Présentation succincte des notices trouvées

Nombre de notices trouvées : 2333 , nombre de notices affichées : 2333.
La notice détaillée sera affichée si vous cliquez sur sa présentation succincte.Vous pouvez également cocher les notices et cliquez sur le bouton "Afficher le détail des notices cochées" pour en voir une présentation détaillée.
1 Tarikatat islamike shqiptare : Saadizma / Ismail H. Aga
2 Fjala e bukur : përkth.
3 Shtyllat e Islamit / Vehbi S. Gavoçi; A. Zekja
4 Ngyros dhe mëso
5 Dialogu me mikun ateist : përkth. / Mustafa Mahmud
6 Tarikati islamik "Saadi" El-Xhibbavi / Ismail H. Aga; Ismail H. Aga
7 Imamët dëshmorë-shehidë në luftën e fundit në Kosovë 1989/1999 : monografi / Ramadan Shkodra; Sadik Mehmeti; Agim Gashi; Naim Tërnava
8 Vargje mbi lindjen e qenies më të vlefshme në gjuhën shqipe : (mevlud) / Tahir Popova; Ramadan Shkodra; Sadik Mehmeti; Qemajl Morina
9 Bibliografi e botimeve islame në gjuhën shqipe në Kosovë 1957-1997 / Ramadan Shkodra; Azis Pireva; Feti Mehdiu
10 Hoxhë Kadri Prishtina, mendimtar islam / Qemajl Morina
11 Leksikoni islam / Nexhat Ibrahimi; Ajni Sinani
12 Mevludi / Tahir Popova; Sherif Ahmeti; Qemajl Morina
13 Haxhi Rrystem Ef. Shporta : jeta dhe vepra : (1864-1937) : monografi / Resul Rexhepi; Sadik Mehmeti; Isa Bajçinca
14 Tesavvufi dhe tarikatet / Selçuk Eraydin; Metin Izeti; Petrit Bezhani
15 Familja dhe islami : përkth. / Khurshid Ahmad
16 Riad us Salehiin : hadithe nga Muhammedi As. : variant i shkurtuar : përkth. / Imam En-Nevevi
17 Shtyllat e besimit / Vehbi S. Gavoçi
18 Shtyllat e islamizmit : dy dëshmitë / Vehbi S. Gavoçi
19 Islami dhe civilizimi : përkth. / Seid Haua
20 Lindja e Turqisë moderne / Bernard Lewis; Krenar Hajdëri; Teuta Barbullushi
21 Mirë se vjen muaji i madhnueshëm i Ramazanit / L. Sula
22 Kombësia dhe feja në Shqipëri : 1920-1944 / Roberto Morozzo della Rocca; Luan Omari
23 Roli i besimit mysliman në Shqipërinë paskomuniste : seminar ndërkombëtar : 9-12 dhjetor 1994 / Nexhat Gjuzi; Shoqata e Intelektualëve Shqiptarë "Kultura Islame"
24 Mësimi ynë : përkth. / Ghulam Ahmad
25 Muhammedi edukator : përkth. / J.R. Gulick; Robert L.
26 Të katërmbëdhjetë njerëzit e mirë : i dërguari më i madh, Muhammedi (S) ; Imam Aliu (A), Imam Hasani : përkth
27 Hafiz Ali Korça : poet e atdhetar / Faik A. Hoxha
28 Jeta e të dërguarit Muhammed (S.A.V.) : përkth. / Leila Azzam; Aisha Gouverneur
29 Dritë e zemrës : përmbledhje e shkurtër mësimesh e rregullash islame
30 Të kuptuarit e drejtë të islamit / Syed Abdul Ala Maudoodi
31 Ahmed dhe Sarah shkojnë në xhami / Rashid A. Chaudri
32 Gruaja në islam dhe në shoqërinë muslimane / Hasan Turabi
33 V.3 : Abasitët
34 Ahmed dhe Sarah / Rashid A. Chodri
35 Filozofia e mësimeve të islamit / Ghulam Ahmad
36 Mevludi / Idriz Lamaj
37 Dritë e zemrës / Ramiz Zekaj
38 Besimet e muslimanëve / Ibrahim Dalliu
39 Mësime feje / Ahmed Hamdi
40 Muhammeti, Profeti ynë / Muhammed Ali
41 Udha muhamedane : (Tarikati muhammedije) / Muhamed Bergjiviu
42 E Lemja dhe Jeta e të Madhit Muhammed Alejhisselam / Ibrahim Dalliu
43 Feja islame / Seyyid Abul Al'a Maududi
44 Ebu Dher El Gaf-fari, shoku i Profetit / Abdel Xhudeh Es-Sah-Har
45 Tregime nga historia islame : përkth
46 Ymeri pranë fesë islame dhe dy tregime të tjera nga historia / Vehbi Ismaili
47 Edukata fetare e morale / Haki Sharofi
48 Sureja e Jasinës së madhnueshme dhe suret e lutjet që këndohen ndër nemaze : në pjesën besimtare përmban shtyllat themeltare që i duhen çdo myslimani për besim e veprim, si dhe nemazin (të falunit), agjinimin, zeqatin e haxhin
49 Katërdhet Hadithe : Fjalë të Profetit Muhammed / Sherefed-din Mevevi; Burhan Fili
50 Zoti është me ne! : dhe tregime të tjera nga Historia Islame / Khurram Murad
51 Jusufi i drejt / Vehbi Ismaili
52 Kërkuesi i së vërtetës : Selman-El-Farisi-një shok i Profetit, A.S. / Vehbi Ismaili
53 Islamizmi dhe lutjet / Vehbi Ismaili
54 A duhet feja? A e pengon bashkimin kombëtar? / Ali Kraja
55 A ka dyshim në qënëjen e Zotit / Ismet Dibra
56 Studime islame / Vehbi Ismaili
57 Ballsami i lumturisë : nga përtëritja e diturisë fetare : përkth.nga angl. / Muhammad al-Ghazzali
58 Muhammedi në 20 tregime : përkth. / Abdet-tev-wab Jusuf
59 Mrekullia e Madhe : (Israja e Miraxhi) : përkth. / Muhammed M. Sha'ravi
60 Muhammedi, Profeti i islamizmës : një përshkrim i shkurtën : përkth. / Muhammed Ali
61 Islamizmi, rruga e natyrshme : përkth. / Abdul W. Hamid
62 Islamizmi : misioni i tij në botë : përkth. / Muhamed F. Wagdy
63 Muhammedi-profeti njeri / Teufik El-Hakim
64 Agjërimi nga aspekti kur'anor edukativo-arsimor, moral, social dhe mjekësor / Ali Iljazi
65 Mevludi Sherif / Ali Ulqinaku
66 Tefsiri i Ajetit që tregon profetësinë e përgjithëshme të H.Muhamedit (A.S.) / Ali Korça
67 A duhet feja? A e pengon bashkimin kombtar? / Ali Kraja
68 Dijeni praktike besimtare : për shkollat fillore mashkullore e femnore : perjudha'parë-klasa e parë
69 Dijeni besimtare praktike : për shkollat fillore mashkullore e femnore : perjudha e parë-klasa e 2-të
70 Dijeni praktike besimtare : për shkolla fillore mashkullore e femnore : perjudha e epër-rendi i 5-të
71 Dijeni besimtare praktike : për shkolla fillore mashkullore e femnore : perijudha e epër-rendi i 6-të
72 Muhamedi dhe mësimet e tij / Vehbi Ismaili
73 Shkenca e Hadithit dhe terminologjia e saj / Qazim Qazimi
74 Bilali, mezini i Profetit A.S. / Vehbi Ismaili
75 Heroi si Profet Muhamedi dhe islamizma / Thomas Carlyle
76 Njeriu islam dhe studime të tjera / Jonus Bulej (Buliqi)
77 150 Hadithe : fjalë të Profetit Muhammed / Vehbi Ismaili
78 Disa fetar patriot musliman shqiptarë
79 Hadithi-Errbeain : 40 fjalë përmbledhse të Pejgamberit, Alejhisselam, të cilat i bahen udhëheqse e plotsimit të çdo myslimani si kah besimi ashtu dhe kah moralet dhe kah veprat / Muhjiddini Neveviut
80 Disa fetar patriot musliman shqiptarë
81 Predikimet e të premteve : udhëzime dhe materiale për 54 predikime për ditë të premte
82 Besimi islam / Ibrahim Dalliu
83 Një përshkrim i shkurtë i jetës së Profetit t'islamizmës / Muhammed Ali
84 Mësime teorike dhe praktike të moralit islam / Ymer Nësuhi
85 Historia e Pejgamberëve : përkthim
86 Islamizmi
87 Libri i së falmes / Ibrahim Dalliu
88 Muhammedi, Profeti islam / Vehbi Ismaili
89 Muhammedi, Profeti islam / Vehbi Ismaili
90 Pesë Mevlude në gjuhën shqipe / Ali Ulqinaku; Ali Korça; Abdulla Zemblaku
91 Predikimet e Xhumasë dhe Bajrameve / Vehbi Ismaili
92 Një tufë lule : tregime nga historia islame / Vehbi Ismaili
93 Drejt dyshimit deri në besim / Mustafa Mahmud
94 Ç'është islamizmi / Vehbi Ismaili
95 Historia e Pejgamberëve / Bajrush Ahmeti
96 Historia islame : për vitin e 2-të të Medresesë / Mahir Hasani; Nuredin Ahmedi
97 Të katërmbëdhjetë njerëzit e mirë : Imam Zejnel Abidini, Imam Muhammed El-Bakir (A), Imam Xhafer Es-Sadik (A), Imam Musa El-Kodhim (A) : përkth
98 Të katërmbëdhjetë njerëzit e mirë : Imam Ali Rizai (A), Imam Muhammed Xhevad (A), Imam Ali El-Hadi (A), Imam Hasan El-Askeri (A), Imam Muhammed El-Mehdi (A) : përkth
99 Islamizimi i diturisë : parimet e përgjithshme dhe plani i punës : përkth. / Ismail Faruq
100 Shqyrtime filozofike islame / Muhamed Mustafa; Hajri Ismaili
101 Feja, kultura dhe tradita islame ndër shqiptarët : simpozium ndërkombëtar i mbajtur në Prishtinë, më 15-16-17 tetor 1992 / Muhamet Pirraku
102 Përpjekja në rrugën e All-LLahut Xh,Sh. / Syed Abdul Ala Maudoodi
103 Rruga e besimit : përkth. / Abdul Mexhid Zendani
104 Roli i studentëve muslimanë në rindërtimin e botës islame : përkth. / Syed Abdul Ala Maudoodi
105 Porosia islame : përkth. / Hasan El-Benna
106 Ç'do të thotë përkatësia ime islame : përkth. / Fet'hi Jeken
107 Jeta mes udhëkryqit dhe rrugëdaljes / Avni Avdiu
108 Islami fe e ardhmërisë : përkth. / Sejjid Kutub
109 Parimet islame : përkth. / Syed Abdul Ala Maudoodi
110 Dilemat rreth islamit / Muhammed Kutub; Ramiz Zekaj
111 Islami, rruga për zgjidhjen e problemeve shoqërore shqetësuese të botës : përkth. / Mamarinta-Umer P. Mubabaja
112 Zhvillimi i kulturës islame te shqiptarët gjatë shekullit XX / Ramiz Zekaj; Dilaver Sadikaj
113 Mahjul Balagha : thënie të zgjedhura / imam Ali; Sokrat Ahmataj
114 Dashuria ndaj Pejgamberit (A.S.) : përkth.
115 Rizgjimi islam ndërmjet kundërshtimit dhe ekstremizmit : përkth / Yusuf al-Qaradawi
116 Ç'duhet bërë : mendimtarët e lirë dhe rilindja islame : përkth / Ali Sheriati; H. Ismaili
117 Fatimeja është Fatime : përkth / Ali Sheriati; H. Ismaili
118 Fenomeni kur'anor : përkth / Malik ibn Nebi; M. Havolli
119 Kontaktet e para të Islamit me popujt ballkanikë në periudhën paraosmane / Nexhat Ibrahimi
120 Rruga e grupit të shpëtuar dhe palës së ndihmuar (nga All-llahu) në frymë të kur'anit dhe sunnetit : përkth / Muhammed Xh. Zejno
121 Dialogu me mikun ateist : përkth / Mustafa Mahmud
122 Ese mbi temat e islamizmit : përkth / Ebrahim Kazim
123 Prej dyshimit deri në besim : përkth / Mustafa Mahmud
124 Principet e fesë
125 Argumentet e namazit / Ermal Nurja; Ritvan Seferaj; Alija Barlovic
126 Ditët dhe netët e mira në Islam / Dorian Demetja; Genti Kruja
127 Gjuetia e meditimeve / Abdurrahman ibn Xheuzi; Genc Plumbi; Roald A. Hysa
128 L' Insegnamento delle religioni oggi
129 Gruaja në islam / Bekir Topaloglu
130 Mevludi : lindja e Pejkamberit / Ali Korça; N. Simnica
131 Vehbi Dibra, personalitet dhe veprimtar i shquar i lëvizjes kombëtare / Qazim Xhelili; Nexhat Myftiu
132 Lëkundjet që solli shekulli : pyetje-përgjigje : artikuj të zgjedhur : përkth. / M. Fethullah Gülen
133 Sahihu-L-Buhâri në gjuhën shqipe / Muhammad ibn Ismail al Bukhari; Feti Mehdiu; Elez Ismaili
134 Sahihu-L-Buhâri ne gjuhën shqipe / Muhammad ibn Ismail al Bukhari; Isa Memishi; Mahmud Hysa
135 Myslimanët shqiptarë në kohën e lëvizjes për pavarësi kombëtare [dorëshkrim] : (1878-1912) / Peter Bartl; Nestor Nepravishta
136 Besimi në All-llahun në dritën e filozofisë, shkencës dhe kur'anit : përkth. / Nedimu-I-Xhisr; Ahmet Qeriqi
137 Rruga e muslimanit : përkth.
138 Nektari i vulosur i xhennetit : studim mbi jetëshkrimin e Resulull-llahut alejhis-selam : përkth. nga boshnjakishtja / Safijurrahman El-Mubarekfuri
139 Hadithi : përkth. / R. Shehu
140 Teuhidi : përkth. / R. Shehu
141 Bazat e teuhidit : monoteizmi islam : përkth. / Ebu Emineh Bilal Philips
142 Njohje e shkurtër me fenë islame : përkth. / Ali Tantawi; Behauddin E. Gashi
143 Biseda fetare / Bekir Topaloglu; Mithat Hoxha; C. Yildirmtûrk
144 Fletë nga historia islame / Bekir Topaloglu; Mithat Hoxha; Muhammed Aruçi
145 Muham'medi i dërguari i All'llahut : ( jetëshkrim) / Sej'jid Hashim el-Musauij; Selim Stafa; Hajri Shehu
146 Aux origines du nationalisme albanais : la naissance d'une nation majoritairement musulmane en Europe / Nathalie Clayer
147 Mûsûlmanskata kultura po b"lgarskite zemi : izsledvaniâ / Rosica Gradeva; Svetlana Ivanova; B. Aleksiev
148 Islam in the Balkans : religion and society between Europe and the Arab World / Harry T. Norris
149 Islam and the dervish sects of Albania : an introduction to their history, development and current situation / Robert Elsie
150 Arti dhe besimi te zoti : ese / Fatmir S. Baçi; Adriatik Kallulli
151 V.10 : Qytetërimi islam / Mehdi Polisi
152 L' Islam e il dibattito sui diritti dell'uomo / Andrea Pacini
153 Le Missioni cattoliche nei Balcani tra le due grandi guerre : Candia (1645-1669) : Vienna e Morea (1683-1699) / Marko Jacov
154 I Musulmani tra noi : chiesa cattolica e immigrati islamici in Europa : l'esempio tedesco / Angelo Negrini; Andrea Riccardi
155 Teube istigfar : thirrja që iu drejtua popullit nga viti 1955-1995 nga Muxhed-didi i shekullit XX në Shqipëri / Haxhi Umer
156 Largohuni nga shirku-krimi kundër Zotit xh.sh. : thirrje / Haxhi Umer
157 Islami në Shqipëri gjatë shekujve / Ali M. Basha; Nimete Basha
158 Le Océan Atlantique musulman : de la conquête arabe à l'époque almohade : navigation et mise en valeur des côtes d'al-Andalus et du Maghreb occidental (Portugal-Espagne-Maroc) / Christophe Picard
159 Zarazdaneto na islâmskata d"rzavnost / Vladimir Cukov; Rumâna Andreeva
160 Filozofia islame / Muhammad Husayni Behishti; Mohammad Javad Bahonar; Sokrat Ahmataj; Neim Çerenishti
161 L' Islam et la Croisade : idéologie et propagande dans les réactions musulmanes aux Croisades / Emmanuel Sivan
162 Saladin : le plus héros de l'islam / Albert Champdor
163 Të mësojm islamin : Ilmihal në gjuhën shqipe / Isa Hoxha
164 Mësimi ynë / Ghulam Ahmad; Muhammad Zakaria Khan
165 Salat : libri i namazit islamik / Muhammad Zakaria Khan
166 Masihu në Indi / Ghulam Ahmad; Muhammad Zakaria Khan
167 Një studim elementar i islamit / Tahir Ahmad; Muhammad Zakaria Khan
168 Rilindja e religjioneve / Tahir Ahmad; Muhammad Zakaria Khan
169 Disa tipare dalluese të islamit / Tahir Ahmad; Muhammad Zakaria Khan
170 Filozofia e mësimeve të islamit / Ghulam Ahmad; Muhammad Zakaria Khan
171 Mesazhi i Ahmadiatit / Bashiruddin Mahmud Ahmad; Muhammad Zakaria Khan
172 Mahjul Balagha : ligjërata dhe fjalime të zgjedhura. Letra dhe shkrime të zgjedhura / imam Ali; Sokrat Ahmataj
173 Resurrection judgement and the hereafter : lesson on islamic doctrine / Mujtaba Musavi Lari; Hamid Algar
174 The Seal of the Prophets and His message : lessons on islamic doctrine / Mujtaba Musavi Lari; Hamid Algar
175 God and His attributes : lessons on islamic doctrine / Mujtaba Musavi Lari; Hamid Algar
176 Dritë e pashuar / M. Fethullah Gülen; Mithat Hoxha; Agron Tufa
177 Kështu fliste Muhammedi alejhiselam : (hadithe) / Ahmed Mehmedovic; Jahir Beqiri
178 Kështu fliste Muhammedi alejhiselam : (hadithe) / Ahmed Mehmedovic; Jahir Beqiri
179 Ponto-baltica / Giuseppe Costantino Dragàn
180 The Doctrine of Ahl Al-Sunna Versus the "Salafi" Movement : a complete refutation / Jamil Effendi Sidqi Al-Zahawi; Shaykh Muhammad Hisham Kabbani
181 Kujtime dhe refleksione të një Ramazani : (1427-2006) / Muhamed Sytari; Xhahid Bushati
182 Haki Sharofi : kumtesa, shkrime origjinale, përkthime / Tarik Llagami
183 Syri i zemrës : biseda me tematikë fetare / Nazëm Adil El-Këbrisij; Mehdi Gurra; Adnan Beli; Ervin Hatibi
184 Sahîhu-L-Buhâri në gjuhën shqipe / Muhammad ibn Ismail al Bukhari; Feti Mehdiu; Husamedin Abazi
185 Dua të pendohem, por...! / Muhammed Salih El-Munexhid; Enver Zeqiri
186 Ilmihal : iman-islam-ihsan / Safer Syla; Taxhedin Bytyçi
187 Udha muhamedane : (tarikati muhammedije) / Ibrahim Dalliu; Muhammed Bergeviu
188 Muhammedi A.S. Profeti islam / Vehbi Ismaili; Agim Abazi
189 Fundamentals of islam / Muhammad Shirazi
190 Idées politiques : regards sur la théorie politique dans la pensée de l'Imam Chirazi / Mohammad Ghaleb Ayoub; Mohammad Haidair El Mouhajer
191 Jetëshkrimi i Fatime Zahra (s.a) / Fatjon Kolldani; Brunilda Mata
192 Islami dhe kristianizmi / Ulfe Azizussamed; Nexhat Ibrahimi; Hysni Ismaili
193 Njohuri mbi islamin / Remzi Sh. Gani
194 Njerëz të shquar për fenë islame / Remzi Sh. Gani
195 Tarikati Muhamedije [dorëshkrim] / Muhamed al Berkuvij
196 [Jetëshkrimi i Profetit Muhamed] [dorëshkrim] / Kadhi Ajadhi
197 [Analiza filozofike gjuhësore]
198 Kitab Eddureri [Libri i perlave të jurisprudencës] [dorëshkrim]
199 Mahomet et les grandes conquêtes arabes / Francesco Gabrieli; Claude Carme
200 Mahomet / Francesco Gabrieli
201 Religion and the politics of identity in Kosovo / Ger Duijzings
202 Historia e arsimit islam / Ziya Kazici; Edvin Cami
203 Sherhul Berkuvij [dorëshkrim] / Muhamed al Berkuvij
204 [Këshilla dhe udhëzime fetare] [dorëshkrim]
205 Halebi [dorëshkrim] / Ibrahim Halebija
206 [Historia e profetit Jusuf sipas Kuranit] [dorëshkrim]
207 Sherh Ehadith Erbein [dorëshkrim] / Muhamed bin Ebi Bekr
208 Sherhul Akaid [dorëshkrim]
209 [Histori për një shok të Profetit Muhamed Ebu Ejjub Evsariv] [dorëshkrim] / Ibrahim Efendiu
210 Sherh Xhelailul Kulubi [dorëshkrim] / Is-hak ibn Hasan Zanxhani
211 Kuduri [dorëshkrim]
212 Sherhul Akaid [dorëshkrim] / Xhelal Divaniu
213 Kanuni Xhedid [dorëshkrim] / Halil Hyseni
214 Sherhi [dorëshkrim] / Muhamed Berkevi
215 Ahvali kijameti [dorëshkrim]
216 Min-jetul Musal-li [dorëshkrim] / Mustafa Bin Halim
217 Tyhfetyl Muluk [dorëshkrim] / Ahmed Haxhi Hakem
218 Dukaikul ahbar [dorëshkrim] / Jusuf Daud
219 [Shpjegimi i 40 Haditheve] [dorëshkrim] / Muhamed El Kermaniu
220 [Histori e profetëve] [dorëshkrim]
221 [Libër për besimin] [dorëshkrim] / Muhamed ibn Esad
222 Tenbihul Gafiline [dorëshkrim] / Fekih Ebu Lejth
223 El Hidajeh [dorëshkrim] / Hysen Zamin
224 Seb'ijjat [dorëshkrim] / Muhamed Abdu Rrahman
225 Risaleh Berikli [dorëshkrim] / Muhamed Efendi
226 Delailul Hajrati [dorëshkrim] / Osman Bin Haxhi Ahmed
227 Sherhu Vesijjeti al Berkuvijj [dorëshkrim] / Ibrahim Alkijavi
228 Risale Xhilail Kulub [dorëshkrim]
229 Mesharikul Envarim [dorëshkrim] / Ibn Ferishte
230 Bustanul Arifin [Lulishte ose kopështi besimtarëve] [dorëshkrim] / Nasr Abu al-Layth al-Samarqandi
231 Vesiletun Nexhati / Ahmed Zijaud-Dini
232 Nexhatul Musal-li / Ahmed Shevki
233 Koment arabisht për kapitullin Jasin (të Kuranit) / Lahmami Zade
234 Zubdetu Ilmi hal
235 Nexhatul Musal-li / Ahmed Shevki
236 Sahih al Buhari / Muhammad ibn Ismail al Bukhari
237 Salih al Buharijj / Muhammad ibn Ismail al Bukhari
238 Salih al Buharijj / Muhammad ibn Ismail al Bukhari
239 Salih al Buharijj / Muhammad ibn Ismail al Bukhari
240 Salihu Muslim / imam Muslimi
241 Salihu Muslim / al-Nawawi
242 Salihu Muslim / imam Muslimi
243 Salihu Muslim / imam Muslimi
244 Salihu Muslim / imam Muslimi
245 Salihu Muslim / al-Nawawi
246 Salihu Muslim / imam Muslimi
247 Salihu Muslim / imam Muslimi
248 Salihu Muslim / imam Muslimi
249 Empire, islam and politics in Central Euroasia / Uyama Tomohiko
250 Ilmihal [dorëshkrim]
251 [Libër besimi dhe jurisprudencë] [dorëshkrim]
252 Multeka Ebhur [dorëshkrim] / Ibrahim Bin Ibrahim Halebiu
253 [Jurisprudencë] [dorëshkrim] / Mustafa Zejutaj
254 Siraxhije [dorëshkrim]
255 Murshidul Muehhiline [dorëshkrim]
256 Fikhu [dorëshkrim]
257 Halebi Kebir [dorëshkrim] / Ibrahim Halebija
258 [Jurisprudencë] [dorëshkrim]
259 [Koment i një pjese të kuranit] [dorëshkrim]
260 [Pjesa e njëmbëdhjetë e Kuranit] [dorëshkrim]
261 [Përshkrimi i Profetit Muhamed] [dorëshkrim]
262 [Libër lutjesh] [dorëshkrim]
263 [Libër predikimi] [dorëshkrim]
264 Multeka Ebhur [dorëshkrim] / Ibrahim Halebija
265 Multeka [dorëshkrim]
266 [Libër lutjesh të ndryshme] [dorëshkrim] / Hafiz Halid
267 Kitabul Haxhi [dorëshkrim]
268 [Libër udhëzimesh] [dorëshkrim] / Muhamed Hadimiu; Muhamed Shaban Tixhaniu
269 Sherhul fikhil ekber [dorëshkrim]
270 Ahlak [dorëshkrim]
271 Menaribn melik [dorëshkrim] / Ramazan Riza Ibn Numan
272 [Jurisprudencë] [dorëshkrim]
273 Ilmihal [dorëshkrim]
274 Sherhi Shirah [dorëshkrim] / Sinan Ibn Mustafa
275 Multeka [dorëshkrim] / Ibrahim Halebija
276 Kudurijj [dorëshkrim]
277 Buharij - Sahih [dorëshkrim] / Muhammad ibn Ismail al Bukhari
278 Dyzet Hadithe Kudsij / Burhan Fili; Roald A. Hysa
279 Mapping islamic studies : genealogy, continuity and change / Azim Nanji
280 Der Islam als Alternative / Murad W. Hofmann
281 Politisierte Religion : Ursachen und Erscheinungsformen des modernen Fundamentalismus / Heiner Bielefeldt; Wilhelm Heitmeyer
282 Tarbija Islamija / Hashim Musavij
283 Akidetuna / Abdul Vahid Ensariu
284 . : Ahkamul Islam
285 . : Tarbija Islamija / Hashim Musavij
286 . : Tarbija Islamija / Hashim Musavij
287 Tarbija Islamija / Hashim Musavij
288 . : Tarbija Islamija
289 . : Krik Sual
290 Al Fetavij [dorëshkrim]
291 [Pjesë nga Kurani] [dorëshkrim]
292 [Koment i Kuranit] [dorëshkrim] / Al Bejzavi
293 [Pjesë nga Kurani] [dorëshkrim]
294 [Jurisprudencë] [dorëshkrim]
295 Halebi Sagir [dorëshkrim] / Ibrahim Ibn Muhamed Ibn Ibrahim Halebijj
296 [Pjesë nga Kurani] [dorëshkrim]
297 Min-jetul Musal-line [dorëshkrim]
298 [Mrekullitë e Profetit Muhamed] [dorëshkrim]
299 [Jeta dhe vepra e imam Ebi Hanifes] [dorëshkrim] / Nuh Ibn Mustafa
300 Fikhu [dorëshkrim]
301 [Dituria e polemikës dhe edukatës] [dorëshkrim]
302 Talimul Muteal -lim [dorëshkrim]
303 [Libër për besimin] [dorëshkrim]
304 Kalter Frieden in Bombay : zur Koexistenz von Hindus und Muslimen unter der Shivsena / Julia Eckert
305 23 Jahre : die Karriere des Propheten Muhammad / Ali Dashti
306 Die Befreiung von einem Gott der Gewalt : Erlösung in der Religionsgeschichte von Judentum, Christentum und Islam / Georg Baudler
307 Ohne Angst verschieden sein : Muslime, Juden und Christen in Deutchland begegnen sich / Fritz E. Anhelm; Sybille Fritsch-Oppermann
308 Les mouvements islamistes et les droits de l'homme / Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh
309 Muhammads Erben : die unbekannte Vielfalt des Islam / Wolfgang Günter Lerch
310 Christentum contra Islam : eine Geschichte gescheiterter Beziehungen / Ludwig Hagemann
311 Marifet name : njohuri fetare
312 [Pyetje dhe përgjigje të fonetikës së leximit të Kuranit] / Muhamed Nuriu
313 Nahxhul Balagha : fjala më e bukur / imam Ali; Gh. R. Layeqi; Sokrat Ahmataj
314 Ideologjia islame / Muhammad Shirazi; Vullnet Merja
315 Morali islam / Vullnet Merja; Hajri Shehu
316 Porosia islame : mbi të kuptuarit dhe të përjetuarit burimor të islamit / Hasan El-Benna
317 O Djalosh / Muhammad al-Ghazzali; Miftar Ajdini
318 Dita e Fundit - Kijameti i Madh / Sulejman Omer el-Eshkar; Sadush Tahiri
319 Drejtuar femrave muslimane / Muhamed Mutelev Sharavi; Muselem Mazllami
320 Besimi dhe islâmi / Mawlânâ Diyâ ad-din Khâlid al Baghdâdî; Abdullah Sipahi
321 Ahlak = morali islam : tekst mësimor për klasën e parë të shkollave të mesme (Medrese) / Musli Bajrami; Bahri Aliu
322 Pse islami? / Yusuf al-Qaradawi
323 Vizita e varreve dhe të kërkuarit ndihmë prej të vdekurve / Ahmed ibn Tejmijje; Muhamed Hebibi
324 Akideja islame nga kur'ani dhe sunneti i vërtetë / Muhammed Xh. Zejno; Bekir Halimi
325 Pse mbulesa? / Muhamed ibn Ahmed ibn Isma'il; Lukman Neziri
326 Thirrja islame / Sadik Emini; Osman Abazi
327 Islami : ndikimi i tij në civilizim dhe merita e tij për njerëzimin : qasje historike dhe analitike gjurmëve të Islamit dhe Pejgamberisë së Muhammedit... / Ebul-Hasen Ali en-Nedevijj; Bashkim Aliu
328 Njëshmëria e krijuesit : kush e krijoi këtë gjithësi të përsosur? Përse ne jemi krijuar? / Abdul Mexhid Ez- Zendani; Nig'jar Hoti (Bajrami)
329 Pejgamberët dhe shpalljet : [Besimi në dritën e Kur'anit dhe Sunnetit] / Sulejman Omer el-Eshkar; Sadush Tahiri
330 Një jetë në shërbim të fesë / Faik Luli; Islam Dizdari
331 Islami ndërmjet lindjes e perëndimit / Alija Izetbegovic; Eqrem Kryeziu
332 Muslimania e së nesërmes / Yusuf al-Qaradawi; Bajrambejamin Idriz; Fatbardh Shega
333 Islami në trojet iliro - shqiptare gjatë shekujve / Nexhat Ibrahimi
334 Lulishta e dritave / Safijurrahman El-Mubarekfuri; Hajri Shehu
335 Islami në kohë / Husein Gjozo; Qufli Osmani; Hamdi Iljazi
336 Tri parimet
337 Hallalli dhe harami në islam / Yusuf al-Qaradawi; Muhamed Mustafa; Bledar Myftari
338 Detyrat parësore të lëvizjes islame në periudhën e ardhme / Yusuf al-Qaradawi; Ymer Musa
339 Besimi i Ehli Sunnetit / Muhamed Salih Uthejmin; Shefqet Krasniqi
340 Sa jemi muslimanë / Muhammed Kutub; Agim Abazi; Besir Zeqiri
341 Rreth përhapjes së islamit ndër shqiptarët : përmbledhje studimesh / Muhidin Ahmeti; Njazi Kazazi
342 Ku qëndron problemi? / Yusuf al-Qaradawi; Bashkim Aliu
343 Islami në fokus / Hammudah Abdalati
344 Ç'thotë Bibla për Muhammedin (a.s.) / Ahmed Deedat; Urim Poshka
345 Dyzet hadithe / Imam En-Nevevi; Nexhat Ibrahimi
346 Nën hijen e Kur'anit : sureja Jasin : përkth. dhe komentim = Fi dhilalil Kur'an : suretu Jasin / Sejjid Kutub; Muhamed Mustafa
347 Ç'është islamizmi / Vehbi Ismaili; Xhevdet Hoxha
348 Rregulla mbi të lexuarit e kur'anit / Ramiz Zekaj
349 Dita e Fundit : Xhenneti dhe Xhehennemi / Sulejman Omer el-Eshkar; Osman Abazi
350 Muhammedi alejhis - selam pishtari ndriçues : qasje biografisë së Pejgamberit s.a.v.s. dhe porosive të saja / Bashkim Aliu
351 Njeriu : [Sesion Shkencor i Tarikateve Islamike të Shqipërisë dhe Kosovës] / Ismail Aga
352 L' Albanie, pays des derviches : les ordres mystiques musulmans en Albanie à l'époque post-ottomane : (1912 - 1967) / Nathalie Clayer
353 Mystiques, état et société : les halvetis dans l'aire balkanique de la fin du XVe siècle à nos jours / Nathalie Clayer
354 Tesavvufi dhe tarikatet / Selçuk Eraydin; Metin Izati
355 Shenja e madhe = Ajetul Kubra / Said Nursi; Muhjiddin Hoxha; Elez Ismaili
356 Virtytet e të dërguarit / Abu Isa Muhammad Tirmidi; Talha Kurtishi
357 Në rrugën e besimit / Hysen Shabani
358 Geschichte und Lehre des anatolischen Alevismus -Bektasismus / Anton Josef Dierl
359 Belief and islam : the annotated translation of I'tiqâd-nama / Mawlânâ Diyâ ad-din Khâlid al Baghdâdî
360 XV.-XVIII. yüzyillarda Arnavut nüfusunun islâmlasmasi sürecinin gidisati üzerine gözlemler / Ferit Duka
361 Sciences et savoir en Islam / Seyyed Hossein Nasr; Jean-Pierre Guinhut
362 Demokracia islame demokracia e vërtetë : përshëndetje, intervista e ligjërata / Remzi Sh. Gani
363 Religion and politics of identity in Kosovo / Ger Duijzings
364 Perla të urtësisë nga i dërguari i perëndisë / Salih Indzic; Sadush Tahiri; Ramadan Ramadani
365 Mburoja e muslimanit / Seid El-Kahtani; Talha Kurtishi
366 Katërdhjet hadithe mbi personalitetin islamik / Ali Hasen; Xhemal Jakupi
367 Forma e Namazit të të dërguarit / Muhammad Nasir-al-Din Al-Albani; Ilir Hoxha
368 Shkaqet e animit nga materializmi / Murtezà Mutahhari; Edin Q. Lohja; Arta Gruda
369 Monografi e Shaban A. Gani klerik e atdhetar vlonjat / Remzi Sh. Gani
370 Nevrûz-türk ergenekon bayrami / Abdulhalûk M. Çay
371 Agjërimi, namazi. Fjalë të urta fetare / Gani Lila
372 Bazat e besimit në islam / Bekir Topaloglu; Yusuf Sevki Yavuz; Ilyas Çelebi; Mithat Hoxha
373 Kontribut : përmbledhje publicistike / Bujar Shehu; Brixhitë Shehu
374 The Balkans : a religious backyard of Europe / Mient Jan Faber
375 Fletë nga historia islame / Bekir Topaloglu; Mithat Hoxha; Mimoza Aruçi
376 Dyzet hadithe / Ramiz Zekaj; Alban Kodra
377 Në pragun e misticizmit / Faik A. Hoxha; Tarik Llagami
378 Udhëtim i shkurtër nëpër qenien njerëzore : përmbledhje kumtesash / Leart Bërdica; Arben Kurti; Bernard Shehu; Ornela Ademovi; Saimir Xhemali; Teona Bushati; Roald A. Hysa
379 Problematiche islamiche in area balcanica : Albania, Bulgaria, Romania : (progetto strategico CNR su " il sistema mediterraneo")
380 Lutja, rregullat, kohët, kushtet dhe gabimet në të / Abdul Aziz bin Muhamed ed- Duwejsh
381 Shpirti : të vërtetat e çështjes / Ibn Qayyim al-Jawziyah; Gentian Fejzullaj; Ilir E. Haxhiaj
382 Profeti Muhamed / Yakup Üstün; Mehdi Gurra; Ervin Hatibi
383 Festat fetare muslimane / Remzi Sh. Gani
384 Pj.1 : Fusha fetare / Marie Mato
385 Mevludet në gjuhën shqipe / Faik Luli; Islam Dizdari; Islam Dizdari
386 Les différents aspects de la culture islamique : l'individu et la société en Islam / Abdelwahab Bouhdiba
387 L' ordre des assassins : Hasan Sabbah, le vieux de la montagne et l'ismaélisme / Jean-Claude Frère
388 Muhamedi alejhi selam profeti i së vërtetës / Ermal Bega; Muhamed Elifi
389 Libra në gjuhën shqipe për islamin : bibliografi / Maksim Gjinaj; Petrit Bezhani; Mehdi Gurra
390 Bashkëshorti ideal musliman / B. Aisha Lemu; Ergis Sefa; Ermal Bega
391 Le Missioni catoliche nei Balcani durante la guerra di Candia : (1645-1669) / Marko Jacov
392 Le Missioni cattoliche nei Balcani durante la guerra di Candia : (1645-1669) / Marko Jacov
393 Rruga historike e Azizave të Tiranës / Muamer Pazari
394 Takvim për vitin 1970 - 1389/90
395 Kriteret ose Dritat e rrugës : ese, gjykime, aforizma / M. Fethullah Gülen; Mithat Hoxha
396 La vie quotidienne des musulmans au moyen age : Xe au XIIIe siècle / Aly Mazahéri
397 V.4 : Derviches des balkans, disparitions et renaissances
398 Shërimi i shpirtrave / Ibn Hazem el Andaluzi; Alban Kodra; Ilir E. Haxhiaj
399 La Convocation d'Alamût : somme de philosophie ismaélienne : Rawdat al-taslîm (le jardin de la vraie foi) / Nasîroddîn Tûsî; Christian Jambet
400 Largohuni nga Shirku, krimi kundër Zotit xh.xh. : thirrje e posaçme / Ymer Aga
401 Marxisme et monde musulman / Maxime Rodinson
402 Udhërrëfyes i shkurtër i islamit / Abdürresid Ibrahim; Tomor Kastrati
403 L' Islam dans sa première grandeur : (VIII-e-XI-e siècle) / Maurice Lombard
404 Mrekullia e Kur'anit : nga përmbledhja e Risalein- Nur / Said Nursi; Muhjiddin Hoxha
405 Besimi : bazat - esenca - negacioni / Muhammed Naim Jasin; Muhamed I. Dolaku
406 Libri mbi islamin / Gëzim Selaci
407 Islami me pak fjalë / Mahmud Rida Murad; Arlind Boshnjaku
408 Gruaja dhe familja : [artikuj të zgjedhur]
409 Ekzistenca e zotit : vërtetimi i domosdoshmërisë sipas kleamistëve dhe filozofëve islamë / Bekir Topaloglu; Mithat Hoxha
410 Vizita e varreve
411 Agjërimi i Ramazanit / Muharem Shtullanovic; Ekrem Avdiu
412 Pasiviteti i elitës / Muhammed esh-Sherif; Bekir Halimi
413 Përulësia në namaz / Muhammed Salih El-Munexhid; Omer Berisha; Talha Kurtishi
414 Ndalesat fetare / Muhammed Salih El-Munexhid; Omer Berisha; Ali Shabani
415 Kështu të Dërguarit i mësonin njerëzve fjalën... / Selman El-Avde; Talha Kurtishi
416 Mahomet : 571-632 / Mohammed Essad; Jacques Marty
417 50 - vjet të Medresesë së mesme "Alauddin" Prishtinë / Ramadan Shkodra; Bashkim Mehani
418 Dashuria dhe urrejtja në Islam / Salih el-Fevzan
419 Dritë e pashuar : Hz.Muhammedi (s.a.v.) / M. Fethullah Gülen; Mithat Hoxha
420 Historia e profetëve Ejub dhe Jusuf / Aida Kurti; Alban Kodra; Astrit Daci
421 Historia e profetëve Shuajb dhe Musa / Aida Kurti; Alban Kodra; Astrit Daci
422 Historia e profetëve Daud dhe Sulejman / Aida Kurti; Alban Kodra; Astrit Daci
423 Historia e profetit Junus dhe Isa / Aida Kurti; Alban Kodra; Astrit Daci
424 Historia e profetëvet Zekerija dhe Jahja / Aida Kurti; Alban Kodra; Astrit Daci
425 Historia e profetëve Adem dhe Idriz / Aida Kurti; Alban Kodra; Astrit Daci
426 Historia e profetëve Nuh dhe Hud / Aida Kurti; Alban Kodra; Astrit Daci
427 Historia e profetëve Salih dhe Ibrahim / Aida Kurti; Alban Kodra; Astrit Daci
428 Historia e profetëve Ismail dhe Lut / Aida Kurti; Alban Kodra; Astrit Daci
429 Historia e profetëve Is'hak dhe Jakub / Aida Kurti; Alban Kodra; Astrit Daci
430 Besimi i mjaftueshëm / Ibn Kudame El-Makdesi; Genc Plumbi; Roald A. Hysa
431 Sistemi i jetesës në Islam / Syed Abdul Ala Maudoodi; Klodiana Smajlaj; Blerina Baçova
432 Kalendari Hixhri Hënor dhe lidhja e tij me kalendarët Julian e Gregorian dhe me periodën Juliane / Ibrahim Rr. Gashi; Mina Naqo
433 Agjërimi i Ramazanit, ekonomia dhe falenderimi : nga përmbledhja e Risale-inur / Said Nursi; Abdylkadir Haktanër
434 Vizita e varreve / Ahmed ibn Tejmijje; Muhamed Hebibi
435 Fjalë të vogla me domethënie të mëdha / Said Nursi; Abdylkadir Haktanër
436 Përgjigje natyralistëve : nga permbledhja " Risale-i Nur" / Said Nursi; Abdylkadir Haktanër
437 Vëllazërimi : nga përmbledhja " Risale-i Nur" / Said Nursi; Abdylkadir Haktanër
438 Ngushëllimi dhe shpresa për të sëmurët : nga përmbledhja " Risale-i Nur" / Said Nursi; Abdylkadir Haktanër
439 Ringjallja : nga përmbledhja "Risale-i Nur" / Said Nursi; Abdylkadir Haktanër
440 Profeti Muhammed (A.S.) dhe rruga e tij : nga përmbledhja " Risale-i Nur" / Said Nursi; Abdylkadir Haktanër
441 Udhëzuesi i grave : nga përmbledhja " Risale-i Nur" / Said Nursi; Abdylkadir Haktanër
442 Bukuritë e besimit në islam : fjala e 23-të : nga permbledhja " Risale-i Nur " / Said Nursi; Abdylkadir Haktanër
443 Argumentet e besimit : nga përmbledhja " Risale-i nur" / Said Nursi; Abdylkadir Haktanër
444 Teuhidi / Salih el-Fevzan; Kujtim Ereqi
445 Lulishta e dritave / Safijurrahman El-Mubarekfuri; Hajri Shehu
446 Fragmente nga jeta e sahabeve / Abdurrahman Rafet El Basha; Qemajl Morina
447 J'ai recontré l'Islam / Michel Lelong
448 L' Islamisme radical / Bruno Étienne
449 L' Expansion musulmane : VII-e -XI-e siècles / Robert Mantran
450 La Presse et la mouvement national : chez les musulmans de Russie avant 1920 / Alexandre Bennigsen; Chantal Lemercier-Quelquejay
451 La Pensée réaliste d'Ibn Khaldun / Nassif Nassar
452 Zekati detyra e panjohur / Abdullah Abdurrahman El-Xhibrin; Muhamed Saleh El-Uthejmin; Ali Ahmed Es-Salus; Abdul-Aziz Baz Bin; Genc Plumbi
453 Ilmihal i vogël : per shkencen fillestare te fes islame
454 Ilmihal i vogël : për shkencën fillestare të fes islame
455 Tome 2 : De Dakar a Djakarta : l'islamen devenir
456 Mision bektashian (Teqja e Zallit) : monografi / Shyqyri Hysi; Hysen Kordha; Kujtim Ahmataj
457 Krishti në Kur'an / Ahmed Deedat; Edvin Cami; Rezart Beka
458 Fragmente nga jeta e sahabëve / Enes Ahmed Kerzun; Mehrie Kastrati; Alban Kodra
459 Shqipëria në udhëkryq : feja, qytetërimi, siguria, integrimi = Albanians in the grossroads : religion, civilization, security, integration / Xhavit Shala; Hasan Shkëmbi
460 Qytetërimi islam / Sami Frashëri; Mehdi Polisi
461 Një jetë tjetër / Halit Ertugrul; Aisa Kaduku; Jeta Kruja
462 Mrekullitë shkencore të Kur'anit / Abdul Mexhid Ez- Zendani; Faik Luli; Ajni Sinani
463 Bektashizmi në Shqipëri : bibliografi / Maksim Gjinaj; Petrit Bezhani; Nuri Çuni; Xhevahir Spahiu
464 Perlat e zemrës : poezi / Abdylkadir Haktanër; Selim Goga
465 Dy fytyrat e islamit : fondamentalizmi saudit dhe roli i tij në terrorizëm / Stephen Schwartz; Blendi Kraja; Ardian Muhaj
466 Islamic civilisation in the Balkans : second international symposium : Tirana, Albania, 4-7 December 2003 : abstracts
467 Religion et nation chez les albanais XIXe - XXe Siecles / Nathalie Clayer
468 Nga fara tek lisi : edukimi familjar nga një këndvështrim tjetër / M. Fethullah Gülen; Mithat Hoxha
469 Ese, perspektiva, opinione / M. Fethullah Gülen; Mithat Hoxha; Njazi Kazazi
470 Muslims and christians face to face / Kate Zebiri
471 Forca e arsyes : kushtuar të vdekurve në Madrid / Oriana Fallaci; Kostaq Xoxa; Beqir Ajazi; Ilir Nikolla
472 Njeriu që kërkon vetveten / Halit Ertugrul
473 L' Islam / Pierre Rondot
474 Nektari i vulosur i xhenetit : jetëshkrim i të dërguarit të All-llahut / Safijurrahman El-Mubarekfuri; Muhamed I. Dolaku
475 L' Islam noir : une religion à la conquête de l'Afrique / Vincent Monteil
476 Qëllimi i krijimit / Ebu Aminah Filips; Arsim Murseli
477 Pema e besimit : kuptimi i besimit ( imanit), themelet dhe burimet e tij, me çka ushqehet, dobite dhe frytet e tij. / Abdur-rahman Nasir Es-Saëdijj; Gëzim Selaci; Arlind Boshnjaku
478 Tridhjetë shkaqe për lumturi / Aid El-Karni; Rijad Misini
479 Namazi sipas sunnetit të të dërguarit / Hazis Abdul Hamid; Arlind Boshnjaku
480 Porosi profetike / Abdul Qadir Arnaut; Rijad Misini
481 Udhëtimi i shpirtit / Suhejb Hasan; Kreshnik Telqiu
482 Dialog ndërmjet të krishtërimit dhe muslimanit / Hasan Baxhil
483 Mahomet et Charlemagne / Henri Pirenne
484 Saudi Aramco and its world : Arabia and the Middle East / Ismail I. Nawwab; Peter C. Speers; Paul F. Hoye
485 Kastamonu'da Nevruz / Mehmet Serhat Yilmaz
486 Parimet e islamizmit / Ebul-Aëla El Maudud; Vehbi S. Gavoçi
487 Si të bëhesh mysliman / Atulla Aliu
488 Edukata fetare e morale / Haki Sharofi; Nexhat Ibrahimi; Miftar Ajdini
489 Dallimet kryesore në mes Islamizmit dhe Krishtërimit / Frédéric Copleston; Gani Smolica
490 Hutabul Ammete
491 Nazione e religione in Albania : (1920-1944) / Roberto Morozzo della Rocca
492 Shah Veliullah Dehlevi / Orhan Zarshati
493 Asketet më të njohura / Gentian Bodlli; Alban Kodra
494 Ligjërueset më të shquara / Gentian Bodlli; Alban Kodra
495 Luftëtaret më të shquara / Gentian Bodlli; Alban Kodra
496 Dijetaret më të njohura / Gentian Bodlli; Alban Kodra
497 Poetet më të dëgjuara / Gentian Bodlli; Alban Kodra
498 Gra dëshmore / Gentian Bodlli; Alban Kodra
499 Gratë më të shquara / Gentian Bodlli; Alban Kodra
500 Nënat e besimtarëve / Muhamed Abdulkerim; Gentian Bodlli; Alban Kodra
501 Nënat e Profetit Muhamet a.s. / Gentian Bodlli; Alban Kodra
502 Vajzat e Profetit Muhamet a.s. / Gentian Bodlli; Alban Kodra
503 The Muslim discovery of Europe / Bernard Lewis
504 L' Islam d'hier à aujourd'hui / Bernard Lewis
505 Historik i Sarisalltëk Babait e teqesë bektashiane të Dollmës dhe një historik i shkurtër i përhapjes së bektashizmit në Krujë / Baki Dollma; Merita Dollma
506 Hapësira të kulturës Islame : Berati / Qeramudin Durdia; Agim Mehqemeja; Bedri Telegrafi; Agim Mehqemeja
507 Po mësoj fenë Islame : disa njohuri të shkurtra islame për fëmijëte vegjël
508 Kuvendet e ndritshme : koment i 40 Haditheve të Imam Neveviut / Ahmed bin Hixhazi El Feshni; Alban Kodra; Klodiana Smajlaj
509 Ku u gabua? : islami, perëndimi dhe moderniteti / Bernard Lewis; Piro Misha; Teuta Barbullushi
510 Nën hijen e besimit / M. Fethullah Gülen; Mithat Hoxha; Hiqmet Patozi
511 Globalizmi dhe orthodhoksia : studime të preokupimit orthodhoks / Anastasios Yannoulatos; Kostandin Xhuba; Gaqo Bushaka
512 Mevludi Sherif i qartësuar dhe argumentet për të / Ali Ulqinaku; Ymer Aga
513 E vërteta e krijimit dhe evolucioni / M. Fethullah Gülen; Mithat Hoxha
514 Confraternal religion : from liberation theology to political reversal / Albert Doja
515 Muslimani u Evropi : izabrani spisi / Mustafa Busuladzic; Sacir Filandra
516 Njeriu që kërkon vetveten / Halit Ertugrul; Roland Çadri
517 Lëkundjet që solli shekulli / M. Fethullah Gülen; Mithat Hoxha
518 Lëkundjet që solli shekulli / M. Fethullah Gülen; Mithat Hoxha
519 Lëkundjet që solli shekulli / M. Fethullah Gülen; Mithat Hoxha
520 Lëkundjet që solli shekulli / M. Fethullah Gülen; Mithat Hoxha
521 Vëzhgime në çështjen e gruas muslimane / Muhammed Fethullah Ez Zijdi; Gentian Bodlli; Jerida Kulla
522 Rituali i meditimit / Amër Halid; Gentian Bodlli; Jerida Kulla; Klodiana Smajlaj
523 Tërësi lutjesh Islame / Remzi Sh. Gani
524 Kamata, lufta me Allahun / Genc Plumbi
525 Jeta e profetit të shenjtë Muhamed në vjersha / Abdurrahman Qamili
526 Mësime feje / Ahmed Hamdi; Xhevat Lloshi
527 Klerikë e Limjanit : monografi / Shaqir Skarra; Musa Rriçku; Hajri Mandri
528 Copërat e çakëllit / Aysegül Aygün; Mithat Hoxha
529 Gomari fatbardhë / Aysegül Aygün; Mithat Hoxha
530 Milingonat e mençura / Aysegül Aygün; Mithat Hoxha
531 Elefanti hero / Aysegül Aygün; Mithat Hoxha
532 Një vështrim Islam mbi terrorin dhe sulmet vetëvrasëse / Ergyn Çapan; Dritan Hoxha
533 Legjislacioni i traditës profetike / Sejjid Sabik; Ermira Dani; Gentian Fejzullaj
534 Në kërkim të zemrës së humbur / William C. Chittick; Sokrat Ahmataj
535 [Udhëzime për ata që dëshironin të konvertoheshin në fenë myslimane drejtuar Prefekturës së Elbasanit nga Valiu i Manastirit] [dorëshkrim]
536 Besimi fetar, populli, atdheu : hutbe, ligjërata, intervista / Mustafa Ceriç; Xhelal Fejza; Petrit Bezhani
537 Leximi i mendjes së muslimanit / Hassan Hathout; Uk Zenel Buçpapaj; Alban Kodra
538 Hutbe (ligjërata) të zgjedhura të Muhammedit (a.s.) / Profeti Mohammed; Jusuf Ramiq; Nexhat Ibrahimi; Miftar Ajdini
539 Rreth përhapjes së islamit ndër shqiptarët : përmbledhje studimesh / Muhidin Ahmeti; Njazi Kazazi
540 Argumentet e Namazit
541 Për ata që mendojnë / Hekimoglu Ismail; Hüseyin Korkmaz
542 Drita e mëndjes / Hekimoglu Ismail; Aisa Kaduku; Aida Sijani; Genti Kruja
543 Dritaret e së vërtetës / Said Nursi; Abdylkadir Haktanër; Suzana Lika
544 Jeta dhe vepra e këshilltarit të shekullit Bediuzzaman Said Nursiut / Ramazan Ballxhë; Abdylkadir Haktanër
545 V. 12 : Përpjekjet e heronjve në përhapjen e islamit / Ismail Ahmedi
546 V. 13 : Qytetërimi islam / Mehdi Polisi
547 V. 16 : Qielli / Mehdi Polisi
548 V. 17 : Toka / Mehdi Polisi
549 Pse Islami? / Yusuf al-Qaradawi; Sali Shasivari
550 Ku qëndron problemi? / Yusuf al-Qaradawi; Bashkim Aliu; Agim Abazi
551 Barkat e shpëtimit në jetën e thirrësve / Fet'hi Jeken; Sadush Tahiri
552 Islami fe e ardhmërisë / Sejjid Kutub; Osman Abazi
553 Rruga e besimit / Abdul Mexhid Zendani; Nexhadi Limani
554 Çelësat e furnizimit : në dritën e K'uranit dhe Sunnetit / Fadël Ilahij; Bashkim Aliu
555 Gruaja në islam / Yusuf al-Qaradawi; Sadush Tahiri; Agim Abazi
556 Evropa prej teknologjisë drejt spiritualizmit : problemi i urës së shkëputur / Muhammed Seid Ramadan El-Buti; Sali Shasivari; Agim Abazi
557 Kamata : në pikëvështrimin Kur'anor / Sejjid Kutub; Ymer Musa
558 A e di kush jam unë? : dhjetë As'habë të shquar / Muhammed Hamza Es-Sa'davi; Ismet Abazi
559 Rinia dhe reforma / Fet'hi Jeken; Xhemail Xhemaili; Osman Abazi
560 Shenjat në rrugën e Hixhretit / Bashkim Aliu
561 Besimi i muslimanit / Muhammad al-Ghazzali; Selim Stafa; Ali M. Basha
562 Karakteri i muslimanit / Muhammad al-Ghazzali; Bashkim Aliu; Agim Abazi
563 Istoriceskata s'dba na rodopskite b"lgari mohamedani / Andrej Pecilkov
564 Prezentimi i përgjithshëm i fesë islame / Ali Tantawi; Adnan Misini
565 Ilmuddini : doracak i mësim-besimit për të rritur / Bilal Hasanovic; Rejhan Neziri
566 Të ekzistuarit e All-llahut / Yusuf al-Qaradawi; Shaban Sulejmani
567 Dhuntitë e xhennetit : në dritën e Kur'anit dhe Sunnetit / Abd al-Latif Ahmad Ashur; Bashkim Aliu
568 Veçoritë e përgjithshme të islamit / Yusuf al-Qaradawi; Ali Pajaziti
569 Periudha mesjetare e filozofisë : filozofia islame / Sali Shasivari
570 Jeta dhe veprimtaria e Sheh Ahmed Shkodrës : monografi / Faik Luli; Bujar Shehu; Brixhitë Shehu
571 Republick of Albanania : pop-eseistikë / Ervin Hatibi
572 Dallimi mes miqve të Allahut dhe miqve të Shejtanit / Ahmad ibn Abd al-Halim Ibn Taymiyah; Alban Kodra; Ilir E. Haxhiaj
573 Hap pas Hapi me "Udhën Islame" / Muhamed Sytari; Ferzet Ndoja
574 Debating national security : the case of Albania : selected issues : border security, religion and security, corruption / Aldo Bumçi
575 Çështje të sigurisë kombëtare : rasti i Shqipërisë : kufiri, feja, korrupsioni / Aldo Bumçi
576 Si të bëhesh musliman / Ilir E. Haxhiaj
577 Interpretimi i ëndrrave mbi baza fetare / Abdullah ibn Hamud el-Busaidi; Alban Kodra; Ilir E. Haxhiaj
578 Muhamedi në Bibël / Abdu'l-Ahad Davud; Edvin Cami; Petrit Bezhani
579 Namazi : si të falemi? / Kamal Ali Al-Muntasir; Sabina Fejzullaj; Gentian Fejzullaj
580 Muhameti (A.S.) në profeci dhe realitet / M.A. Rahim; Esat Myftari; Alban Kodra
581 Ruza iz basce Resulullaha : 175 muttefekun alejhi hadisa (Buhari i Muslim) sa komentarom / Abdul Ganij El-Mekdisi; Sanin Musa
582 Sta je islam? / Aleksandar Dragovic
583 Islamski odgoj i skola Hasana El-Bennaa : povodom tridesete godisnjice ubistva sehida Hasana El-Bennaa / Yusuf al-Qaradawi; Sulejman Topoljak
584 Historia e përhapjes së islamit : rrjedhat historike të misionit / Thomas W. Arnold; Nexhat Ibrahimi; Qemajl Morina
585 Kllapia e Tesavvufit / Metin Izeti; Ismail Bardhi
586 Selim Brahja i Saukut, shenjtori i lirisë : libër historiko-letrar / Mevlud H. Buci; Vath Gruda
587 Hoxha i Blliçës / Xhafer Martini; Anila Bregu
588 Drejt qytetërimit botëror me dashuri dhe tolerancë / M. Fethullah Gülen; Mithat Hoxha; Abaz Veizi
589 Universiteti i padukshëm / Ersin Nazif Gürdogan; Mehdi Gurra; Edvin Cami
590 Këshilla dhe predikime (Hutbe dhe vaz) / Remzi Sh. Gani
591 La Qâdiriyya dans les Balkans une vue d'ensemble / Alexandre Popoviç
592 La Kadiriyye à Istanbul, une vue d'ensemble / Isin Ekrem
593 La Kadiriye en Albanie / Nathalie Clayer
594 Përmirësimi i zemrave / Amër Halid; Elmaz Fida; Roald A. Hysa
595 Abetarja e Kur'anit : rregullat e leximit, texhvid, suret, duatë / Mustafa A. Akdemir; Islam Hoxha; Genti Kruja
596 Një pyetje drejtuar dijetarëve muslimanë dhe përgjigja e A. Guliamit / Abdullah Guliami; Hamdi Bushati; Vitore Stolia
597 Mendo, kupto dhe vajto / Vehbi Jilldiz
598 Shpirti i islamit / Muhammed Asad; Ermal Bega; Muhamed Elifi
599 Udhërrëfyesi yt drejt lumturisë dhe suksesit në jetë / Enes Ahmed Kerzun; Gentian Bodlli; Jerida Kulla
600 Minhaxh el muslim [Rruga e muslimanit] : besimi islam, parimet themelore, morali, ritet, aktet sociale / Abu Bakr Jabir Al-Jazairi; Alban Kodra; Ilir E. Haxhiaj
601 Kaderi : në perspektivën e Kur'anit dhe Sunnetit / M. Fethullah Gülen; Mithat Hoxha; Hiqmet Patozi
602 Gjithçka rreth agjërimit & Muaji i Ramazanit / Ali Budak; Mithat Hoxha; Abaz Veizi; Hiqmet Patozi
603 Libri i lutjeve / M. Fethullah Gülen; Mithat Hoxha
604 Jeta pas vdekjes / M. Fethullah Gülen; Mithat Hoxha; Hiqmet Patozi
605 Hafiz Ali Ulqinaku : jeta dhe vepra / Faik Luli; Islam Dizdari
606 Psikologjia e identitetit fetar : ligjërata mbi vlerat islame / Musa Musai; Petrit Bezhani
607 Xhenazeja : ritet dhe bidatet / Muhammad Nasir-al-Din Al-Albani; Ismail Bardhoshi; Ilir E. Haxhiaj
608 Profeti Muhamed, vlera dhe urtësi / Mustafa Sibai; Gentian Fejzullaj; Ilir E. Haxhiaj
609 Zahireja e shtegtarit për te Zoti i tij / Ibn al-Qayyim al-Jawziyah; Alban Kodra; Ilir E. Haxhiaj
610 Bazime astronomike për ritet dhe festat fetare islame / Ibrahim Rr. Gashi; Ejup Hamiti
611 Përpikmëria e leximit : metodë e re e rregullave të Texhuidit / Hossein Asadi; Hajri Shehu
612 Programi për ndryshimin e gjendjes sonë / Hamza Yusuf; Ergis Sefa; Ermal Bega
613 Amerika dhe lufta kundër terrorizmit : një interpretim i ngjarjeve të 11 Shtatorit 2001 / Muhammed Adnan Salem; Ermal Bega; Ergis Sefa
614 Zenel Hoxhë Mehaj : një jetë për të tjerët : opinione, kujtime / Sulejman Sula; Nexhat Myftiu
615 Kërkime për besimet fetare në Lumë : paganizmi, krishtërimi, islamizmi / Shefqet Hoxha; Hyrije Sh. Hoxha
616 Gjunjëzimi i evolucionit : disfata shkencore e Darvinizmit dhe e sfondit të tij ideologjik / Harun Yahya; Elton Gjeçi; Kujtim Ereqi
617 Si ta rikthejë ummeti islam autoritetin e vet / Sulejman Omer Eshkar; Sabahudin Fetahu
618 Dosja Kuds / Rufat Sherifi; Agim Abazi; Bashkim Aliu; Sali Shasivari
619 Mendimi islam / Fet'hi Muhammed Rifai; Sadush Tahiri
620 Udhëzues për veprimtari studentore / Nasuf Hoxha
621 Edukimi kulturor i thirrësit / Yusuf al-Qaradawi; Agim Abazi
622 Aftësimi edukativ islam / Mustafa Tahhan; Sadush Tahiri
623 Dhjetë shkaqe se si të arrihet kënaqësia e All-llahut / Abdulaziz Mustafa; Agim Abazi
624 E vërteta mbi Islamin dhe kushtet e Imanit / Fet'hi Muhammed Rifai; Nehat Ismaili
625 Meditime islame : studime, ese, intervista / Milazim Krasniqi; Ammar Jusufi
626 Pejgamberi a.s. dhe dituria / Yusuf al-Qaradawi; Fahrudin Ebibi
627 Personaliteti i muslimanit bashkëkohor / Mustafa Tahhan; Bashkim Aliu; Sali Shasivari
628 Fikhul Ibadat : doracak mbi dispozitat islame / Ali Bin Ferid El-Hindi; Selim Sylejmani; Imad el-Misri; Jusuf el-Bidri; Avni Aliu
629 Rinia në islam / Yusuf al-Qaradawi; Sadush Tahiri; Agim Abazi
630 Zemra e islamit : vlera të qëndrueshme për njerëzit / Seyyed Hossein Nasr; Enes Karic; Selim Sylejmani; Zekirja Abdullahu
631 Nëpër rrugët e Islamit : përmbledhje studimesh, analizash, shënimesh historiko-kritike, refleksionesh etj. / Ali M. Basha; Nexhat Ibrahimi
632 [Ligje të ndryshme] [dorëshkrim]
633 [Libër feje muslimane] [dorëshkrim]
634 Rubaijjati : katrorët e Umer Khajjamit / Ali Korça; Ermal Bega
635 Rrëmbimi i Europës : tri ese / Aurel Plasari
636 Mesazh drejtuar rinisë muslimane / Hasan El-Benna; Jahja R. Hondozi; Ermal Bega
637 Sëmundja e Islamit / Abdelwahab Meddeb; Sejdin Qerimaj
638 Terrorizmi / Arqile Boti
639 Muhamedi dhe Karli i Madh / Henri Pirenne; Beqir Ajazi; Elda Buda
640 Të drejtat e gruas në islam : çështja e gruas në reformën e përgjithshme muhamedane / Muhammad Rashid Rida; Gentian Fejzullaj; Ilir E. Haxhiaj
641 Udhëzues i ilustruar mbi islamin / Abdürresid Ibrahim
642 Myslimanët shqiptarë në kohën e lëvizjes për pavarësi kombëtare : 1878-1912 / Peter Bartl; Nestor Nepravishta; Nelson Qirjako
643 Arnavutçe Mevludi serif / Mehmet Tahiri; Zeynullah Özyasar
644 Ajka e kuptimeve të Kur'ani Kerijmit / Ibrahim Dalliu; Selim Stafa; Hajri Shehu
645 Hapësirë në islam / Arben Halluni; Eljaz Kraja
646 Hallalli dhe harami në islam (e lejuara dhe e ndaluara në islam) / Yusuf al-Qaradawi; Muhamed Mustafa; Husamedin Abazi
647 Evropa dhe Islami / Hichem Djait; Ymer Jaka; Husamedin Abazi
648 Islami ndërmjet lindjes e perëndimit / Alija Izetbegovic; Eqrem Kryeziu; Husamedin Abazi
649 Përpjekja e heronjve në përhapjen e islamit / Sami Frashëri; Ismail Ahmedi; Husamedin Abazi
650 Imami dhe xhemati / Nexhat Ibrahimi; Husamedin Abazi
651 Agjërimi : edukatë dhe vetëngadhënjim / Mohammad Abdallah Draz; Mes'ud Hafizoviq; Nexhat Ibrahimi
652 Parimet islame / Syed Abdul Ala Maudoodi; Bekir Halimi; Nacela Islama; Mehmet Halimi
653 Rijadus-Salihin : version i shkurtuar / al-Nawawi; Miftar Ajdini; Husamedin Abazi
654 Trajtesa mbi imanin / Hasan Fehmiu; Dhulkarnejn Vardari
655 Islami dhe kriza e identitetit / Nexhat Ibrahimi
656 Koncepte dhe sisteme bashkëkohore / Ali Bulaç; Ali Pajaziti; Rexhep Zllatku
657 Udhëzues përgatitor për punonjësit islamikë / Hisham Et-Talib; Urim Poshka
658 Historia, shoqëria dhe tradita / Ali Bulaç; Ali Pajaziti; Husamedin Abazi
659 Rregullat e agjërimit dhe filozofia e tij / Mustafa Sibai; Muhamed Mustafa
660 Bazat e etikës islame - Ahlaku / Nexhat Ibrahimi
661 Kokë më kokë me të rinjtë / Ali Fuad Basgil; Metin Izeti
662 Prej dyshimit deri në besim / Mustafa Mahmud; Nexhat Ibrahimi
663 Islamizimi i diturisë : parimet e përgjithshme dhe plani i punës / Ismail Raci Al-Faruqi; Urim Poshka
664 Letrat e Muhammedit a.s. / Profeti Mohammed; Ahmed Kureshi; Mimoza Sinani; Qemal Murati
665 Islami dhe muslimanët në tokat shqiptare dhe në Ballkanin mesjetar : shekujt IX - XIV / Nexhat Ibrahimi; Husamedin Abazi
666 Opinione për libra, ngjarje, njerëz / Faik Luli
667 Dialogu obligim hyjnor / Qani Nesimi; Husamedin Abazi
668 Në rrugën e ngushëllimit e të shpresës / Munir Gavrankapetanonic; Muhidin Ahmeti; Husamedin Abazi
669 Krenaria e njerëzimit, Profeti Muhamed duke festuar ditëlindjen e Tij / Dritan Hoxha; Redi Shehu; Edvin Cami; Klodian Shehi
670 Muslims in the United States : demography, beliefs, institutions : proceeding of a conference, June 18, 2003 / Philippa Strum; Daniella Tarantolo
671 Burime rrezatuese : komentimi i sures " Huxhuratë" / Naser Mekarem Shirazi; Vullnet Merja; Jetmir Çela
672 Pesë shtyllat e islamit : shehadeti, namazi, zekati, haxhi, agjërimi / Lindita Dervishi
673 Studime dhe fevta : për çështjet e sunetit, bidatit, tekfirit, ... : përkth. / Ismail Bardhoshi; Pëllumb Zekthi
674 Sahihu-L-Buhâri në gjuhën shqipe / Muhammad ibn Ismail al Bukhari; Ismail Ahmedi; Bahri Aliu
675 Kriza në mendjen myslimane / Abdul Hamid Abu Sulayman; Ilir E. Haxhiaj; Fatmir S. Baçi
676 Akideja e Uasitit / Ahmad ibn Abd al-Halim Ibn Taymiyah; Genci Balla; Ilir E. Haxhiaj
677 Institucionet islame dhe hoxhallarët e Shkodrës / Smajl Bala; Arben Halluni
678 "Përhapni për mua qoftë edhe një fjalë..." : vizione dhe kujtime / Muhamed Sytari; Xhahid Bushati
679 Urtësia e profetit : thëniet e Muhamedit / Thomas Cleary; Ferid Llagami; Ahmet Kalaja
680 Kur të sunon i hujë / Idriz Osmani; Hasan M. Selimi
681 Perla të mendimit njerëzor (Parabola Sufi) : nga filozofët e Lindjes / Shpëtim Kelmendi; Nazire Veizi
682 Mpektasismos sti D. Thraki : symboli stin istoria diadoseos tou mousoulmanismou ston Elladiko choro / Eustratiou Ch. Zegkini
683 Çamëria : studime historiko-sociologjike shek. XIII-XX / Hajredin Isufi
684 V.3 : Medine devri
685 Islâm tarihi / Mustafa Âsim Köksal
686 Të vertetat e vonuara : përgjige e dytë në polemikat e Ismail Kadaresë dhe bashkëmendimtarëve të tij / Rexhep Qosja
687 Osmanismus, Nationalismus und der Kaukasus : Muslime und Christen, Türken und Armenier im 19. und 20. Jahrhundert / Fikret Adanir; Bernd Bonwetsch
688 Mbresa dhe vlera nga një udhëtim : në vendet e shenjta Mekë dhe Medine / Resul Llogo; Valbona Malkaj
689 Muhamedi : një biografi e Profetit / Karen Armstrong; Sali Aga; Gentian Fejzullaj
690 I mabi Hysejn e jezidi i Mavijes : ngarja e pergakcme Qerbela / Josif Haxhimima
691 Islamizmi ballkanik : myslimanët e Europës Juglindore gjatë periudhës pasosmane / Aleksandar Popovic; Sokol Haxhimusai; Dritan Egro; Gjergj Kola
692 Teatro della Turchia : dove si rappresentano i disordini di essa, il genio, la natura & i costumi di quattordici nazioni, che l'habitano, la potenza degl'Ottomani indebolita, le loro tirannie, insulti, e perfide, tanto contra li stranieri, quanto verso i suoi popoli : il tutto confermato con esempi, i casi trafici nuouamente succesi / Michele Febvre
693 Muhamedi i dërguari i Allahut / Abdurrahman Al-Sheha; Rubin Hoxha; Leonard Xhemani
694 Südosteuropa : von vormoderner Vielfalt und nationalstaatlicher Vereinheitlichung : Festschrift für Edgar Hösch / Konrad Clewing; Oliver Jens Schmitt
695 Muhamedi / Mohammed Essad; Bashkim Elbasani
696 Muderriz Haki Efendiu : (1914-1948) : një jetë për fe e atdhe / Aliriza Selmani; Avni Aliu; Sabile Basha (Keçmezi); Qemajl Morina
697 Njohuri mbi islamin / Remzi Sh. Gani
698 Libra në gjuhën shqipe për islamin : bibliografi / Maksim Gjinaj; Mehdi Gurra; Petrit Bezhani; Ervin Hatibi; Mehdi Gurra
699 Mëshira e dhuruar, dashuria dhe mbrojtja e Profetit (paqja qoftë mbi të) / Abdullah Ali Basfar; Justinian Topulli; Ali Hoxha
700 Islam e fascismo / Bexhet Shapati
701 Shtatë ëndrat e Shqipërisë / Ali Korça; Ermal Bega
702 Fëmijët e vegjël dëshërojnë të falen / Lindita Dervishi
703 Rukhnama : reflections of the spiritual values of the Turkmen / Saparmyrat Turkmenbashy
704 Njeriu në Kur'an : cikli i memorizimit tematik / Hossein Asadi; Skerdi Mahmutaj; Jetmir Çela
705 Islami besimi dhe praktika : një udhëzues i shkurtër / Suleyman Eris; Dritan Hoxha; Genti Kruja
706 Përballjet me Islamofobinë / Abdi Baleta
707 Islami në dialogun ndërfetar / Ismail Faruq; Edvin Cami; Rezart Beka
708 Kuran i madhërishëm / Hasan I. Nahi; Xhevat Lloshi
709 Thellësirat e fantazis / Shehbenderzade Ahmet Hilmiu; Ferid Vokopola
710 Hafiz Qamil Tresi. Në gjurmët e një biblioteke që sfidon heshtjen e kohës... : monografi / Muhamed Sytari; Xhahid Bushati
711 Toleranca ndërfetare në Shqipëri / Andrea Llukani; Pavli Haxhillazi
712 Letër një kamikazi / Khaled Fouad Allam; Diana Kastrati; Diana Çuli
713 Islamizmi dhe reforma n'Egjyptë / Charles Adams; Vexhi S. Demiraj; Bexhet Shapati; Vexhi S. Demiraj
714 Dhuratë mendjeve / Hasan B. Ali el-Harrani; Gëzim Gërgi
715 V.1 : 1991-1995
716 Demokracia islame, demokraci e vërtetë / Remzi Sh. Gani
717 Legitimacy of power from Imam Khomeini's point of view / Ali Khaliqi; Firoozeh Arjomand
718 Le Guide islamique des enfants / Abbas Ahmad al-Bostani
719 La Question de l'imamat / Mujtaba Musavi Lari; Omar Benaissa
720 La Résurrection : (L'aube de l'éternité) / Mujtaba Musavi Lari; Haydar Benaissa
721 Selected supplications / Ali ibn Abi Talib; William C. Chittick
722 A Call to divine unity : letter of Imam Khomeini to President Mikhail Gorbachev / Ruhollah Khomeini
723 Introduction to islam / Imam Sajjad
724 Epitre sur les droits en islam / Ali bin Hossein Zayn al-Abidin; Kamal Jerome Courcelle
725 Western civilization through muslim eyes / Mujtaba Musavi Lari; F.J. Goulding
726 Dieu et ses attributs / Mujtaba Musavi Lari; Haydar Benaissa; Nahid Chahbazi
727 Resurrection judgement and the hereafter : lessons on islamic doctrine / Mujtaba Musavi Lari; Hamid Algar
728 Vula e Profetëve dhe mesazhi i tij : mësime mbi doktrinën islame / Mujtaba Musavi Lari; Gëzim Gërgi
729 La Derniere mission divine / Mujtaba Musavi Lari; F. Khodaparasti
730 Initiation au dogme Iilamique / Mujtaba Musavi Lari; Haydar Amazigh
731 L' Islam e la civilizatione occidentale / Mujtaba Musavi Lari; Manuel Negri
732 L' Islam e la civilizatione occidentale / Mujtaba Musavi Lari; B. Nikjou; M. Arvandi
733 Imamate and leadership : lessons on islamic doctrine / Mujtaba Musavi Lari; Hamid Algar
734 Politico-religious congregation of Hajj : the compilation of the speeches and messages of Imam Khomeini / Ruhollah Khomeini
735 Adab as-salat : the disciplines of the prayer / Ruhollah Khomeini; Salar Manafi Anar; Mohammad Jafar Khalili
736 Forty hadiths : an exposition of ethical and mystical traditions / Ruhollah Khomeini
737 Pithy aphorisms : wise saying and counsels / Ruhollah Khomeini
738 Palestine from the viewpoint of Imam Khomeini / Ruhollah Khomeini; Juliana Shaw; Behrooz Arezoo
739 Father! O standard bearer of Islam! : an article by Haj Seyed Ahmad Khomeini about his noble father is holiness Imam Khomeini (s.a) / Ruhollah Khomeini
740 Reunion with the beloved : Imam Khomeini's letters to Haj Sayyid Ahmad Khomeini / Ruhollah Khomeini; Ruhollah Khomeini
741 Islam i zapadna civilizacija / Mujtaba Musavi Lari; Zahid Mujkanovic
742 Osnovnye polozeniâ islama : lekcii po myslyl'manskoj dogmatike / Mujtaba Musavi Lari; Rafika Alieva
743 Bog i ego atributy : lekcii po musul'manskoj dogmatike / Mujtaba Musavi Lari; Rafika Alieva
744 Prorocestvo / Mujtaba Musavi Lari; Rafika Alieva
745 Voskresenie umersih : nakazanie i zizn' posle konca sveta : lekcii po musul'manskoj dogmatike / Mujtaba Musavi Lari; Rafika Alieva
746 Imamat verhovhaâ vlast' musul'manskoj obsiny : lekcii po musul'manskoj dogmatike / Mujtaba Musavi Lari; Rafika Alieva
747 Zapadnâ civilizaciâ glazami musul'manina / Mujtaba Musavi Lari; Rafika Alieva
748 Agjenimi dhe filozofia e tij / Bexhet Shapati
749 Rebiul-Evvel 1428 : fjalë zemre me rastin e ditëlindjes së Profetit
750 Tema të zgjedhura nga Kur'ani fisnik / Suleyman Romain; Benko Gjata; Migena Adamou (Ramaj)
751 Duke zbuluar islamin Shi'it / Mohammad A. Shomali; Bledar Shehu; Hajri Shehu; Sokrat Ahmataj
752 Karakteri teologjik i perceptimit dhe prezantimit të fesë / Metin Izeti
753 Islami dhe perëndimi / Bernard Lewis; Haki Shtalbi
754 The Voice of human justice / George Jordac
755 The Psalms of Islam / Ali bin Hossein Zayn al-Abidin; William C. Chittick
756 Tasavvufi ose Mistika islame : nga besimi në mirësi / Osman Nûri Topbas; Mithat Hoxha
757 Integrimi i fesë dhe identitetit te muslimanët e Ballkanit : studim psiko-social / Musa Musai; Petrit Bezhani; Rejhan Neziri
758 Kur'ani / Murad W. Hofmann; Evis Çitozi; Ermal Bega
759 Tregime rreth profetëve / Kamâl Al-Sayyid; Sabina Fejzullaj
760 Islami / Murad W. Hofmann; Ermal Bega
761 Maturantët e parë të medreses Alauddin : gjenerata 1967 / Feti Mehdiu; Shahe Memishi
762 Melhemet e zemrës / Saimir Bulku
763 Ilmihal i zgjeruar / Zekerije Rushani
764 Shehajt në breza : kalvar, falje, lutje, gjurmë : monografi / Çajup I. Shehu; Zarina Thana
765 Vitet e vonshme të jetës / Izuddin Ibrahim; Altin Shehu; Gentian Fejzullaj
766 Islami dhe jeta në botën globale / Nevzat Yalçintas; Klodian Abazi; Remzi Zeqja
767 Milost ljudima podarena : tragom ljubavi prema bozjem poslaniku Muhammedu A.S. / Abdullah Ali Basfar; Mevludi Arslani
768 Përjetësia : poezi fetare / Begzat Rrahmani; Abdurrahman Asllani
769 Çfarë humbi bota me dobësimin e muslimanëve / Ebul-Hasen Ali en-Nedevijj; Flori Kola
770 Gabimet e namazlive / Mesh'hur Hasan Selman; Fatjon Çorapi; Roald A. Hysa
771 Vepra / Naim Frashëri; Rexhep Qosja; Besa Vila
772 Prodromus ad Refvtationem Alcorani. In quo per quatuor praecipuas vere Religionis notas Mahumetanae Sectae falsitas ostenditur : Christianae Religionis veritas comprobatur. In quatuor Partes diuisus: Avthore Lvdovico Marraccio... / Lodovico Marracci
773 Unanimiteti i dijetarëve mbi bojkotin dhe vigjilencën ndaj pasuesve të pasionit / Khalid ibn Dahauij edh-Dhaferij; Ahmed Sulmina
774 Në vendtakimin e dy deteve : sfida e dialogut: një i krishterë takon Islamin / Thomas Michel; Aurora Kënga
775 T'i ndihmojmë myslimanët të kuptojnë ungjillin / William J. Saal; Anri Pashaj; Afërdita Cesula
776 Legjislacioni i traditës së Profetit A. S. / Sejjid Sabik; Ermira Dani; Gentian Fejzullaj
777 Jurisprudenca sipas pesë Medh'hebeve : adhurimet : (hanefij, hanbelij, malikij, shafi'ij, xha'ferij) / Muhammed Xheuad Mugnijjeh; Selim Stafa; Jetmir Çela
778 Udhëtarët drejt Zotit / Ali Zain al-Abideen Al-Jifri; Sabina Fejzullaj; Arian Kadiu
779 Ky është Profeti Muhamed (a.s.) i dërguari i Zotit për mbarë njerëzimin / Shefik Osmani
780 Fe-rëfeiëseja e myslimanëvet / Hoxhë Voka
781 Legjislacioni i traditës së Profetit A. S. / Sejjid Sabik; Gazmend Hasaj; Gentian Fejzullaj
782 Legjislacioni i traditës së Profetit A. S. / Sejjid Sabik; Gentian Bodlli; Ali Hoxha
783 Rilindja e besimit halvetian / Muamer Pazari
784 Alemlere rahmet hazreti Muhammet (s.a.v.) / Mahmut Toptas; Mehdi Gurra
785 Hutbe (ligjërata) të zgjedhura të Muhamedit (A.S.) / Profeti Mohammed; Jusuf Ramiq; Nexhat Ibrahimi; Miftar Ajdini; Genti Kruja
786 Adoleshentët muslimanë : shqetësimi i së sotmes, shpresa e së ardhmes : udhëzues praktik për prindërit muslimanë / Ekrem Beshiri; Muhamed Beshiri; Klodiana Smajlaj; Petrit Bezhani
787 Vakëfi dhurimi dhe shërbimi / Osman Nûri Topbas; Mithat Hoxha
788 Hazreti Muhamed Mustafa : (sallall-llahu alejhi ve sel-lem), personaliteti shembullor i pashoq / Osman Nûri Topbas; Nasir Rexhepi; Islam Dizdari
789 Haxhi ideal dhe Ulmreja me klimën e përshpirtshmërisë / Osman Nûri Topbas
790 Krishtërimi, judaizmi, islami dhe mendimi perëndimor / France Farago; Bajram Muça; Ilda Loci
791 Il Profeta Muhammad un messaggero di Dio per l'umanità / Shefik Osmani
792 Kujtimet të Kongresit "Dibrësë" : ca këshilla për vëllazënit e dashun shqiptarë / Rexhep Tetova
793 This is Prophet Muhammad, messenger of God for mankind / Shefik Osmani
794 Voila qui est Mohammed, l'envpyé de Dieu pour l'humanité tout entiere / Shefik Osmani
795 Agjënimi / Sadik R. Bega
796 Ushqimet, pijet, tualeti dhe veshja simbas islamizmës / Sadik R. Bega
797 I madhi Ali e Mavija : ngjarja "Safin" / Josif Haxhimima
798 Fjalor bazë i Islamit : përmban mbi 1500 terma islame / Ruqaiyyah Waris Maqsood; Ermal Bega; Xhabir Hamiti
799 Treqint-e-tri fjalët të imami Aliut / Ali Korça
800 E pranova islamin, por...ç'të bëj më tej...? / Laurence B. Brown
801 Shenjat e Kijametit / Jusuf el Uabil; Arjan Haskasa; Roald A. Hysa
802 Fe-rrëfejës a mësime myslimane : përmbledhun nga disa libra fetare tyrqishte edhe këthynum shqip në dialekt t'Elbasanit / Josif Haxhimima
803 Hafiz Ibrahim Dalliu : jeta dhe vepra : (1878-1952) / Xhemal Balla; Lira Musollari
804 Profeti Muhamed, krenaria e njerëzimit : simpozium ndërkombëtar, 20 prill 2007 / Redi Shehu; Bujar Spahiu; Feim Gashi; Dorian Demetja; Genti Kruja
805 Prova shenjtërie : libër publistiko-letrar / Mevlud H. Buci; Qazim Shehu
806 Ideale dhe realitete të islamit / Seyyed Hossein Nasr; Edin Q. Lohja; Ornela Ademovi
807 E vërteta rreth Xhematit Ahmadia dhe të themeluesit të tij / Al-Haxh Ataullah Kalim; Muhammad Zakaria Khan
808 Krijuesi ynë / Muhammad Zia Ullah; Muhammad Zakaria Khan
809 Keside : në lavdërim të Hazret Muhammadit, vulë e të gjithë Profetëve, s.a.v.s. / Ghulam Ahmad; Muhammad Zakaria Khan
810 Bilbil i Gjashtë : kanarja : bën ballë me (7) tufë vjersha pastaj çpall këto (7) dijenira / Abdulla Zemblaku
811 Bilbili i ri i Hazreti Kur-anit / Abdulla Zemblaku
812 Bilbili i fesë Sheri-ati Muhamedija / Abdulla Zemblaku
813 Bilbili i Hadithit : 1001 dritë : fjalët e Shenjta e të madhit Pejgamber / Abdulla Zemblaku
814 Bilbil i historisë ose histori e shenjtë / Abdulla Zemblaku
815 1000 tema, 1000 ajete / Xhevat Muhad'dethi; Vullnet Merja; Hossein Asadi; Hajri Shehu
816 A ka dyshim në qënien e zotit? / Ismet Dibra; Hajri Shehu
817 Komentimi i sures Lukman / Muhsin Kerat'ti; Ledio Demolli; Jetmir Çela
818 Njohuri fillestare mbi fenë islame : përmbledhje e shkurtër mësimesh e rregullash islame
819 Profeti Muhamed / Yakup Üstün; Mehdi Gurra; Ervin Hatibi
820 Vizioni i islamit / Sachiko Murata; William C. Chittick; Sokrat Ahmataj; Edin Q. Lohja
821 Njeriu dhe fati / Murtezà Mutahhari; Edin Q. Lohja; Ornela Ademovi
822 La Religion des mahometans, exposée par leurs propres Docteurs, avec des eclaircissemens Sur les opinions qu'on leur faussement attribuées. Tiré du Latin de Mr. Reland et augmenté d'un confession de foi mahometane Qui n'avoit point encore paru / Adrien Reland
823 The Quran : unchallengeable miracle / Caner Taslaman; Ender Gürol
824 Mektûbat'tan seçmeler / Mawlana Jalal al-Din Rumi
825 Sherhi i kitabul-vasije imami âzem [dorëshkrim] / Muhamed bini Mahmud
826 Selections from discourses of Rumi / Mawlana Jalal al-Din Rumi
827 Selections from seven sermons of Rumi / Mawlana Jalal al-Din Rumi
828 Mawlana Jalal Al-din al-Rumi : his life and his path / Osman Behçet; Ihsan Günes
829 Mevlana Celâleddin Rümi : hayati ve yolu / Osman Behçet
830 Mevlana / Osman Horata; Adnan Karaismailoglu; Rahim Acar
831 Histori e Teqes së Melçanit / Feim Hamdi Bitincka
832 V. 2 : Shtat ëndrat e Shqipërisë
833 V. 4 : Historia e Shenjtë edhe të katër Halifetë
834 V. 7 : Myslimanija. Mevludi, 1909-1923-1944. Treqind-e-tri fjalët e Imami Aliut
835 V. 10 : Rubaijjati a Katrorët e Umer Khajjam
836 V. 12 : Publicistikë dhe shkrime të tjera
837 Dialogu i qytetërimeve : idealet islame dhe pikëpamjet humane të Gylenit / Jill Carroll; Dritan Hoxha; Adriatik Kallulli; Gjergj Sinani
838 Domosdoshmëria e dialogut ndërfetar e ndërkulturor për paqen botërore : simpozium : Tiranë, 26 Maj 2007 = Necessity of interfaith and intercultural dialogue for World peace : symposium : Tirana, 26 May 2007 / Genti Kruja
839 Dergâh-i mevlâna albümü : Âsitâne : 800. yildönümü armagani / Naci Bakirci; Mustafa Çaliskan
840 Islam in public : Turkey, Iran and Europe / Nilüfer Göle; Ludwig Ammann
841 Dy grumbuj me nga 40 hadithe nga Trëndafili i trëndafilave / Halil Ibrahim Kutlay; Genc Aga; Ervin Hatibi
842 Prorok Muhammad : bozhi posllanik dlja vsego çellovjeçestva / Shefik Osmani
843 Dashuria për islamin / Amër Halid; Justinian Topulli; Eris Koliqi
844 Etika jonë familjare / Mustafa Sibai; Altin Shehu; Sashenka Jaupi
845 Etika jonë familjare / Mustafa Sibai; Altin Shehu; Sashenka Jaupi
846 Përzgjedhje nga vepra "Udhërrëfyes i shpirtrave drejt vendit të kënaqësive" apo "Përshkrimi i Xhenetit" / Ibn Kajjim El-Xheuzija; Rida El-Ashmauij; Gentian Fejzullaj; Sashenka Jaupi
847 Vëllazëria dhe çiltërsia e shpirtit / Amër Halid; Gentian Bodlli; Sashenka Jaupi
848 Ngjarjet e popujve të hershëm në Hadithet e Profetit a.s : (pajisur me dobi dhe mësime) / Mesh'hur Hasan Selman; Fatjon Çorapi; Roald A. Hysa
849 Chiesa e Papato con un'appendice sull'ebraismo e sull' islàm : appunti ad uso didattico / Jan Wladyslaw Wos
850 Chiesa e Papato con un'appendice sull'ebraismo e sull' islàm : appunti ad uso didattico / Jan Wladyslaw Wos
851 Xhuzi "Amme" dhe surja "El-Fâtiha" në gjuhën shqipe
852 Il Profeta Muhammad un mensajero de Dios para la humanidad / Shefik Osmani
853 Das ist der Prophet Muhammad : der Gesandte Gottes für die ganze Menschheit / Shefik Osmani
854 Myftinia e Dibrës dhe Ruzhdi Lata : (libër publicistiko-letrar) / Mevlud H. Buci; Çelik Petriti
855 Mësime fetare [dorëshkrim]
856 Storia universale sacra e profana : continuata e proseguita sino a' tempi nostri : tradotta dal francese in italiano / Jacques Hardion; Simon Nicolas Henri Linguet
857 Shkurtorja e historis muslimane e marrun prej auktorvet të permendun / Hamdi Bushati
858 Ilahi / Hysein Bushati
859 Vol. 1 : Periudha e Mekës
860 Vol. 2 : Periudha e Medinës
861 Integrimi i shqiptarëve në Evropë dhe vlerat që islami përcjell në këtë integrim : simpozium kombëtar, Kavajë, 2008
862 Abaz Aliu, Paqja qoftë mbi të! / Badr Shahin; Genc Mlloja; Xhevdet Shehu
863 Traditat zakonore në qytetin e Elbasanit / Aleksandër Josifi; Kreshnik Belegu; Ortensa Dakli
864 Udhërrëfyesi i një myslimani : ilmihal I (besimi) / Mithat Hoxha; Dorian Demetja
865 Balkanlarda gelecek tasavvuru : kültür, siyaset, örgütlenme ve isbirligi alanlari : Balkan simpozyumu = Envisioning future in the Balkans : cultur, politics, organization and areas of cooperation
866 Xhindet, magjia, epilepsia dhe syri i keq / Saimir Bulku; Orjeta Bulku
867 Histoire generale de la religion des tvrcs : avec la naissance, la vie et la mort de leur Prophete Mahomet, et les actions des quatre premiers Caliphes qui l'ont suiui : celles du Prince Mahuuias et les rauages des Sarrafins en Europe aux trois premiers siecles de leurs loy... / Michel Baudier
868 Recuil des rits et cérémonies du pèlerinage de la Mecque. auquel on a joint divers Ecrits relatif à la Religion, aux Sciences & aux Moeurs des Turcs... / Julien-Claude Galland
869 "Lëvizja Gylen" nga këndvështrimi i intelektualëve të Kosovës / Bashkim Çmega
870 Vështrim ndaj orientalizmit dhe orientalistëve / Behxhet Jashari; Ermal Bega
871 Ç'asht grueja në fen islame?
872 Kurani dhe njeriu : koment i veprës "Ajka e kuptimeve të Kurani Qerimit" të H.I.Dalliut / Xhemal Balla; Lira Musollari
873 Die Frau aus der Sicht Imam Khomeinis (s.a.) / Ruhollah Khomeini
874 Muhammad, le sceau des Prophètes, de l'hégire a sa mort / Ali Shariati
875 Aufruf zum Ein-Gott-Bekennen : Briefe Imam Khomeinis (s) an Micchael Gorbatcshov / Ruhollah Khomeini
876 Shqiptarët përballë sfidave të mirëkuptimit ndërfetar / Genti Kruja; Zyhdi Dervishi
877 Islami flet edhe shqip = Islam also speaks Albanian / Hysen Çobani; Jolanda Lila
878 Krenaria e njerëzimit, Profeti Muhamed / Dritan Hoxha; Klodian Shehi
879 Legjislacioni i traditës së Profetit A.S. / Sejjid Sabik; Ermira Dani; Gentian Fejzullaj
880 Legjislacioni i traditës së profetit A. S. / Sejjid Sabik; Gazmend Hasaj; Gentian Fejzullaj
881 Legjislacioni i traditës së Profetit A. S. / Sejjid Sabik; Gentian Bodlli; Ali Hoxha
882 Qetësia e shpirtit / Ali Omer Badahdah; Gentian Fejzullaj; Sashenka Jaupi
883 Vol. 1 : Toleranca ndërfetare në Shqipëri / Pavli Haxhillazi
884 Sahife Saxhadije : lutje të Imam Zejnul Abidinit / Ali ibn Hysejn; Selim Stafa; Arjeta Kraja
885 Vendqëndrimet e botës tjetër. Rreth vdekjes dhe bota pas vdekjes / Abbas el-Kummij; Husejn Kurani; Afrim Smakaj
886 Kitabi Bergjevi [dorëshkrim] / Muhamed ibni Pir Ali
887 Tesarrufatul - meqatib [dorëshkrim]
888 Manijetul mutemel'li [dorëshkrim] / Ibrahim Halebija
889 Udhërrëfyes i të riut musliman në botën moderne / Seyyed Hossein Nasr; Edin Q. Lohja; Ornela Ademovi
890 Drita e besimtarit / Nazir Malek; Bledar Selami
891 Kurani dhe njerëzimi : analiza dhe komente / Ilmi Nerguti; Anila Haruni (Konomi); Leonora Gjuta
892 Hafëz Musa Haxhi Ali (Basha), njeriu që predikoi fenë, mirësinë dhe atdhetarinë, që me petkun fetar hyri në xhami, në bashki dhe në luftën për liri : 1 mars 1892-7 korrik 1977 : monografi / Hamdi Basha; Vedat Islami
893 Dijeni besimtare praktike : perjudha e parë : klasa e dytë për shkolla fillore mashkullore e femnore
894 Dijeni besimtare praktike : për shkolla fillore mashkullore e femnore : periudha e epër : rendi gjashtë
895 Dijeni praktike besimtare : periudha parë : klasa' parë për shkollat fillore mashkullore e femnore
896 Dijeni praktike besimtare : për shkolla fillore mashkullore e femnore : perijudha e dytë : rendi i tretë
897 Dijeni praktike besimtare : për shkolla fillore mashkullore e femnore : perjudha e epër : rendi i pestë
898 Dijeni praktike besimtare : për shkolla fillore mashkullore e femnore : perijudha e dytë : redi i katërt
899 Prijësi i drejtë dhe asket Omer bin Abdul Aziz / Abdurrahman ibn Xheuzi; Fatjon E. Isufi; Roald A. Hysa
900 Halifullah : njeriu si mëkëmbës / Rezart Beka; Edvin Cami
901 Besimet e musulmanvet / Ibrahim Dalliu
902 Besimet e muselmanvet / Ibrahim Dalliu
903 Besimet e myslimanvet / Ibrahim Dalliu
904 Besimet e muselmanvet / Ibrahim Dalliu
905 Dhuntie Ramazani / Ibrahim Dalliu
906 Dhuntie Ramazani / Ibrahim Dalliu
907 E lemja dhe jeta e të madhit Muhammed Alejhisselam / Ibrahim Dalliu
908 Libri i së falmes / Ibrahim Dalliu
909 Libri i së falmes / Ibrahim Dalliu
910 Libri i së falmes / Ibrahim Dalliu
911 Muhamedi (a.s) i dërguari i fundit / Majid Ali Khan; Ferit Hafizi; Arben Halluni
912 Rrugëtime të një hatibi... : 10 vite shërbim në xhaminë e Tophanës : (1998-2008) / Muhamed Sytari; Xhahid Bushati
913 Tolerance and intolerance on the triplex confinium : approaching the "other" on the borderlands Eastern Adriatic and beyond : 1500-1800 / Egidio Ivetic; Drago Roksandic
914 Qytetërimi islam / Sami Frashëri; Mehdi Polisi; Husamedin Abazi
915 Disa të vërteta morale / Sh. Putra
916 Disa vargje të ndritun nga Kurani / Ferid Vokopola
917 Dobitë e pesë kushteve myslimanizmë / Qamil K. Gollobërda
918 Nur i mirësisë : sheh Jonuz Shehu (Tatai) : monografi / Mufit Çeli; Jorgo S. Telo
919 Ngritja e fakteve ndaj atyre që kërkojnë ndihmë prej tjetërkujt përveç Allahut dhe që besojnë fallxhorët e parashikuesit / Abdulaziz Abdil-lah ibn Baz; Bledar Ali
920 Islami është fe e përsosur / Bledar Ali
921 Rrëfime ... isha adhurues varresh / Abdul Mun'im El-Xhedauij; Bledar Ali
922 Kokë më kokë me të rinjtë / Ali Fuad Basgil; Metin Izeti; Husamedin Abazi
923 Sherhi Bergjarie [dorëshkrim] / Ali Kanevi
924 Tarikut - teal'hym ve saire [dorëshkrim]
925 Kitabi hajretul fukaha [dorëshkrim]
926 Profeti Muhamed / Yakup Üstün; Mehdi Gurra; Ervin Hatibi
927 Ilmihal : për shkallën e parë të mirëbesimit islam / Bilal Hasanovic; Ajten Krasniqi
928 Dy trandafilat e bukur : ngjarjet dëshpëruese të Qerbelas / Tasin M. Dylgjeri
929 Mbështetja e të lavdishmit a.xh. në shpjegimin e librit të Teuhidit / Muhamed Et-Temimi; Genc Plumbi; Roald A. Hysa; Elton Gjeçi
930 Sahihu-L-Buhari në gjuhën shqipe / Muhammad ibn Ismail al Bukhari; Feti Mehdiu; Isuf Gashi
931 Mësoj adhurimet e mia / Alban Kali; Islam Dizdari
932 Xhemal Pazari, atdhetar i shquar tiranas / Ibrahim Rr. Gashi
933 Freskia e shpirtit : dashuria hyjnore / Saimir Bulku
934 Dhanti Ramazani : hartue prej administratës të rivistës "Zani i Naltë"
935 Pika eliksiri : nga deti i Mesnevisë / Osman Nûri Topbas
936 Dhjetë ditët e Matemit / Organizata "Drita Hyjnore"
937 Lamtumira e udhëtarit të përhershëm / Hajreddin Karaman; Zymer Ramadani
938 Mësoj për Pejgamberin / Ahmet Sadriu; Zymer Ramadani
939 V.2 : 1996-2000
940 Dervish Luzha, një yll drite / Nuredin Lushaj; Hamit Aliaj
941 Rruga e priftit në islam / Izet Terzic; Ismail Dizdari; Jetmir Çela
942 Historia e shkencës islame / George Sarton; Hamid A. Ead; Ermal Bega
943 Abdulkadër Arnauti : një histori e shkurtër e jetës së tij (1878-2004)? : (vështruar nga pikëpamja e një prej nxënësve të tij) / Mahmud Muhamed Xhemil el-Kesr; Azem Xheladini; Ermal Bega
944 Horizonte nga i Dërguari : [përkth.]
945 Teoria e drejtësisë : studim krahasues i pikëpamjeve të Imam Khomeinit (r.h) me mendimet e tjera botërore rreth konceptit të teorisë së drejtësisë / Muhammad Husayn Jamshidi; Migen Sulaj; Besa Vila
946 Imam Aliu, zëri i drejtësisë njerëzore / George Jordac; Selim Stafa; Jerida Kulla
947 Muhtesar Sahih el-Buhari : përmbledhje / Zejnudin Zubejdi; Telat Sula; Ali Hoxha
948 Sheh Çoban Baba Alia i fshatit në Çajë-Kukës : teqeja dhe rendi i shehlerëve të saj, në funksionin besimtar, atdhetar e kulturor në vite / Isa Halilaj; Teuta Halilaj
949 Teqja e At Aliut (Fshat-Kukës) / Nazif Dokle
950 Balsami i lumturisë / Muhammad al-Ghazzali; Ahmet Ramo; Ermal Bega
951 Sheh Dalipi i Podgoranit / Neki Shehu; Petrit Bezhani
952 Kriza e teologjisë muslimane shqiptare / Ismail Bardhi; Husamedin Abazi
953 La Ilahe il-lallah : kuptimi i fjalës së Teuhidit të imamit, ripërtëritësit, shejhut Muhammed ibn Abdul-Uehhab / Muhamed ibn Abdul-Uehab; Salih ibn Feuzan el Feuzan; AbdusSamed Meta
954 Pozicioni i sunetit (traditës profetike) në fenë islame dhe humbja e qartë e atyre që mjaftohen vetëm me Kur'anin / Muhammad Nasiruddin el-Albani; Ervin Murati; Petrit Kaziu
955 Në fillimet e nacionalizmit shqiptar : lindja e një kombi me shumicë myslimane në Evropë / Nathalie Clayer; Artan Puto
956 V.2 : Vjersha për mësonjëtoret e para. Parajsa dhe fjalë fluturake. Fletore e bektashinjet. Shqipëria. Pellazgët-Shqipëtarët
957 Drita e zemrës : përmbledhje e shkurtër mësimesh e rregullash islame / Ramiz Zekaj
958 Jâ sin : surja 36 : me përkthim dhe transkriptim në shqip
959 Kopshti i të dashuruarve dhe shëtitja e të përmalluarve / Ibn Kajjim El-Xheuzija; Alban Kodra; Ilir E. Haxhiaj
960 Terxhumei dekaikul - ahbar [dorëshkrim]
961 Kitabul - tehare vesaire [dorëshkrim]
962 Fetvetname [dorëshkrim]
963 Usulyl - Hadith [dorëshkrim] / Daúd Karisí
964 Mevludi Sherif [dorëshkrim] / Ali Ulqinaku
965 Behxhetul - fetava / Abdullah el-Yenishehri
966 [Libra për fenë islame] [dorëshkrim]
967 Kitab-i sel'îját [dorëshkrim] / Ebu-nazir Muhammed Abdurahman
968 Ballsami i lumturisë : nga përtëritja e diturisë fetare : përkth.nga angl. / Muhammad al-Ghazzali
969 Filozofia klasike perso-iraniane : personalitete të mendimit iranian në filozofinë islame / Migen Sulaj; Gjergj Sinani
970 Mulla Rasim Zapodi : (monografi) / Qemal Mataj
971 Hoxhë Mehmeti : 1867-1927 : monografi / Qemal Mataj
972 Dobia e lëvizjeve fizike në ritet islame / Shyqyri Rreli
973 Muxhedidja Aishe : ripërtëritësja e fesë islame dhe populli shqiptar në rregjimin komunist në shekullin e njëzetë : fakte për të diturit, urtësi për të devotshmit, mësime për të paditurit dhe kritika për të pabindurit / Ymer Aga
974 Islami, po / Sefer Bajraktari
975 Dëshmia e traditës në epokën moderne : (një analizë e lëvizjes Gylen) / Mehmet Enes Ergene; Dritan Hoxha; Adriatik Kallulli
976 Shemail : paraqitja, jetesa, morali i profetit Muhamed / Faruk Vural; Aisa Kokiçi; Adriatik Kallulli
977 Statuja e shpirtrave tanë : rimëkëmbje e mendimit dhe veprimit islam / M. Fethullah Gülen; Dritan Hoxha; Adriatik Kallulli
978 Atomet flasin / Ismail Hekimoglu; Genti Kruja
979 Shkenca dhe besimi / Hekimoglu Ismail; Genti Kruja
980 Jeta, veprimtaria dhe fetvatë e Shejh Abdulkadir Arnautit / Bledar Sulejmani; Mustafa Tërniqi; Xhevat Malltezi; Arian Koçi
981 Dritare në filozofinë e Lindjes : aktet e konferencës shkencore "Mendimi iranian në filozofinë islamike dhe ndikimi i saj", organizuar më 9 shkurt 2010 në Tiranë / Gjergj Sinani
982 Mos u dëshpëro, Zoti yt është Allahu (xh.sh.) / Uefá Ali es Sulejman El Hamdan; Gentian Bodlli; Jerida Kulla
983 Myslimanizmi në Shqipëri në periudhën 1945-1950 : monografi / Shyqyri Hysi; Bedri Telegrafi
984 Përse falem? / Abdurrauf El-Hanauij; Bledar Ali
985 A duhet feja, a e pengon bashkimin kombëtar / Ali Kraja
986 Udhëzues praktik për muslimanët në Perëndim / Sayyiid Abdul-Hadi al-Hakim; Edin Q. Lohja; Ornela Ademovi
987 Ilmihal : për shkallën e parë të mirëbesimit islam / Bilal Hasanovic; Ajten Krasniqi
988 Profeti Muhamed / Yakup Üstün; Mehdi Gurra; Ervin Hatibi
989 Njohuri fillestare mbi fenë islame : përmbledhje e shkurtër mësimesh e rregullash islame : për të gjithë bijtë dhe bijat muslimane
990 Qengji i kurbanit : reflektim mbi domethënien e ritualit të kurbanit / Ylli H. Doçi
991 Haxhi Sherif ef. Ahmeti. : jeta dhe vepra : (1920-1998) : (përmbledhje kumtesash nga sesioni shkencor, Prishtinë, 17 prill 2008) / Ramadan Shkodra; Sadik Mehmeti
992 Irshad : udhëzimi në rrugën e drejtë / Muzaffer Ozak; Mehdi Gurra
993 Irshad : udhëzimi në rrugën e drejtë / Muzaffer Ozak; Mehdi Gurra
994 Doktrina sufiste e Rumiut : botim i ilustruar / William C. Chittick; Edin Q. Lohja; Ornela Ademovi
995 Poslanik Muhammed, Bozji vjerovjesnik za cijeli svijet / Shefik Osmani
996 Han er Profeten Muhammed, Guds sendebud til mennesket / Shefik Osmani
997 Aytos einai o Profitis Moameth, o apestalmenos toy Theoy gia oli tin anthropotia / Shefik Osmani
998 The Tijaniyya : reformism and islamic revival in interwar Albania / Nathalie Clayer
999 The Dangerous politics of identity : review article / Albert Doja
1000 Cultural politics and spiritual making of anthropologists / Albert Doja
1001 A Political history of bektashism in Albania / Albert Doja
1002 Spiritual surrender : from companionship to hierarchy in the history of bektashism / Albert Doja
1003 A Political history of bektashism from Ottoman Anatolia to contemporary Turkey / Albert Doja
1004 Adapting islam to Europe : the Albanian example / Nathalie Clayer
1005 Hafizët tanë gjatë historisë : (shekulli XVIII-2010) : leksikon / Feti Mehdiu
1006 Anamorfoza e mesazhit të madh / Bardhyl Fico; Petrit Bezhani; Bedri Telegrafi; Roald A. Hysa; Bledar Komina
1007 Udhërrëfyesi i një myslimani : Ilmihali II (adhurimet) / Ergyn Çapan; Mithat Hoxha; Edvin Cami; Dorian Demetja
1008 Drita e zemrës / Ramiz Zekaj; Bedri Telegrafi; Jolanda Lila
1009 E besoj Kaderin / Yasar Kandemir; Mehdi Gurra; Xhevat Beqari; Petrit Bezhani; Edvin Cami
1010 I besoj engjëjt / Yasar Kandemir; Mehdi Gurra; Xhevat Beqari; Petrit Bezhani; Edvin Cami
1011 E besoj Ahiretin / Yasar Kandemir; Mehdi Gurra; Xhevat Beqari; Petrit Bezhani; Edvin Cami
1012 I besoj profetët dhe librat e shenjtë / Yasar Kandemir; Mehdi Gurra; Xhevat Beqari; Petrit Bezhani; Edvin Cami
1013 I besoj Allahut / Yasar Kandemir; Mehdi Gurra; Xhevat Beqari; Petrit Bezhani; Edvin Cami
1014 Botëkuptimi islam / Kadir Misiroglu; Mithat Hoxha
1015 Hazreti Muhamed Muatafa (sallall-llahu alejhi ve se-lem), personaliteti shembullor i pashoq / Osman Nûri Topbas; Nasir Rexhepi; Islam Dizdari
1016 Enigma e dashurisë për Allahun dhe Profetin : nga Lulishtja e zemrës / Osman Nûri Topbas
1017 Qytetërimi i virtyteve : nga epoka e lumturisë deri në ditët tona / Osman Nûri Topbas; Fatmir Sulaj; Shpëtim Kelmendi
1018 Fryma e fundit : nga Lulishtja e zemrave / Osman Nûri Topbas; Evans Drishti; Islam Dizdari; Irida Hoti
1019 Rrugëtimi i kënaqësisë shpirtërore / Islam H. Osmani; Muharrem Haziri
1020 Balkanlar ve islam : karsilasma-dönüsüm-kirilima-devamlilik : sempozyumu : 03-05 kasim 2010 : özetler = Balkans and islam : encountertranfsormation-discontinuity-continuity : international symposyum : 03-05 november 2010 : abstracts / Canakkale Onzekiz Mart University
1021 Udhërrëfyesi i një myslimani : ilmihali III (morali) / Edvin Cami; Dorian Demetja
1022 Ilmihal praktik : besimi, namazi, agjërimi, zekati, haxhi, kurbani / Osman Bilgen; Aisa Kokiçi; Dorian Demetja
1023 Fejtullah Gylen, ura mes të shkuarës dhe të ardhmes : skicë e një portreti / Ali Ünal; Edlira Llukaçej; Adriatik Kallulli
1024 Politika e ferexhesë / Joan Wallach Scott; Klodiana Smajlaj
1025 Muslimanët në kërkim të një identiteti / Adnan Silajdzic; Ermal Bega; Klodiana Smajlaj
1026 Islami politik, e ardhmja e tij / Graham E. Fuller; Ferit Hafizi; Ubejd Halluni
1027 Pastërtia te femrat, rruga e lumturisë në fikhun e gruas / Anila Canaj; Afërdita Dema
1028 Kontribut / Bujar Shehu; Redi Shehu
1029 Islam : spirit and form / Osman Nûri Topbas
1030 40 hadiths for children with stories / Yasar Kandemir; Omer Utkan
1031 Endowment, charity and service in Islam : from the apex of Islamic civilization / Osman Nûri Topbas; Ismail Eris
1032 The Prophet Muhammad Mustafa the Elect / Osman Nûri Topbas; Süleyman Derin; Erdiniç Atasever
1033 Les Larmes du Cœur : Mevlâna Djalaleddine Rûmî / Osman Nûri Topbas; Musa Belfort
1034 The Muslims Jesus : sayings and stories in Islamic literature / Tarif Khalidi
1035 Islam women and the challenges of today : modernist insights and feminist perspectives / Farzana Hassan
1036 American Muslims : the new generation : with study guide / Asma Gull Hasan
1037 Perandoria e së keqes kundër djallit të madh : trembëdhjetë shekuj mendësi lufte midis islamit dhe Perëndimit / Claude Liauzu; Bajram Muça; Liljana Papa; Brizeida Veliaj; Ilda Loci; Aleksandër Papa
1038 Arnavutçe Mevludi serif : yazan merhum nesir ve çevireni Ankara Kuyumeu Zeynullah Özyasar
1039 Hadithi - Errbeàin : Dyzet fjalë përmbledhëse të Pejgamberit, Alejhisselam të cilat i bâhen udhëheqse e plotsimit të çdo myslimani si kah besimi ashtû edhe kah moralet dhe kah veprat / Muhjiddini Neveviut; Ibrahim Dalliu
1040 Arkitektët e mendimit shkencor në qytetërimin islam : vula nga biografitë e dijetarëve muslimanë në periudha të ndryshme / Halima Al-Ghrari; Ermal Bega
1041 Mësojuni fëmijëve tuaj dashurinë për Profetin (A.S.) / Muhammed A. Jemani; Saimir H. Ismaili; Petrit Bezhani; Loela Xhafa
1042 Kudsi ndërmjet premtimit të vërtetë dhe të rremë / Safer Al-Havali; Ismail Dizdari; Jetmir Çela
1043 Dhe kthehet kjo hëna e re e Ramazanit... / Muhamed Sytari; Xhahid Bushati
1044 Islami, shkenca, muslimanët dhe teknologjia / Seyyed Hossein Nasr; Muzzafer Ikbal; Edin Q. Lohja; Ornela Ademovi
1045 Sekretet e qiellit në Kur'an : ky univers e ka një zot / Saimir Bulku
1046 Sekretet e mjekësisë në Kur'an : çudirat e krijimit në Kyran'in e shenjtë / Saimir Bulku
1047 Historija e Bektashinjve : periudha para lindjes së Bektashizmës / Ali Tomorri
1048 The Philosophy civilizattion : in two volumes / R. H. Towner
1049 Ky është Profeti Muhamed (a.s.) i dërguari i Zotit për mbarë njerëzimin / Shefik Osmani
1050 Han er Profeten Muhammed, Guds sendebud til mennesket / Shefik Osmani
1051 This is Prophet Muhammad : messenger of God for Mankind / Shefik Osmani
1052 Poslanik Muhammed Bozji vjerovjesnik za cijeli svijet / Shefik Osmani
1053 El Profeta Muhammad un Mensajero de Dios para toda la umanidad / Shefik Osmani
1054 Il Profeta Muhammad un messaggero di Dio per l'umanita / Shefik Osmani
1055 Das ist der Prophet Muhammad der Gesandte Gottes für die ganze Menschheit / Shefik Osmani
1056 Voila qui est Mohammed l'envpyé de Dieu pour l'humanité tout entiere / Shefik Osmani
1057 Aytos einai o Profitis Moameth o Apestalmenos touy Theo gia tin Anthropotita / Shefik Osmani
1058 Ova e Pratenikot Muhamed bozjot Verobesnik za celoto covesto / Mersiha Smailovik; Jasmin Rexhepi; Shefik Osmani
1059 Rrugëtimi në përjetimet e një Haxhi : udhëpërshkrim / Idriz Ramadani; Ylbere Neziri
1060 Komentimi i kaptinës Jâ Sîn / Šefik Kurdic; Idriz Ramadani; Bekim Ramadani
1061 Mahomet and His successors : in two volumes / Washington Irving
1062 Metodologjia e Pejgamberëve në thirrjen për tek Allahu në të është urtësia dhe logjika / Rabi Ibn Hadi el-Med'halij; Alban Malaj
1063 Drita e zemrës; Namazi është dritë : përmbledhje e shkurtër mësimesh e rregullash islame / Ramiz Zekaj
1064 Shkëndijë hyjnore : Distikë dhe Rubai : (nga "Methnevi dhe "Divani Qebir") / Mawlana Jalal al-Din Rumi; Reiz U. Sinani; Llazar Fype
1065 Konceptimi dhe besimi te Sadr Al-Din Shirazi (1571-1635) / Joep Lameer; Gjergj Sinani; Mirela Sinani
1066 Life, death, and afterwards : the concept of resurrection, reincarnation, ... / Nurettin Uzunoglu
1067 Marriage and divorce according to Islamic law. Code of ethics of dressing in islamic law. / Nurettin Uzunoglu
1068 Succession and law of inhetitance in Islam : family marriage, divorce / Nurettin Uzunoglu
1069 The 99 attributes of God Sharh-Ul Asma-Ul Husna in English and the concept of God in islam / Nurettin Uzunoglu
1070 Selected hadiths from the Messenger of Allah prophet Muhammad, in Arabic, English and Turkish / Nurettin Uzunoglu
1071 Islami i globalizuar / Olivier Roy; Aleko Minga
1072 Rrugëtimi i fesë islame në Shqipëri (1912-1967) : (rreth marrëdhënieve institucionale, përmbledhje dokumentesh, kronikash, informacionesh, artikujsh, analizash, etj.) / Ali M. Basha; Nimete Basha
1073 Profeti im i dashur / Ebtesam Bogari; Eris Koliqi; Bledar Komina; Majlinda Shala
1074 Anamorfoza e mesazhit të madh : e vërteta mbi Islamin, Idiosynkrazia e zonjës "O" dhe mendimi i elitës intelektuale gjithëkohore, etj., etj. jashtë teme / Bardhyl Fico; Petrit Bezhani
1075 Pse një besimtar musliman nuk e fal namazin / Feyzullah Birisik; Feim Gashi; Shpresa Kushumlija
1076 Islami / Murad W. Hofmann; Ermal Bega
1077 Kur'ani / Murad W. Hofmann; Ermal Bega; Evis Çitozi
1078 Të mësojmë kushtet e besimit / Ilir Hoxha; Zija Vukaj; Ermal Nurja
1079 Një fjalë e njëjtë : kumt dhe përqasje : një burim për Famullitë dhe Xhamitë / Nermin Begzade; Rezart Beka
1080 Thalbi i thalbit : trajtesë mbi rrugëtimin dhe udhën shpirtërore të zotëruesve të intelektit / Alameh Tabataba'i; Edin Q. Lohja; Ornela Ademovi
1081 La Via di Allah : origini, storia, sviluppi, ... / Carlo Gasbarri
1082 The Muslim discovery of Europe / Bernard Lewis
1083 Studime e reflektime / Remzi Sh. Gani
1084 Jeta politike e Imamit të tetë hazreti Ali Ibn Musa Riza A.S. / Xhafar M. Husejni; Ledio Demolli; Xhemal Balla
1085 Vol.1 : 2010-2011 / Haxhi Lika
1086 Gli Albanesi musulmani e le loro congregazioni
1087 Rreth spiritualizmit të Rumiut / Seyed Ghahreman Safavi; Sokrat Amataj; Edin Q. Lohja
1088 Familja muslimane në epokën e globalizimit / Fatima Umar Naseef; Rezarta Salihaj; Afërdita Dema
1089 Institucionet islame të Shkodrës / Smajl Bala; Blendi Alushi; Qani Sulku
1090 Tërësi lutjesh islame / Remzi Sh. Gani
1091 Filozofia islame nga zanafilla e saj deri sot : filozofia në tokën e profetësisë / Seyyed Hossein Nasr; Edin Q. Lohja; Ornela Ademovi
1092 Xhilael kulub vesaire [dorëshkrim]
1093 Pishtarja e ndershmërisë, Merjemja, sipas Biblës dhe Kuranit famëlartë / Adem Karatas; Ilir Rruga; Edlira Boriçi; Roald A. Hysa
1094 Shoqëria e epokës së lumturisë / Osman Nûri Topbas; Evans Drishti; Irida Hoti
1095 101 hapa në edukim / Osman Nûri Topbas; Edlira Boriçi
1096 Rruga e lumturisë në fikhun e gruas : pastërtia te femrat / Anvar Salim el-Xhuver; Abdullah el-Utejbij; Anila Canaj; Afërdita Dema
1097 Dyzet hadithe mbi moralin / Elton Karaj; Genti Kruja
1098 Nëse kërkon lumturinë.... / Salih ibn Abdulaziz Sindij; Bledar Ali
1099 Me kë të shoqërohesh / Abdullah ibn Ali El-Xhuajthijn; Bledar Ali
1100 Vizita e varreve dhe kërkimi i ndihmës nga i varrosuri / Ahmad ibn Abd al-Halim Ibn Taymiyah; Bledar Ali
1101 Drita Ehlibejtit : 2001-2006 / Bujar A. Horasani; Xhemal Balla; Arnisa Horasani
1102 Të mësojmë kushtet e besimit / Ilir Hoxha; Zija Vukaj; Ermal Nurja
1103 Aishja, gruaja më e dashur e Muhametit / Kurt Frischler; Albert Grabocka; Stavri Sharxhi
1104 Ejani në namaz / Abdullah Yildiz; Xheladin Hajrullai; Petrit Bezhani
1105 Revolucioni i ardhshëm : lufta për liri në Lindjen e Mesme / Walid Phares; Ergys Petriti
1106 Historitë më të bukura të njerëzve të mirë / Saimir Bulku; Roald A. Hysa
1107 Islami dhe religjionet botërore : udhëzues për mësim-besimin në shkollat e mesme / Dzemaludin Latic; Urim Poshka; Petrit Bezhani; Mehdi Gurra
1108 Islami dhe religjionet botërore : udhëzues për mësim-besimin në shkollat e mesme / Dzemaludin Latic; Urim Poshka; Petrit Bezhani; Mehdi Gurra
1109 Meditimi : rreth universit, njeriut, kuranit / Osman Nûri Topbas
1110 Hazreti Muhamed Mustafa : (krenaria e gjithësisë) / Osman Nûri Topbas; Ermal Nurja; Zija Vukaj
1111 Mësim besimi : për klasën e 8-të të shkollës 9- vjeçare / Sevco Sulejmanovic; Esma Kapetanovic; Urim Poshka; Petrit Bezhani; Mehdi Gurra
1112 Mësim besimi : për klasën e 6 të shkollës 9 vjeçare / Mensura Catovic; Urim Poshka; Petrit Bezhani; Mehdi Gurra
1113 Hapat në islam : udhëzues për shkollat e mesme / Mustafa Spasic; Urim Poshka; Petrit Bezhani; Mehdi Gurra
1114 Mësim - besimi : për klasën e 7 të shkollës 9- vjeçare / Muharrem Omerdiç; Fahira Kalajdžisalihovic; Urim Poshka; Petrit Bezhani; Mehdi Gurra
1115 Imam Khomeini : (udhëheqësi mistik dhe politik) / Ruhollah Khomeini; Perikli Jorgoni; Xhevahir Spahiu
1116 The Spiritual Quest in Humanities : 1-rst international conference on humanities : 11-13 may, 2012, Tirana, Albania : abstract book / Universiteti "Hëna e Plotë" Bedër
1117 Islami tjerër : sufizmi dhe rrëfimi për respektin / Stephen Schwartz; Flaka Surroi; Daut Dauti
1118 Rreth dhikrit dhe urtisë së tij / Xhavadi Amuli; Edin Q. Lohja; Ornela Ademovi
1119 Dua dhe lutje islame / Ahmed Izudin el-Bejanuni; Muhamed Mustafa
1120 Emra për besimtarët musliman / Imer Asllani; Husejn Ahmedi
1121 Përfundimi i mirë / Abdullah ibn Muhamed el Mutllak; Sabahudin Fetahu
1122 The Qur'an / Abdullah Yusuf Ali
1123 Shekulli dhe kijameti / Ismail Aga; Ilia Ninka
1124 Kultura islame : (organ i Komunitetit Musliman Shqiptar) : 1shtator 1939-janar/shkurt 1946 / Ludi Serica (Cami)
1125 Kultura islame : (organ i Komunitetit Musliman Shqiptar) : 1shtator 1939-janar/shkurt 1946 / Ludi Serica (Cami)
1126 Hoxhë Hasan Moglica, klerik dhe luftëtar i shquar për lirinë dhe gjuhën shqipe : monografi / Valbona Ramçi; Sakip Cami
1127 Në kërkim të zemrës së humbur / William C. Chittick; Sokrat Amataj
1128 Syntomos eikonografimenos odigos gia tin katanoisi tou islam / Nina Bursan
1129 Eikosti epistoli. Eikostos tritos logos. Trianta-tria parathyra. Oi syntomoi logoino / Said Nursi
1130 Stagones apo to islam / Hasan Paçaman
1131 Nje ixhaze i shekullit XIX i lëshuar në Ballkan / Mesut Idriz; Husamedin Abazi
1132 I madhi Ali e Zonj' e madhe Ajishe : ngjarja "Xhemel" / Josif Haxhimima
1133 I madhi Hysejn e Jezidi i Mavijes : ngjarja e përgjakshme Qerbela / Josif Haxhimima
1134 Botim i posaçëm i "Kulturës Islame" : me rastin e Mëvitjes së Dit-lindjes të H. Muhammedit, A.S.
1135 Botim i posaçëm i "Kulturës Islame" : me rastin e mëvitjes së Dit-lindjes të Haz. Muhammedit A.S.
1136 Joseph Anton : jetëshkrim / Salman Rushdie; Engjëllushe Shqarri; Sejdin Cekani; Majlinda Nishku
1137 Imam Hasan and Caliphate / Muhammad Qurrat-ul-Ain Abidiy; Sibtul Hasan Hansvi; Zahir Davadani
1138 Makkah & Madinah [album]
1139 The Architectural achievements of King Abdul-Aziz in the honored area of Makkah : 1924-1953 [album] / Nasser Bin-Ali Al-Harithy
1140 Katalog i veprimtarisë dhe funksionit zyrtar të KMSH-së / Andrin Rasha; Komuniteti Mysliman i Shqipërisë
1141 Kontributi i prijësve myslimanë në formësimin e vetëdijes dhe identitetit kombëtar : Tiranë, 28-29 shtator 2012 : libri i abstrakteve dhe programi i konferencës / Andrin Rasha; Komuniteti Mysliman i Shqipërisë
1142 100 personalitete shqiptare të kulturës islame : shekulli XIX-XX : enciklopedi / Genti Kruja; Andrin Rasha; KMSH
1143 Krerët fetarë në lëvizjen kombëtare shqiptare në Vilajetin e Kosovës : (1878-1912) / Nuredin A. Ahmeti; Gazmend Rizaj
1144 Anamorfosi del grande messaggio : la verita sull'islam, l'indiosincrasia della signora "O", ed il pensiero dell'élite... / Bardhyl Fico; Mirton Resuli
1145 Kultura islame : (organ i Komunitetit Musliman Shqiptar) : 1shtator 1939-janar/shkurt 1946
1146 Hafiz Mustafa Doraçi : 1894-1974 / Xhemal Balla; Lira Musollari
1147 Mbi traditën profetike... / Gilman Kazazi; Safinas Boksi
1148 Dëshmi historike dhe kthetrat në Islam / Ahmed Mora; Kujtim Mora
1149 Vlora e krenarisë islame / Remzi Sh. Gani
1150 Fletë të ndritura nga jeta e profetit A.S dhe e shokëve të tij të paharruar / Muhammed Ali es-Sâbuni; Nasuf Hoxha; Petrit Bezhani
1151 Mësim-Besimi 5 : për klasën e 5-të të shkollës 9-vjeçare / Mustafa Prljaca; Nezir Halilovic; Urim Poshka; Petrit Bezhani; Mehdi Gurra
1152 Mësim-Besimi 3 : për klasën e 3-të të shkollës 9-vjeçare / Mina Pleh; Muamer Tinjak; Melika Nezirovac; Urim Poshka; Petrit Bezhani; Mehdi Gurra
1153 Mësim-Besimi 2 : për klasën e 2-të të shkollës 9-vjeçare / Muamer Tinjak; Urim Poshka; Petrit Bezhani; Mehdi Gurra
1154 Mësim-Besimi 1 : për klasën e 1-rë të shkollës 9-vjeçare / Ibrahim Begovic; Urim Poshka; Petrit Bezhani; Mehdi Gurra
1155 Mësim-Besimi 4 : për klasën e 4-t të shkollës 9-vjeçare / Hazema Nistovic; Ibro Nistovic; Mensur Valjevac; Urim Poshka; Petrit Bezhani; Mehdi Gurra
1156 Në zemrat besimtare / Nuredin Lushaj
1157 Kërkime për zemrën e humbur : eksplorime në mendimin islamik / William C. Chittick; Sokrat Amataj
1158 Ibn Arabiu, trashëgues i profetëve / William C. Chittick; Edin Q. Lohja; Ornela Ademovi
1159 Life of Mohamet / Washington Irving
1160 Zemrat e ndriçuara / Saimir Bulku
1161 Üstad Ali Ulvi Kurucu : hatiralar / Ali Ulvi Kurucu; Ertugrul Düzdag; Seref Yilmaz
1162 Üstad Ali Ulvi Kurucu : hatiralar / Ali Ulvi Kurucu; Ertugrul Düzdag; Seref Yilmaz
1163 Üstad Ali Ulvi Kurucu : hatiralar / Ali Ulvi Kurucu; Ertugrul Düzdag; Seref Yilmaz
1164 Në fillimet e nacionalizmit shqiptar : lindja e një kombi me shumicë myslimane në Evropë / Nathalie Clayer; Artan Puto
1165 Probleme në rrugën e jetës islame / Muhammad al-Ghazzali; Lavdrim Hamja; Islam Dizdari
1166 Etika e sjelljes ndaj dijetarëve / Abdurahman ibn Muala Al-Luejhik; Eduart Thartori; Arsen Muskuri; Roald A. Hysa
1167 Kalendari i vitit 2013
1168 Për fjalën më të bukur / Gilman Kazazi; Zyhdi Lungu
1169 Kurani dhe njeriu : koment i veprës "Ajka e kuptimeve të Kur'ani Qerimit", H.I.Dalliu / Xhemal Balla
1170 Ilmihali : përmbledhje e shkurtër mësimesh e rregullash islame / Bashkim Avdiu; Zija Vukaj
1171 Komentimi i Kuranit dhe metodologjia e interpretuesve të tij / Walid Musaid al-Tabtabi; Telat Sula; Qani Sulku
1172 Feja Islame dhe Krishtërimi : (studim dhe reflektime) / Bardhyl Shehaj
1173 The Spiritual quest in humanities : first international conference in humanities, 11-13 May 2012, Tirana, Albania : proceedings book / Universiteti "Hëna e Plotë" Bedër
1174 Surja Eel Mulk (pushteti suprem)-garancia hyjnore nga ndëshkimi i varrit / Jasir bin Ismail Radi; Altin Torba; Jolanda Lila
1175 Ta jetosh jetën sipas Islamit / Ramazan Tamer Büyükküpçü; Asllan Shehu; Petrit Bezhani
1176 Namazi, një veprim teuhidi / Abdullah Yildiz; Altin Qefalia
1177 Leksione në doktrinën islame / Muhamad Tekij Misbah El Jezdi; Pëllumb Jaupi; Jetmir Çela
1178 Duaja e Kumelit / Ali ibn Abi Talib; Xheladin Hamza
1179 Shtatë ëndrrat e Shqipërisë / Ali Korça; Ermal Bega
1180 Nùn-Pasha Lapsin... : shënime vetiake nga periudha e drejtimit të Myftinisë Shkodër : prill 2010-prill 2013 / Muhamed Sytari; Xhahid Bushati
1181 Gjunjëzimi i evolucionit : disfata shkencore e darvinizmit dhe e sfondit të tij ideologjik / Harun Yahya; Elton Gjeçi
1182 Krijimi i universit / Harun Yahya; Ahmet Gjinishi; Roald A. Hysa
1183 Përmbledhje e ligjeve islame : sipas verdikteve të autoritetit bashkëkohor / Sejjid Ali el-Huseini Sistani; Edin Q. Lohja; Ornela Ademovi
1184 Toleranca në islam : ky është islami : parimi dhe zbatimi / Sheuki ebu Khalil; Lavdrim Hamja; Edlira Boriçi
1185 Grupi i shpëtuar është i gjithë ummeti islam / Muhammed Adil A. Kejali; Lavdrim Hamja; Albri Brahusha
1186 Orientalizmi : synimet dhe mekanizmat e tij / Muhamed F. ez-Zijadi; Roland Vishkurti; Ermal Bega
1187 Kontributi i prijësve myslimanë në formimin e vetëdijes dhe identitetit kombëtar : konferencë shkencore : Tiranë, 28-29 shtator 2012 / Komuniteti Mysliman i Shqipërisë; Bashkësia Islame e Kosovës; Bashkësia Fetare Islame e Maqedonisë
1188 Besimi, arsyeja dhe shpallja : pikëtakimet e reja / Tim Winter; Arjol Guni; Rezart Beka; Arlind Novi
1189 Mesnevi / Mawlana Jalal al-Din Rumi; Mithat Hoxha
1190 Mesnevi / Mawlana Jalal al-Din Rumi; Mithat Hoxha
1191 Mesnevi / Mawlana Jalal al-Din Rumi; Mithat Hoxha
1192 Mesnevi / Mawlana Jalal al-Din Rumi; Mithat Hoxha
1193 Mesnevi / Mawlana Jalal al-Din Rumi; Mithat Hoxha
1194 Mesnevi / Mawlana Jalal al-Din Rumi; Mithat Hoxha
1195 Sekreti i namazit : (për të rinjtë) / Muhsin Keraeti; Valbona Horozova; Blerina Harizaj
1196 Haxhi dhe Umreja / Genti Kruja; Komuniteti Mysliman i Shqipërisë
1197 Një e treta e Kuranit / Gilman Kazazi; Ermira Alija
1198 Jeta e Muhammedit, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të / Bashiruddin Mahmud Ahmad; Samad Ghori; Muhamet Peci; Rexhep Hasani
1199 Gadiri : plotësimi i mesazhit / Ledio Demolli; Denis Ahmeti
1200 Hyrje në shkencën e Tefsirit / Islam ibn Tejmijje; Mexhdi Arafat; Ervin Murati; Ines Rushiti
1201 Antologjia e ëndrrës : ese dhe përsiatje filozofike / Hasan M. Selimi; Lulëzim Logu
1202 Shijoje ëmbëlsinë e besimit / Saimir Bulku
1203 Mevludi Sherif (i përpunuar) dhe argumentet për të / Ali Ulqinaku; Abdulla Zemblaku; Ymer Aga
1204 Salat : the muslim prayer book
1205 Akaid : ders kitabi : 12 sinif / Muhit Mert; Kasim Ilhan; Erkan Öztürk
1206 Hitabet : ders kitabi : 12 sinif / Abdülhakim Yüçe; Yakup Sahin; Sami Ikiz
1207 Hadis : ders kitabi : 11 sinif / Ayhan Takines; Asim Budak; Tolga Kazan; Ibrahim Simsek
1208 Siyer : ders kitabi : 11 sinif / Kasim Ilhan; Sami Ikiz; Bilal Suna
1209 Fikih : ders kitabi : 11 sinif / Ahmet Gümüs; Ömer Çalis; Muhhammadjon Ismailov
1210 Tefsir : ders kitabi : 12 sinif / Muhittin Akgül; Mustafa Hatipoglu; Habib Kahraman
1211 Njohuritë themelore të fesë islame : klasa 10 / Bilal Bodlli; Emirjon Vathaj; Taulant Bica; Fatjon Nurçe; Valdrin Mera
1212 Izvještaj : delegatâ ivz kraljevine Jugoslavije na Kongresu Evropskih Mislimana u ženevi : 12 - 15 septembra 1935 godine
1213 Vol.3 : 2012-2013 / Haxhi Lika; Ferit Lika
1214 Mevlud / Ali Korça
1215 Angiolello, historien des ottomans et des persans / Giovan Maria Angiolello; Jean Reinhard
1216 Vol. 2 : Dal 632 al 661 dell' era volgare
1217 Vol. 3 : Dal 661 al 750 dell' era volgare
1218 Vol. 4 : Dal 750 al 870 dell' era volgare
1219 Vol. 6 : Dal 974 al 1099 dell' era volgare
1220 Vol. 7 : Dal 1099 al 1187 dell' era volgare
1221 Vol. 8 : Dal 1187 al 1258 dell' era volgare
1222 Vol. 9 : Dal 1258 al 1340 dell' era volgare
1223 Vol. 10 : Dal 1340 al 1402 dell' era volgare
1224 Vol. 11 : Dal 1403 al 1453 dell' era volgare
1225 Vol.12 : Indice
1226 Dëshmitar në Sahar... : kujtime nga Umreja, Mekë, 1-7 mars 2013 / Muhamed Sytari; Albri Brahusha
1227 Kurani dhe njeriu : koment i veprës ''Ajka e kuptimeve të Kur'ani Qerimit'' të H. I. Dalliut" / Xhemal Balla
1228 V.1 : Vitet 1923-1924-1925
1229 Anija e shpëtimit Ehl-ibejti / Seyyid Mübarek Erol; Ishak Shala; Artan Sadiku
1230 Tasavvufi për fillestarë / Siraceddin Önlüer; Agron Islami; Ergin Jable
1231 V.6 : Said Najdeni - Hoxhë Voka dhe Hafiz Sherif Langu : studim monografik
1232 Personalitete të kulturës fetare e atdhetare në Tiranë / Xhemal Balla; Andrin Rasha
1233 Njëqind lutje nga Kurani dhe Suneti / Kastriot Bardhi; Altin Torba; Rezarta Alla
1234 Përzgjedhje e haditheve të normave dhe të moraleve / Mustafa Tërniqi; Arsen Muskurti; Jolanda Lila; Grup autorësh
1235 Vesvesi (Cytja) : këndvështrim sheriatik dhe mjekësor : studim në terren : bazuar në thëniet e Sahabëve, Tabi'inëve, Tabi Tabi'inëve dhe Dijetarëve të Umetit Islam / Abdurrahman Ibën Sajir El-Auad; Altin Torba; Arjan Koçi
1236 Zbulimi i së vërtetës : (pyetje dhe përgjigje rreth shi'izmit) / Xha'fer Sobhan; Besim Idrizi; Astrit Fetahu
1237 Tek Abaz Aliu / Nuri Çuni; Petrit Bezhani
1238 Islam birligi ve küresel baris konferansi : 100. yilinda hutbe-i samiye konferansi : 4 subat 2012 Ankara / Kadir Aytar
1239 Risale- i Nur'da egitim düsüncesi : [tasnif ve yaklasim] / Bestami Çiftçi
1240 Türkiye'de falcilik gelenegi ile bu konuda iki eser : Risale-i falname li Ca'fer-i Sadik ve Tefeülname / Ayse Duvarci
1241 Fotograflarla kutsal topraklar [album] : hicaz album / Necati Öztürk; Ö.Faruk Aksoy; Ahmet Özel
1242 Milliyet fikri ve demokrasi : münâzarât konferansi : 1 ekim 2011 Ankara / Kadir Aytar
1243 Uluslararasi katilimli I. islamofobia sempozyumu : 30 haziran-1 temmuz 2012 Istanbul
1244 Said Nursi'nin egitim felsefesi Medresetüzzehra : Van, 12-14 ekim 2012 / Kadir Aytar
1245 Risale-i nur egitim çalistaylari / Kadir Aytar
1246 Risale-i nur ve sanat çalistaylari : çalistay, 22 mayis 2010 -29 ocak 2011 / Kadir Aytar
1247 Sari Saltik : popüler islâm'in balkanlar'daki Destani Öngüsü (XIII. Yüzyil) / Ahmet Yasar Ocak
1248 Haci Bayram Veli sempozyumu bildirileri : 16 kasim 1999
1249 Müslümanlik ve Kur'an-i Kerim'den Âyetlere Islâm Esaslari (Islam Ilm-i Hâli) / Yusuf Ziya Yörükân
1250 Anadolu'da Aleviler ve Tahtacilar / Yusuf Ziya Yörükân; Turhan Yörükân
1251 Çagimizda bir havari : Zübeyir / Hüseyin Kara
1252 Ankara Cenabi Ahmet Pasa Camii / Seyfi Baskan
1253 Fârâbi / Fahrettin Olguner
1254 Atesin yakmadigi Âsik : kissalarin diliyle imam / Dilaver Selvi
1255 Târih- i Kebir : (tevârih-i Enbiyâ ve Mülûk) : tercüme ve tipkibasim / Ca'feri b. Muhammed el-Hüseyni; Ismail Aka
1256 Niyazî-i Misrî ve tasavvuf anlayisi / Mustafa Askar
1257 The Sources of the national integrity : remainings from Asia to Anatolia / Harun Güngür; Abdurrahman Küçük; Pinar Gedikoglu
1258 Mevlud / Ali Korça
1259 Dëshira të fshehta : ligjërata të mbajtura nga një mjeshtër sufi i kohës sonë / Nazim al-Haqqan; Enilda Meidani; Petrit Bezhani
1260 Asimilatorskata politika na turskite zavoevateli : sbornik ot dokumenti pomohamedancvania i poturcvania (XV - XIX v.) / Pet"r Petrov
1261 Asimilatorskata politika na turskite zavoevateli : sbornik ot dokumenti pomohamedancvania i poturcvania (XV - XIX v.) / Pet"r Petrov
1262 Terminologjia islame : (tryezë shkencore : Prishtinë, 10 nëntor 2005) / Ekrem Murtezai
1263 Oi Laoi : stous opoious apostolthikan iera vivlia : opos anaferontai sto Korani / Hasan Paçaman
1264 Kriza botërore dhe rruga drejt paqes : përmbledhje fjalimesh dhe letrash / Masroor Ahmad; Samad Ghori; Shahid A. Butt; Ina Komino
1265 Ç'urdhnon Kur'ani / Vehbi Dibra; Haxhi Lika
1266 Katalog i veprimtarisë së Komunitetit Mysliman të Shqipërisë / Andrin Rasha; Haxhi Lika; Ferit Lika; Komuniteti Mysliman i Shqipërisë
1267 A Hit igazságai : a huszonkettedik szó / Said Nursi
1268 A Rövid szavak / Said Nursi
1269 Válogatott elöadások / Abdul Kadir Geilani; Kiss Zsuzsanna
1270 Megszabadulás a hibáktól : a vezetés kezdete / Muhammad al-Ghazzali
1271 A Legnagyobb jel / Said Nursi
1272 A Kegyes Korán : értelmezése és magyarázata magyar nyelven / Kiss Zsuzsanna
1273 Az islám Prófétája / Martin Lings; Kiss Zsuzsanna
1274 Islám : hit, istenszololgálat / Osman Nûri Topbas
1275 Tre themelet dhe argumentet e tyre / Muhammed Ibn Abdulvehhab; Nexhat Ibrahimi
1276 Islami ne fokus / Hammudah Abdalati
1277 [Katalogu i aktivitetit të Komunitetit Musliman në Shqipëri] / Ali Zaimi; Genti Kruja; Ferit Lika; Dritan Hoxha
1278 Catalogue of Muslim Community of Albania activity / Ali Zaimi; Genti Kruja; Ferit Lika; Dritan Hoxha
1279 Akideja tahauije : komente dhe shënime / Muhammad Nasiruddin el-Albani; Shuajb Rexha
1280 Besimi i Ehli Sunetit dhe Xhematit / Muhamed Saleh El-Uthejmin; Ylli Rama; Telat Sula
1281 Shpjegimi i 40 haditheve të Imam Neueuiut dhe shtesës së Ibn Rexhepit / Abdulmuhsin el-Abbad; Fatjon E. Isufi; Sashenka Jaupi
1282 Akideja e Selefëve dhe dijetarëve të Hadithit / Ismail ibn Abdurrahman Sabuni; Bledar Karaj
1283 Agjërimi i Ramazanit
1284 Muhamedi : profeti ynë / Muhamed Ali; Musa Ali Basha
1285 Forma e namazit të Muhammedit S.A.V.S. në fjalë të shkurtra / Muhammad Nasiruddin al-Albani
1286 Perspektivat islame rreth shkencës : dija dhe përgjegjësitë / Ali Ünal; Dritan Hoxha; Silvester Manaj
1287 Udhëtim qëllimi të epërm / M. Fethullah Gülen; Silvester Manaj; Arbër Qemali
1288 Ideali për të jetësuar / M. Fethullah Gülen; Edvin Cami; Silvester Manaj
1289 Lëvizja Gylen : një analizë sociologjike e një lëvizjeje civile me rrënjët në islamin modern / Helen Rose Ebaugh; Dritan Hoxha; Silvester Manaj
1290 33 hadithe për fëmijë / Adem Garip; Silvester Manaj
1291 Lutjet e përditshme të muslimanit / Abdul Fettah Hamdan; Dëshir Sheshi; Alban Kodra
1292 Profeti ynë i dashur Muhamedi (paqja qoftë mbi Të) me gjuhën e kafshëve, bimëve dhe sendeve / Aysegül Aygün; Mithat Hoxha
1293 Ebu Bekër Essiddiku : figurat më të shquara islame
1294 Alfabeti i Kur'anit dhe njohuritë e ilmihalit / Muzafer Exhevit
1295 Amaneti : njeriu e mbarti Atë / Sana Abid; Dëshir Sheshi; Ilir Curri
1296 Profetët / Sana Abid; Altin Shehu; Dëshir Sheshi; Ilir Curri
1297 Përgjegjësia dhe kujdesi / Sana Abid; Festim Doka; Ilir Curri
1298 Islami dhe gratë / Jolanda Lila; Ilir Curri
1299 Gruaja në Islam / Fatima Umar Naseef; Ilir E. Haxhiaj
1300 Njeriu që ndryshoi botën : Muhamedi (alejhi selam) / Jolanda Lila; Ilir Curri
1301 Islami shkurtimisht / Jolanda Lila; Ilir Curri
1302 Jeta e këndshme : udha e saj është e gjerë dhe lugina e saj pjellore / Enes Ahmed Kerzun; Gentian Bodlli; Afërdita Dema
1303 Vendi më i dashur / Gilman Kazazi; Irida Hoti
1304 Silluni mirë me gratë / Sana Abid; Altin Shehu; Dëshir Sheshi; Ilir Curri
1305 Bëhu falënderues ndaj Meje dhe ndaj prindërve të tu! / Sana Abid; Altin Shehu; Ilir Curri
1306 Kujdesi i Kuranit dhe i Sunetit për ndjenjat e gruas / Maha al-JarAllah; Dëshir Sheshi
1307 Cilësitë e Allahut dhe emrat e tij të bukur : në frymën e besimit islam / Abdurrahman H. el-Mejdani; Bekim Sulejmani
1308 Kur'ani-i : përkthim me komentim / Sherif Ahmeti; Muhamed Gashi; Miftar Ajdini
1309 Dialogu kristiani dhe muslimani / Hasan Baxhil
1310 Jeta e dërguarit Muhammed / Leila Azzam; Aisha Gouverneur
1311 Kalendari i vitit 2015
1312 Mirësjellja në islam : (udhëzues praktik për jetën e muslimanit) / Abdülfettah Ebu Gudde; Lavdrim Hamja; Bedri Telegrafi; Qani Sulku
1313 Raif Kadiu i Dibrës : monografi / Arian Kadiu; Muharrem Dezhgiu; Besnik Rama
1314 Mbi të kënduarit e Kur'anit : tertili (texhvidi) : përkth. / Emin Behrami
1315 Ateizmi : një vështrim kritik / Salih ibn Abdulaziz Sindij; Ervis Bilali; Edmond Ajdini; Shuajb Rexha
1316 Besimi dhe islami : përkth. nga turq. / Mawlânâ Diyâ ad-din Khâlid al Baghdâdî
1317 Zoti është një dhe feja është një : shekulli i islamit dhe i shqiptarëve / Hekuran Taullah
1318 Vol. 4 : Janar-Dhjetor 2014
1319 Ç'thotë Bibla për Muhammedin (A. S.) / Ahmed Deedat
1320 50 mijë gabimet e Biblës dhe dialogu i Papës me myslimanët / Ahmed Deedat
1321 "Zoti" që kurrë nuk ka ekzistuar / Ahmed Deedat
1322 Filozofët muslimanë : 1410-1990 / Vexhi S. Demiraj
1323 Dritë e zemrës : përmbledhje e shkurtër mësimesh e rregullash islame : për të gjithë bijtë e bijat shqiptare / Ramiz Zekaj
1324 Agjërimi i Ramazanit : edukatë dhe vetëngadhnjim / Mohammad Abdallah Draz
1325 Në botën e mendimit : përkth. / Mohammad al-Massari
1326 Muhammedi Alejhisselam dhe Kur'ani i shenjtë : përkth. / Ebu'l-a'la El-Mewdudi
1327 Islami / Muhamed Mustafa
1328 Muhamedi : kush është ai? : biografi dhe udhëzues i ilustruar : dëshmi nga mendimtarët perëndimorë
1329 Aspekti praktik i edukimit islam / Leyla Abdul Rashid el-Attar; Ilir Curri; Krenita Hakrama
1330 Dyzet hadithe dhe shtojca e Ibni Rexhebit : përkth. / Imam En-Nevevi
1331 Gruaja muslimane dhe detyrimet e saj : përkthim / Imam ash-Shaheed
1332 Medreseja e Tiranës [album] : një shekull në shërbim të dijes : 1924-2014 / Ömer Çalis; Genti Kruja; Komuniteti Mysliman i Shqipërisë
1333 Meuludi Sherif : lindja e Hazreti Muhammedit alejhisselam / Ali Ulqinaku
1334 Bibliografia e gazetës "Drita Islame" : Janar 1992-Dhjetor 2011 / Andrin Rasha; Haxhi Lika; Komuniteti Mysliman i Shqipërisë
1335 Islamizmi i diturisë : parimet e përgjithshme dhe plani i punës : përkthim / Ismail Faruq
1336 Festat fetare myslimane
1337 Orientalistika kundër Islamit / Vehbi S. Gavoçi
1338 Pejkamberi Muhammedi (a.s.) : jeta dhe vepra / Vehbi S. Gavoçi
1339 Shtyllat e islamit ose si e pse? / Vehbi S. Gavoçi
1340 Sahîhu-L-Buhâri në gjuhën shqipe / Muhammad ibn Ismail al Bukhari; Feti Mehdiu; Azem Xheladini
1341 40 Hadithe rreth mirësisë së diturisë / Jahja Nurudin Itër; Lavdrim Hamja; Muhamed Sytari
1342 Njohuritë themelore të fesë islame : klasa 10 / Bilal Bodlli; Emirjon Vathaj; Fatjon Nurçe; Taulant Bica; Valdrin Mera
1343 Drejt leximit të Kur'anit fisnik : (Elif-Ba) / Elton Karaj
1344 Hadithi-Errbeain : 40 fjalë përmbledhëse të Pejgamerit, Alejhisselam, tëcilat i bahen udhëheqese e plotësimit të çdo myslimani si kah besimi ashtu dhe kah moralet dhe kahveprat : përkth. / Muhjiddini Neveviut
1345 Akidja e Imam Tahavit / imam al-Tahawi; Hamza Yusuf; Edvin Cami; Rezart Beka
1346 Hyrje në islam / Muhammed Hamidullah; Bahri Aliu
1347 Tre themelet dhe argumentet e tyre : përkth. / Muhamed ibn Abdul-Uehab
1348 Inkrima Ibnu Abi Xhehl
1349 Përhapja e islamit : përkth. / Sami Frashëri
1350 Muhammedi, profeti islam / Vehbi Ismaili
1351 Deklarata islame : përkthim / Alija Izetbegovic
1352 Islami ndërmjet lindjes dhe perëndimit : përkthim / Alija Izetbegovic
1353 Islami ndërmjet lindjes dhe perëndimit : përkthim / Alija Izetbegovic
1354 Islami sot dhe nesër : deklarata islame : përkthim / Alija Izetbegovic
1355 Islama sot dhe nesër : deklarata islame / Alija Izetbegovic; Nexhat Ibrahimi
1356 Ilmihal : themelet e fesë islame / Fejzulah Hadžibajric; Sherif Ahmeti
1357 Ilmihal : themelet e fesë islame / Fejzulah Hadžibajric; Sherif Ahmeti
1358 Themelet e fesë islame / Fejzulah Hadžibajric; Sherif Ahmeti
1359 Mësonja fëmijëve tuaj dashtuninë për Profetin Muhammed (a.s.s.) / Muhammed A. Jemani; Vehbi S. Gavoçi
1360 Mësonja fëmijëve tuaj dashtuninë për Profetin Muhammed (a.s.s.) / Muhammed A. Jemani; Vehbi S. Gavoçi
1361 An Inquiry concerning Al-Mahdi and the last luminary / Muhammad Baqir Sadr
1362 Si të bëhet të falurit : perkthim / Kamal Ali Al-Muntasir
1363 Pushteti islam : përkthim / Ruhollah Khomeini
1364 Histoire politique des peuples Musulmans depuis Mahomet jusqu'à nos jours / J. J. Barrau
1365 Histoire politique des peuples Musulmans depuis Mahomet jusqu'à nos jours / J. J. Barrau
1366 Die Albanische Muslime zur Zeit der Nationalen Unabhängigkeitsbewegung (1878-1912) / Peter Bartl
1367 100 personalitete shqiptare të kulturës islame : shekulli XIX-XX : enciklopedi / Genti Kruja; Andrin Rasha; KMSH
1368 Pikëllimi / Seyyed ibn Tawus; Korab Hoxha; Syrja Xhelaj
1369 40 Hadithe për agjërimin dhe ramazanin / Lavdrim Hamja; Muhamed Sytari
1370 Ramazani, muaj identiteti / Arben Halluni; Myftinia e Shkodrës
1371 7/24 Ilm-i hâl / Altin Qefalia; Edvin Cami; Petrit Bezhani
1372 Logjika islame
1373 Dialog me mikun ateist / Mustafa Mahmud; Nexhat Ibrahimi
1374 Rreziku i nuskave (hajmalive) / Ali Ibn Yahya al-Haddadi
1375 Koncepte / Agim Dedej
1376 Të kuptuarit e Kur'anit : përkthim / Murtezà Mutahhari
1377 Kur'an-i : përkthim me komentim / Sherif Ahmeti
1378 Kurani glorioz : përkthime dhe komente nga "Suretu Nebee" (lajmërim) në "suretu Ennas" (njerëzve)
1379 Letër motrës dhe nënës muslimane : përkthim / Merjem Kurdic
1380 Jasin-i dhe 20 sure tjera shqip me transkriptim / Feti Mehdiu; N. Simnica
1381 Nga tematika e Kur'anit / Feti Mehdiu
1382 Islami fe e ardhmërisë : përkth. / Sejjid Kutub
1383 Kjo fe : përkth. / Sejjid Kutub
1384 Nën hijen e Kur'anit : 12 sûret e fundit : përkth. / Sejjid Kutub
1385 Shenjat në rrugë : përkthim / Sejjid Kutub
1386 Mevlânâ'nin Gözüyle Asiklarin namazi / Abdulaziz Hatip
1387 Hz. Ali'den kerremallahu vechehu hikmetler / Ali ibn Abi Talib; Abdulaziz Hatip
1388 Düzyazilar : makaleler, tefsirler, vaazlar / Mehmet Akif Ersoy; A. Vahap Akbas
1389 Fikhin aydinliginda Ibadet ve hayat / Kemal Yildiz
1390 Ortaçaglar Anadolu'sunda Islam'in ayak izleri : selçuklu dönemi : makaleler-arastirmalar / Ahmet Yasar Ocak
1391 Hz. Ibrahim ve dostluk : 22-24 mart 2013 sanliurfa / Kadir Aytar
1392 Dirilis mustusu / Sezai Karakoç
1393 Islami dhe nacionalizmi : përkth. / Ali Muhammed Nakavi
1394 Parimet islame : përkthim / Syed Abdul Ala Maudoodi
1395 Roli i studentëve muslimanë në rindërtimin e botës islame : përkthim / Syed Abdul Ala Maudoodi
1396 Të kuptuarit e drejt të islamit : përkthim / Syed Abdul Ala Maudoodi
1397 Të drejtat e njeriut në islam : përkthim / Syed Abdul Ala Maudoodi
1398 Burimet e Kur'anit : një pasqyrë kritike e teorive të autorësisë së Kur'anit / Hamza M. Njozi
1399 Uniteti në jetëshkrimin e Profetit dhe Ehli Bejtit / Mehdi Nekevi Samani; Redis Sheko; Liseda Ramaj
1400 Kushtetuta e Republikës Islamike të Iranit / Edlira Osmani; Klodiana Smajlaj
1401 Ky është Islami / Muhammad Hassan Ghadir Abyaneh; Edlira Osmani; Klodiana Smajlaj
1402 Etika dhe zhvillimi shpirtëror / Mujtaba Musavi Lari; Mentor Çadri; Dorina Basha
1403 Piktori i vogël / Xhemal Daciqi; Ismail Dizdari
1404 Islami gjatë shekujve të fundit në Andaluzi dhe në Perandorinë Osmane : përkthim / Taha El-Mudevver; Muhamed Mustafa
1405 Islami dënon diskriminimin racor : përkthim / Mahmud Seid Muhammed
1406 Dëshiroj të pendohem, por... : përkthim / Muhammed Salih Munexh-xhid
1407 Etika gjinore në islam dhe në botën perëndimore : përkthim / Murtezà Mutahhari
1408 Hytbet e Xhumasë / Fatjon E. Isufi; Alban Kodra; Bledar Haxhiu; Justinian Topulli; Roald A. Hysa; Telat Sula
1409 Përzgjedhje antologjike / Muhammad al-Ghazzali; Shpëtim Doda; Mira Meksi; Arian Leka
1410 Përzgjedhje antologjike / Nasir al-Din Tusi; Shpëtim Doda; Mira Meksi; Arian Leka
1411 Dritëhedhje filozofike / Muhammad Misbah Yazdi; Shpëtim Doda; Arben Haxhiymeri; Adriatik Derjaj
1412 Dritëhedhje filozofike / Muhammad Misbah Yazdi; Shpëtim Doda; Arben Haxhiymeri; Adriatik Derjaj
1413 Përzgjedhje antologjike / Avicenna; Shpëtim Doda; Mira Meksi; Arian Leka
1414 Përzgjedhje antologjike / Abu Nasr al-Farabi; Shpëtim Doda; Mira Meksi; Arian Leka
1415 Sqarimi i vizitës së ligjëruar nga vizita jo e ligjëruar në Xhamitë e Medinës Pejgamberane : gjykimet e vizitës dhe sjelljes në të / Abd a-Aziz Ibn Baz; AbdusSamed Meta
1416 Mësime të rëndësishme për mbarë umetin / Abd a-Aziz Ibn Baz; AbdusSamed Meta
1417 E vërteta e hidhur / Muhammad al-Ghazzali; Lavdrim Hamja; Edlira Boriçi
1418 Edukata islame : (broshurë morale udhëzuese, e lidhur ngusht me jetën e një myslimani) / Abdülfettah Ebu Gudde; Lavdrim Hamja; Edlira Boriçi
1419 Hutbe të zgjeruara të Muhammedit Alejhisselam / Jusuf Ramiq; Nexhat Ibrahimi
1420 Shkaqet e shpalljes së Kur'ani Kerimit : përkthim / Jusuf Ramiq
1421 Personaliteti i njeriut në këndvështrimin islam / Xhemal Balla; Argita Balla
1422 Xhemal Balla studiues dhe mendimtar islam / Shpëtim Beqiri
1423 Traktati mbi konfirmimin e relacionit mes filozofisë dhe sheriatit : përkthim / Ibn Rusdi
1424 Rruga e myslimanit : përkthim
1425 Aktivitete të Komunitetit Mysliman Shqiptar : viti 2015 / Komuniteti Mysliman i Shqipërisë
1426 Një jetë tjetër / Halit Ertugrul; Aida Sijani; Aisa Kaduku; Haxhi Lika
1427 V.1 : Vitet 1923-1924-1925
1428 V.2 : Vitet 1926-1927-1928
1429 V.3 : Vitet 1929-1930
1430 V.4 : Vitet 1931-1932-1933
1431 V.5 : Vitet 1933-1934
1432 V.6 : Viti 1935
1433 V.7 : Viti 1936
1434 V.8 : Viti 1937
1435 V.9 : Viti 1938
1436 V.10 : Viti 1939 : artikuj të zgjedhur
1437 Youth and morals / Mujtaba Musavi Lari; Odeh Muhawesh
1438 Muslimanët e Ballkanit : çështja Lindore në shekullin XX / Fikret Karcic; Urim Poshka; Petrit Bezhani
1439 Fikh-el-ibadat : rregullat mbi detyrat themelore islame : përkthim / Muhamed Seid Serdarevic
1440 Si duhet ta përcjellim të vdekurin : përkthim / Ismail Ismaili
1441 Si të bëhesh mysliman : përkthim
1442 Si të bëhesh mysliman : përkthim
1443 Si të bëhesh musliman : përkthim
1444 Si të bëhesh musliman : përkthim
1445 Si të bëhesh mysliman : përkthim
1446 Filozofia e agjërimit dhe rregullat e tij : përkthim / Mustafa Sibai
1447 Filozofia e agjërimit dhe rregullat e saj : përkthim / Mustafa Sibai
1448 Mësime të rëndësishme për mbarë umetin / Abdul-Azis ibn Abdullah ibn Baz; AbdusSamed Meta
1449 Çfarë është selefizmi? / Abdullah ibn Abdurrahim el-Buhari; AbdusSamed Meta
1450 Mesnevî / Mawlana Jalal al-Din Rumi; Ahmet Metin Sahin; M. Fatih Çitlak; Seref Yilmaz
1451 Mesnevî / Mawlana Jalal al-Din Rumi; Ahmet Metin Sahin; M. Fatih Çitlak; Seref Yilmaz
1452 Mesnevî / Mawlana Jalal al-Din Rumi; Ahmet Metin Sahin; M. Fatih Çitlak; Seref Yilmaz
1453 Katër rregullat / Muhamed ibn Abdul-Uehab; Abd a-Aziz Ibn Baz; Alban Malaj
1454 Gewalt und Koexistenz : Muslime und Christen im spätosmanischen Kosovo (1870-1913) / Eva Anne Frantz
1455 Shkurtimi i "Forma e Namazit të Pejgamberit sal-l Allahu alejhi ue sel-lem" / Muhammad Nasir-al-Din Al-Albani; AbdusSamed Meta
1456 101 parime në shërbim / Osman Nûri Topbas; Albert Halili; Zija Vukaj
1457 Udhëtimi drejt Zotit : nga besimi në mirësi / Osman Nûri Topbas; Ilir Hoxha; Zija Vukaj
1458 Shqetësimi për brezat / Osman Nûri Topbas; Ilir Hoxha; Zija Vukaj
1459 Shërbimi : shkalla më e lartë e përsosjes shpirtërore / Osman Nûri Topbas; Ilir Hoxha; Zija Vukaj
1460 Dhuntitë hyjnore nga ajetet kuranore / Andurrahman bin Nasir el-Saadi; Pëllumb Jaupi; Alban Kodra
1461 Si edukonte Ai? : metodat e edukimit të Pejkamberit / Osman Nûri Topbas; Luan Ahmeti; Zija Vukaj
1462 Ilmihali : përmbledhje e shkurtër mësimesh dhe rregullash islame
1463 Një këshillë, 1001 mësime / Osman Nûri Topbas; Albert Halili; Zija Vukaj
1464 Histori e islamit në Kavajë / Rifat Hoxha; Edmond Sharka
1465 Si të bëhesh mysliman : përkth / Mohammed Subhi
1466 Sahîhu-L-Buhâri në gjuhën shqipe / Muhammad ibn Ismail al Bukhari; Feti Mehdiu; Ismajl Rexhepi
1467 Sureja e Jasinës së madhnueshme dhe suret e lutjet që këndohen ndër nemaze : në pjesën besimtare përmban : shtyllat themeltare që i duhen çdo myslimani për besim e veprim si dhe nemazin ( të falur), argjinimin, zeqatin e haxhin
1468 Hasan Masurica hoxhë e inovator / Kadrush Sulejmani; Vehap Shita
1469 Edukata fetare dhe morale / Haki Sharafi
1470 Edukata fetare dhe morale / Haki Sharofi; Nexhat Ibrahimi
1471 Tragjedia e Ehli Bejtit / Haki Sharofi
1472 Fuqia e besimit - përsosmëri shpirtërore : përkth / Ismet U Shehibrahimoviq
1473 40 hadithe me figura / Ilda Abdiu; Sule Eren
1474 Marrëdheniet shoqërore në islam : përkth / Sejjid Tabatab' i
1475 Kultura dhe ideologjia : përkth / Ali Sheriati
1476 Njeriu dhe islami : përkth / Ali Sheriati
1477 Parimet e ideologjise islame / Astrit Kasimati
1478 Tre parimet dhe argumentet e tyre / Muhamed ibn Abdul-Uehab; Besmir Cacani
1479 Ilmihali i ri / Ali Tahiri
1480 Të pirët e duhanit : dëmet e tij shëndetësore, psikologjike dhe sociale dhe qëndrimi i sheriatit ndaj tij : përkth
1481 Komentim i hadithit të Xhibrilit, alejhis-selam / Salih ibn Fawzan al-Fawzan; Besmir Cacani; Idriz Manushi
1482 Nasih ve Mensul [dorëshkrim] / Ibnul-Tahir Ahmet
1483 Al Tasdikat [dorëshkrim] / Isameddin
1484 Intervistë dedikuar motrave muslimane : përkth
1485 Besimi i drejtë : faktor kyç për unifikimin e muslimanëve / Salih bin Sead es-Suhejmi; Fatjon E. Isufi; Edmond Ajdini
1486 Le ta dijë rinia : përkth
1487 Kitäb al Kunùz [dorëshkrim]
1488 Kitap al - Tehdhib wa Saireh [dorëshkrim]
1489 Kitab - ul - Fevfujk li - Sadri al - Sheria [dorëshkrim]
1490 Kitabul - Buyù [dorëshkrim]
1491 Kurra li medhheb al seba [dorëshkrim]
1492 Kitabul Dyerziye [dorëshkrim] / Mehmet Dyerzi
1493 Muhamedul-hadimi sherhi besmele [dorëshkrime]
1494 Dur al - muhtar [dorëshkrim] / Muhammed Alaeddin
1495 Metni Kuduri [dorëshkrim]
1496 Monoteizmi islam : teuhidi : përkth.
1497 Ramadan with the Qur'an : thirty lessons in thirty days / Ali Muhammad Mutewasseli; Ahmad Rezwani
1498 Mendime / Rexhep Voka; Feti Mehdiu
1499 Komentim i përsosur i Kur'anit / Naser Mekarem Shirazi; Agim Reçaj; Vullnet Merja; Liseda Ramaj
1500 Komentim i përsosur i Kur'anit / Naser Mekarem Shirazi; Vullnet Merja; Liseda Ramaj
1501 Komentim i përsosur i Kur'anit / Naser Mekarem Shirazi; Vullnet Merja; Klodiana Smajlaj
1502 Komentim i përsosur i Kur'anit / Naser Mekarem Shirazi; Valbona Horozova; Jerida Kulla; Klodiana Smajlaj
1503 Komentim i përsosur i Kur'anit / Naser Mekarem Shirazi; Vullnet Merja; Jerida Kulla
1504 Komentim i përsosur i Kur'anit / Naser Mekarem Shirazi; Agim Reçaj; Vullnet Merja; Dorina Basha
1505 Çelësi i tokës së paqes me vërtetimin e dy dëshmive / Ahmed el-Hachemi; Alban Malaj
1506 Përmbledhje e akides së selefëve të devotshëm / Salih el-Fevzan; Muhamed Kallashi
1507 Broshurë rreth abdesit, guslit, tejemumit, namazit / Muhamed Saleh El-Uthejmin; Muhamed Kallashi
1508 Ndalesa e miqësimit të çifutëve dhe krishterëve dhe urimit të festave të tyre / Khalid adh-Dhafiri; Besmir Cacani
1509 Dyzet hadithe rreth metodologjisë selefije / Ali Jahja el-Haddadi; Salih el-Fevzan; Besmir Cacani
1510 Fjalët e dijetarëve rreth xhematit Ikhuanul Muslimin / Besmir Cacani
1511 Islamizëm do të thotë Lindje : rrëfimi i kombit, Evropës dhe islamit në ligjërimin publik dhe në tekstet shkollore të historisë / Enis Sulstarova; Doan Dani
1512 Vorlesungen über den Islam / Ignaz Goldziher
1513 Largohuni nga risitë në besim / Gilman Kazazi; Sajmira Halili
1514 Toka e Shenjtë / Gilman Kazazi; Remzije Shmidra
1515 Të drejtat e Allahut mbi robërit e tij / Rabee al-Madkhali; Jeton Shasivari
1516 Temat islame : përkth. / Hasan Cengic
1517 Refleksione islame / Hysen Çobani; Astrit Kasimati
1518 Mëshira më e madhe hyjnore, mësuesi më i përsosur i gjithësisë / Osman Nûri Topbas; Zija Vukaj
1519 Çerdhja e ngrohtë familjare, xheneti i kësaj bote / Osman Nûri Topbas; Ilir Hoxha; Zija Vukaj
1520 Nga morali shembullor i të dashurve të Allahut / Osman Nûri Topbas; Ilir Hoxha; Zija Vukaj
1521 Qytetërimi islam / Osman Nûri Topbas; Ilir Hoxha; Fatmir Sulaj; Zija Vukaj
1522 Nga morali shembullor i të dashurve të Allahut / Osman Nûri Topbas; Ilir Hoxha; Zija Vukaj
1523 Vargu i profetëve : nën dritën e Kuranit : libër mësimor / Osman Nûri Topbas; Ilir Hoxha; Nexhat Gjuzi
1524 Vargu i profetëve : nën dritën e Kuranit : libër mësimor / Osman Nûri Topbas; Ilir Hoxha; Nexhat Gjuzi
1525 Njeriu : revistë e përmuejshme shpirtnore kulturore e organizatës "Drita hyjnore" / Ludi Serica (Cami)
1526 Ese rreth gjakrave natyrale të grave / Muhamed Saleh El-Uthejmin; Umm'Akil
1527 Njohuri themelore të fesë islame : besimi, adhurimi, morali, sijeri / Seyfettin Yazici; Ermal Nurja; Fatjon Cuka
1528 Mësoj fenë time / Zymer Ramadani; Abdullah Hamiti
1529 Mësoj librin tim / Osman Özbagçe; Dagistan Çetinkaya; Zymer Ramadani; Abdullah Hamiti
1530 Mësoj lutjet e mia / Rabia Gülcan; Dagistan Çetinkaya; Zymer Ramadani; Fatjon Cuka
1531 Ambivalenca filozofiko- religjioze / Isa Demiri; Fehmi Neziri; Abaz Osmani; Hamdije Selmani
1532 The Qur'an : English meanings and notes
1533 Koment i "Besimit të Tahaviut" : version i shkurtuar / Salih ibn Abdurrahman; Alban Kodra
1534 Komentimi i tre bazave / Salih ibn Fawzan al-Fawzan; AbdusSamed Meta
1535 Obligimet e prindërve ndaj fëmijëve të tyre / Abdullah ibn Abdurrahim el-Buhari; Besmir Cacani; Idriz Manushi
1536 Pse agjërojmë? / Abdurrahman Muhjiddin; Idriz Manushi
1537 Efektet metafizike ndaj shpirtit njerëzor, mes fesë dhe filozofisë / Fawz bint'Abd al Latif ibn Kamil Kurdi; Ilir Curri; Nexhat Gjuzi
1538 Burimet e Kuranit : një pasqyrë kritike e teorive të autorësisë së Kuranit / Hamza M. Njozi; Altin Koli; Roald A. Hysa
1539 Manifestation of monotheism : hajj from Imam Khomeini`s viewpoint / Ruhollah Khomeini; Saeid Madeh Khaksar
1540 Translations of Kur'an Kerim in Balkans languages and other contributions / Feti Mehdiu; Ismail Rexhepi
1541 Xhamia e Qyrjanit-institucioni i parë islam në trevën e Krajës / Hamid Alaj; Behlul Kanaqi; Ismail Hysaj
1542 Oqeanet e mëshirës : (biseda në Londër) / Nazëm Adil El-Këbrisij; Eljas Ahmedi; Petrit Bezhani
1543 Kitabul -Hajj wa saire : [dorëshkrim] / Abd-al-Letif
1544 Djami al-Sagir : [dorëshkrim] / Abdur-Rahman al Suytii
1545 Tefsiri Dhelaleyn / Xhelaludin al Mehalli
1546 Hayali ve Siyalkuti ala Sherhi Akaid
1547 Ifadat al Ziyadat / Ebil-Fet'h al-Kemali
1548 Tefsiri ayet ve bazi hikâyet / Ali Efendi
1549 Sherh ala al-Tevali : [dorëshkrim] / Esfiani
1550 Gyzidei Ilahi : [dorëshkrim]
1551 Ihya' ulum al - din / Muhammad al-Ghazzali
1552 Hashiye alettefsir al Beyravi li ibni Temdjid
1553 Mebarikul - ezhar fi sherhi Mesharikul - envar / Ibni Melik Abdul - Letiyt
1554 Hadikatü's -Süada : [Xheneti i Begatshëm] / Fuzûlî-i Bagdadi
1555 Hashiyet (al) li-sherh al-Meta li-Mevlana li Haxhi Pasha
1556 Fetavayuz-Zehire
1557 Usul al-sheri
1558 Ziyael-Kulub, Sherhi D'lael-kulub / Is'hak al - Zendjani
1559 Betcul-i fetava / Mehmed al Ayni
1560 Mejma'al - Fetawa
1561 Djomiul baalyr / Mehudi i Kebyiz ala sherhi
1562 Kitabi Imadel Islam
1563 Menagati Emirul - muminin Ali Rediyellahu arhu
1564 Menkabetname ve Risalei Cemceme Sultan
1565 Kitab Mushkat al Mesabih / Hyseyn bin Mes'ud
1566 Kitabi Ustüvani / Muhamed Efendi
1567 Keshful - Mesharik / Kh Atufi
1568 Letaif / Havasu Cevahirul
1569 Nesîm-ür-riyâd fî serh-is-Sifâi lil-Kâdi Iyâd / Sihabüddin Hafaci
1570 Meniyyeh al-musalli
1571 Menakibi Hazreti Ali ve Kanher ve Said bini Vekkas - Behadinname
1572 Imadul Islam / Abdurahman Aksarayi
1573 Mes'harik al - Enwar
1574 Tefsiri Suret Meryem vesaire
1575 [Bektasi] Nefes mecmuasi
1576 Fetava
1577 Envarul - ashiviyn / Hafiz Ebrayi
1578 Tefsiri Kuran [Komentues i Kuranit]
1579 Sherhi Megma'al-bahrajn Amasya / Abdul-latif Emin
1580 Imadul-Islam [Parime islamike] / Abdurahman Aksarayi
1581 Bahri -el Raik
1582 Bahri -el Raik
1583 Dirayeh (al) ala sherhil - Vikayi
1584 Tefsir al-Kur'an / Ebussu üd al-'Umadi
1585 Tarikati islam halveti te shqiptarët / Alban Dobruna; Fatmira Musaj; Haki Kasumi; Shqipe Doda
1586 Ikazul-naimin
1587 Kitab al Tahareh
1588 Cami al-Fusuleyi [Xhamia e Fusuleut] / Mahmud bini Israil
1589 Aryis al Kur'an / Mummad Bistani Elwani
1590 Telqih al edh'han / Muhyi al-din ibn'Arabi
1591 Envaru't Tenzîl ve Esraru't Te'vil / Kadi Beydawi
1592 Tebyinul-hakayik. Sherhi kenzul dekaik / Osman Zeyli'i
1593 Serhi bazi istilahati tesavvuf ve saire
1594 Delailul-hajrat / Muhamed el-Xhezuli
1595 Sharhul-Buhari / Kastelani
1596 Komentim i Sures El-Fatiha / Mirza Basheer-ud-Din Mahmood Ahmad; Samad Ghori; Ina Komino; Besmir Yvejsi
1597 Një mysliman përballë terrorizmit / Behauddin E. Gashi; Abdulla Ballhysa
1598 Krishtërimi dhe Islami : dy fe, dy qytetërime : (vështrim historiko-filozofik) / Ermir Gjinishi; Ferit Duka
1599 Udhëzues metodik për mësimin e Kuranit përmendsh / Gilman Kazazi; Hafiz Istrefi
1600 Disiplina e dijetarëve muslimanë / Gilman Kazazi; Remzije Shmidra
1601 Refik Ahmet Ajazi-klerik dhe atdhetar : jeta dhe veprimtaria : (1916-1985) / Qemal Vrioni; Shpend H. Topollaj
1602 Libër me lutje dhe tregime për jetë / Xhavit R. Sahiti
1603 Krerët fetarë në Lëvizjen Kombëtare Shqiptare / Nuridin Ahmeti; Ferit Duka; Memli Krasniqi; Sadik Mehmeti
1604 Dhikri i mëngjesit, i mbrëmjes dhe lutjet para gjumit : marrë nga libri i Dhikrit dhe i lutjeve në dritën e Kur'anit dhe sunetit / Abdur Razzaq Muhsin al Beder; Servet Mata
1605 Fatime-Zehra / Xhemal Balla
1606 Përgjegjësia e familjes për edukimin e fëmijëve / Xhemal Balla
1607 La ilahe il-lallah : kuptimi i fjalës së Teuhidit të imamit ripërtëritësit, shejhut Muhammed ibn Abdul-Uehhab / Muhamed ibn Abdul-Uehab; Salih ibn Feuzan el Feuzan; AbdusSamed Meta
1608 Dielli udhëzues / Osman Nûri Topbas; Luan Afmataj; Zija Vukaj; Alban Kali
1609 Metodat e edukimit profetik / Osman Nûri Topbas; Luan Afmataj; Zija Vukaj; Alban Kali
1610 Fshehtësia dhe urtësia në gjithësi, në kuran dhe tek njeriu / Osman Nûri Topbas; Ilir Hoxha; Nexhat Gjuzi
1611 Hyrje në islam / Muhammed Hamidullah; Bahri Aliu; Neshat Xheladini; Ilir Haxhiraj
1612 Vol.1 : Vitet 2000-2010
1613 Islami nërmjet haditheve : komentimi i haditheve me hadithe / Metin Izeti; Edison Çeraj
1614 Islami nëpërmjet haditheve : komentimi i haditheve me hadithe / Selver Xhemaili; Arian Koçi
1615 Islami nëpërmjet haditheve : komentimi i haditheve me hadithe / Musa Musai; Rubin Hoxha
1616 Islami nëpërmjet haditheve : komentimi i haditheve me hadithe / Ali Pajaziti; Arian Koçi
1617 Islami nëpërmjet haditheve : komentimi i haditheve me hadithe / Qani Nesimi; Metin Izeti
1618 Islami nëpërmjet haditheve : komentimi i haditheve me hadithe / Nasir Rexhepi; Metin Izeti; Ali Pajaziti
1619 Islami nëpërmjet haditheve : komentimi i haditheve me hadithe / Husein Rizahi; Arian Koçi
1620 Morali im : informacione themelore për islamin / Florida Kulla; Fatjon Cuka
1621 Strukturimi paralel shtetëror FETO/PDY : (një lëvizje keqpërdoruese e Islamit) : vendimet e këshillit konsultativ fetar të jashtëzakonshëm
1622 Shpjegimi i fjalës së Teuhidit / Muhammad ibn Abd al Wahhab; Salih el-Fevzan; Jeton Shasivari
1623 300 Hadithe / Muhamed Sytari; Xhahid Bushati
1624 Modelet ndriçuese : Haxherja dhe Sara / Ilir Rruga; Hasan Baftijari
1625 Rizaul Ibad / Fahredin Razi
1626 Ceraid Feraid
1627 Udhërrëfyesi im Pejgamberi / Münevvere Kocaer; Ersin Sahin; Ilda Abdiu; Petrit Bezhani
1628 Po mësoj për Pejgamberin tim me anë të veprimtarive / Münevvere Kocaer; Merve Özdogan; Ilda Abdiu; Petrit Bezhani
1629 Bazat e Dauas (thirrjes drejt Allahut) / Hamid Ibn Muauidh El-Huxhejlij; Bledar Ali; Avni Elezi
1630 Nesîm-ür-riyâd fî serh-is-Sifâi lil-Kâdi Iyâd / Sihabüddin Hafaci
1631 Parimet e thirrjes selefije / AbdulsSelam ibn Berges Aal AbdulKerim; Besmir Cacani; Idriz Manushi
1632 Selefizmi është si anija e Nuhut : 'alejhis-selam : kush hipi në të shpëtoi! / Muhammed Ibn Umar Bazmool; Alban Malaj
1633 Disa porosi të Selefëve për rininë / Abdur Razzaq Muhsin al Beder; Alban Malaj
1634 T'u mësojmë fëmijëve Teuhidin / Muhamed ibn Abdul-Uehab; Alban Malaj
1635 Havarixhët : grupi i parë i devijuar në historinë e Islamit / Nasir bin Abdulkerim el-Akli; Altin Plumbi; Mustafa Tërniqi
1636 Islami : një mënyrë gjithëpërfshirëse e të jetuarit / Ahmed Ferid Moustapha; Ergys Bezhani; Petrit Bezhani
1637 Shtëpi e Sheh Abazëve të Petrelës, shpirt Shqipërie, gjurmë mirësie dhe diturie / Ilir Shehi
1638 Lebbejke...! / Muhamed Sytari; Altin Losh; Xhahid Bushati
1639 Kodi i durimit / Tekijudin Ahmed Ibn Tejmije; Edmond Ajdini; Qani Sulku
1640 Përmbledhje e formës së namazit të Profetit alejhis Selam : shpjegim i librit / Muhammad Nasiruddin el-Albani; ; Unejs Sheme; Erion Sulo
1641 Islamizmi dhe reforma n'Egjyptë [mikroformë] / Charles Adams; Vexhi S. Demiraj
1642 Myslimanë të të gjithë botës, thërritini mendjes! : publicisti flet mbi botimin e karikaturave të profetit Muhamed dhe për reagimin e dhunshëm nga shumë vende të botës myslimane / Gazmend Kapllani
1643 Nuk ka kontraditë ndërmjet islamit dhe demokracisë / Milazim Krasniqi
1644 Toleranca dhe ekstremizmi në pikëpamjen e Ballkanit / Tomorr Ballabani
1645 Komuniteti Mysliman Shqiptar dënon karikaturat fyese ndaj Profetit të Islamit
1646 Orienti i shkëlqimit dhe nxitësit e urrejtjes : përballë terrorizmit edhe ne mund të quhemi vëllezër të Daniel Pearl! / Luan Rama
1647 Me shenjëtoren tonë Nënë Tereza ne bëhemi myslimanë më të mirë : letër mirëkuptimi atyre që shkruan letër për bustin e Nënë Terezës në Shkodër / Visar Zhiti
1648 Vështrim mbi faltoret islame të Gjirokastrës / Sulejman Dashi
1649 Islami fe e unitetit / Syrja Xhelaj
1650 Pse kundër "Nënë Terezës" në Shkodër?! : [me përfaqësuesin e linjës së ashpër myslimane. Pjesë nga intervista e zhvilluar në studion e TVA] / Olsi Jazexhi; Mentor Nazarko
1651 Sectele islamice în Albania : Bektasismul / Marius Dobrescu
1652 Deliri i panagjerikut : moral për burra të mirë e burra të këqinj nga një mysliman i moderuar, Stephen Schwartz, "Dy fytyrat e islamit" / Elsa Demo
1653 Baba Edmond Brahimaj, A Balkan Sufi / Stephen Schwartz
1654 Hafiz Ali Kraja e Mehdi Kraja - babë e bir, të denjë për njëri - tjrtrin : [persekutimi i klerit musliman në diktaturë] / Pjetër Pepa
1655 Vlera shkencore e të mësuarit islam dhe domethënia e tolerancës ndërfetare / Jashar Rexhepagiq
1656 Një xhami e hershme dhe hoxhallarët që shërbyen në të : [objektet e kultit musliman në lagjenTophanë, Shkodër] / Smajl Bala
1657 Faltoret dhe medresetë në qarkun e Janinës / Ibrahim D. Hoxha
1658 Letërsia e arealit islam
1659 Vështrim në disa probleme të filozofisë islame / Nexhat Ibrahimi
1660 Pabesia e një polemisti : [Rexhep Qosja, lidhur me identitetin evropian të shqiptarëve. Intervistë dhënë gazetës "Shekulli"] / Ismail Kadare
1661 Përse Rexhep Qosja sulmon Kadarenë : flasin Fatos Tarifa, Alfred Peza, Sadik Bejko, Lekë Sokoli, Paskal Milo, Pëllumb Xhufi, Plator Nesturi, Eduard Zaloshnja [lidhur me identitetin evropian të shqiptarëve]
1662 Përse Rexhep Qosja sulmon Kadarenë : flasin Luan Rama, Shezai Rrokaj, Bashkim Gjergji, Alfons Gurashi, Virgjil Muçi, Robert Rakipllari [lidhur me identitetin evropian të shqiptarëve]
1663 Rëndësia dhe mesazhi i Kongresit Mysliman : [1923] / Gazmend Shpuza
1664 Kleri mysliman dhe çështja kombëtare në Luftën e Dytë Botërore / Xhelal Gjeçovi
1665 Polemika e Qoses është një logore pa fund : [identiteti i shqiptarëve, debati Qose - Kadare] / Ardian Klosi
1666 Mbi debatin "Kadare - Qose" / Arbën Xhaferi; Agim Popoci
1667 Kadare, sovjetizimi dhe evropianizimi : ["Identiteti i shqiptarëve", debati Qose - Kadare] / Rexhep Qosja
1668 Berisha, pse kundër meje pro Kadaresë?! : ["Identiteti i shqiptarëve", debati Qose - Kadare] / Rexhep Qosja
1669 Të njohim të vërtetat qofshin edhe kundër nesh : disa mendime rreth debatit Kadare - Qosja për identitetin e shqiptarëve / Irakli Koçollari
1670 Debat apo sherr?! : [debati Qose - Kadare rreth identitetit të shqiptarëve] / Gëzim Krasta
1671 Të njohim të vërtetat qofshin edhe kundër nesh : disa mendime rreth debatit Kadare - Qosja për identitetin e shqiptarëve / Irakli Koçollari
1672 Perestrojka kulturore e Qoses : [debati Qose - Kadare] / Albert P. Nikolla
1673 Komuniteti Mysliman dhe legjislacioni / Fatmira Musaj
1674 Kadare, sovjetizimi dhe evropianizimi : ["Identiteti i shqiptarëve", debati Qose - Kadare] / Rexhep Qosja
1675 Pse ky "xhihad" mes Qoses e Kadaresë : debati Qose - Kadare rreth identitetit të shqiptareve / Ilir Kulla
1676 Chretiens et musulmans balkaniques adversites et croyances communes : quelques notes / Paul Henri Stahl
1677 Anton Minkov, Conversion to Islam in the Balkans. "Kisve Bahasi" Petitions and Ottoman Social Life,1670-1730,Brill,Leiden-Boston,2004,220 p. / Andrei Pippidi
1678 Keqkuptimet e Qoses për identitetin e shqiptarëve : [debati Qose - Kadare, rreth librit të Kadaresë "Identiteti evropian i shqiptarëve"] / Piro Misha
1679 Kur Aurel Plasari lavdëronte Kuranin dhe Islamizmin për të kënaqur mikun e vet Xhahid Xhaferri dhe për paratë e fondacionit arab "Al Hharamein" / Kastriot Myftaraj
1680 Anton Minkov,Conversion to Islam in Balkans."Kisve bahasi" Petitions and Ottoman Social Life,1960-1730,Brill,Leiden-Boston,2004,220 pp. / Andrei Pippidi
1681 Albani i madh i Orientit : cili ishte ishte shqiptari i famshëm që la gjurmë në mendimin fetar të Lindjes : [Nasirudin Nuh Nexhati] / Ermir Hoxha
1682 Ekstremizmi islamik nuk ka asgjë të përbashkët me fenë e vërtetë / Pirro Prifti
1683 Suspendimi religjoz i hyjnores / Arbën Xhaferi
1684 Rëndësia e dialogut ndërfetar në ndërtimin e paqes / Selim Muça
1685 Suspendimi religjoz i hyjnores / Arbën Xhaferi
1686 Suspendimi religjoz i hyjnores / Arbën Xhaferi
1687 Pushtimi i Kostandinopojës - kronika e ditës së fundit të rënies së simbolit në duart e islamikëve / Stefano Di Michele; Ilirian Dahri
1688 Pushtimi i Kostandinopojës - kronika e ditës së fundit të rënies së simbolit në duart e islamikëve / Stefano Di Michele; Ilirian Dahri
1689 Pushtimi i Kostandinopojës - kronika e ditës së fundit të rënies së simbolit në duart e islamikëve / Stefano Di Michele; Ilirian Dahri
1690 " Shoqatat islamike, donacione të dyshimta" : fjala e ish - nënkryetarit të Komunitetit Musliman të Shqipërisë mbajtur në konferencën "Forcimi dhe nxitja e bashkëjetesës fetare dhe tolerancës për një shoqëri më të sigurt" / Ermir Gjinishi
1691 Kleri mysliman dhe çështja kombëtare në vitet e Luftës së Dytë Botërore : [Kumtesë e mbajtur në Simpoziumin kushtuar Kongresit të Parë Musliman Shqiptar, 18. 05. 2006] / Xhelal Gjeçovi
1692 Shqipëria Greqia dhe "horat nacionalistë" / Panajot Barka
1693 Në luftë për Rubairat e Khayyamit : [Omar Khayyam, në dritëhijet e përkthimit shqip] / Besiana Lushaj
1694 Filozofia e Khayyam, një derë drejt përjetësisë / Shahriar Shahriari; Besiana Lushaj
1695 Libri "Kontributi i shqiptarëve në dituritë njohëse islame" : një vështrim mbi kulturën dhe fenë : [Hasan Kaleshi, "Kontributi i shqiptarëve në dituritë njohëse islame"] / Petrit Kaziu
1696 Shqipëria në shtatë ëndrrat e Ali Korçës : pas 62 vjetësh ribotohen "Shtatë ëndrrat e Shqipërisë" e patriotit Hafiz Ali Korça. Aty Korça paralajmëron politikanët e viteve '20 - '30 pë pasojat që do t'i vinin vendit me vendimet e tyre / Alma Mile
1697 Balkan muslims and islam in Europe : introduction / Xavier Bougarel
1698 The Pending modernisation of islam in Greece : from millet to minority status / Konstantinos Tsitselikis
1699 "European islam" and islamic education in Bosnia-Herzegovina / Stepán Machacek
1700 Në gjurmët e Njeriut Profet : [Muhamedi] / Luan Rama
1701 Hafiz Ymer Bakalli, kleriku i paharruar i Shkodrës : jeta dhe vepra e personalitetit të njohur fetar nderohet me titullin "Qytetar Nderi" post mortum / Virtyt Abdyli
1702 Rolet e besimeve fetare : studimi i lënë në harresë për mëse 80 - vjet me radhë : [Një përmbledhje e shkurtër e Alqi Janit sqaron pasaktësisht se si u zbulua autorësia e studimit të A. Z. Çajupit. Autori i saktë është Baba Ali Skëndi nën pseudonimin Baba Ali Tomori] / Andon Zako Çajupi
1703 Kryqi i sharruar dhe Islami specifik / Ilir Dhima
1704 Në gjurmët e Njeriut - Profet : [Muhamedi] / Luan Rama
1705 H. T. Norris : "Popular sufism in Eastern Europe : sufi brotherhoods and the dialoge with christianity and "heterodoxy" : [recension] / James Pettifer
1706 Rolet e Besimeve Fetare / Andon Zako Çajupi
1707 Identiteti shqiptar mes fesë dhe kombit : [Nathalie Clayer, "Aux origines du natonalisme albanais : la naissance d'une nation majoritairement musulmane en Europe"] / Luan Rama
1708 Teqeja shqiptare në Greqi që vlen miliona euro : teqeja e Durballi Sulltanit në Thesali të Greqisë është një nga teqetë më të mëdha shqiptare por e sekuestruar me ligjin e luftës: në Greqi botohet edhe një liber me historikun e kësaj teqeje me autor Panajotis Tsiakomis "Teqeja e Bektashinjve në Thesala" / Brunilda Merko
1709 Një grua e zgjuar : [përpjekjet për harmoninë familjare] / Rezarta Memaçi
1710 Gjurmë në kohë : [Jakup Asipi 2. 2. 1951 - 7. 1. 2006] / Jakup Asipi; Dashnim Hebibi
1711 Profeti Muhamed (s.a.v) dhe njerëzit që duam / Glenn Olds
1712 A janë vehabistët shqiptarë kamikazët e ardhshëm? / Irhan Jubica
1713 H. T. Norris : Popular sufism in Eastern Europe : sufi brotherhoods and the dialogue with christianity and "heterodoxy" / Ioana Feodorov
1714 Në xhaminë e Plumbit kanë mbetur pak myslimanë / Ben Andoni
1715 Replikë e detyruar për z. Shefqet Musaraj : [feja në vendin tonë] / Pirro Prifti
1716 Ahmet Zogu, Mbret i Shqiptarëve : me rastin e 79 vjetorit të shpalljes / Armand Ziso
1717 Viti tragjik i Ismail Kadaresë...! : duke lexuar shkrimin e Olsi Jazexhi, "Viti orvellian i Ismail Kadaresë", lidhur me qëndrimet e Kadaresë ndaj Islamit dhe shqiptarisë gege-myslimane / Rexhep Elezaj
1718 Vendosmëria e Mbretit Zog për Autoqefalinë e Kishës Shqiptare / Armand Ziso
1719 A kanë ndikuar shkaqet fetare në prapambetjen e Shqipërisë / Mithat Frashëri
1720 Si kanë ndikuar shkaqet fetare në prapambetjen e Shqipërisë / Mithat Frashëri
1721 Sa kanë ndikuar shkaqet fetare në prapambetjen e Shqipërisë / Mithat Frashëri
1722 Të huajt nuk e kanë dashur kurrë bashkimin tonë : (Sa kanë ndikuar shkaqet fetare në prapambetjen e Shqipërisë) / Mithat Frashëri
1723 " Vehabitët? Po i paragjykojnë" : si lindi lëvizja me më shumë ndikim në islam / Oliver Potezhica; Ardit Shehu
1724 Kurani, libri i jetës / Hasan Bahtijari
1725 Më quajnë Rahim Blak : provokimi i besimit dhe artit në hapësirën publike [Poloni] / Rahim Blak; Elsa Demo; Edlira Lloha
1726 Nekrologji : [Sheh Muhamed Shehu] / Ismail Aga
1727 Kremtimi i bajrameve në Kosovë / Shpejtim Hyseni
1728 Mund e dije në rrugën e Islamit : [Hafiz Abdullah Zëmblaku] / Irfan Zëmblaku
1729 Një histori e shkruar përgjysmë : [Peter Bartl, "Myslimanët shqiptarë në lëvizjen për pavarësi kombëtare"] / Virgjil Muçi
1730 Kurani : libri më i fuqishëm në botë / Robert Gjura
1731 Aty ku puqen dhe ndahet Orienti nga Oksidenti : [Bernard Lewis, "Islami dhe Perëndimi"] / Virgjil Muçi
1732 Apokalips now : [ Khaled Fouad Allam, " Letër një kamikazi"] / Virgjil Muçi
1733 Si erdhën në Shqipëri terroristët e Xhihadit : konflikti mes klerikëve të rinj e të vjetër për islamin që duhej ndjekur [materiale] / Artan Hoxha
1734 Kur'ani udhërrëfyesi i fundit i njerëzimit / Ahmed Ramadani
1735 Kurani burim i udhëzimit / Hasan Baftijari
1736 Kleri mysliman dhe çëshja kombëtare në vitet e Luftës së Dytë Botërore / Xhelal Gjeçovi
1737 Dialogu midis besimeve në veprën e një kleriku : [Anastasios Yannoulatos, "Globalizmi dhe orthodhoksia"] / Gaqo Bushaka
1738 Një përkthim i Kur'anit i vitit 1921 në gjuhën shqipe : [Ilo Mitkë Qafëzezi përkthyes] / Hajri Shehu
1739 Aspekte të veprimtarisë së bashkësisë myslimane gjatë periudhës mbretërore / Aida Duka
1740 Rëndësia dhe mesazhi i Kongresit Mysliman shqiptar të vitit 1923 / Gazmend Shpuza
1741 Xhamitë e Tiranës / Gazmend A. Bakiu
1742 Profeti si model bashkimi / Sejjid Husein Nasar
1743 Dervish Hatixheja / Ibrahim Hasnaj
1744 Xhemal Pazari, patriot i shquar tiranas [intervistë me autorin Ibrahim Gashi, "Xhemal Pazari, atdhetar i shquar tiranas" monografi] / Ibrahim Rr. Gashi
1745 Presioni rus dhe pavarësia e Kosovës : [me Kryetarin e Bashkësisë Islame të Kosovës] / Naim Tërnava; Dashnim Hebibi
1746 Mistika dhe Mesnevia / Abdullah Rexhepi
1747 Bibliografi e islamizmit dhe e rendeve të dervishëve në Shqipëri / Robert Elsie
1748 Allahu i madh pa shtizë : [kreu i Tarikatit Rifai në Shqipëri, sheh Qemal Reka, rrëfen për "reformën"] / Dritan Laçi
1749 Hafi Dalliu, kleriku që ia kushtoi jetën atdheut. Një monografi për mësuesin : [flet autori i monografisë për Hafiz Ibrahim Dalliun] / Xhemal Balla; Olimbi Velaj
1750 Studiuesja turke e tepron me fenë e shqiptarëve : studiuesi Sherif Delvia polemizon mbi pasaktësinë historike me studiuesen turke [në lidhje me botimin "Religion et nation chez les albanais XIXe - XXe Siecles", Nathalie Clayer] / Sherif Delvina
1751 Islamikët dhe pavarësia e Kosovës : [Kosova dhe problemi i njohjes së pavarësisë nga vendet e tjera islamike] / Mentor Nazarko
1752 Shpronësimi i tokave të shqiptarëve në shekullin XX : [tokat e shqiptarëve jashtë kufijve të sotëm shtetërorë. Edhe për kulturën shqiptare në përgjithësi, dhe atë islame në veçanti]
1753 Në gjurmët e saraçenëve të shek. IX - X dhe kontaktet e para me islamin në vendin tonë / Agron Luka
1754 Vëzhgime gjuhësore për praninë dhe përkthimin e Bismilahit në gjuhën shqipe / Zekirija Ibrahimi
1755 Krishtërimi dhe myslimanizimi i Shqipërisë : shkruar më 1938 : si shkruanin paraardhësit / Faik Konica
1756 Në cilën gjuhë flet Zoti : Zachary Karabell, "Paqja qoftë me ty", kultura islamike e tolerancës dhe sfidat e Lindjes së Mesme / Veton Surroi
1757 Veprat dhurojnë pavdekësinë : [Imami Vehbi Ismaili] / Jolanda Lila
1758 [ Vlerat e Kur'anit dhe trashëgimia kur'anore te shqiptarët]
1759 Ana tjetër e udhëheqësit iranian : Imam Khomein, "Uji i jetës", botim i Fondacionit kulturor "Saadi Shirazi" / Naim Zoto
1760 Teqeja e Frashërit çerdhe e kulturës dhe shqiptarizmit : 130 vjetori i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit / Laurant Bica
1761 Sali Njazi Dedei, një pëllumb i bardhë : [ish - Kryegjyshi Botëror të Bektashinjve] / Gëzim Llojdia
1762 Prijësi shpirtëror Sheh Muamer Pazari / Andi Bica
1763 Ardhja e bektashizmit në shqiptarizëm : si u bë Tirana kryestreha e bektashinjve të botës / Gëzim Llojdia
1764 Udhëtim në Kryegjyshatën Botërore të Bektashinjve / Gëzim Llojdia
1765 Tarikatet e myslimanëve : [Shqipëri] / Gazmend Bakiu
1766 Simfonisti tiranas i vlerave të demokracisë : jeta e Sheh Ali Pazari, personalitetit të njohur që ecte pa pranga në burgjet komuniste / Andi Bica
1767 Simfonisti tiranas i vlerave të demokracisë : jeta e Sheh Ali Pazari, personalitetit të njohur që ecte pa pranga në burgjet komuniste / Andi Bica
1768 Imazhi i fesë islame dhe i myslimanëve shqiptarë në disa tekste shkollore të historisë : [në tekstet e historisë së Shqipërisë të shkollave të mesme] / Adrian Brisku
1769 Turk elhamdulilah : [raportet e identitetit shqiptar me atë fetar, veçanërisht musliman] / Olsi Jazexhi
1770 Shërbëtorë të zotit apo nëpunës të djallit : [Bashkësia Islame në Maqedoni] / Kim Mehmeti
1771 Jo "ri - konvertim" fetar, por ribashkim kombëtar dhe shtetëror shqiptar : [në përgjigje të shkrimit "Ri - konvertimi" në fenë e të parëve, një opsion i nevojshëm", i autorit Pirro Prifti] / Mehdi Hyseni
1772 Fol nji fjalë, o sheh Dalia! : [portret i klerikut Dali Shehu nga Mati] / Namik Selmani
1773 Si organizuam procesionin e parë fetar më 7 dhjetor 1990 : Elbasan, dëshmia e një prej dhjetoristëve të parë, risjell të vërtetën e një prej ngjarjeve të mëdha historike / Eduard Haxhihyseni; Ledia Lleshi
1774 Islami, islamizmi dhe siguria globale (9/11 - shtatë vjet më pas) : [përplasja e qytetërimeve dhe sulmi terrorist në SHBA] / Burim Ramadani
1775 Komedia e laicizmit : rektor, "berberë" dhe "stilist" / Doan Dani
1776 Urime Bajrami (në gjuhën shqipe) : [çështja e përdorimit të gjuhës shqipe në ceremonitë myslimane publike] / Vehbi Bajrami
1777 Islamizimi i shqiptarëve, jo vetëm çështje fetare : periudha osmane, pak e studiuar / Dritan Egro; Alma Mile
1778 Restaurohet xhamia e themeluesit të Korçës : [Iljaz bej Mirahori] / Vepror Hasani
1779 Orientalizmi dhe orientalistët (Ndërmjet miratimit dhe refuzimit) / Nexhat Ibrahimi
1780 Islami dhe orientalizmi / Sejjid Alim Ashraf; Ermal Bega
1781 Hafiz Ali Korça (simbol i gërshetimit të Islamit dhe kombit në Ballkan) : [idetë e autorit në librin "Shtatë ëndrat e Shqipërisë"] / Muhamed Mufaku al-Arnaut; Azem Xheladini
1782 " Sherh Rahati äl-Kulub" e Pir Muhamed Efendiut nga Prishtina - një vepër/dorëshkrim unikat në arkivin e Kosovës / Sadik Mehmeti
1783 Botimet islame në gjuhën shqipe në Kosovë (tradita, sfidat dhe realiteti) / Ramadan Shkodra
1784 Mevlud H. Buci dhe "Myftinia e Dibrës" : një plejadë e konsiderueshme hoxhallarësh që i dolën zot kombit shqiptar / Riza Lahi
1785 Dialogu ndërmjet myslimanëve shqiptarë, i domosdoshëm dhe rruga e vetme për zgjidhjen e problemeve / Ramiz Zekaj
1786 Les Autorités religieuses musulmanes officielles de Yougoslavie face à la magie : (1933:1992) / Aleksandar Popovic
1787 Dialogu si rrugë e domosdoshme : [dialogu në besimin islam] / Ramiz Zekaj
1788 " Ne" dhe myslimanët : [vajzat me shami në institucionet arsimore publike] / Elsa Ballauri
1789 Njerëz të masakruar për interesat kombëtare : shënime mbi vlerat e monografisë së dr. Ibrahim Rr. Gashit / Hil Kamani
1790 Një shami e (pa)rrezikshme : [vajzat me shami në institucionet arsimore publike] / Andis Gjoni
1791 Ferexheja e Islamofobisë : [përjashtimi i vajzave që mbajnë shami nga institucionet arsimore] / Blendi Kajsiu
1792 Imazhe të Shqipërisë përtej oqeanit : [veprimtaria e Vehbi Ismailit] / Faik Kasollja
1793 Aspekte të veprimtarisë së komunitetit mysliman gjatë viteve të monarkisë në shtypin e kohës / Aida Duka
1794 Orientalistët - vështruar ndryshe / Sadik Mehmeti
1795 Mentaliteti Evropian dhe Islami / Murad Hofman; Klodiana Smajlaj
1796 Shënime nga regjistrat e Sher-ies së Beratit / Osman Myderrizi
1797 Hafiz Abdullah Zëmblaku, misionar dhe i shquar : portret / Hysen Kobellari
1798 Shqiptarët përballë sfidave të mirëkuptimit ndërfetar : [punim i studiuesit Genti Kruja] / Zyhdi Dervishi
1799 Islami dhe Perëndimi - Islami në Perëndim / Murad W. Hofmann; Eri Maçi
1800 Letërsia mistike islame dhe Mevlana Xheladin Rumiu / Abdullah Rexhepi
1801 Kontributi i Hafiz Ibrahim Dalliut në historinë e kulturës dhe shkencës islame / Xhemal Balla
1802 Ibn Khalduni : jeta dhe vepra e tij / Muhammad Hozien; Eni Tahiri
1803 Integrimi i islamikëve / Giovanni Sartori
1804 Integrimi i Islamit, dilema e Perëndimit : [nisur nga artikulli i Giovani Sartorit, 21 dhjetor] / Erion Tase; Artan Lame; Afrim Krasniqi
1805 Feja, religjioni. / Arbën Xhaferi
1806 Fondametalizmi real kundër atij imagjinar : [raportet e identitetit shqiptar me atë fetar] / Arben Kallamata
1807 Lëvizja "Gylen", një arkitekturë për humanizmin : Mehmet Enes Ergen, "Dëshmia e traditës në epokën moderne" / Zyhdi Dervishi
1808 Hyrje në shkencat e Kur'anit (në dritën e Kur'anit të Madhërishëm dhe të Sunnetit) : me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit / Abu Ammar Jasir al-Kadhi; Ermal Bega
1809 Qeverisja në islam dhe sistemi politik islam / Murad W. Hofmann; Eri Maçi
1810 Artikujt jubile mbi përkthimin e parë të Kur'anit të plotë në gjuhën shqipe nga akademik Feti Mehdiu (1985) / Idriz Demiroviç; Ismajl Rexhepi
1811 Duke lexuar Kur'anin në gjuhën shqipe / Engjëll Sedaj
1812 25 vjet pas përkthimit të parë të plotë të Kur'anit në gjuhën shqipe / Liridon Kadriu
1813 Pse u vonuan shqiptarët në përkthimin e Kur'anit?! / Mexhid Yvejsi
1814 Vështrim ndaj Kur'anit të përkthyer në gjuhën shqipe nga Feti Mehdiu (1985) / Emin Behrami
1815 Mbi përkthimin e Kur'anit në gjuhën shqipe / Isa Bajçinca
1816 Për Kur'anin me Kur'an : [përgjigje artikullit të botuar me titull "Vështrim Kur'anit të përkthyer në gjuhën shqipe nga Feti Mehdiu", të autorit Emin Behrami] / Feti Mehdiu
1817 Kur'ani - boshti i literaturës islame / Feti Mehdiu; Faik Mustafa
1818 [ Kur'ani] / Feti Mehdiu; Fehmi Maloku
1819 25 vjet pas përkthimit të parë të plotë të Kur'anit në gjuhën shqipe (1985-2010) / Feti Mehdiu; Liridon Kadriu
1820 Një libër dinjitoz për Lëvizjen Gylen, me vlera aktuale edhe për shqiptarët : [Mehmet Enes Ergene, "Dëshmia e traditës në epokën moderne"] / Zyhdi Dervishi
1821 " Xhamia e Re" në Durrës / Gazmend A. Bakiu
1822 Kultura islame është e lidhur fort në trungun e kulturës kombëtare në harmoni me kulturat e tjera homologe / Ramiz Zekaj
1823 Zbulimi i fytyrës : [historia e perçes në Shqipëri] / Gazmend A. Bakiu
1824 Fisnikëria dhe procesi i islamizimit të shqiptarëve / Ferit Duka
1825 Domethëniet e një proteste : [Prishtinë; mbi mbajtjen e shamisë në institucione dhe mjedise publike] / Xhavit Haliti
1826 Lëvizja unite (uniatizmi) në trevën e Elbasanit / Roland Gjini
1827 A shërben një xhami në "Ground Zero"? / Ilir Barjaba
1828 Si u zbuluan të fshehtat e Myftinisë së Dibrës : [Mevlud Buci, "Myftinia e Dibrës dhe Rruzhdi Lata"] / Qazim D. Shehu
1829 Muslimanët shqiptarë mes Lindjes dhe Perëndimit / Mark Marku
1830 Feja, si refleksion i politikës së sotme / Sadedin Çeliku
1831 Konfliktet e islamit shqiptar dhe analistët e tij / Besnik Sinani
1832 Islami në Shqipëri : Shqipëria, liri e pamenduar / Hyseyin Abiva
1833 Dijetari Albani dhe Abdulkadër Arnauti (Allahu i mëshiroftë) / Rezarta Saliaj
1834 KMSH [Komuniteti Mysliman Shqiptar], ka më shumë sheshe? : sherri i shitjes së pronave / Sebi Alla
1835 Islamizmi radikal dhe politika e identitetit në Europë / Fatos Tarifa
1836 Si u islamizua Vlora gjatë periudhës osmane / Ferit Duka
1837 Gratë e mbuluara : jeta jonë si sfidë : [dëshmi grash për besimin, dashurinë dhe artin] / Magdalena Alla
1838 Afrimi i dy civilizimeve-domosdoshmëri e kohës së sotme / Nuri Dragoj
1839 Me xhaminë e re, Tirana, unike në harmoninë mes feve : hapet konkursi për xhaminë e re të kryeqytetit / Edi Rama; Klajdi Haxhia
1840 Muhameti në vitet 610- 622 si Lenini në vitet 1902-1917 (2) / Kastriot Myftaraj
1841 Muhameti në vitet 610- 622 si Lenini në vitet 1902-1917 (1) / Kastriot Myftaraj
1842 Muhameti e keqpërdori Abrahamin si Lenini Marksin (2) / Kastriot Myftaraj
1843 Profeti tregtar : Kurani si libër tregtie / Kastriot Myftaraj
1844 Elmedina, unë dhe muhaxhirunët (1) / Kastriot Myftaraj
1845 Elmedina, unë dhe muhaxhirunët (2) / Kastriot Myftaraj
1846 Politika e mbretit Zog për modernizimin e shtetit shqiptar / Petrit Kaziu
1847 Nuk ka "Islam të moderuem", por ka myslimanë të moderuem / Paul Tedeschini
1848 Problemi i shamisë : [shamia jo simbol fetar, replikë me shkrimet e botuara për këtë temë] / Ahmet Çaushi
1849 Identiteti i Shqipërisë së Re dhe imazhi i gabuar i Shqipërisë Islamike
1850 Masakra ndaj klerit mysliman : dhjetëra të pushkatuar dhe qindra të internuar nga ky religjion, gjatë regjimit komunist
1851 Demokracia e pamundur e islamit? / Tonin Gjuraj
1852 " Vala e katërt" e Huntingtonit-it? : [feja islame dhe demokracia liberale perëndimore] / Tonin Gjuraj
1853 Islami dhe racizmi / Murad W. Hofmann; Esmeralda Çaça
1854 Përkthimi dhe komentimi i Xhuzit "Amme" nga Mulla Mehmet ef. Salihu / Sadik Mehmeti
1855 Ali Efendi Jakupi (1913-1988) një ndër alimët më të mëdhenj të shekullit XX / Ramadan Shkodra
1856 Migracioni shqiptar në vende e shamit dhe kontributi i tij në zhvillimin e shkencës së Haditit dhe arritjen e trashëgimisë / Muhamed Mufaku al-Arnaut; Rezarta Saliaj
1857 Marrëdhëniet e bioetikës në vendin tonë me mësimet tradicionale të fesë islamike / Bardhyl Çipi
1858 Tixhania. Reformizmi dhe ringjallja islamike në Shqipërinë e periudhës mes dy luftrave / Nathalie Clayer; Armanda Hysa
1859 Namasgjaja, historia e parkut të dënuar : [Tiranë] / Artan Lame
1860 Xhamia e Plumbit : në pritje të restaurimit
1861 Osama Bin Laden - anti krishti i shek XXI / Pirro Prifti
1862 Lufta tjetër fetare : [situata e besimtarëve kristianë në vendet muslimane pas ekzekutimit të Osama Bin Laden] / Andrea Tornielli
1863 Arti islam në Berat / Kastriot Dervishi
1864 Xhamitë e qytetit muze të Gjirokastrës / Aleksandër Meksi
1865 Simbolet fetare në institucionet arsimore publike / Eda Noçka
1866 Xhamitë në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup / Faik Miftari
1867 Tradita intelektuale islame dhe kriza mjedisore / Muzafer Iqbal
1868 Problem i raportit subjekt - objekt në filozofinë islame : zgjidhja e Mulla Sadra-it / Shahram Pazouki
1869 Filozofia në tokën e profecisë : filozofia islame nga origjina deri në ditët e sotme / Seyyed Hossein Nasr
1870 Shkenca në fokusin e filozofisë e fesë islame / Sokrat Ahmataj
1871 Lindja e një feje në Perëndim : [Islamizmi] / Olivier Roy; Aleko Minga
1872 Një xhami e madhe në Mitrovicë i shërben apo pengon integrimin / Pirro Prifti
1873 Arsimim pë fetë dhe mbi fetë, jo edukim dhe udhëzime fetare : [Kosovë] / Visar Ymeri
1874 Kryeimami Refik Gërbeshi, si misionar i islamizmit norvegjez dhe atentatori Breivik / Kastriot Myftaraj
1875 Cila është feja e shqiptarit? / Fadil Lepaja
1876 Fondamentalizmi i demaskuar / Shkëlzen Maliqi
1877 Kush e rrezikon tolerancën dhe harmoninë ndërfetare : [rreth propozimit për futjen e fesë si lëndë në arsimin fillor në Kosovë] / Fadil Lushi
1878 Kosova ekber / Agim Popoci
1879 Ixhazeti dhe kuptimi i tij : Ixhazeti i mbajtur në Luginën e Preshevës nga Muderriz Hafiz Nexhati Ahmedi : [diploma e shkollës fetare] / Hatixhe Ahmedi
1880 Objektet më të vjetra islame-osmane në rajonin e Kërçovës / Feti Mehdiu
1881 Përse kjo islamofobi? / Murad W. Hofmann; Esmeralda Çaça
1882 Mallkimi i qytetit më të vjetër në botë : [lëvizjet demokratike në vendet arabe] / Nehat Islami
1883 Ibn Halduni - babai i historiografisë / Rit Nosotro; Eni Tahiri
1884 Muharrem Mullahi : [portret] / Faik Kasollja
1885 " Kthimi im në musliman ndodhi si rezultat i një kërkimi personal për hyjnoren, për të vërtetën" : [intervistë] / Murad W. Hofmann; Ermal Bega
1886 Sharmi fetar : [besimi fetar dhe xhamitë në Kosovë] / Safet Krasniqi
1887 Xhamitë në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup / Faik Miftari
1888 Gabimet kulturore të politikës perëndimore në Libi e vende të tjera islamike / Albert Nikolla
1889 Muslimanët, jo izraelitët, i vrasin muslimanët : [konfliktet në Lindjen e Mesme] / Burak Bekdil
1890 Shamia dhe territori i inferioritetit : [e drejta e besimit] / Agim Baçi
1891 Receta pë radikalizimin e besimtarit musliman / Arbër Fetiu
1892 Instalimi i islamofobisë tek e Djathta shqiptare / Besnik Sinani
1893 Nga Piro Misha te Anders Behring Breivik; lufta kundër multikulturalizmit në Europë / Olsi Jazexhi
1894 Beledijereizi i Tiranës, Lulzim Basha / Kastriot Myftaraj
1895 Pîr Muhammed B. Abdullah El - Üskubi ve Ahmed B. Muhammed El - Mostari'nin hayati ve eserleri / Rahim Kaloshi
1896 Avrupa kültürünün kosovali bosnak gençlerin din ve kimlik algilari üzerine etkisi / Muharem Çufta
1897 Ataullah Kurtis Efendi Yönetimindeki meddah medresesi / Muhamed Ali
1898 When is it best to remember? / Ed Marques
1899 Arnavutluk'taki selefi ve tekfirci hareket üzerine sosyolojik bir çözümleme / Avni Z. Lala
1900 Vehbi Ef. Dibra në lëvizjen kombëtare shqiptare / Nuridin Ahmeti
1901 Mbi radikalizimin islamik në Kosovë dhe Maqedoni / Besnik Sinani
1902 Hafiz Ali Korça, shtatë ëndrrat e Shqipërisë : meditim mbi jetën e teologut, politikanit, poetit dhe publicistit
1903 Rrugëtimi i Islamit në Shqipëri (1912 - 1967) / Olsi Jazexhi
1904 Në emër të vlerave të islamit shqiptar / Besnik Mustafaj
1905 Sulltan Mehmeti i II-të në mes të Prishtinës!! : [xhamia në Prishtinë pranë monumentit të Skënderbeut] / Riza Lahi
1906 Teqeja e Melanit - perla bektashiane / Nuri Çuni
1907 Misteri i teqesë në qendër të kryeqytetit : historia e Tarikatit Halveti në Shqipëri. 12 brezat e familjes Pazari në kryeqytet të ardhur në 1600-n / Entela Resuli
1908 Egjipti : përballë një të ardhmeje me islamikët e vijës së ashpër
1909 Vehbi Agolli, atdhetar e klerik i shquar (1867 - 1937) / Shpëtim Kelmendi
1910 Fillimet e persekutimit komunist mbi Komunitetin Mysliman Shqiptar / Agron Tufa
1911 Nevoja për fe në pikëpamje shpirtërore, morale, juridike e shoqërore / Ali Kraja
1912 Një vështrim i përgjithshëm mbi islamin / Elton Karaj
1913 Mbi përpjekjet për lëvrimin dhe pasurimin e gjuhës shqipe në gjysmën e parë të shek. XIX, Dervish Sali Ashiku nga Tepelena : [Nezim Frakulla, "Divani shqip"] / Genciana Abazi (Egro)
1914 Toleranca ndërfetare në islam sipas Kur'anit dhe traditës profetike / Genti Kruja
1915 " Zani i Naltë" dhe kontributi për vetëdijësimin kombëtar shqiptar / Gentiana Skura
1916 Rreth ligjëratave të H.H. Ismat Dibrës, "A ka dyshim në qenëjen e Zotit?" / Hajri Shehu
1917 Përpjekjet e klerit mysliman shqiptar për vendosjen e mësim-besimit në shkollat shtetërore përgjatë viteve 1920-1924 / Hasan Bello
1918 Zhvillimi i studimeve islame në Ballkan / Qazim Qazimi
1919 Përvjetori i botimit të revistës "Zani I Naltë" / Faik Luli; Islam Dizdari
1920 Edukata, morali islam dhe rinia / Aida Shega
1921 Një prezantim i shkurtër i arkitekturës islame / Brunilda Basha
1922 Pro islamit tradicional : [besimi islam në Kosovë] / Shkëlzen Maliqi
1923 Historiku i Komunitetit Mysliman (1912 - 1967) / Aida Cama
1924 " Vargjet satanike" myslimanët kundër : [pas botimit të librit të autorit Salman Rushdie, reagon komuniteti mysliman] / Esmeralda Keta
1925 " Ja pse duhet botuar Rushdie në gjuhën shqipe" : kritikët le ta lexojnë : [intevistë me botuesen] / Arlinda Dudaj (Hovi); Admirina Peçi
1926 Atmosfera magjepëse e Kuranit / Ali Zaimi
1927 Krizat shoqërore dhe nevoja për besim / Dorian Demetja
1928 Paqja si parim i çdo myslimani / Naim Drijaj
1929 Estetika islame : [arti në botën islame] / Edison Çeraj
1930 Dashuria amësore na bën më të zgjuar : [familja në konceptin islam] / Aisa Kokiçi
1931 Vëllazëria shqiptaro-turke dhe kërcënimi nga turkofobët katolikë / Olsi Jazexhi
1932 Trashëgimia Otomane dhe komunitetet myslimane në Ballkanin sot / Ahmet Davutoglu
1933 Vendi i Islamit në një botë globale : [Olivier Roy, "Islami i globalizuar"] / Virgjil Muçi
1934 Haxhi Vehbi Dibra, klerik dhe patriot i devotshëm : personalitet (1867-1937)
1935 Zar, feredze - minato ili seg asnost / Gordance Vidinik
1936 Zakon za zabrana da se nosi zar i feredze vo Makedonija / Sana Dimovska
1937 Më e hershme se Xhamia e Plumbit : zbulohet një xhami në Shkodër / Anila Dushi
1938 Përse e festojnë shqiptarët dhe bota aleviane 22 marsin, "Ditën e Sulltan Novruzit" / Gëzim Llojdia
1939 Nacional-laicizmi, islami dhe inferioriteti i shqiptarit të Maqedonisë / Besi Bekteshi
1940 Islami shqiptar nga pavërsia tek ateizmi : [Ali M. Basha, "Rrugëtimi i fesë islame në Shqipëri" (1912-1967)] / Valeria Dedaj
1941 Koncepti islam i Sami Frashërit në veprën e tij "Përhapja e Islamit" / Qemajl Morina
1942 78-vjeçari që punon 10 orë në ditë : hafiz Shaban Saliaj / Magdalena Alla
1943 Vlera e të mësuarit islam dhe domethënia e tolerancës fetare / Jashar Rexhepagiq
1944 Respekti i ndërsjelltë kusht i bashkëjetesës / Ajni Sinani
1945 Sami Yusuf : intervistë [me këngëtarin] / Alfred Peza
1946 Ambienti / Ibrahim Ozdemir
1947 Ali Basha : [studiues i fesë islame në Shqipëri] / Faik Kasollja
1948 Estetika islame / Edison Çeraj
1949 Kontributi i medreseistëve në zhvillimin e arsimit në trevat e Dibrës / Blerim Lazimi
1950 Agjërim në kohën e diktaturës : Ramazani tek shqiptarët : reportazh / Ferit Lika
1951 Ajatollahu nën çarçafë : seksi dhe ligji islamik / Karim Sadjadpour; Vladimir Karaj
1952 E ardhmja e rinisë myslimane në një botë të globalizuar / Edison Çeraj
1953 Mësimi dhe arsimi janë baza dhe jeta e islamit / Naim Drijaj
1954 Ndikimi i islamit në mjekësinë botërore / Ibrahim Seid
1955 Islamikët radikalë, të dhunshëm dhe të rrezikshëm / Imer Mushkolaj
1956 Portreti i baba Rexhep Beqirit : një ballkanas sufi në Amerikë sipas vështrimit të Stefan Shvarcit / Gëzim Llojdia
1957 Sondazhi : 2% shkojnë në xhami por 54% e tyre besojnë te... syri i keq / Ardit Rada
1958 The Islamic Community in Croatia : between ethnic bosniak and Civic Croation Identity / Dino Mujadzevic
1959 Festa e Baba Aliut, në Tomor fetë nuk kanë të ndarë : Kryegjyshata Botërore e Bektashinjve pret për 5 ditë pelegrinë / Sulo Gozhina
1960 Radikalizëm islam apo injorancë radikale ndaj islamit? / Enklid Pelari
1961 Radikalizëm islam apo injorancë radikale ndaj Islamit ? / Enklid Pelari
1962 Shkrimi për fondamentalistët dhe shpërthimi i urrejtjes : [rreth shkrimit të botuar në gazetën Expres, në të cilën tërhiqet vëmendja për rrezikun që i kanoset Kosovës nga radikalët islamike] / Imer Mushkolaj
1963 Xhamitë 500-vjeçare të Elbasanit, themelet e veprës së parë / Fatos Salliu
1964 Sherihati po troket tek dera / Niko Kuri
1965 Sa pak rëndësi ka feja në jetën e shqiptarëve! : një studim interesant për myslimanët
1966 Karikaturat, akte fyerjeje apo akte lirie? / Redi Shehu
1967 Qëndrueshmëria dhe përkatësia e myslimanit -2- / Abdal-Hakim Murad
1968 Një libër për vakëfet dhe bamirësit tanë : Dr. Hasan Kaleshi, "Dokumentet më të vjetra të vakëfeve në gjuhën arabe në Jugosllavi", përktheu Ismail Rexhepi / Sadik Mehmeti
1969 A mund të jenë islamistët liberalë?
1970 Shkupjan musliman, me din dhe me iman / Olsi Jazexhi
1971 Filmi anti - islam rrit inatin arab kundër Amerikës : protestat kundër SHBA janë përhapur në të gjithë botën arabe, për shkak të zemërimit të krijuar nga publikimi i filmit ku profeti Muhamed fyhet rëndë / Luan Shmilli
1972 Filmi provokues anti-islam dhe protestat jo-islame / Shahid Ahmad
1973 Medreseisti hulumtues e aktivist islam / Faik Kasollja
1974 Medreseja e Tiranës. Një shekull për arsimin e diturinë / Xhemal Balla; Haxhi Lika
1975 H. Hafiz Dr. Hasan Kaduku : një hafiz Kur'ani, mjeku i parë stomatolog shqiptar (1865 - 1948) / Genti Kruja
1976 Ngacmim seksual në rrugët e Tiranës? : nga meshkujt kurrë! : [femrat e mbuluara të besimit islam] / Fatma Naçi; Elvis Naçi; Albina Hoxha
1977 Pafajësia e Religjionit : [shfaqja e filmit "Innocence of Muslims"] / Gjergj Meta
1978 Filmi "Pafajësia e Muslimanëve" është ofendues edhe për amerikanët : ambasadori i SHBA-së flet për videon dhe protestat në botën e myslimanëve / Aleksandër Arvizu
1979 Ferit Vokopola : përfaqësuesi më i shquar i misticizmit islam në Shqipëri
1980 22 vjet nga rikthimi i fesë në Shqipëri / Sabri Koçi
1981 Burrat që na lanë trashëgim atdheun : [klerikë]
1982 Rilindësi Hoxha Hasan Tahsin : në mbrojtje të trojeve joshqiptare të Çamërisë nga aneksimi dhe kolonizimi grek
1983 Gabimet e bëra në edukimin fetar të fëmijës : nëna dhe arsimimi i fëmijës / Aisa Kokiçi
1984 Musliman dhe atdhedashës / Justinian Topulli
1985 Si e shpjegon Pacolli mosnjohjen e Kosovës nga vendet myslimane? : [gjendja politike, sociale, kulturore dhe fetare në Kosovë] : [intervistë] / Behgjet Pacolli
1986 Civilizim dhe antiamerikanizëm ? ! : [protestat antiamerikane, kundër filmit ofendues për islamin] / Tritan Shehu
1987 E shenjta nuk cenohet, reagimi duhet të ishte ndryshe : Rektori i Universitetit Europian të Tiranës, bën një analizë të ngjarjeve të fundit në Lindjen e Mesme, protestave të popullsisë myslimane pas filmit që fyen figurën e profetit Muhamed / Tonin Gjuraj
1988 Koha për rridimensionimin e figurave të plejadës së ndritur të dijetarëve myslimanë / Mehdi Gurra
1989 Manichaean and Eastern Christian dualist elements in Alevism and Bektashism - evidence and conjuctures / Yuri Stoyanov
1990 Veprimtaria publicistike e Hafiz Ibrahim Dalliut / Bedri Alimehmeti
1991 Medreseja, digë e identitetit fetar dhe kombëtar / Nexhat Ibrahimi
1992 Hafiz Abdullah Zëmblaku (1887 - 1967) : Mësuesi i shquar, fetar e atdhetar / Hysen Kobellari
1993 Bashkësia fetare islame në Kosovë (1929-1941) / Haki Kasumi
1994 Myslimanët në paradë me homoseksualët, kundër tyre : forumi fetar: Mbrojmë familjen, dënojmë fenomenet e dëmshme për shoqërinë / Shpresa Mezini
1995 Çështja shqiptare në Ballkan nuk është çështje fetare, por kombëtare / Xhelal Zejneli
1996 Sëmundja e re e politikës së Europës / Bilbil Beqiri
1997 Shqiptarët tanë : (vetë)arratisja kombëtare / Ervin Hatibi
1998 Islamizëm fondamentalist apo besim i lirë islam? / Luan Shmilli
1999 A mund të jenë islamistët liberalë?
2000 Naçertania e katolaicizmit kosovar (1) : [feja islame në Shqipëri dhe Kosovë] / Olsi Jazexhi
2001 Naçertania e katolaiçizmit kosovar (2) : [feja islame dhe liderët kosovarë] / Olsi Jazexhi
2002 Qarku i Tiranës, shkolla e parë shqipe në Shëngjergj, si i hapi dyert xhamia për nxënësit / Luan Shtëpani
2003 Kongresi i parë mysliman shqiptar, sanksionim i mëvetësisë së bashkësisë islame të Shqipërisë dhe themel i zhvillimit kombëtar : [24 shkurt 1923] / Gazmend Shpuza
2004 Beteja për skenën e teatrit! / Rejan Islami
2005 Myslimanët të parët që denoncuan komunizmin / Genti Kruja
2006 H. Ibrahim Dalliu (1878-1952), patriot dhe atdhetar / Lira Musollari
2007 Injoranca premisë për intolerancë : a është Shqipëria islamofobike? / Elton Hatibi
2008 Komuniteti Mysliman Shqiptar
2009 Qëllimi ynë kënaqësia e zotit / Dorian Demetja
2010 Intimiteti islam, festat dhe ngjarjet / Rejan Islami
2011 Islami, lëvizje për rend botëror / Ismail Raci Al-Faruqi; Nejona Kadzadej
2012 Delegatët e Kongresit të Parë Mysliman (23 shkurt 1923) : [fotografi]
2013 Shtypi islam shqiptar : gjatë viteve 1912 - 1946 / Edmond Sharka
2014 100 vjet nga rrethimi i Shkodrës : historia e komandantit legjendar Hasan Riza Pasha / Edmond Sharka
2015 Si mund të shpëtojmë nga zemërimi? / Shaban Ishlek
2016 Personaliteti i njeriut : detyrat dhe normat sociale / Xhemal Balla
2017 Xhamija, klub, sallë këshillimi, shkollë gjimnas, të gjitha në nji
2018 Imam Vehbi Ismaili : 1919 - 2008 / Rahim Ombashi
2019 Të vegjlit dhe paratë
2020 90 vjet Komunitet Musliman Shqiptar / Ali Zaimi
2021 Krijimi i gjyqit të naltë të sheriatit / Ali M. Basha
2022 Kongresi I-rë mysliman (24 shkurt - 12 mars 1923)
2023 Kremtimi i festave në Islam dhe rasti i Mevludit / Dorian Demetja
2024 Shkenca e Kiraeteve / Elton Karaj
2025 Ihvanus - Safa dhe muzikoterapia në civilizimin Islam / Abaz Jahja
2026 Mexheleja - Kodi Civil Osman dhe trashëgimia juridike osmane në Shqipërinë e viteve 1912 - 1929 / Hasan Bello
2027 Njohuri me karakter historik : [historia e islamit] / Nasuf T. Dizdari
2028 Kodi Matematik i Kur'anit / Sadije Bushati
2029 Aspekte krahasuese ndërmjet të Drejtës Ndërkombëtare Islame me të Drejtën Ndërkombëtare Publike / Saimir Shatku
2030 Mustafa Efendi Varoshi (1898 - 1948)
2031 Hoxhallarët tanë, Zotërinjtë tanë... / Muhamed Sytari
2032 Përse studjuesit e dituris e formojnë shumicën e atyne qi dyshojnë dhe hezitojnë në çashtje etare ? (1936) / Ismet Dibra
2033 Shtypi islam në diasporë 1912 - 1990 / Edmond Sharka
2034 Haxhi Vehbi Sulejman Gavoçi : studiues i apasionuar dhe ligjërues i rrallë / Faik Luli; Islam Dizdari; Nexhmi Bushati
2035 Normat morale dhe zakonet e mira nuk bien ndesh me islamin / Ibrahim Dalliu
2036 Islami lëvizje për rend botëror / Ismail Raci Al-Faruqi; Nejona Kadzadej
2037 Përvjetori i myslimanëve, dhe roli i dyzuar në historinë kombëtare / Ben Andoni
2038 Rrënjët e Islamit shqiptar / Roberto Morozzo della Rocca
2039 Islami dhe shkenca, rruga drejt rimëkëmbjes
2040 Kur mungon një xhami / Ilir Hoxholli
2041 Gurët e rëndë të xhamisë së Prizërenit / Namik Selmani
2042 Feja dhe qytetërimet / Qazim Qazimi; Andrin Rasha
2043 Një vështim me hadithin e dobët / Elton Karaj
2044 Miniaturë historike e ndërtimit të identitetit mysliman shqiptar / Redi Shehu
2045 Feja një element i rëndësishëm në strukturimin shpirtëror të njeriut / Xhemal Balla
2046 Frutat e përmendura në Kur'anin famëlartë / Davut Ayduz; Aisa Kokiçi
2047 Shkenca dhe besimi / Hekimoglu Ismail
2048 Zbehja e lidhjeve në botën e virtualitetit / Ramadan Çipuri; Luis Bekteshi
2049 Ç'thonë të tjerët për profetin Muhamed? / Hajri Shehu
2050 Kohë ndarjesh të mëdha, sprovash të mëdha / Muhamed Sytari
2051 Haxhi Vehbi Sulejman Gavoçi (1923 - 2013) : dijetar nga dijetarët e ymmetit
2052 Problemi fetar dhe filozofia / Vexhi S. Demiraj
2053 Aspekte të jetës së komuniteteve fetare në Shqipëri përgjatë vitit 1913 / Sokol Gjermeni
2054 Një debat që vijon prej një shekulli / Enis Sulstarova
2055 Tematika e revistës "Zani i Naltë" - 1923-1939 : [periodiku islam shqiptar, historia] / Ali M. Basha
2056 Feja në syrin e një intelektuali / Bedri Bylyku
2057 Roli i ulemasë në rrjedhat shoqërore politike të periudhës së shpalljes së pavarësisë / Fahrush Rexhepi
2058 Shkronjat e Kur'anit dhe shqiptimi i tyre / Elton Karaj
2059 Islami si fe e mëshirës universale / M. Fethullah Gülen
2060 ... vizitoni të sëmurët,... / Ilir Akshija
2061 Gjuha shqipe dhe shtetformimi në veprat e dijetarëve islam / Ismet Osmani
2062 Hafëz Ibrahim Dalliu dhe kontributi i tij në fushën e jurisprudencës islame / Resul Rexhepi
2063 " Hafiz Ali Korça - hoxha i përndjekur" : (vështrim për abetaren e tij) / Njazi Kazazi
2064 Qasjet estetike në mendimin filozofik mysliman / Redi Shehu
2065 Komunikimi përmes objekteve të kultit islam / Ferit Lika
2066 I nëmuri i fundmë i Rilindjes Kombëtare : [Hafiz Ali Korça] / Rahim Ombashi
2067 Problemi fetar dhe filozofija / Vexhi S. Demiraj
2068 100 vjetori i Bashkisë Islame shqiptare : 5 maj 1913 - 5 maj 2013 / Edmond Sharka
2069 Besimi islam në Çamëri / Namik Selmani
2070 Qytetnim' i çalë
2071 Islami si "fe e paqes" në Lindjen e Mesme të re / Olsi Jazexhi
2072 Dy xhamitë finaliste të konkursit : [ndërtimi i xhamisë së re në Prishtinë] / Shkëlzen Maliqi
2073 Kaptina Kehf (shpella) katër sprovat dhe shpëtimi prej tyre / Ali Iljazi
2074 Liria dhe arsyetimi në fenë islame : retrospektivë / Shaban Demiraj
2075 Myslimanët shqiptarë në SHBA (1914 - 2000) / Edmond Sharka
2076 Dëlirësia është virtyt i myslimanit / Elton Harxhi
2077 Hytbe me rastin e festës së Bajramit të Ramazanit / Sabri Koçi
2078 Haxhi Hafiz Sabri Koçi (1921 - 2004) : Kryetari i parë i komunitetit mysliman të Shqipërisë pas komunizmit (1990 - 2003)
2079 Agjërimi, nata e kadrit, zbritja e kur'anit / Xhemal Balla
2080 Të mirat mjekësore dhe shpirtërore të Ramazanit / Ruzhdie Qafmolla
2081 Vendim i KM nr. 467, datë 22.5.2013 : për kalimin në pronësi, pa shpërblim, te Komuniteti Mysliman, për myftininë Elbasan, të sipërfaqes 5902 m2 , nga trualli i pronës nr. 278, me emërtim “Reparti ushtarak nr. 5012/31”, me vendndodhje në Zaranikë, Elbasan, në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Mbrojtjes dhe për një ndryshim në vendimin nr. 515, datë 18.7.2003 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat i alojnë në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Mbrojtjes”, të ndryshuar
2082 Teqeja e Turanit në Tepelenë, vatër e edukimit dhe atdhetarizmit për gjithë Shqipërinë / Xhenet Sula
2083 Myslimanët mashtrohen që prej vitit '93, falen jashtë / Luela Myftari
2084 Namazi në Namazgja, replikat për xhaminë e re të Tiranës : dy replika/ Debati mbi vendin e propozuar për ndërtimin e xhamisë në kryeqytet / Besnik Sinani
2085 " Shqiptarët nuk i braktisën kurrë kishat e xhamitë" : [Ismail Kadare thotë se shqiptarët pas '67-ës e braktisën besimin, komunitetet fetare thonë të kundërtën] / Fatmira Nikolli
2086 Përse nxitojnë muslimanët? / Arian Rexhepi
2087 Zinahqarizimi i shqiptarëve të Maqedonisë : [feja islame dhe morali] / Olsi Jazexhi
2088 Një xhami që nuk i shërben askujt / Sazan Guri; Besarta Basha
2089 Viti 1924, myslimanët shqiptarë kundër martesave me shumë gra : kontributi i shtypit dhe i fesë islame në vitet 1920-1924 : [revista fetare islamike "Zani i naltë"] / Albert Kotini
2090 Një xhami që nuk i shërben askujt / Sazan Guri; Besarta Basha
2091 Mesazhet e kongresit të parë mysliman shqiptar / Gazmend Shpuza
2092 Problemet brenda islalmit / Tony Blair
2093 Të dhënat e Turqisë : nga 7 milionë bektashinj, 200 mijë janë në Shqipëri : kontributi i shtypit dhe fesë islame në vitet 1920-1930 / Albert Kotini
2094 Si agjeronim në komunizëm dhe provokimet që na bënin : kujtimet e rinisë në muajt e Ramazanit, flet Kryetari i KMSH / Selim Muça; Nisida Knezi
2095 Fundi i Namazgjasë / Elton Hatibi
2096 Respekti ndaj Ramazanit / Elton Karaj
2097 " Për fe dhe atdhe"; një letërsi vizionare dhe misionare / Brikena Smajli
2098 Kontributi i prijësve myslimanë në formësimin e vetëdijes kombëtare : H. Vehbi Dibra njëri nga shembujt konkretë / Genti Kruja
2099 Kontributi i ulemave dibranë për çështjen shqiptare / Ruzhdi Lata
2100 Roli i imamëve dhe i ulemave në Lëvizjen Nacional Demokratike Shqiptare / Ramadan Shkodra
2101 Komunikimi përmes objekteve të kultit islam / Ferit Lika
2102 I nëmuri i fundmë i Rilindjes Kombëtare : [Hafiz Ali Korça] / Rahim Ombashi
2103 Domosdoshmëria e objekteve të kultit ISLAM si mjet komunikimi / Ferit Lika
2104 Ligjet dhe rregulloret e ndërtesave të vjetra në Shtetin Osman / Hatixhe Ahmedi
2105 Islamizmi radikal, rrezik për Kosovën
2106 Përplasje qytetërimesh? Radikalizmi islamik në kontekst historik dhe politik / Fatos Tarifa
2107 Përplasje qytetërimesh? Radikalizmi islamik në kontekst historik dhe politik / Fatos Tarifa
2108 Përplasje qytetërimesh? Radikalizmi islamik në kontekst historik dhe politik / Fatos Tarifa
2109 Qytetnimi Perëndimor dhe Dekadenca morale / Vexhi S. Demiraj
2110 Mulla Sherif Ahmeti (1920 - 1998) : themelues i publicistikës islame në Kosovë, përkthyes i kuranit në gjuhën shqipe
2111 Xhamitë, drejt modelit të partive / Arian Rexhepi
2112 Papa Françesku dhe Bajrami : [mesazh urimi i Papa Bergolios, drejtuar myslimanëve] / Gjergj Meta
2113 A ia vlen të vriten shqiptarët myslimanë në Siri? / Pirro Prifti
2114 Masakra ekologjike kundër xhamisë / Besnik Sinani
2115 Papa Françesku dhe bota myslimane / Frank Shkreli
2116 Rraca shqiptare dhe shamitë arabe / Fahri Xharra
2117 Xhihadizmi i Islamit (1) / Olsi Jazexhi
2118 Xhihadizmi i islamit (2) / Olsi Jazexhi
2119 Mënyra më e mirë për SHBA-të në integrimin e myslimanëve / Fareed Zakaria
2120 Përse rrezaton "Te rrëfejnësja" e Said Najdenit vlerat e vëllazërim-bashkimit / Mevlud H. Buci
2121 Vendimi historik dhe diskutimet e deputetëve : 1937/ligji që ndalonte mbulimin e fytyrës së gruas / Kastriot Dervishi
2122 Gjashtë ditë në Sarajevë dhe një dëshmi befasuese mbi myslimanizmin / Ylli Polovina
2123 Ligji që ndalonte mbulimin e fytyrës së gruas : artikujt e revistës "Zani i Naltë", mars 1937 / Kastriot Dervishi
2124 A është Shqipëria islamofobike? / Arben P. Llalla
2125 Islamofobëve thuaju : "Vdisni me mllefin tuajin"! / Muhamed Sytari
2126 Me dimensionet e një shkencëtari vizionar : refleksione mbi librin "Globalizmi dhe orthodhoksia : studime të preokupimit orthodhoks" : [Anastasios Yannoulatos] / Paskal Milo
2127 Refleksione mbi librin "Globalizmi dhe orthodhoksia : studime të preokupimit orthodhoks" : [Anastasios Yannoulatos] / Neritan Ceka
2128 Xhamitë që themeluan kryeqytetin : trashëgimia e humbur e Tiranës / Ferit Lika
2129 Themelet e forta të Elbasanit : themelimi dhe islamizmi i qytetit të Elbasanit / Edmond Sharka
2130 Teologët e traditës dhe interpretimi bashkëkohor i Kuranit / Xhemal Balla
2131 Një atdhetar me përmasa mbarëkombëtare luftëtar dhe dijetar i shquar : Hoxhë Hasan Moglica (1852 - 1915)
2132 Batoni si khomeinist : [replikë ndaj shkrimeve të Baton Haxhiut në lidhje me qëndrimin ndaj islamit] / Arbër Fetiu
2133 Vështrim historik mbi fenë Islame në Shqipëri / Blerina Kolka
2134 Një lutje për të ardhmen / Rejan Islami
2135 Medresetë në Shqipëri gjatë viteve 1924 - 1947 / Edmond Sharka
2136 Medreseja : një oaz vlerash në edukimin e brezave / Ledi Ullorja
2137 Intelektuali dhe teologu mysliman përballë sfidave të kohës / Xhemal Balla
2138 Si t'ua shpjegojmë fëmijëve zotin? / Aisa Kokiçi
2139 Arolda Elbasani/ Olivier Roy eds. : The Revival of Islam in the Balkan. From identity to religiosity / Xavier Bougarel
2140 Cecilie Endresen. Is the Albanian's Religion really "Albanianism"? Religion and Nation according to Muslim and Christian leaders in Albania : rezensionen / Artan Puto
2141 Shqiptarët u konvertuan me dhunë në fenë islame [intervistë në gazetën franceze "NOOR"] / Ismail Kadare
2142 Baba Rexhepi, një jetë e jetuar për fe dhe atdhe / Eugen Shehu
2143 Për një jetë më të lumtur : [pikëpamje fetare] / Ali Zaimi
2144 Në anën e milingonës : [besimi islam] / Rejan Islami
2145 Identiteti në udhëkryq : trajtimi i situatës pa rrgëdalje të njohjes së vetvetes / Altin Torba
2146 Preza dhe xhamia e saj 500 vjeçare / Edmond Sharka
2147 Xhamia mbret, Elbasan
2148 Personaliteti i Fatime Zehrasë : Zoti qoftë i kënaqur prej saj / Xhemal Balla
2149 Hafiz Xhelal Mullaj (1881 - 1959)
2150 Shkronjat e Kur'anit dhe shqiptimi i tyre - II / Elton Karaj
2151 " Ne do të shpallim ty (Muhammed) fjalë të rëndë (të madhe)" / Ahmed Abbadi; Veton Nuhi Tulla
2152 Kontributi ulemasë shqiptare në Maqedoni për shkollën dhe gjuhën shqipe / Avzi Mustafa
2153 Përdorimi i emrave myslimanë në Shqipëri : krahasim në tre periudha historike / Ilir Akshija
2154 Said Najdeni dhe fillimet e arsimit shqip në Dibër / Mois Kamberi
2155 Kontributi i klerikëve shqiptarë për shkollën, gjuhën dhe shkrimin shqip / Xhemal Balla
2156 Përjetësimi i Nezim Beratit mes divanit të tij shqip / Rahim Ombashi
2157 Liria në sistemin politik të Islamit / Redi Shehu
2158 Komunikimi përmes objekteve të kultit Islam. Komunikimi metafizik dhe ai verbal (pjesa e II-të) / Ferit Lika
2159 Daut Boriçi - Personalitet i shquar i historisë. kulturës djhe i arsimit shqiptar / Njazi Kazazi
2160 " Zani i Naltë" - Revistë e orientimit drejt reformave dhe progresit shoqëror / Adem Bala
2161 Shpata islame - Pse, a ende dyshoni se feja islame është përhapur me shpatë ? Lexoni dhe do të dini të besoni ! "Nuk ka dhunk në fe" (Kur'an, 2, 256) / Hajri Shehu
2162 " Kontributi i prijësve myslimanë në formësimin e vetëdijes dhe identitetit kombëtar" / Gentiana Skura
2163 Dy fjalë për një botim të veçantë shkencor : botimi i materialeve të Konferencës Shkencore mbi "Kontributin e prijësve myslimanë në formësimin e vetëdijes dhe identitetit kombëtar" (Tiranë, 28 - 29 shtator 2012) / Tonin Çobani
2164 Nata e Bekuar : Israja dhe Miraxhi / Blerim Lazimi
2165 Surja Ihlas / Luli. Lauren
2166 Ebu Hanife : personaliteti dhe veprimtaria në shkencat islame / Elton Karaj
2167 Osmkan Bin Affan : poseduesi i dy dritave / Haxhi Lika
2168 Hafiz Ali Ulqinaku [1855 - 1913]
2169 Hatixheja. Modeli i gruas myslimane / Nadia Lika
2170 Një skicë për botëkuptimin islam / Edison Çeraj
2171 Gjurmët e islamit në Korçën e Iljaz bej Mirahorit / Edmond Sharka
2172 Myftiu i Vilajetit të Manastirit : Rexhep Voka (1847-1917) : [portret]
2173 Mbulesa mes paragjykimeve dhe kuptimit të saj të vërtetë : [gruaja në fenë islame] / Fatma Karaj
2174 Dijetari që nuk ia zhdukën dot as emrin e as varrin : [Hafiz Ali Korça] / Ledian Cikalleshi
2175 Imam Sali Myftija veprimtar i shquar për fe e atdhe (1891-1978) / Leonora Laçi
2176 Kryetarët e Komunitetit Musliman Shqiptar 1923-2014
2177 Haxhi Ali Derhemi (1850-1937)
2178 Ebu Bekër es Siddik
2179 " Djali më i mirë prej krejtve" / Fadil Lepaja
2180 Nga autorët e "Zanit të Naltë" tek elita e sotme myslimane / Mustafa Nano
2181 Ekstremizmi fetar s'ka vend te shqiptarët / Enver Hoxhaj
2182 Liria e Kosovës europiane nuk mund të bashkëjetojë me islamin radikal / Bajram Peçi
2183 Shumica janë myslimanë, por kjo nuk e bën Shqipëninë myslimane / Mustafa Nano
2184 As mustaqet nuk janë krejt pa faj / Fadil Lepaja
2185 Europa dhe ish-"Evropa" : [Aurel Plasari, "Rrëmbimi i Europës"] / Aurel Plasari
2186 Islami dhe bashkimi kombëtar / Ali Kraja
2187 Imam Sha'raniu dhe qasjet e tij në jurisprudencën islame / Elton Karaj
2188 Rëndësia e relevatës hyjnore në mbrojtjen e identitetit kombëtar dhe rreziku nga qasja epistemologjiko-antropocentrike : rasti Hafiz Ali Korça / Qani Nesimi
2189 Pavarësia në shkrimet letrare të ulemave shiptarë / Hysen Matoshi
2190 Toleranca në Fermanët e shtetit osman nër shqiptarët / Genti Kruja
2191 Tradita sufiste : harmoni e natyrës, Tehajjulat (ëndërrime) / përfytyrime : [kritikë dhe interpretim e veprës së Naim Frashërit] / Brikena Smalji
2192 Konfliktet sociale si pasojë e çekujlibrimit të lirive : rasti i karikaturave dhe filmit fyes ndaj profetit Muhamed a.s. / Redi Shehu
2193 Vlerat e bashkëjetesës dhe parimet e saj në kartën e Medinës / Muhamed Sherkavi; Elmaz Fida
2194 Hoxhë Tompja : personifikim i filozofisë popullore në Dibër : jeta e një kleriku mysliman shqiptar në kontekstin e historisë kombëtare / Bajram Xhafa
2195 Veprimtaria e Komunitetit Mysliman Shqiptar në vitet '20 të shek XX, në plan kombëtar / Siri Hoxha
2196 The higher objectives of thë islamic divine law / Atakan Derelioglu
2197 Islam'da din ozgürlügü ve sosyal cogulculuk / Recep Ardogan
2198 The common religion of humanity : fitrah/creation / Mustafa A. Akdemir
2199 The contributory elements of thë Qur'an to the mental health / Mustafa Köylu
2200 Drejtues të Komunitetit Shqiptar me mësues dhe nxënës të medresesë së Tiranës : foto e viteve 20 - 30 / Edmond Sharka
2201 Ibrahim Bardhyli : hoxhë Brasniku, njeriu që fshati i dha emrin e vet / Ylli Bajraktari
2202 Myslimanë qëndroni larg ISIS / Skënder Bruçaj; Lorenc Vangjeli
2203 Çfarë mendonin shqiptarët për Kalifatin dikur? / Gazmend Shpuza
2204 Gjatë 800 vjetëve të lindjes, besimi bektashian ka kaluar përmes shkollash dhe ka fituar / Edmond Brahimaj; Kastriot Caka
2205 Z. Erdogan, axhenda islamike është helm për ne / Alma Lama
2206 Teqe e Kiçokut qan për një Baba! / Sefer Pasha
2207 Kush janë arabët, historia nga Muhamedi deri në ditët e sotme / Veli Stafa
2208 Feja dhe morali / Ali Kraja
2209 Një analizë rreth muajve të mëdhenj Rexheb dhe Shaban / Elton Karaj
2210 Hoxhallarët kategori e respektuar e shoqërisë shqiptare / Faik Kasollja
2211 Pak për Danten, Islamin dhe mbi miopinë intelektuale / Fatos A. Kopliku; Ann Arbor
2212 Mjekimi me barna psikoaktive, si duhet vlerësuar nga pikëpamja e Islamit? / Ilir Akshija
2213 Historia e dialogut mes Islamit dhe Krishterimit / Genti Kruja
2214 Dibranët për tolerancën dhe mirëkuptimin ndërfetar / Mois Kamberi
2215 Një enciklopedi shkencore për Kur'anin / Hajri Shehu
2216 Delvina : qyteti i kulturës dhe traditave islame / Edmond Sharka
2217 Feja islame, ngjyrim i mënyrës së të jetuarit të besimtarit / Xhemal Balla
2218 Xhamia e Pazarit në Gjirokastër
2219 Çka është islami / Ali Kraja
2220 Adhurimi në jetën e Profetit Muhamed (a.s.) / Elton Karaj
2221 Mesazhi islam / Muhammed Teufik Ahmed
2222 Toleranca dhe mirëkuptimi ndërfetar si dimension i historisë kombëtare të shqiptarëve / Ferit Duka
2223 Shpërngulja e shqiptarëve për në Turqi 1937-1941 dhe roli i Bashkësisë Fetare Islame në pengimin e saj / Qerim Lita
2224 Komunikimi përmes objekteve të kultit islam në Shqipëri / Ferit Lika
2225 A pajtohet islami me demokracinë? / Fatos A. Kopliku
2226 Përhapja e besimit musliman në rrethin e Pukës / Gëzim Kopani
2227 Tefsiri i sure-i Ihlasit / Ali Korça
2228 Në kujtim të martirëve të klerit mysliman / Alba Kepi
2229 Fanatizmi është një entuziazëm që djeg, jo një e vërtetë që ndriçon / Muhamed Sytari
2230 Koncert në vitin 2014 / Arlinda Guma
2231 Terrorizmi në shënjestër dhe sfidat e shoqërisë shqiptare / Ruben Avxhiu
2232 Me hipokrizi kundër fundamentalizmit / Arbana Xharra
2233 Krerët e Bashkësisë Islame të Kosovës po e njollosin fenë dhe traditën shqiptare / Enver Robelli
2234 Pamje e zymtë e Kosovës : fundamentalizmi islamik / Mehmet Kraja
2235 Në kujtim të Jimmy-t... / Vedat Xhymshiti
2236 Merrini seriozisht wahabistët shqiptarë / Visar Duriqi
2237 Me hipokrizi kundër fondamentalizmit / Arbana Xharra
2238 Imam Vehbi Ismaili-patriot, njeri i fesë dhe dishepull i traditës së tolerancës fetare nër shqiptarët / Frank Shkreli
2239 Triumfi i besimit / Ali Hamzai
2240 1435 vjet Hixhret / Qani Sulku
2241 Të kapesh pas një dege! / Rejan Islami
2242 Dita e Ashuras
2243 CIlësitë e robërve të sinqertë
2244 Babai im, Ademi a.s. / Selman Aude
2245 Falënderimi, virtyt i çmuar / Dorian Demetja
2246 Musab Bin Umejer : muhaxhiri i parë / Hysni Merja
2247 Cila është gruaja ideale / Hasije Uka
2248 Nxeni gjithënji
2249 Jemi ne, Beni, muskujt e tu / Irfan Yilmaz; Erion Sukaj
2250 Martesa në islam / Aisa Kokiçi
2251 " Rinia e sotme gjallëron xhamitë tona..." : bisedë me Myftiun e Korçës, Haxhi Qazim Muçi / Hysen Kobellari
2252 Me hipokrizi kundër fundamentalizmit / Arbana Xharra
2253 Baba Mondi : Odeoni inagurohet së shpejti, prona një problem ende i pazgjidhur / Edmond Brahimaj; Brunilda Gorovelli
2254 Mall me dritë hyjnore / Medin Çaushi
2255 Mrekullitë e Dede Reshat Bardhit : sipas besimtarit bektashi Skënder Dedja / Bashkim Koçi
2256 Kryegjyshi Botëror : nderi i Labërisë
2257 " Mesazhet e Qerbelasë në besimin bektashian të trevave jogure shqiptare"
2258 Një ditë me profetin Muhamed (alejhi selam) / Etleva Çelepija
2259 Islami, vaksinat dhe shëndeti / Albana Fisniku
2260 25 dhjetori dhe Viti i Ri / Elona Muça
2261 Ilaçi i çdo problemi / Murat Kryemadhi
2262 Para dhe pas trazirave / Albana Muja
2263 Konkluzioni fetar mbi lëndët hipnotike dhe stupefiante / Ayhan Tekines
2264 Metoda e Imam Sha’raniut në zgjidhjen e kontradiktave juridiko-fetare në veprën El-Mizan / Elton Karaj
2265 Islami, vaksinat dhe islami / Mexhid Katme
2266 Kontributi i institucioneve fetare në ngritjen e vetëdijes kombëtare / Fahrudin Ebibi
2267 Modeli islam në emancipimin e gruas / Muhamed Amare
2268 Medreseja e përgjithshme (Universite) e Komunitetit Mysliman
2269 Fuad Shehbajraktareviçi : një lamtumirë pikëlluese në Sarajevë / Ylli Polovina
2270 Arrestimet dhe islamofobia / Justinian Topulli
2271 Fondamentalizmi si problem politik / Agron Gjekmarkaj
2272 Poeti Hasan Zyko Kamberi, Shqipëria dhe qytetërimi islam / Genciana Abazi (Egro)
2273 " Xhihadi" shqiptar në Siri na gjeti të papërgatitur : kë dhe pse / Elton Hatibi
2274 Efendi [Ahmet] Bushati, mësuesi i parë i mejtepes / Kabil Bushati
2275 Puerilistët / Nuredin Nazarko
2276 Dhe vitet ikin shpejt shpejt... / Qani Sulku
2277 Shkodra dhe islamizimi i qytetit deri në shek. XVIII (1385-1756) / Edmond Sharka
2278 Hz. Muhamed në botën moderne / Ayhan Tekines
2279 Zotëria ynë / Mithat Hoxha
2280 Beso dhe bëj vepra të mira / Hysen Kobellari
2281 Pendesa si fryt i ndjenjës dhe vetëgjykimit / Dorian Demetja
2282 Ebu Ubejde Ibnul Xherrah / Haxhi Lika
2283 Rrezet islame
2284 Jam unë Beni, sistemi yt endokrin! / Irfan Yilmaz
2285 Vlerësoni fëmijët tuaj! / Aisa Kokiçi
2286 Zbulimi më i madh / Selman Aude; Elmaz Fida
2287 Si ndodhi xhihadizmi i muslimanëve shqiptarë? / Olsi Jazexhi
2288 Një deklaratë e nxehtë e imamit të Shkodrës / Petrit Qejvani
2289 Terrorizmi përfshin edhe mercenarizmin / Ilir Dhima
2290 Dituria islame : revistë : e përmuajshme, fetare, kulturore dhe shkencore : organ i Meshihatit të Bashkësisë Islame
2291 Drita islame : gazetë dyjavore e Bashkësisë Islame të Shqipërisë - Kumuniteti Mysliman
2292 Familja : e përmuajshme kultorore dhe edukative
2293 Hëna e re : gazetë kulturore informative islame : organ i Bashkësisë Islame
2294 Ikre : fletë e shoqatës së nxënësve të SHMJ "Medreseja Isa Beu"
2295 Këshilla : organ i Fondacion i Kur'anit
2296 Monoteizmi : një vështrim i shkurtër : del një herë në 3 muaj
2297 Nuri : revistë kulturore islame
2298 Njeriu : revistë fetare-arsimore e tarikatit islam : organ i Shoqatës " Drita Hyjnore"
2299 Përpjekja jonë : e përkohshme fetare dhe kulturore dygjuhëshe
2300 Drita e ehlibejtit : bot.mujor i Tarikatit Kadri
2301 Rreze aleviane : e përdymuajshme : e Sektit Halveti të Jugut
2302 Shkëlqimi islam : organ i Bashkimit të Rinisë Islamike Shqiptare
2303 Shpresa : revistë : e përkohshme, edukativo-kulturore-religjoze
2304 Shqipëria = Albania : e përkohëshme : e Shoqërisë Fetare Muhamedane Shqiptare
2305 Triumfi islam : organ i Bashkimit të Rinisë Islame, Shkodër
2306 Thirrja islame : revistë : tremujore, fetare, kulturore e shkencore
2307 Zëri i Kozmosit : periodike spirituale : organ i Misionit Shenjtëror Eleonorë
2308 Drita e Kur'anit : revistë shkencore e hulumtimeve dhe studimeve kur'anore : del 4 herë në vit
2309 Ura : revistë kulturore-shkencore për studime orientale
2310 Vërtetësia : botim i Xhematit Mysliman Ahmadia të Shqipërisë
2311 Fatime - Zehra : botim i shoqatës "Drita-Hyjnore", Forumi i femrës Shqiptare
2312 Vepra : organ i Shqoërisë për veprimtari botuese "Furkan ISM"
2313 Etika : revistë edukative-kulturore : e përmuajshme
2314 Ramazani : botim i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë
2315 Haxhi & Kurbani : botim i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë
2316 Lidhja : organ i LHSH (Lidhja e Hoxhallarëve të Shqipërisë)
2317 DI=Drita Islame : botim i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë
2318 Zani i Naltë : revistë shkencore dhe kulturore : organ i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë
2319 Edukata islame : revistë shkencore, kulturore islame tremujore
2320 Freskia : organ i Shoqatës Kulturore "Dituria"
2321 Kibla : revistë fetare, social-kulturore dhe edukative
2322 Myslimanizmi në Shqipëri : (maj 1945 - maj 1950) : disert. për marrjen e gradës "Doktor " / Shyqyri Hysi
2323 Shkollat klerikale dhe roli i tyre në formimin arsimor e kulturor të popullit tonë : disert. për marrjen e gradës shkencore "Doktor" / Ludovik Shllaku; Qazim Kashari
2324 Zhvillimi i kulturës islame te shqiptarët gjatë shek. XX : disert. për marrjen e gradës shkencore "Doktor" / Ramiz Zekaj; Shefik Osmani
2325 Il Matrimonio Islamico ed i suoi effetti giuridici in Italia : corso in Dottorato di ricerca in scienze canonistiche ed eccleasticistiche ciclo XXII / Juelda Lamçe; Ginesio Mantuano
2326 Müskilü' L-Hadis Ilmi : (doktora tezi) / Ayhan Tekines; Rasit Küçük
2327 Eddaëvetu ila-ll-llah bil undulus fij ahdi el-velati vel-imareti ve kejfijjeti istithmari dhalike fi-l-asvil-hadhir (Thirrja islame në Andaluzi në periudhat e governatorëve dhe emirateve dhe mënyra e investimit të saj në kohën e sotme) / Muhamed Fatahalla Elmitwalli
2328 Kur'an'a Göre Hikmet Kavrami : doktora tezi / Selman Kuzu
2329 Filozofia e Gylenit, një përqasje praktike në dialogun ndërkulturor : paraqitur në kërkim të gradës shkencore "Doktor" / Genti Kruja; Gjergj Sinani
2330 Muhammed Fet'hullah Kulen (Gylen) ue menhexhehu fij texhdijd ue islah : etruuhatu eâdetu lenijle shehadetu dekturahu fij el derasat Islamijetu / Jamal Jum'ah Alsafarti; Alii Dehruxh
2331 Arnavutluk'taki bektâsi inanç ve ritüellerinin sosyolojik analizi : (doktora tezi) / Avni Lala; Vejdi Bilgin
2332 Krishtërimi dhe Islami : dy fe, dy qytetërime : (vështrim historiko-filozofik) : doktoraturë / Ermir Gjinishi; Ilira N. Çaushi
2333 Perceptimi i prindërve lidhur me edukimin fetar në Shqipëri : rasti i medreseve : disert. për marrjen e gradës shkencore "Doktor" / Adil Kutlu; Kseanela Sotirofski

Afficher le détail des notices cochées      Nouvelle recherche