Shërbimet Online

Aplikim për anëtarësim në Bibliotekën Kombëtare


Aplikim për huazim për lexim në sallat e Bibliotekës KombëtareNJOFTIM PËR SHËRBIMET ONLINE TË BIBLIOTEKËN KOMBËTARE

Nga data 11 mars 2020 kërkesat e qytetarëve për anëtarësim në Bibliotekën Kombëtare dhe kërkesat e përdoruesve për përdorimin e materialeve bibliotekare brenda mjediseve të Bibliotekës Kombëtare ofrohen nëpërmjet portalit e-Albania.


APLIKIMI PËR ANËTARËSIM NË BIBLIOTEKËN KOMBËTARE

Hapat e procedurës:

- Identifikohuni si qytetar në portal;
- Zgjidhni shërbimin "Aplikim për anëtarësim në Bibliotekën Kombëtare”;
- Klikoni butonin "Përdor";
- Plotësoni formularin elektronik me të dhënat e nevojshme;
- Klikoni butonin “Dërgo” në faqen e fundit të formularit;
- Ju duhet të paraqiteni pranë mjediseve të Bibliotekës Kombëtare me 2 (dy) fotografi të formatit të vogël për t'u pajisur me kartelën dhe librezën e anëtarësimit.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
Menjëherë sapo paraqiteni pranë mjediseve të Bibliotekës Kombëtare.

Periudha e vlefshmërisë
Anëtarësimi është vjetor. Anëtarësimi kryhet çdo fillim viti. (Vlefshmëria deri në 31 dhjetor nga momenti i lëshimit)


APLIKIMI PËR HUAZIM PËR LEXIM NË SALLAT E BIBLIOTEKËS KOMBËTARE


Hapat e procedurës:

- Identifikohuni si qytetar në portal;
- Zgjidhni shërbimin "Aplikim për huazim për lexim në sallat e Bibliotekës Kombëtare” ;
- Klikoni butonin "Përdor";
- Plotësoni formularin elektronik me të dhënat e nevojshme;
- Klikoni butonin “Dërgo” në faqen e fundit të formularit;
- Ju duhet të paraqiteni pranë mjediseve të Biblotekës Kombëtare me librezën e anëtarësisë për t’u shërbyer me materialin e kërkuar.


Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
24 orë nga plotësimi i aplikimit sipas orarit zyrtar të Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë.

Periudha e vlefshmërisë
Shërbimi i materialit të kërkuar mbetet në dispozicion të lexuesit, me kërkesën e tij, deri në përfundim të punës së tij kërkimore sipas rregullores.

Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimeve online ftoheni t’ju drejtoheni punonjësve të BK-së në pikën e Informacionit e Shërbimit Referues, si dhe pikat e shërbimit në sallat e leximit.