Paraqitje e shkurtër e regjistrimeve të gjetura

Numri i regjistrimeve të gjetura është 9 dhe numri i regjistrimeve të shfaqura është 9.
Një paraqitje më e detajuar e regjistrimit mund të përftohet pasi ju të klikoni paraqitjen e shkurtër të tij. Gjithashtu ju mund të shënoni regjistrimet dhe të shtypni butonin "Shfaq detajet" për një paraqitje më të detajuar.
1 Gjeomonumentet dhe gjeoturizmi në Shqipëri = Geological heritage and geotourism in Albania / Afat Serjani; Adit Neziraj; W. A. P Wimbledon; Kujtim Onuzi; Halil Hallaci; Salvatore Bushati; Yllka Avxhi; Nevila Serjani
2 Ofiolitet e Shqipërisë Juglindore : Shpati, Shebeniku, Devolli, ... Rehova : gjeologjia dhe petrologjia e tyre / Kujtim Onuzi
3 Novak, gjeologu që "vizatoi" hartën e mineraleve shqiptare / Kujtim Onuzi; Sokol Marku
4 Ernest Nowack - themeluesi i shërbimit gjeologjik shqiptar : Një jetë e madhe e një vepër e madhe për shkencën tonë / Kujtim Onuzi
5 Shërbimi Gjeologjik Shqiptar - 80 vjet / Kujtim Onuzi
6 Orakujt e tokës : [Ernst Nowack dhe harta e parë gjeologjike e Shqipërisë] / Kujtim Onuzi; Sokol Marku
7 Masivët ofiolitikë të Shqipërisë Juglindore (Voskopoja, Morava, Vithkuq - Rehova) gjeologjia dhe petrologjia e tyre / Kujtim Onuzi; Friedrich Koller; Volker Hoeck; Haxhi Puloj; Thomas Maisel
8 O malet e Shqipërisë... / Asti Papa; Kujtim Onuzi
9 Gjeologjia e ofioliteve të Shqipërisë Juglindore : ( Konspekte ofiolitike të Vallamarës, Voskopojës dhe Moravës) : disert. për marrjen e gradës shkenc. "Doktor" / Kujtim Onuzi

Show details      New search