe i arsimit shqiptar / Njazi Kazazi
2169 " Zani i Naltë" - Revistë e orientimit drejt reformave dhe progresit shoqëror / Adem Bala
2170 Shpata islame - Pse, a ende dyshoni se feja islame është përhapur me shpatë ? Lexoni dhe do të dini të besoni ! "Nuk ka dhunk në fe" (Kur'an, 2, 256) / Hajri Shehu
2171 " Kontributi i prijësve myslimanë në formësimin e vetëdijes dhe identitetit kombëtar" / Gentiana Skura
2172 Dy fjalë për një botim të veçantë shkencor : botimi i materialeve të Konferencës Shkencore mbi "Kontributin e prijësve myslimanë në formësimin e vetëdijes dhe identitetit kombëtar" (Tiranë, 28 - 29 shtator 2012) / Tonin Çobani
2173 Nata e Bekuar : Israja dhe Miraxhi / Blerim Lazimi
2174 Surja Ihlas / Luli. Lauren
2175 Ebu Hanife : personaliteti dhe veprimtaria në shkencat islame / Elton Karaj
2176 Osmkan Bin Affan : poseduesi i dy dritave / Haxhi Lika
2177 Hafiz Ali Ulqinaku [1855 - 1913]
2178 Hatixheja. Modeli i gruas myslimane / Nadia Lika
2179 Një skicë për botëkuptimin islam / Edison Çeraj
2180 Gjurmët e islamit në Korçën e Iljaz bej Mirahorit / Edmond Sharka
2181 Myftiu i Vilajetit të Manastirit : Rexhep Voka (1847-1917) : [portret]
2182 Mbulesa mes paragjykimeve dhe kuptimit të saj të vërtetë : [gruaja në fenë islame] / Fatma Karaj
2183 Dijetari që nuk ia zhdukën dot as emrin e as varrin : [Hafiz Ali Korça] / Ledian Cikalleshi
2184 Imam Sali Myftija veprimtar i shquar për fe e atdhe (1891-1978) / Leonora Laçi
2185 Kryetarët e Komunitetit Musliman Shqiptar 1923-2014
2186 Haxhi Ali Derhemi (1850-1937)
2187 Ebu Bekër es Siddik
2188 " Djali më i mirë prej krejtve" / Fadil Lepaja
2189 Nga autorët e "Zanit të Naltë" tek elita e sotme myslimane / Mustafa Nano
2190 Ekstremizmi fetar s'ka vend te shqiptarët / Enver Hoxhaj
2191 Liria e Kosovës europiane nuk mund të bashkëjetojë me islamin radikal / Bajram Peçi
2192 Shumica janë myslimanë, por kjo nuk e bën Shqipëninë myslimane / Mustafa Nano
2193 As mustaqet nuk janë krejt pa faj / Fadil Lepaja
2194 Europa dhe ish-"Evropa" : [Aurel Plasari, "Rrëmbimi i Europës"] / Aurel Plasari
2195 Islami dhe bashkimi kombëtar / Ali Kraja
2196 Imam Sha'raniu dhe qasjet e tij në jurisprudencën islame / Elton Karaj
2197 Rëndësia e relevatës hyjnore në mbrojtjen e identitetit kombëtar dhe rreziku nga qasja epistemologjiko-antropocentrike : rasti Hafiz Ali Korça / Qani Nesimi
2198 Pavarësia në shkrimet letrare të ulemave shiptarë / Hysen Matoshi
2199 Toleranca në Fermanët e shtetit osman nër shqiptarët / Genti Kruja
2200 Tradita sufiste : harmoni e natyrës, Tehajjulat (ëndërrime) / përfytyrime : [kritikë dhe interpretim e veprës së Naim Frashërit] / Brikena Smalji
2201 Konfliktet sociale si pasojë e çekujlibrimit të lirive : rasti i karikaturave dhe filmit fyes ndaj profetit Muhamed a.s. / Redi Shehu
2202 Vlerat e bashkëjetesës dhe parimet e saj në kartën e Medinës / Muhamed Sherkavi; Elmaz Fida
2203 Hoxhë Tompja : personifikim i filozofisë popullore në Dibër : jeta e një kleriku mysliman shqiptar në kontekstin e historisë kombëtare / Bajram Xhafa
2204 Veprimtaria e Komunitetit Mysliman Shqiptar në vitet '20 të shek XX, në plan kombëtar / Siri Hoxha
2205 The higher objectives of thë islamic divine law / Atakan Derelioglu
2206 Islam'da din ozgürlügü ve sosyal cogulculuk / Recep Ardogan
2207 The common religion of humanity : fitrah/creation / Mustafa A. Akdemir
2208 The contributory elements of thë Qur'an to the mental health / Mustafa Köylu
2209 Drejtues të Komunitetit Shqiptar me mësues dhe nxënës të medresesë së Tiranës : foto e viteve 20 - 30 / Edmond Sharka
2210 Ibrahim Bardhyli : hoxhë Brasniku, njeriu që fshati i dha emrin e vet / Ylli Bajraktari
2211 Myslimanë qëndroni larg ISIS / Skënder Bruçaj; Lorenc Vangjeli
2212 Çfarë mendonin shqiptarët për Kalifatin dikur? / Gazmend Shpuza
2213 Gjatë 800 vjetëve të lindjes, besimi bektashian ka kaluar përmes shkollash dhe ka fituar / Edmond Brahimaj; Kastriot Caka
2214 Z. Erdogan, axhenda islamike është helm për ne / Alma Lama
2215 Teqe e Kiçokut qan për një Baba! / Sefer Pasha
2216 Kush janë arabët, historia nga Muhamedi deri në ditët e sotme / Veli Stafa
2217 Feja dhe morali / Ali Kraja
2218 Një analizë rreth muajve të mëdhenj Rexheb dhe Shaban / Elton Karaj
2219 Hoxhallarët kategori e respektuar e shoqërisë shqiptare / Faik Kasollja
2220 Pak për Danten, Islamin dhe mbi miopinë intelektuale / Fatos A. Kopliku; Ann Arbor
2221 Mjekimi me barna psikoaktive, si duhet vlerësuar nga pikëpamja e Islamit? / Ilir Akshija
2222 Historia e dialogut mes Islamit dhe Krishterimit / Genti Kruja
2223 Dibranët për tolerancën dhe mirëkuptimin ndërfetar / Mois Kamberi
2224 Një enciklopedi shkencore për Kur'anin / Hajri Shehu
2225 Delvina : qyteti i kulturës dhe traditave islame / Edmond Sharka
2226 Feja islame, ngjyrim i mënyrës së të jetuarit të besimtarit / Xhemal Balla
2227 Xhamia e Pazarit në Gjirokastër
2228 Çka është islami / Ali Kraja
2229 Adhurimi në jetën e Profetit Muhamed (a.s.) / Elton Karaj
2230 Mesazhi islam / Muhammed Teufik Ahmed
2231 Toleranca dhe mirëkuptimi ndërfetar si dimension i historisë kombëtare të shqiptarëve / Ferit Duka
2232 Shpërngulja e shqiptarëve për në Turqi 1937-1941 dhe roli i Bashkësisë Fetare Islame në pengimin e saj / Qerim Lita
2233 Komunikimi përmes objekteve të kultit islam në Shqipëri / Ferit Lika
2234 A pajtohet islami me demokracinë? / Fatos A. Kopliku
2235 Përhapja e besimit musliman në rrethin e Pukës / Gëzim Kopani
2236 Tefsiri i sure-i Ihlasit / Ali Korça
2237 Në kujtim të martirëve të klerit mysliman / Alba Kepi
2238 Fanatizmi është një entuziazëm që djeg, jo një e vërtetë që ndriçon / Muhamed Sytari
2239 Koncert në vitin 2014 / Arlinda Guma
2240 Terrorizmi në shënjestër dhe sfidat e shoqërisë shqiptare / Ruben Avxhiu
2241 Me hipokrizi kundër fundamentalizmit / Arbana Xharra
2242 Krerët e Bashkësisë Islame të Kosovës po e njollosin fenë dhe traditën shqiptare / Enver Robelli
2243 Pamje e zymtë e Kosovës : fundamentalizmi islamik / Mehmet Kraja
2244 Në kujtim të Jimmy-t... / Vedat Xhymshiti
2245 Merrini seriozisht wahabistët shqiptarë / Visar Duriqi
2246 Me hipokrizi kundër fondamentalizmit / Arbana Xharra
2247 Imam Vehbi Ismaili-patriot, njeri i fesë dhe dishepull i traditës së tolerancës fetare nër shqiptarët / Frank Shkreli
2248 Triumfi i besimit / Ali Hamzai
2249 1435 vjet Hixhret / Qani Sulku
2250 Të kapesh pas një dege! / Rejan Islami
2251 Dita e Ashuras
2252 CIlësitë e robërve të sinqertë
2253 Babai im, Ademi a.s. / Selman Aude
2254 Falënderimi, virtyt i çmuar / Dorian Demetja
2255 Musab Bin Umejer : muhaxhiri i parë / Hysni Merja
2256 Cila është gruaja ideale / Hasije Uka
2257 Nxeni gjithënji
2258 Jemi ne, Beni, muskujt e tu / Irfan Yilmaz; Erion Sukaj
2259 Martesa në islam / Aisa Kokiçi
2260 " Rinia e sotme gjallëron xhamitë tona..." : bisedë me Myftiun e Korçës, Haxhi Qazim Muçi / Hysen Kobellari
2261 Me hipokrizi kundër fundamentalizmit / Arbana Xharra
2262 Baba Mondi : Odeoni inagurohet së shpejti, prona një problem ende i pazgjidhur / Edmond Brahimaj; Brunilda Gorovelli
2263 Mall me dritë hyjnore / Medin Çaushi
2264 Mrekullitë e Dede Reshat Bardhit : sipas besimtarit bektashi Skënder Dedja / Bashkim Koçi
2265 Kryegjyshi Botëror : nderi i Labërisë
2266 " Mesazhet e Qerbelasë në besimin bektashian të trevave jogure shqiptare"
2267 Një ditë me profetin Muhamed (alejhi selam) / Etleva Çelepija
2268 Islami, vaksinat dhe shëndeti / Albana Fisniku
2269 25 dhjetori dhe Viti i Ri / Elona Muça
2270 Ilaçi i çdo problemi / Murat Kryemadhi
2271 Para dhe pas trazirave / Albana Muja
2272 Konkluzioni fetar mbi lëndët hipnotike dhe stupefiante / Ayhan Tekines
2273 Metoda e Imam Sha’raniut në zgjidhjen e kontradiktave juridiko-fetare në veprën El-Mizan / Elton Karaj
2274 Islami, vaksinat dhe islami / Mexhid Katme
2275 Kontributi i institucioneve fetare në ngritjen e vetëdijes kombëtare / Fahrudin Ebibi
2276 Modeli islam në emancipimin e gruas / Muhamed Amare
2277 Medreseja e përgjithshme (Universite) e Komunitetit Mysliman
2278 Fuad Shehbajraktareviçi : një lamtumirë pikëlluese në Sarajevë / Ylli Polovina
2279 Arrestimet dhe islamofobia / Justinian Topulli
2280 Fondamentalizmi si problem politik / Agron Gjekmarkaj
2281 Poeti Hasan Zyko Kamberi, Shqipëria dhe qytetërimi islam / Genciana Abazi (Egro)
2282 " Xhihadi" shqiptar në Siri na gjeti të papërgatitur : kë dhe pse / Elton Hatibi
2283 Efendi [Ahmet] Bushati, mësuesi i parë i mejtepes / Kabil Bushati
2284 Puerilistët / Nuredin Nazarko
2285 Dhe vitet ikin shpejt shpejt... / Qani Sulku
2286 Shkodra dhe islamizimi i qytetit deri në shek. XVIII (1385-1756) / Edmond Sharka
2287 Hz. Muhamed në botën moderne / Ayhan Tekines
2288 Zotëria ynë / Mithat Hoxha
2289 Beso dhe bëj vepra të mira / Hysen Kobellari
2290 Pendesa si fryt i ndjenjës dhe vetëgjykimit / Dorian Demetja
2291 Ebu Ubejde Ibnul Xherrah / Haxhi Lika
2292 Rrezet islame
2293 Jam unë Beni, sistemi yt endokrin! / Irfan Yilmaz
2294 Vlerësoni fëmijët tuaj! / Aisa Kokiçi
2295 Zbulimi më i madh / Selman Aude; Elmaz Fida
2296 Si ndodhi xhihadizmi i muslimanëve shqiptarë? / Olsi Jazexhi
2297 Një deklaratë e nxehtë e imamit të Shkodrës / Petrit Qejvani
2298 Terrorizmi përfshin edhe mercenarizmin / Ilir Dhima
2299 Dituria islame : revistë : e përmuajshme, fetare, kulturore dhe shkencore : organ i Meshihatit të Bashkësisë Islame
2300 Drita islame : gazetë dyjavore e Bashkësisë Islame të Shqipërisë - Kumuniteti Mysliman
2301 Familja : e përmuajshme kultorore dhe edukative
2302 Hëna e re : gazetë kulturore informative islame : organ i Bashkësisë Islame
2303 Ikre : fletë e shoqatës së nxënësve të SHMJ "Medreseja Isa Beu"
2304 Këshilla : organ i Fondacion i Kur'anit
2305 Monoteizmi : një vështrim i shkurtër : del një herë në 3 muaj
2306 Nuri : revistë kulturore islame
2307 Njeriu : revistë fetare-arsimore e tarikatit islam : organ i Shoqatës " Drita Hyjnore"
2308 Përpjekja jonë : e përkohshme fetare dhe kulturore dygjuhëshe
2309 Drita e ehlibejtit : bot.mujor i Tarikatit Kadri
2310 Rreze aleviane : e përdymuajshme : e Sektit Halveti të Jugut
2311 Shkëlqimi islam : organ i Bashkimit të Rinisë Islamike Shqiptare
2312 Shpresa : revistë : e përkohshme, edukativo-kulturore-religjoze
2313 Shqipëria = Albania : e përkohëshme : e Shoqërisë Fetare Muhamedane Shqiptare
2314 Triumfi islam : organ i Bashkimit të Rinisë Islame, Shkodër
2315 Thirrja islame : revistë : tremujore, fetare, kulturore e shkencore
2316 Zëri i Kozmosit : periodike spirituale : organ i Misionit Shenjtëror Eleonorë
2317 Vëllazëria e Rifaisë : gazetë periodike e Bashkësisë së Vëllazërisë së Tarikatit Rifai
2318 Drita e Kur'anit : revistë shkencore e hulumtimeve dhe studimeve kur'anore : del 4 herë në vit
2319 Ura : revistë kulturore-shkencore për studime orientale
2320 Vërtetësia : botim i Xhematit Mysliman Ahmadia të Shqipërisë
2321 Fatime - Zehra : botim i shoqatës "Drita-Hyjnore", Forumi i femrës Shqiptare
2322 Vepra : organ i Shqoërisë për veprimtari botuese "Furkan ISM"
2323 Etika : revistë edukative-kulturore : e përmuajshme
2324 Ramazani : botim i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë
2325 Haxhi & Kurbani : botim i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë
2326 Lidhja : organ i LHSH (Lidhja e Hoxhallarëve të Shqipërisë)
2327 DI=Drita Islame : botim i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë
2328 Zani i Naltë : revistë shkencore dhe kulturore : organ i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë
2329 Edukata islame : revistë shkencore, kulturore islame tremujore
2330 Freskia : organ i Shoqatës Kulturore "Dituria"
2331 Kibla : revistë fetare, social-kulturore dhe edukative
2332 Myslimanizmi në Shqipëri : (maj 1945 - maj 1950) : disert. për marrjen e gradës "Doktor " / Shyqyri Hysi
2333 Shkollat klerikale dhe roli i tyre në formimin arsimor e kulturor të popullit tonë : disert. për marrjen e gradës shkencore "Doktor" / Ludovik Shllaku; Qazim Kashari
2334 Zhvillimi i kulturës islame te shqiptarët gjatë shek. XX : disert. për marrjen e gradës shkencore "Doktor" / Ramiz Zekaj; Shefik Osmani
2335 Il Matrimonio Islamico ed i suoi effetti giuridici in Italia : corso in Dottorato di ricerca in scienze canonistiche ed eccleasticistiche ciclo XXII / Juelda Lamçe; Ginesio Mantuano
2336 Müskilü' L-Hadis Ilmi : (doktora tezi) / Ayhan Tekines; Rasit Küçük
2337 Eddaëvetu ila-ll-llah bil undulus fij ahdi el-velati vel-imareti ve kejfijjeti istithmari dhalike fi-l-asvil-hadhir (Thirrja islame në Andaluzi në periudhat e governatorëve dhe emirateve dhe mënyra e investimit të saj në kohën e sotme) / Muhamed Fatahalla Elmitwalli
2338 Kur'an'a Göre Hikmet Kavrami : doktora tezi / Selman Kuzu
2339 Filozofia e Gylenit, një përqasje praktike në dialogun ndërkulturor : paraqitur në kërkim të gradës shkencore "Doktor" / Genti Kruja; Gjergj Sinani
2340 Muhammed Fet'hullah Kulen (Gylen) ue menhexhehu fij texhdijd ue islah : etruuhatu eâdetu lenijle shehadetu dekturahu fij el derasat Islamijetu / Jamal Jum'ah Alsafarti; Alii Dehruxh
2341 Arnavutluk'taki bektâsi inanç ve ritüellerinin sosyolojik analizi : (doktora tezi) / Avni Lala; Vejdi Bilgin
2342 Krishtërimi dhe Islami : dy fe, dy qytetërime : (vështrim historiko-filozofik) : doktoraturë / Ermir Gjinishi; Ilira N. Çaushi
2343 Perceptimi i prindërve lidhur me edukimin fetar në Shqipëri : rasti i medreseve : disert. për marrjen e gradës shkencore "Doktor" / Adil Kutlu; Kseanela Sotirofski

Afficher le détail des notices cochées      Nouvelle recherche