Paraqitje e shkurtër e regjistrimeve të gjetura

Numri i regjistrimeve të gjetura është 4 dhe numri i regjistrimeve të shfaqura është 4.
Një paraqitje më e detajuar e regjistrimit mund të përftohet pasi ju të klikoni paraqitjen e shkurtër të tij. Gjithashtu ju mund të shënoni regjistrimet dhe të shtypni butonin "Shfaq detajet" për një paraqitje më të detajuar.
1 Konstandin dhe Athanas Zografi , piktorët mesjetar korçarë, në Malin e Shenjtë Athos : 1750-1783 / Koço Zheku
2 Theofan Popa dhe disa gjetje e konfirmime të reja mbi pikturën e vëllezërve Kostandin dhe Athanas Zografi, nën dritën e veprës shkencore të tij / Kristaq Balli; Lorenc Glozheni
3 Punishtja e Konstandin dhe Athanas Zografit. Karakteristikat e shek. të 18 - të / Enis Dh. Gjançi
4 Po, dhe ne mund të kemi një "Sikstinë" : [ikonat e kishave të Voskopojës] / Luan Rama

Show details      New search